Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności
Pobierz 56.7 Kb.
NazwaProcedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar56.7 Kb.
TypDokumentacja
Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności

w Szkole Podstawowej w Kobylance

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z pózn. zm. )


Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)


I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.


1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.


1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).

3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.


1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),

- roku ukończenia szkoły / klasy.


Załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 .

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

6. Duplikat zawiera:

- wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,

- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

- pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

- datę wystawienia duplikatu,

- podpis dyrektora szkoły,

- pieczęć urzędową.

7. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

8. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.

9. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.

10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.


IV. Powyższe opłaty należy wnosić na konto.

z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji/świadectwa/ imię i nazwisko.


w Kasie Urzędu Gminy w Kobylance

lub na konto Nr 66 1020 4867 0000 1902 0070 1672

Wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 4/11/12 z dnia 9 listopada 2011r.


Dowód wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie szkoły oraz wypełnić podanie o wydanie duplikatu.

Załącznik Nr 1


…………………………………… ……………………………...

(imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów) (miejscowość, data)

……………………………………

(adres zamieszkania)


Do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego syna/córki ………………………………………… ur. ………………………………………………………...

z powodu ……………………...……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………….

(czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów)


Adnotacje Szkoły:

Załącznik nr 2


…………………………………… …………………………...

(nazwisko i imię) (miejscowość, data)

...................................................

(adres zamieszkania, telefon)


Do Dyrektora Szkoła Podstawowej w Kobylance


Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa .......................................................................

( ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy)

wydanego przez ........................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

............................................ w .......................................................................... w .................... roku.

(miejscowość)

Ww. świadectwo zostało wystawione dla ..........................................................................................

(nazwisko i imię)

.................................................. ur. dnia ................................................. 19............................... roku


w .........................................................województwo ………….........................................................


Do szkoły uczęszczałam/em w latach od ............................................ do ..........................................


Oryginał świadectwa uległ..................................................................................................................

(podać okoliczności zniszczenia, zagubienia)

.............................................................................................................................................................


Załączniki:


1. .....................................

2. .....................................


....................................................................

(podpis)


Adnotacje Szkoły:

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconProcedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconProcedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconWniosek o wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconWniosek o wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconProcedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zawadzie

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconDo procedur wydawania duplikatów lub odpisów świadectw

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconRegulamin wydawania karty motorowerowej

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconW sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu I trybu jego wydawania I prostowania

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconOpłaty cukrowe Zasady pobierania opłat cukrowych

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego I pobierania opłat za te czynności iconR e g u L a m I n zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom