Pojęcia z zakresu prawa
Pobierz 89.73 Kb.
NazwaPojęcia z zakresu prawa
strona1/2
Data konwersji22.12.2012
Rozmiar89.73 Kb.
TypPojęcia
  1   2
wykłady 19 luty 2009 r.


Podstawowe pojęcia z zakresu prawa

Prawo – jest to uporządkowany zespół norm, ustanowionych lub uznanych przez państwo, popartych przymusem państwowym.

Definicja ta podkreśla nierozerwalny związek państwa i prawa. Ustanowione przez państwo normy prawne obowiązują wszystkich adresatów norm. Państwo wymaga posłuszeństwa dla obowiązujących norm, także przestrzeganie prawa nie jest uzależnione od dobrej woli adresatów norm. Państwo posiada środki przymusu skłaniające adresatów do ich przestrzegania.

Norma prawna – jest to ogólna reguła postępowania, poparta przymusem państwowym, skierowana do abstrakcyjnego adresata, określająca jego sposób postępowania w przewidzianej w normie sytuacji.

Cechy norm prawnych:

 1. pochodzi od państwa (czyli jest ustanowiona lub uznana przez państwo), które czuwa nad jej przestrzeganiem,

 2. ma charakter ogólny – tzn. że nie indywidualizuje adresata. Każdy, kto znajdzie się w sytuacji opisanej przez normę, ma obowiązek zachować się tak, jak norma nakazuje,

 3. ma charakter dwustronny, tzn. że z każdej normy pr. wynika dla 1 osoby obowiązek, a dla drugiej odpowiednie do tego obowiązku uprawnienie,

 4. jest zawarta w aktach normatywnych np. ustawach, rozporządzeniach

 5. ma specyficzną budowę – składa się z 3-ch części:

  1. hipotezy – określa krąg adresatów i okoliczności w jakich ma zastosowanie

  2. dyspozycji – wskazuje nakazany lub zakazany sposób postępowania

  3. sankcji – określa skutki zachowania się w sposób niezgodny od wyrażonego w dyspozycjiIstniej pewna specyfika, jeśli chodzi o występowanie tych 3-ch elementów w normach prawa karnego i cywilnego:

 • w prawie karnym – Hipoteza i Dyspozycja jest zawsze zawarta w określeniu czynu przestępczego. Ustawodawca, tak precyzując normę prawną zakazuje pod groźbą kary postępowania tego rodzaju. Sankcja jest wyraźnie określona.

 • w prawie cywilnym - wyraźnie określona jest Hipoteza i Dyspozycja. Sankcja jest zawarta w innych przepisach i jest nią przede wszystkim odpowiedzialność materialna. (inne sankcje pr. cyw. – np. nieważność czynności prawnej).

Podział norm prawnych:

I kryterium – ze względu na rodzaj stosunków społecznych, które regulują – możemy wyróżnić
np. normy prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, konstytucyjnego, prawa pracy, prawa finansowego, międzynarodowego.

II kryterium – ze względu na moc wiążącą norm:

 1. normy bezwzględnie obowiązujące (kategoryczne lub imperatywne) – są to normy, które w sposób bezwzględny zakazują lub nakazują pewne postępowanie. Adresatowi normy nie wolno – pod rygorem zastosowania sankcji – zachować się inaczej, niż to przewiduje norma.

Normy te występują głównie w prawie karnym i administracyjnym:

 1. normy względnie obowiązujące (uzupełniające lub dyspozytywne) – są to normy pr. w których ustawodawca pozostawia stronom umowy swobodę ukształtowania ich wzajemnych stosunków lub gdy zawierając umowę pominęły pewne zagadnienia.

Normy te występują głównie w prawie cywilnym np:

Przepis prawny – jest to jednostka redakcyjna aktu prawnego. Jest nim artykuł, § - paragraf, ustęp, punkt. (można powiedzieć, że jest to odrębne zdanie w sensie gramatycznym)

Może zawierać 1-ą lub więcej norm prawnych lub może nie zawierać żadnej normy prawnej np.w art. 3 ustawy o usługach turyst. zawarte są przepisy, w których ustawodawca wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi turystyczne, imprezę turyst., organizatora turystyki, pośrednika itd. – nie są to normy pr.

Często na podstawie wielu przepisów pr. konstruuje się normę pr.


Źródła prawa

Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierający przepisy prawne.

 1. Prawo stanowione (pisane) – jest podstawowym sposobem tworzenia prawa. Przez stanowienie prawa rozumiemy określone działania ciał kolegialnych i jednoosobowych, którym przyznano kompetencje do wydawania nowych przepisów pr.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa polskiego są:

- konstytucja

- ustawy

- ratyfikowane umowy międzynarodowe

- rozporządzenia

- akty prawa miejscowego

 1. Prawo zwyczajowe (niepisane) – pełni rolę pomocniczą w tworzeniu prawa, jednak dzięki niemu system prawa nabiera pewnej elastyczności. Przez zwyczaj rozumie się praktykę pewnego postępowania, powszechnie stosowaną w danym okresie, danym środowisku i w danych stosunkach społecznych. Warunkiem koniecznym, aby organ orzekający mógł odwołać się do zwyczaju jest to, aby:

  1. zwyczaj był powszechny w danym środowisku np. kupców, rolników,

  2. aby był kontynuowany przez dłuższy okres czasu,

  3. aby przepis prawny wyraźnie się do niego odwoływał.

wykłady 5 marca 2009 r.


System prawa

System prawa – całokształt obowiązujących w danym państwie norm prawnych z uwzględnieniem ich podziału na gałęzie.

Za podstawowe kryterium podziału prawa na gałęzie uznaje się rodzaj stosunków społecznych, jakie dana gałąź reguluje.


gałęzie prawa

Prawo konstytucyjne

Reguluje podstawowe zasady ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego państwa, strukturę i zasady działania systemu organów państwowych, prawa i wolności obywateli.

Prawo administracyjne

To zespół norm regulujących strukturę organów administracyjnych oraz stosunki prawne powstające w toku władczej działalności tych organów. Prawo to odnosi się do działalności organów administracji państwowej, od zarządu do organów terenowych, oraz organów samorządu terytorialnego. Prawo to nie jest skodyfikowane jego źródłami są liczne ustawy i inne akty normatywne.

Prawo finansowe

To zespół norm regulujących gromadzenie środków pieniężnych przez państwo oraz ich rozdział i wydatkowanie, a także określających strukturę oraz tryb działania organów i instytucji finansowych.

Prawo cywilne

To zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi w danej sprawie podmiotami prawa.

Prawo rodzinne

To zespół norm regulujących osobiste i majątkowe stosunki między małżonkami oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli.

Prawo pracy

To zespół norm regulujących stosunki między pracodawcą i pracownikiem na tle świadczonej pracy.

Prawo karne

To zespół norm mówiących, jakie czyny są przestępstwami, ustalających kary za te przestępstwa oraz określających ogólne zasady odpowiedzialności karnej.

Prawo procesowe

Wyodrębnia się w nim:

- prawo cywilne procesowe – to zespół norm regulujących tryb rozstrzygania spraw cywilnych przez sądy i niektóre inne organy oraz właściwość tych organów

- prawo karne procesowe – to zespół norm regulujących tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw karnych przez organy wymiaru sprawiedliwości

Prawo międzynarodowe – reguluje prawa i obowiązki poszczególnych państw w ich wzajemnych stosunkach.

Prawo międzynarodowe prywatne – normuje stosunki z zakresu prawa cywilnego (łącznie z prawem rodzinnym) i prawa pracy, w których występują elementy obce tzn. fakty wykraczają poza granice tego państwa, w których określa się ich skutki prawne (np. Kowalski dziedziczy po dziadku, który był obywatelem innego państwa). Prawo to zawiera przepisy określające, którego państwa prawo znajdzie wówczas zastosowanie.

Prawo międzynarodowe publiczne – jest prawem co najmniej dwóch państw, które są jego podmiotami.


Prawo Cywilne

Jest jedną z podstawowych gałęzi prawa.

Reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste, pomiędzy podmiotami równorzędnymi w danym stosunku prawnym.

Z definicji tej wynikają 2 cechy prawa cywilnego, które wyróżniają je od innych gałęzi prawa:

 1. reguluje stosunki:

  1. majątkowe tj. takie, w których przedmioty mają wartość majątkową,

  2. oraz niektóre stosunki osobiste (art. 23 i 24 kc) np. tajemnica korespondencji, zdrowie, wolność, cześć, itp. niezależnie od ochrony w prawie karnym,

 2. podmioty tych stosunków są równorzędne (nie ma podległości jak w prawie administracyjnym, czy finansowym) (żaden podmiot nie ma uprawnień władczych względem drugiego).

W ramach prawa cywilnego wyodrębnia się następujące działy:

  • Część ogólną, obejmującą normy regulujące zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego lub choć kilku jego działów.

  • Prawo rzeczowe, obejmujące normy regulujące korzystanie z dóbr materialnych. Prawo rzeczowe reguluje przede wszystkim problematykę prawa własności, nabycia, ochrony rzeczy. Czyli prawne formy korzystania z rzeczy.

  • Prawo zobowiązaniowe, czyli normy regulujące zobowiązania, w więc stosunki między wierzycielem i dłużnikiem.

  • Prawo spadkowe. obejmujące normy regulujące przejście praw i obowiązków zmarłego na inne podmioty,

  • Prawo autorskie i wynalazcze, określające prawa do dóbr niematerialnych. Kodeks cywilny nie reguluje prawa autorskiego i wynalazczego, pozostawiając ich unormowanie przepisom szczególnym.

Podmioty stosunku cywilnoprawnego:

 1. osoby prawne - Osobą prawną jest wyodrębniona jednostka organizacyjna, powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego.

O tym, które jednostki są osobami prawnymi decyduje ustawodawca. Są nimi np. Skarb Państwa, spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, fundacje itp. Nie są osobami prawnymi jednak np. szkoły średnie, jednostki wojskowe, urzędy państwowe. Osoby prawne uzyskują zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Działają poprzez organy. Osobowość pr. uzyskują z chwilą wpisu do rejestru osób pr. prowadzonego przez sądy.

 1. osoby fizyczne – człowiek od momentu urodzenia, aż do śmierci.

Każda osoba fizyczna lub prawna może występować jako podmiot stosunków cywilnoprawnych, ponieważ posiada zdolność prawną. Zdolnością prawną nazywamy właśnie taką możność do występowania w stosunku cywilnoprawnym (bycia podmiotem praw i obowiązków). Tę zdolność ma każdy człowiek od urodzenia aż do śmierci.

Czyli zdol. prawną posiadają nie tylko pełnoletni, ale również dzieci, które do chwili uzyskania pełnoletniości są reprezentowane przez rodziców, czy opiekunów pr. Co to znaczy, że dziecko posiada zdolność prawną? –

np. może wejść w posiadanie majątku po zmarłych rodzicach, czy dziadkach, ale nie może rozporządzać tym majątkiem.

np. może być obdarowane przez kogoś, czyli może być stroną w umowie darowizny, ale nie może rozporządzać tą rzeczą np. komputer

Do tego, aby mogło dysponować swoimi prawami potrzebna jest zdolność do czynności pr.

Zdolność do czynności prawnych polega na możliwości nabywania praw, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami przez własne działanie lub oznacza kompetencje do dokonywania czynności pr. Tej zdolności nie ma każdy człowiek. O tym, czy dany człowiek ma zdolność do czynności prawnych decyduje wiek oraz ewentualne całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie.

Osoba fizyczna może mieć:

 1. pełną zdolność do czynności prawnych – posiadają ją:

  1. osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat

  2. osoby małoletnie, które wcześniej zawarły związek małżeński, aż do śmierci, jeżeli nie nastąpiło ich całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie.

zgodnie z art. 10§1 k. rodz. i opiek. nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych 18 lat. Jednakże z ważnych powodów sąd opiek. może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lata 16.

Człowiek posiadający pełną zdolność do czynności pr. może w granicach przewidzianych przez prawo dokonywać wszelkich czynności pr. i wywoływać zamierzone skutki pr.

 1. ograniczoną zdolność do czynności prawnych – mają osoby, które:

  1. ukończyły 13 rok życia – do 18 roku życia i nie zostały całkowicie ubezwłasnowolnione

  2. osoby pełnoletnie, które postanowieniem sadu zostały częściowo ubezwłasnowolnione.

Czynność prawna (zbycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania) zawierana przez osobę o ograniczonej zdolności prawnej zazwyczaj wymaga zgody jej przedstawiciela ustawowego. W wypadku jej braku trzeba po zawarciu umowy ją uzyskać lub czekać na uzyskanie przez osobę pełnej zdolności do czynności prawnych. Inaczej umowa jest nieważna.

Osoba o ograniczonych zdolnościach do czynności prawnych może: (art. 20, 21, 22 kc)

 • swobodnie zawierać umowy powszechnie zawierane w życiu codziennym,

 • może rozporządzać swoim zarobkiem o ile sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej,

 • może rozporządzać rzeczami jej powierzonymi.

 1. brak zdolności do czynności prawnych - nie mają zdolności do czynności prawnych osoby:

  1. poniżej 13 roku życia,

  2. osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

Czynność prawna dokonana przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych jest nieważna, chyba, że osoba ta zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego, to staje się ona ważna z chwilą jej wykonania, chyba że jej wykonanie pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych (art. 14 kc).

Ubezwłasnowolnienie może nastąpić jedynie na drodze orzeczenia sądu. SN stoi na stanowisku, że ubezwłasnowolnienie ma służyć interesom ubezwłasnowolnionego i wobec tego może być orzeczone tylko wtedy, gdy interes tej osoby tego wymaga (nie, gdy miałoby być to wygodne tylko dla rodziny).

Dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie – sąd ustanawia opiekę, chyba że ta osoba pozostaje pod władzą rodzicielską.

Dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo – sąd ustanawia kuratelę.

U
występujące w takim stopniu:

 1. że uniemożliwiają danej osobie kierowanie swoim postępowaniem – ubezwłasnowolnienie całkowite,

 2. że potrzebna jest tej osobie pomoc do prowadzenia jej spraw – ubezwłasnowolnienie częściowe
bezwłasnowolnienie może orzec sąd z powodów takich jak:

 • choroba psychiczna,

 • niedorozwój umysłowy,

 • zaburzenia psychiczne powstałe wskutek
  np. pijaństwa, narkomaniiĆwiczenia z kc

 1. Kto może posiadać pełną zdolność do czynn. pr

 2. Kto może posiadać ograniczoną zdolność do czynn. pr

 3. Kto nie posiada zd. do czynn. pr.

 4. Z jakich powodów może nastąpić ubezwłasn.

  1. całkowite

  2. częściowe

 5. Co jest wymagane do ważności czynn. pr. dokonywanych przez osoby posiadające ogran.

 6. Jakich czynn. pr. może dokonać osoba posiad. ogran. zdolność do czynn. pr.

 7. Czy osoba nie posiad. zdol. do czynn. pr. może je dokonywać – reguła, wyjątek

np. 11-letni Jacek kupił od swojego kolegi czasopismo komputerowe, którego nakład się wyczerpał. Zapłacił za niego 5-krotną cenę. Czy jego czynność będzie ważna. Dlaczego tak lub nie.

np. 17-letni Marek podarował rower górski koledze. Czy jego czynność będzie ważna. Dlaczego tak lub nie. W jakich sytuacjach będzie ważna.


Art. 22 „Wyjątek stanowią czynn. pr. do których dokonania nie wystarcza zgoda przedstawiciela ustawowego”

art. 944 kc testament może sporządzić tylko osoba posiad. pełną zd. (nie wystarczy zgoda przedst.. ust.)

art. 101&3, 155§2, 156, 178 k.r.o. sprzedaż nieruchomości wymaga zgody sądu


Kodeks Cywilny

Tytuł II. 

OSOBY

DZIAŁ I. 

OSOBY FIZYCZNE

Rozdział I 

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Art. 8. § 1.  Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.

§ 2.  (skreślony).

Art. 9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe.

Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.

§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Art. 12. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Art. 13. § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.

§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Art. 15. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Art. 16. § 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

§ 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Art. 18. § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Art. 19. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna.

Art. 20. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Art. 21. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.

Art. 22. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.


wykłady 16 marca 2009 r.


CZYNNOŚCI PRAWNE

Jest to czynność zmierzająca do wywołania skutków prawnych poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli.

np. zawarcie umowy, wypowiedzenie umowy, złożenie oferty, sporządzenie testamentu, udzielenie pełnomocnictwa.

Koniecznym elementem każdej czynności pr. jest złożenie oświadczenia woli, przy czym przy niektórych czynn. pr. występuje tylko 1 ośw. woli – np. sporz. testamentu, zlożenie oferty, wypowiedzenie umowy, udzielenie pelnomocnictwa, a przy niektórych czynn. pr. niezbędne jest zgodne ośw. woli 2 stron np. przy umowach.

Art. 60 kc określa co to jest oświadczenie woli i jak może być złożone. „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynn. pr. może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny”.

Ośw. woli jest to uzewnętrzniony przejaw wywołania skutków prawnych. Wola może być wyrażona niekoniecznie za pomocą słów, ale również przez każde zachowanie, które ujawnia tę wolę w sp. dostateczny, a więc np. przez potakujące lub przeczące skinienie głowy, czy przez takie zachowanie, z którego wynika zamiar wywołania skutków pr. np. zakupy w sklepie samoobsługowym.

Podział czynności pr.

I kryterium: liczba stron, których oświadczenia woli są niezbędne dla skutecznego dokonania czynności pr.

 1. jednostronne – dochodzą do skutku przez złożenie ośw. woli 1strony

 2. dwustronne - dochodzą do skutku przez zgodne oświadczenia woli stron


FORMY CZYNNOŚCI PRAWNYCH

 1. forma dowolna art.60 kc prawo cywilne dopuszcza generalnie dokonywanie czynności pr. w formie dowolnej, ale z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych

 2. formy szczególnepowody wprowadzenia:

 • zabezpieczenie dowodów – ułatwiają w razie sporu stron postępowanie dowodowe,

 • ułatwienie kontroli na czynnościami pr. – np. obrót nieruchomościami wymaga aktu notarialnego, na podst. którego następuje wpis do ksiąg wieczystych, zakup samochodu wymaga formy pisemnej dla wydziału komunik.

 • ochrona interesów stron przed nieprzemyślanymi decyzjami – opiera się na założeniu, że zachowanie określonej formy wymaga dodatkowego czasu i wysiłku – eliminuje więc działania pochopne, nieprzemyślane.

 1. zwykła forma pisemna – do zachowania tej formy wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie zawierającym oświadczenia woli


Forma pisemna czynności pr. może być zastrzeżona:

 • pod rygorem nieważności - np. pełnom. ogólne, zastaw bankowy, poręczenie długu- niezachowanie tej formy powoduje jej bezwzględną nieważność (pkt.4 – forma)

Art. 7092. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

 • dla celów dowodowych – jeżeli ustawodawca wymaga formy pisemnej bez powoływania się na rygor nieważności – wtedy w razie sporu między stronami nie jest dopuszczalny dowód ze świadków, ani dowód z przesłuchania stron na okoliczność zawarcia umowy.

Od tej rygorystycznej zasady istniej wyjątek: mimo nie zachowania formy pisemnej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, gdy zachodzi 1 z następujących okoliczności: - obie strony zgodzą się na to, - fakt dokonania czynności będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma np. strony zawarły umowę pożyczki na kwotę 3000 zł i nie zawarły pisemnej umowy, i w liście dłużnik wspomina o pożyczce, - jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą– art. 74 § 1 i 2.

np. umowa o świadcz. usług turyst. art. 14 ustawy o usł. turyst., umowa najmu art. 660 kc, dzierżawy art. 694 na okres dłuższy niż 1 rok,. Art. 720§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

 1. poświadczenie daty (tzw. data pewna) – urzędowych poświadczeń daty dokonuje notariusz lub organ państwowy. Ma na celu autorytatywne stwierdzenie, w jakim momencie czynność została dokonana. Przy czym zgodnie z art. 81 § 2 urzędowym poświadczeniem daty będzie: - stwierdzenie dokonania danej czynności w jakimkolwiek innym dokumencie urzędowym, - umieszczenie na tym dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy np. kasacja znaczków stemplowych nalepionych na dokumencie obejmującym czynność pr.

np. ustanowienie zastawu na prawach (zbywalnych takich jak wierzytelność, udział we współwłasności, np. współwłasność auta) art. 32 § 1 np. sprzedaż rzeczy na próbę art. 590 § 1 (potwierdzając odbiór przesyłki wpisuję datę na potwierdzeniu odbioru), sporządzenie testamentu w obecności 2 świadków i przedstawiciela samorządu terytor. art. 951 § 1 i 2, – wymagają formy pisemnej z datą pewną.

 1. poświadczenie podpisu – polega na tym, że notariusz (lub powołany do tego organ) [w myśl art. 101 prawa notarialnego Minister Sprawiedliwości może upow. organy samorządu teryt. i banki w miejscowościach, w których nie ma biur notar. do sporządzania niektórych poświadczeń dokonywanych przez notariuszy] zamieszcza na dokumencie klauzulę stwierdzającą własnoręczność podpisu złożonego przez wskazaną w tej klauzuli osobę. np. pełnomocnictwo do zawarcia zw. małżeńskiego art. 6 K. rodz. i op. (ważne powody: choroba, służba wojskowa), np. pełnomocnictwo do złożenia ośw. o przyjęciu lub odrzuceniu spadku art. 1018 § 3 zdanie 3-cie - wymagają formy pisemnej z urzędowo poświadczonym podpisem.

 2. akt notarialny – polega na tym, że notariusz spisuje treść podanych mu ośw. stron, współuczestnicząc w redagowaniu dokumentu, a następnie odczytuje go stronom wraz z nimi podpisuje. Oryginały aktów not. pozostają w biurze notar. a strony otrzymują wypisy z pieczęcią biura not. i podpisem tylko notariusza, mają one walor w obrocie cywilnoprawnych oryginałów. np. obrót nieruchomościami, umowa zbycia spadku (sprzedaż, zamiana, darowizna), zrzeczenie się własności nieruchomości art. 179, umowa dożywocia.


PODSUMOWANIE – SKUTKI NIEZACHOWANIA FORM SZCZEGÓLNYCH

 • zwykłej formy pisemnej - dla której ustawodawca nie przewiduje rygoru nieważności – rodzi utrudnienia dowodowe,

 • wszystkich pozostałych – czynność pr. jest nieważna.


przedstawicielstwo

W prawie cywilnym istnieje zasada, że czynność pr. może być dokonana osobiście lub przez przedstawiciela (art. 95 –109).

Przedstawicielstwo – polega na tym, że przedstawiciel dokonuje w granicach posiadanego umocowania czynność prawną w imieniu reprezentowanego, wywołując tym skutki prawne bezpośrednio dla reprezentowanego.

Umocowanie – jest to kompetencja do dokonywania czynności pr. ze skutkiem dla reprezentowanego.

rodzaje przedstawicielstwa

 1. przedstawicielstwo ustawowe – w którym umocowanie do działania w cudzym imieniu wynika z ustawy. Przedstawicielami ustawowymi dziecka i osób ubezwł. są rodzice, a jeśli nie mają rodziców lub rodzice pozbawieni są praw rodzicielskich – opiekunowie prawni.

 2. pełnomocnictwo - w którym umocowanie do działania w cudzym imieniu wynika z oświadczenia woli reprezentowanego. W roli R występuje Mocadawca, w roli P Pełnomocnik.

Rodzaje pełnomocnictwa:

 • ogólne – uprawnia pełnomocnika do dokonywania czynności tzw. zwykłego zarządu np. administrowanie budynkiem uprawnia pełnomocnika do pobierania czynszu, dokonywania bieżących remontów, ale nie do generalnych, nie do zbycia nieruchomości.

 • szczególne – uprawnia do dokonania konkretnej czynności np. sprzedania hotelu

ĆWICZENIA - ART. 95 -116 KODEKSU CYWILNEGO


 1. Albert Z. udzielił swemu bratu pełnomocnictwa do kupna w jego imieniu samochodu dostawczego. Albert Z. oznajmił, że chce nabyć samochód produkcji zachodniej. Zastrzegł jednocześnie, że górna wysokość ceny samochodu może wynieść 10 tys. Na giełdzie brat Alberta Z. stwierdził, że wszystkie oferowane samochody zagraniczne są dużo droższe. Jeden ze sprzedających miał jednak do sprzedania Tarpana z silnikiem Mercedesa, za którego chciał tylko 7 tys. Brat Alberta Z. uznał ofertę za bardzo opłacalną i zawarł umowę sprzedaży samochodu w imieniu Alberta Z. Gdy Albert Z. zobaczył kupiony samochód, bardzo się zdenerwował. Nie przekonały go argumenty brata, że samochód został kupiony okazyjnie. Albert Z. postanowił zwrócić samochód.

Oceń stan prawny. 1. Albin U. był pomocnikiem Janiny D. do kupowania obrazów. Janina D. nie była jednak zadowolona z działalności Albina U. i odwołała pełnomocnictwo. Albin U., chcąc się przypodobać swojej byłej mocodawczyni, kupił w antykwariacie w jej imieniu cenny obraz. Zapłata miała nastąpić po trzech dniach. Gdy antykwariusz zgłosił się do Janiny D. chcąc otrzymać zapłatę, ta odmówiła twierdząc, że nie była stroną umowy, a pełnomocnictwo Albina U. zostało skutecznie odwołane.

Oceń stan prawny. 1. Kupcowi krakowskiemu Stanisławowi S. handlarz Kazimierz K. udzielił pisemnego pełnomocnictwa do prowadzenia spraw swojego przedsiębiorstwa handlowego. Stanisław S. znajdował się w tym czasie w kłopotach finansowych. Zawarł więc jako pełnomocnik Kazimierza K. sprzedaż partii towaru po niezwykle niskiej cenie. Drugą stroną umowy uczynił samego siebie. W wyniku dokonanej transakcji Kazimierz K. poniósł szkodę w wysokości 20 tys. złotych.

Czy zawarta umowa sprzedaży jest ważna?


 1. Piotr P. został umocowany do sprzedaży domu Tadeusza W. Piotr P. miał sam wielką ochotę na zakup tego domu. W imieniu Tadeusza W. udzielił pełnomocnictwa do sprzedaży domu Felicjanowi B. i działając we własnym imieniu zakupił dom po niezwykle korzystnej cenie. Piotr P. na podstawie posiadanego pełnomocnictwa mógł ustanawiać dla swego mocodawcy innych pełnomocników.

Czy umowa sprzedaży jest ważna?


 1. Mechanik samochodowy inż. Paweł H. prowadził sklep z częściami samochodowymi. W dniu 18.06.1994 r. musiał wyjechać na spotkanie z jednym z producentów, a ponieważ nie miał go kto zastąpić postanowił iż w tym dniu ewentualnych klientów będzie obsługiwał jego piętnastoletni syn Tomasz H. Niezwykle zadowolony z tej sytuacji Tomasz H. postanowił pokazać ojcu jak wielkie są jego umiejętności handlowe. W dniu 18.06.1994 r. zawarł dwie umowy sprzedaży. Pierwszy klient Damian W. uzyskał rabat na trzydzieści filtrów powietrza w wysokości połowy ceny, co spowodowało że był niezwykle zadowolony z dokonanej transakcji. Drugi klient Roman F. pragnął nabyć dwa komplety zaworów do Tarpana, ponieważ w sklepie nie było tej części Tomasz H. namówił Romana F. do zakupu droższych ale za to oryginalnych zaworów do Nysy, które bez żadnych przeróbek mogą pełnić należycie swoje funkcje w Tarpanie. Paweł H. na wiadomość o umowach zawartych przez syna wpadł w szał i zażądał od Damiana W. dopłaty. Damian W. odmówił. Z kolei 20.06.1994 r. Roman F. zjawił się w sklepie z zakupionymi zaworami żądając zwrotu pieniędzy ze względu na to iż przedmiotowe zawory nie mogą być wykorzystywane w Tarpanie. Paweł H. odmówił.

Oceń stan prawny.
  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia z zakresu prawa

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia z zakresu prawa

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia I prawa z zakresu elektryczności I magnetyzmu

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia I zasady z zakresu prawa autorskiego

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia I terminy z zakresu mikroekonomii I makroekonomii, prawa

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia I terminy z zakresu mikroekonomii I makroekonomii, prawa

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia z zakresu prawa rodzinnego I cywilnego; wybrane zagadnienia z zakresu pochodzenia dziecka; władza rodzicielska podmioty, treść, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustanie I modyfikacje w zakresie władzy rodzicielskiej

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia I zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej I prawa autorskiego

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia I zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej I prawa autorskiego

Pojęcia z zakresu prawa iconPojęcia I zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej I prawa autorskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom