Porozumienie Stron
Pobierz 89.59 Kb.
NazwaPorozumienie Stron
Data konwersji22.12.2012
Rozmiar89.59 Kb.
TypDokumentacja

Porozumienie Stronw zakresie wdrożenia w Mittal Steel Poland S.A.

nowych za­sad wynagradzania


Zawarte w dniu 10.08.2006r. pomiędzy:


1. Mittal Steel Poland S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowa­dzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 115891, w zakresie określonym w postanowieniach niniejszego Porozumienia, reprezentowaną przez:


Pan Vijay Kumar Bhatnagar

Pan Augustine Kochuparampil


z jednej strony, oraz


2. Organizacjami Związkowymi działającymi w Mittal Steel Poland S.A. - sygnatariuszami niniej­szego Porozumienia, zwanymi dalej „Organizacjami Związkowymi”,


z drugiej strony,


zwanymi dalej łącznie „Stronami”.


Zmierzając do zawarcia jednolitego układu zbiorowego pracy dla pracowników Mittal Steel Po­land S.A., Strony postanawiają o wprowadzeniu z dniem 01.09.2006r., nowych zasad wyna­gradzania, wg treści określonej w niniejszym Porozumieniu.

Strony uzgadniają jednocześnie, że wprowadzenie nowych zasad wynagradzania nie może spo­wodować obniżenia dotychczas otrzymywanego przez pracowników wynagrodzenia.


I. Zasady wynagradzania:


1. Płaca zasadnicza zostaje ustalona poprzez włączenie do płacy dotychczasowej, takich składni­ków jak:


1) dodatku za staż pracy/wysługa lat i ekwiwalentu za węgiel, wypłacanych w Oddziałach Spółki w Krakowie i w Sosnowcu,


2) dodatku za drugi zawód, dodatku za pracę na wysokości i dodatków funkcyjnych w Od­dziale w Sosnowcu,


3) stałej części premii w Oddziale w Świętochłowicach i w Oddziale w Sosnowcu, przy czym w Oddziale w Sosnowcu po uwzględnieniu skutków; wraz z dokonaniem w/w zmiany skreśla się jednocześnie postanowienia cz.I. ust.5. Zasad uruchamiania i przyznawania funduszu premio­wego i dodatkowego funduszu motywacyjnego dla pracowników Mittal Steel Poland S.A.


4) funduszu celowego w Oddziale w Dąbrowie Górniczej,


5) dodatku za pracę w warunkach szkodliwych wypłacanego w tzw. I grupie szkodliwości, dla wszystkich pracowników uprawnionych do otrzymywania dodatków szkodliwych, z jed­nocze­snym pozostawieniem trzech dotychczasowych grup oraz zlikwidowaniem 4 grupy szkodliwo­ści. `

Strony ustalają ponadto, że dla pracowników zatrudnionych w Oddziale w Dąbrowie Górni­czej:

a) dodatek w drugiej grupie szkodliwości przysługuje także za każdą godzinę pracy pra­cowni­kom uprawnionym do urlopu zdrowotnego w ilości 6 dni w roku,


b) dodatek w trzeciej grupie szkodliwości przysługuje także za każdą godzinę pracy pra­cowni­kom uprawnionym do urlopu zdrowotnego w ilości 9 lub 12 dni w roku.


6) innych dodatków, (dodatek dyspozycyjny w ZHC, dodatek za pracę w pojedynczej obsa­dzie – obsługa lokomotyw, wyrównanie premii ZHS).


2. Miesięczne płace zasadnicze dla wszystkich pracowników.

Kwoty miesięczne dla pracowników, którzy dotychczas mieli ustalone stawki godzinowe, zo­staną ustalone przez pomnożenie stawki godzinowej przez średniomiesięczny nominalny czas pracy w roku kalendarzowym, co oznacza dla roku 2006 – 168h.

Strony ustalają jednocześnie, że w przypadku gdy w wyniku uregulowań prawnych, w miejsce czterobrygadowej organizacji pracy ( 4BOP) niezbędne okaże się wprowadzenie innego sys­temu czasu pracy, podjęte zostaną negocjacje w zakresie określenia zasad i sposobu stosowa­nia no­wego systemu czasu pracy,


3. Dodatki zmianowe tj. za pracę w czterobrygadowej organizacji pracy ( 4BOP) są określone w postaci ryczałtowej (procentowej) za każdą godzinę pracy w tym systemie w wysokości 30%, wraz z przyjęciem jednolitego, 16-sto tygodniowego okresu rozliczeniowego.

Dodatkowo, dla tej grupy pracowników przyjęta zostaje zasada, zgodnie z którą pracownik sys­temu 4BOP, niezależnie od 30 % dodatku otrzymywać będzie za pracę w Święta Bożego Naro­dzenia, oraz w Święta Wielkanocne, dodatki 100% wynikające z osobistego zaszeregowa­nia.

Szczegółowe zasady stosowania zmianowej organizacji pracy określa załącznik nr 1.

Strony ustalają jednocześnie, że przez stawkę godzinową wg zaszeregowania pracownika - ro­zumie się stawkę wyliczoną przez podzielenie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego przez średniomiesięczny nominalny czas pracy w roku kalendarzowym, jednak nie więcej niż przez 174, z przyjęciem tylko pełnych godzin i zaokrągleniu do pełnych groszy w górę.


4. Dodatkowo Strony ustalają, że dla pracowników zatrudnionych w innych niż czterobryga­dowy system pracy, za każdą godzinę pracy w godzinach nocnych, tj. w godzinach od 2200 do 600, przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z osobistego za­szeregowania pracownika.

Strony ustalają jednocześnie, że dotychczas wypłacane kwoty z tytułu pracy na zmianie popo­łudniowej zostaną wkalkulowane do wynagrodzenia pracownika, z uwzględnieniem skutków pochodnych.


5. Czas pracy w czterobrygadowej organizacji pracy będzie rozliczany wg dotychczasowych harmonogramów pracy, wg założeń:


a) w każdym miesiącu wypłata wynagrodzenia za czas pracy danego miesiąca,


b) po zakończeniu cyklu organizacyjnego wypłata różnicy czasu pracy, czyli dopłat 100% do czasu ponadnormatywnego.


c) począwszy od 01.01.2007r. wprowadzony zostanie jednolity harmonogram pracy bry­gad w czterobrygadowej organizacji pracy, przy czym w ZHC i ZHF w dalszym ciągu sto­sowane będą uzupełniające dni wolne.


6. Pracownik pełniący funkcję brygadzisty będzie otrzymywał dodatek brygadzistowski, który wynosić będzie od 100 do 200zł i będzie wypłacany wg zasad stanowiących załącznik nr 2.

1) w przypadku wystąpienia wzrostu dotychczas otrzymywanego dodatku brygadzistow­skiego zostanie on pokryty z dodatkowych 100zł uruchamianych wraz z wdrożeniem ko­lejnego etapu w zasadach wynagradzania w ramach ujednolicania ZUZP,

2) Strony ustalają jednocześnie, że dotychczas wypłacane kwoty dodatku:


a) przekraczające 200zł,


b) dla pracowników - brygadzistów, którym podlega mniej niż 5 pracowników, zo­staną wkalku­lowane do wynagrodzenia pracownika, z uwzględnieniem skutków po­chodnych.


7. Dodatek za udział w drużynach ratownictwa gazowego zostaje uzależniony od pracy w jed­nej z trzech grup zagrożenia gazowego, w złotych za każdą godzinę takiej pracy.

Szczegółowe zasady wypłaty dodatku określa załącznik nr 3.


W przypadku wystąpienia wzrostu dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia z tego tytułu, zostanie on pokryty z dodatkowych 100zł uruchamianych wraz z wdrożeniem kolejnego etapu w zasadach wynagradzania w ramach ujednolicania ZUZP.

W przypadku wystąpienia obniżenia dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia z tego tytułu, zostanie ono wyrównane.


8. Wynagrodzenia lub dodatkowe świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej cho­robą będzie wypłacane wg szczegółowych zasad wypłaty dodatku określonych załącznik nr 4.


9. Za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych pracownikowi przysługuje dodatek.

Szczegółowe zasady wypłaty dodatków za pracę w warunkach szkodliwych (po wcześniejszym włączeniu I grupy do wynagrodzenia zasadniczego) określa załącznik nr 5


10. Pracownikom, za lata pracy w hutnictwie, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie specjalne z tytułu tzw. Karty Hutnika.


a) Wynagrodzenie specjalne z tytułu tzw. Karty Hutnika, zwane dalej Kartą Hutnika, wypła­cane jest za okresy miesięczne.


b) Karta Hutnika wynosi 5% płacy zasadniczej (nie większej jednak niż 5000zł) po przepraco­waniu 5 lat w hutnictwie i wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do 26% po 26 latach pracy.


W pierwszym roku obowiązywania nowej procentowej wysokości Karty Hutnika i z tytułu zali­czenia stażu w hutnictwie według nowych zasad,, wzrost wynagrodzenia z tego tytułu dla pra­cowników Spółki sfinansowany zostaje z jednolitego dodatku na harmonizację 300zł oraz do­datkowych 100zł uruchamianych wraz z uruchomieniem kolejnego etapu w zasa­dach wyna­gradzania w ramach ujednolicania ZUZP.


c) z okazji Dnia Hutnika pracownikom wypłacany będzie dodatek w wysokości 6% śred­niej płacy w Spółce z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 182,40zł.

d) dzień 4 maja ( Dzień Hutnika) będzie dniem wolnym od pracy.

Szczegółowe zasady wypłaty KH określa załącznik nr 6.


11. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę w związku z odejściem na emeryturę lub rentę inwa­lidzką pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa emerytalno – rentowa.

Strony uzgadniają, że w/w odprawa stanowi iloczyn średniego wynagrodzenia pracownika oraz tzw. wymiaru procentowego, zależnego od stażu pracy ogółem, tj. 100, 150, 200, 300, 400, 500 i więcej procent, za odpowiednio: do 15 lat oraz po 15, 20, 25, 30,35 i więcej latach.

Szczegółowe zasady wypłaty odprawy określa załącznik nr 7.


Strony uzgadniają, że dla pracowników zatrudnionych w dniu wdrożenia zmiany zasad wyna­gradzania, dla których nowe zasady wypłaty emerytalno-rentowej są mniej korzystne od obec­nych, przez okres 8 lat od wdrożenia, odprawa emerytalno-rentowa będzie się składała z dwóch elementów:


1) kwoty obliczonej wg zasad, o których mowa w załączniku nr 7 ,


2) kwoty uzupełniającej.


12. Pracownikowi, który przepracował 20, 25, 30, 35, 40 i więcej lat pracy przysługuje na­groda jubileuszowa. Strony uzgadniają, że nagroda stanowi iloczyn wynagrodzenia zasadni­czego pra­cownika (nie większego jednak niż 5000zł) oraz tzw. wymiaru procentowego, zależ­nego od stażu pracy tj. 200, 300, 400 , 500 i więcej procent za odpowiednio: 20, 25, 30, 35 i więcej lat.

Szczegółowe zasady wypłaty nagrody określa załącznik nr 8.

Strony uzgadniają, że:


1) dla pracowników zatrudnionych w dniu wdrożenia zmiany zasad wynagradzania, dla któ­rych nowe zasady wypłaty nagrody jubileuszowej są mniej korzystne od obecnych, przez okres 10 lat od wdrożenia, nagroda jubileuszowa będzie się składała z dwóch ele­mentów:


a) kwoty obliczonej wg zasad, o których mowa w załączniku nr 8 ,


b) kwoty uzupełniającej, przy czym podstawą do jej obliczenia będzie wynagrodze­nie pracow­nika z dnia nabycia uprawnienia do nagrody,


2) w przypadku, gdy kwota nagrody otrzymanej wg nowych zasad będzie wyższa niż otrzy­my­wana wg zasad poprzednich – różnica ta ( jako 1/60 ), pomniejszać będzie kwotę do­datkowych 100zł uruchamianych wraz z uruchomieniem kolejnego etapu w za­sadach wyna­gradzania w ramach ujednolicania ZUZP.


13. Do czasu wdrożenia jednolitego układu zbiorowego pracy dla pracowników Mittal Steel Po­land SA zmiana płac zasadniczych będzie dokonywana z uwzględnieniem zasady stałości fundu­szu podwyżek w grupach stanowisk, z dopuszczalnością różnicowania na poszczególne Oddziały.


W okresie do 12 miesięcy, od wdrożenia zmiany zasad wynagradzania, stronie związkowej zo­stanie przedstawiony projekt taryfikatora.


II. Zgodnie z Porozumieniem przedstawicieli Mittal Steel Poland S.A. z Organizacjami związko­wymi Spółki w zakresie wzrostu płac z dnia 8 grudnia 2005r., wzrost wynagrodzeń pracowni­ków (tj. wzrost płac zasadniczych i pochodnych) zostaje pokryty z kwoty 300 zł wypłacanych w for­mie jednolitego dodatku na harmonizację oraz jeżeli okaże się to niezbędne również z kwoty 100 zł, która zostaje uruchomiona wraz z dniem wdrożenia zmian w zasadach wynagradzania.

Kwota pozostała ze 100zł w danym Oddziale, przekazywana będzie wg stanu zatrudnienia po­szczególnych Oddziałów Spółki, bez możliwości przekazywania środków z jednego Oddziału do drugiego.

W/w fundusz zostanie uruchomiony z dniem wdrożenia nowych zasad wynagradzania. Szcze­gółowe zasady podziału funduszu zostaną uzgodnione w odrębnym trybie.


III. Strony uzgadniają, że nowe zasady wynagradzania zastępują odpowiednie uregulowania zawarte w stosowanych Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy/Regulaminie Wynagradza­nia, na podstawie których wynagradzani byli pracownicy Mittal Steel Poland S.A. oraz odpo­wiednie regulacje pozaukładowe, jeżeli takie obowiązywały w oddziałach.


Dodatkowo tracą moc postanowienia ust.3 i ust.6., ust.7. i ust.8. Zarządzenia nr 13/2005DG w sprawie ustalenia wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników przenoszonych do Centrali.


IV. Nowe Zasady wynagradzania nie obejmują Dyrektorów i ich Zastępców, Szefów i Kierowni­ków Zakładów.

Decyzję o objęciu odrębnymi zasadami wynagradzania pracowników zatrudnionych na w/w sta­nowiskach podejmuje Dyrektor Generalny.

Strony ustalają jednocześnie, że zasady wynagradzania dla w/w grupy pracowników, będą tworzone w oparciu o zasadę utrzymania płacy zasadniczej pracowników.


V. Nowe Zasady wynagradzania wchodzą w życie Zarządzeniem Dyrektora Generalnego.


VI. Dodatkowe ustalenia Stron:

Wraz z wypłatą wynagrodzenia za sierpień 2006r., zostanie wypłacona kwota 500zł dla każ­dego pracownika Spółki.


VII. Harmonogram dalszego postępowania:


1. Po wejściu w życie nowych zasad wynagradzania, Strony przystąpią do prac nt ustalenia treści pozostałych postanowień ZUZP.


2. Wraz z zakończeniem rozmów nt. w/w postanowień ZUZP, nastąpi złożenie wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy o rejestrację jednolitego ZUZP.


Załącznik Nr 1

Zasady stosowania zmianowej organizacji pracy1. W komórkach organizacyjnych Spółki, może być stosowana praca zmianowa (zwana także czterobrygadową organizacją pracy) przy wykorzystaniu czterech brygad, według której urzą­dzenia (agregaty) są obsługiwane przez cztery brygady, pracujące w układzie co najmniej 3 zmian w ciągu doby, zgodnie z następującym rozkładem czasu pracy:


1) 8 godzin pracy i 16 godzin wolnych od pracy,


2) po czterech dniach pracy – 48 godzin wolnych od pracy.


2. Wprowadzenie organizacji pracy, o której mowa w ust. 1, a także innej pracy zmianowej lub odstąpienie od ich stosowania w poszczególnych komórkach organizacyjnych następuje na podstawie decyzji Dyrektora Zarządzającego lub Dyrektora Personalnego w uzgodnieniu z Or­ganizacjami Związkowymi.


3. Czas pracy w czterobrygadowej organizacji pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym, wynoszącym 16-tygodni.


4. Rozkład czasu pracy w czterobrygadowej organizacji pracy w kolejnych dniach miesiąca w ciągu roku, jest wyznaczany poprzez stosowanie harmonogramu „hutniczego”, łącznie z har­monogramem uzupełniających dni wolnych (UDW), przy czym:


1) tzw. „hutniczy” harmonogram pracy brygad, sporządza pracodawca na okresy roczne,


2) harmonogram uzupełniających dni wolnych, sporządza pracodawca w uzgodnieniu z pracow­ni­kami, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

Harmonogram „hutniczy” oraz harmonogram uzupełniających dni wolnych, zawierają w sumie tyle dni wolnych od pracy ile przypada w danym okresie rozliczeniowym, przy uwzględnieniu wszystkich sobót (lub dni wolnych wyznaczonych w innym dniu niż sobota), niedziel i świąt.

5. Zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pracy jest dla niego dniem wolnym od pracy, może nastąpić - w razie szczególnych potrzeb pracodawcy – za zgodą pra­cownika, a w przypadku, o którym mowa w art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, bez zgody pra­cownika.


6. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika w dniu, który zgodnie z rozkładem czasu pracy jest dniem wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych.


7. W czterobrygadowej organizacji pracy, za pracę wg harmonogramu, w miejsce dodatków, za pracę na zmianie nocnej i dodatków za pracę w niedziele i święta stosuje się dodatek ry­czał­towy w wysokości 30% godzinowego wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszere­gowania pracownika, za każdą godzinę pracy w tym systemie.


8. Pracownicy, zatrudnieni w czterobrygadowej organizacji pracy, dla których dodatki zmia­nowe zostały określone ryczałtowo, niezależnie od 30 % dodatku, otrzymują za pracę w nor­malnym czasie pracy w Święta Bożego Narodzenia i w Święta Wielkanocne, dodatkowe wyna­grodzenie za każdą godzinę pracy w tych dniach w wysokości 100% godzinowego wynagro­dze­nia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika.


9. Pracownicy zatrudnieni w czterobrygadowej organizacji pracy otrzymują dzień wolny od pracy, tzw. W12, za każdy miesiąc zatrudnienia w tym systemie z zachowaniem prawa do wy­nagrodzenia za te dni, obliczonego według zasad jak za urlop wypoczynkowy.


10. Dzień wolny, o którym mowa w ust.9, nie przysługuje pracownikowi, który nie przepraco­wał w danym miesiącu ani jednego dnia z powodu nieobecności spowodowanej chorobą, urlo­pem macierzyńskim lub koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.


11. Na pisemny wniosek pracownika dni wolne od pracy, W12, mogą być udzielone łącznie, propor­cjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy, a także łącznie z urlopem wypoczynko­wym.


12. W przypadku stosowania hutniczych harmonogramów pracy, udzielone dni wolne, o któ­rych mowa w ust. 9, zmniejszają harmonogramowy czas pracy, nie zmniejszając normy wy­znaczonej na dany cykl rozliczeniowy.


13. Udzielanie dni wolnych od pracy, o których mowa w ust. 9, następuje na bieżąco, zgodnie z planem ich wykorzystania. Plan dni wolnych, tzw. W12, ustala kierownik komórki organiza­cyj­nej.


Załącznik nr 2

Zasady przyznawania dodatku brygadzistowskiego
1. Pracownikowi pełniącemu funkcję brygadzisty w zespole liczącym co najmniej 5 osób(bez brygadzisty) przysługuje dodatek brygadzistowski.


2. Dodatek wynosi od 100 do 200 zł miesięcznie.


3. Wysokość dodatku proponuje kierownik komórki organizacyjnej, biorąc pod uwagę:


1) zakres i złożoność prac wykonywanych przez brygadę,


2) ilość pracowników w brygadzie,


3) stopień uciążliwości występujących warunków pracy.


4. Decyzję o wysokości dodatku brygadzistowskiego podejmuje Dyrektor Personalny lub osoba przez niego upoważniona, w uzgodnieniu z Dyrektorem Oddziału.


5. Dodatek brygadzistowski przysługuje za czas sprawowania funkcji.


6. Za okres zastępstwa dodatek przysługuje w wysokości jaką otrzymywał zastępowany bryga­dzista.


Załącznik nr 3


Ratownictwo gazowe


1. Za wykonywanie prac lub czynności związanych z udziałem w drużynach ratownictwa gazo­wego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości:


1) 0,40 zł/godzinę – za gotowość do wykonywania czynności ratownictwa gazowego,

oraz dodatkowo:


2) 0,80 zł/godzinę – dla prac lub czynności wykonywanych w II stopniu zagrożenia gazo­wego,


3) 1,20 zł/godzinę – dla prac lub czynności wykonywanych w I stopniu zagrożenia gazo­wego.


2. Kwalifikacji do poszczególnych stopni zagrożenia gazowego, o którym mowa w ust. 1, doko­nuje Dyrektor Techniki po zasięgnięciu opinii Społecznej Inspekcji Pracy.(SIP).


3. Organizację, zadania i obowiązki drużyn ratownictwa gazowego na terenie Oddziałów okre­ślają odrębnie ustalone przepisy.


Załącznik nr 4


Zasady

obliczania i wypłacania wynagrodzenia oraz dodatkowego świadczenia w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą


1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje wy­nagrodzenie w wysokości zależnej od okresu zatrudnienia, wg poniższych uregulowań


1) do 15 lat - 80% wynagrodzenia


2) powyżej 15 lat - do 20 lat - 90% wynagrodzenia


3) powyżej 20 lat - 100% wynagrodzenia


2. Za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, pracownik, w okresie o którym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia.

3. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje zasiłek choro­bowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


4. Pracownikowi posiadającemu okres zatrudnienia powyżej 20 lat pracy przysługuje wyrówna­nie zasiłku do 100 % podstawy wymiaru, określonej w przepisach powszechnie obo­wiązujących, począwszy od 34 dnia niezdolności do pracy.


Załącznik nr 5


Zasady

przyznawania i wypłacania dodatku z tytułu wykonywania pracy

w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych

i niebezpiecznych


1. Występujące w środowisku pracy szkodliwości dla zdrowia, szczególne uciążliwości i niebez­pieczeństwa dzieli się na trzy stopnie.


2. Zaliczanie stanowisk pracy do poszczególnych stopni szkodliwości dokonuje się na podsta­wie podanych opisów prac zaliczonych do poszczególnych stopni szkodliwości dla zdrowia, szczególnej uciążliwości i niebezpieczeństwa.


3. Do pierwszego stopnia zalicza się prace wykonywane:


1) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,


2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organi­zmie,


3) w warunkach narażenia na hałas,


4) w warunkach narażenia na wibrację, np. używanie ręcznych narzędzi pneumatycz­nych,


5) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 Kcal dla męż­czyzn i 1200 Kcal dla kobiet lub wymagającej wymuszonej pozycji ciała,


6) w obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu wynikającym z procesu technologicznego.


4. Do drugiej grupy zalicza się prace wykonywane:


1) w strefie zagrożenia wywołanej działaniem pól elektromagnetycznych wysokiej czę­stotliwo­ści w zakresie 0,001-300.000 MHz,


2) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebez­pieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,


3) związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem i transportem gazów i materia­łów wybuchowych,


4) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wy­maga specjal­nego zezwolenia,


5) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 wolt, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,


6) związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz ich transportem.


5. Do trzeciej grupy zalicza się prace wykonywane:


1) z benzydyną, alfa i beta naftyloaminą, chlorkiem winylu, oraz innymi czynnikami o analo­gicz­nym jak te substancje działaniu, o ile zostanie to uznane przez Instytut Medycyny Pracy,


2) prace na stanowiskach spełniających łącznie następujące kryteria:


a) kontakt z płynami i gorącym (ponad 600oC) metalem lub rozżarzonym koksem,


b) narażenia na działanie promieni podczerwonych,


c) nie spełniający wymagań (norm) mikroklimat,


d) narażenie na hałas, zapylenie, wibrację i nadmierne obciążenie fizyczne.


6. Wykazy stanowisk, na których warunki pracy kwalifikują do odpowiedniego stopnia szkodliwo­ści, ustala oraz dokonuje zmian Dyrektor Techniki, na wniosek i przy współpracy Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ZSIP.


7. Pracownikom zatrudnionym przy pracach zaliczonych do poszczególnych stopni szkodliwo­ści dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych – przysługuje dodatek, za każdą godzinę pracy w tych warunkach, w wysokości:


1) w pierwszym stopniu szkodliwości - 0,34 zł,


2) w drugim stopniu szkodliwości - 0,68 zł,


3) w trzecim stopniu szkodliwości - 1,02 zł.


8. W przypadku wykonywania pracy doraźnie w warunkach zaliczanych jednocześnie do róż­nych grup szkodliwości, za czas tej pracy przysługuje tylko jeden dodatek – stopnia wyższego.


9. Pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia uzasadniających dodatkowe wynagrodzenie, dokonywane są przez Służbę Ochrony Środowiska lub zlecane są przez tą Służbę uprawnionym jednostkom zewnętrznym w obecności przedstawicieli organizacji związ­kowych.


10. Dodatki wypłacane są wyłącznie za faktyczne wykonywanie pracy, do czasu występowania warunków szkodliwych i uciążliwych, zaliczonych do odpowiedniej grupy szkodliwości.


11. Zaliczanie prac do poszczególnych grup szkodliwości dokonuje się na podstawie wewnętrz­nych ustaleń w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.


Załącznik Nr 6


Zasady

wypłacania specjalnego wynagrodzenia zwanego Kartą Hutnika


1. Specjalne wynagrodzenie, tzw. Karta Hutnika przysługuje za lata pracy w zakładach, które wypłacały to wynagrodzenie co najmniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.


2. Specjalne wynagrodzenie wypłacane jest za okresy miesięczne, łącznie z wypłatą wynagro­dzenia za pracę.


3. Specjalne wynagrodzenie wynosi 5 % płacy zasadniczej (nie większej jednak niż 5000zł) po przepracowaniu 5 lat i wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy do 26 % płacy zasadniczej po 26 latach pracy.


4. Specjalne wynagrodzenie po raz pierwszy lub w wymiarze wyższym, nalicza się:


1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w któ­rym pracownik nabył uprawnienia do Karty Hutnika lub do wyższej stawki procento­wej je­żeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,


2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie uprawnień do Karty Hutnika lub do wyższej stawki pro­cento­wej nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.


5. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy jako dodatkowym zatrud­nieniu, staż pracy w hutnictwie ustala się odrębnie dla każdego zatrudnienia, tj. zatrud­nienia podstawowego nie wlicza się do zatrudnienia dodatkowego i odwrotnie.


6. Podstawę wymiaru specjalnego wynagrodzenia stanowi płaca zasadnicza za czas pracy i urlopu wypoczynkowego pracownika.


7. Z okazji „Dnia Hutnika” pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, przysługuje jeden tradycyjny dodatek bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.

Kwota dodatku wynosi 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 182,40zł.

Tradycyjny dodatek jest wypłacany w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzeń po „Dniu Hutnika” lub w terminie odrębnie ustalonym przez strony.

Dopuszcza się możliwość realizacji dodatku, w formie niepieniężnej w równoważnej wartości na podstawie decyzji stron.


8. „Dzień Hutnika”, który przypada w dniu 4 maja, jest dniem wolnym od pracy.


Załącznik Nr 7


Zasady

przyznawania i obliczania jednorazowej odprawy emerytalno-rentowej


1. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę w związku z odejściem na emeryturę lub rentę inwa­lidzką, pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna, zwana dalej odprawą.


2. Odprawa jest wypłacana w dniu wypłaty wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę.


3. Wysokość odprawy wynosi:


1) do 15 lat - 100 % podstawy wymiaru,

2) po 15 latach pracy - 150 % podstawy wymiaru,

3) po 20 latach pracy - 200 % podstawy wymiaru

4) po 25 latach pracy - 300 % podstawy wymiaru,

5) po 30 latach pracy - 400 % podstawy wymiaru,

6) po 35 latach pracy - 500 % podstawy wymiaru,

7) po 40 latach pracy - 600 % podstawy wymiaru,


Po przepracowaniu każdych następnych pięcioletnich okresów pracy odprawa ulega zwiększe­niu o dalsze 100 % podstawy wymiaru.

Począwszy od szczebla “po 30 latach zatrudnienia” podstawę wymiaru odprawy zwiększa się co rok o 20% po przepracowaniu pełnego roku.


4. Wysokość odprawy pracownika nie może być niższa niż jego jednomiesięczne wynagrodze­nie obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.


5. Podstawę wymiaru odprawy stanowi średnie wynagrodzenia pracownika za ostatnie 3 mie­siące, obliczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.


  1. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawę wymiaru od­prawy ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
  1. Emeryci i renciści ponownie zatrudnieni nie nabywają prawa do odprawy emerytalno-rento­wej


8. Do okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy emerytalno-rentowej zali­cza się wszystkie okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz okresy, które podlegają zaliczeniu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, z wyłączeniem okresów pracy za­kończonych rozwiązaniem umowy o pracę z winy Pracownika.


Załącznik Nr 8


Zasady

obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej


1. Pracownikowi, który przepracował 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 i więcej lat pracy przysługuje nagroda jubileuszowa zwana dalej „nagrodą”.


2. Wypłata nagrody następuje po nabyciu przez pracownika uprawnień do nagrody i wynosi:


1) po 20 latach pracy - 200 % podstawy wymiaru,


2) po 25 latach pracy - 300 % podstawy wymiaru,


3) po 30 latach pracy - 400 % podstawy wymiaru,


4) po 35 latach pracy - 500 % podstawy wymiaru,


5) po 40 latach pracy - 600 % podstawy wymiaru,


6) po 45 latach pracy - 700 % podstawy wymiaru,


7) po 50 latach pracy - 800 % podstawy wymiaru.


Po przepracowaniu każdych następnych pięcioletnich okresów pracy nagroda ulega zwiększe­niu o dalsze 100 % podstawy wymiaru.


3. Do okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz okresy, które podlegają zalicze­niu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, z wyłączeniem okresów pracy zakończo­nych rozwiązaniem umowy o pracę z winy Pracownika.


4. Nagrodę wypłaca się w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.


5. Pracownikowi, niezależnie od nagrody, przysługuje upominek, który jest wręczany na okazjo­nalnym spotkaniu w Dniu Hutnika.


6. Podstawę wymiaru nagrody stanowi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze (nie większe jednak niż 5000zł), określone w umowie o pracę w dniu nabycia uprawnień do nagrody.


7. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawę wymiaru na­grody ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.


8. Do nagrody jubileuszowej jest również uprawniony pracownik przechodzący na świadczenie przedemerytalne, renty, emerytury, który nabywa uprawnienie w okresie wypowiedzenia albo w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy..


Porozumienie podpisali:


W imieniu Mittal Steel Poland S.A. S.A.:


Pan Vijay Kumar Bhatnagar


Pan Augustine Kochuparampil


Organizacje Związkowe Mittal Steel Poland S.A.:


MOZ NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A.– Kraków


NSZZ Pracowników Mittal Steel Poland S.A Kraków


MZZP Ispat Polska Stal S.A. Dąbrowa Górnicza


MOZ NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


MZZ PRC „Polskie Huty Stali” S.A. - Dąbrowa Górnicza


KM NSZZ "Solidarność 80" Małopolska Mittal Steel Polska S.A. Kraków


ZZ Elektryków HTS. Kraków


ZZ Pracowników Obsługi Wielkich Pieców HTS S.A.


ZZ Inżynierów i Techników MOZ Mittal Steel Poland S.A. – Kraków


Młodzieżowego Związku Zawodowego – Kraków


AHZZ - Kraków


ZZ „Integracja” – Kraków


MOZ NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A. – Sosnowiec


ZZ PRC PHS – Sosnowiec


Międzyzakładowego Związku Branży Hutniczej – Sosnowiec


MZ Dozoru „Polskich Hut Stali” S.A


ZZ Pracowników Hotelu Jaskółka


ZZ Pracowników Mittal Steel Poland S.A. w Świętochłowicach


MOZ NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A. – Świętochłowice


NMZZ "Młodzież 90" PHS S.A. - Oddział Huta Florian


ZZ "Kadra" - Huta Florian


ZZ "Kadra" PHS S.A. ( Dąbrowa Górnicza)


MMZZ Pracowników IPS S.A.


MK WZZ "Sierpień 80" przy Mittal Steel Poland S.A.


OM NSZZ „Solidarność 80” Małopolska przy IPS S.A. O/Dąbrowa Górnicza


KM NSZZ "Solidarność 80" Pracowników HK S.A.


ZZ "Kontra” w Mittal Steel Poland S.A


SOZ Pracowników Huty Katowice „Ochrona”


AHZZ Pracowników „Huty Katowice” S.A. w Dąbrowie Górniczej

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Porozumienie Stron iconZad. 1 Pewna dwutomowa książka ma 896 stron. Ile stron ma drugi tom, jeśli pierwszy ma 438 stron? Zad2

Porozumienie Stron iconSprawdź, czy zestaw zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi

Porozumienie Stron iconTekst do przetłumaczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Liczba stron może ostatecznie ulec zwiększeniu, jednak nie więcej niż o 10% aktualnego tekstu. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie przetłumaczonych stron

Porozumienie Stron iconPorozumienie nr

Porozumienie Stron iconPorozumienie trójstronne

Porozumienie Stron iconPorozumienie międzygminne

Porozumienie Stron iconProjekt porozumienie

Porozumienie Stron iconM. P. 08. 52. 462 Porozumienie

Porozumienie Stron iconZałącznik do zw 24/2006 porozumienie

Porozumienie Stron iconZałącznik do zw 24/2006 porozumienie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom