Umowa-zlecenie
Pobierz 17.59 Kb.
NazwaUmowa-zlecenie
Data konwersji22.12.2012
Rozmiar17.59 Kb.
TypDokumentacja
UMOWA-ZLECENIE ...............zawarta pomiędzy Biurem Rachunkowym „WANDA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Szarej 10 A, działającym na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego nr. 4770/97 z dnia 22.VIII.1997 r. wydanym przez Ministerstwo Finansów, reprezentowanym przez Wandę Kacprzak, dalej zwanym zleceniobiorcą, a firmą:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

reprezentowaną przez :

1} ...............................................................................................................................................

2} ..............................................................................................................................................

3} ..............................................................................................................................................

dalej zwaną „zleceniodawcą.


§1


Z dniem ................................ zleceniodawca zleca prowadzenie i powierza, a zleceniobiorca przyjmuje do prowadzenia i przechowywania ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego / podatkową księgę przychodów i rozchodów / księgę handlową (niepotrzebne skreślić) zwaną w dalszej części umowy „księgą”.


§ 2


Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a} prowadzenia księgi prawidłowo zarówno pod względem formalnym {nie wadliwie} jak i materialnym {rzetelnie}, na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę dokumentów i informacji;

b} ustalenia należnych podatków oraz sporządzania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych , zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c} przechowywania dokumentów zleceniodawcy {przez okres niezbędny do prawidłowego prowadzenia ksiąg} w bezpiecznym miejscu oraz nie udostępniania ich osobom obcym;

d} informowania zleceniodawcy o brakach w dokumentach;

e} reprezentowania zleceniodawcy przed organami skarbowymi oraz podpisywania deklaracji i podpisywania pism w jego imieniu;

f} pokrycia kosztów i strat zleceniodawcy spowodowanych przez zleceniobiorcę z tytułu naruszenia postanowień § 2, pkt. a-d, na zasadzie staranności.

§ 3


Zleceniodawca zobowiązuje się do:

a} dostarczania zleceniobiorcy lub przygotowywania do odbioru za pokwitowaniem wszystkich dokumentów będących podstawą dokonywania zapisów w ewidencji, nie później niż do 5-go następnego miesiąca;

b} bezzwłocznego informowania o zdarzeniach mających wpływ na prawidłowość prowadzenia księgi i ustalenia podatków.

§ 4


Odpowiedzialność zleceniobiorcy z § 2 ust. f, zostaje wyłączona jeżeli:

a} dokumenty będące podstawą zapisu w księdze są wadliwe,

b} zleceniodawca uchybi zasadom określonym w § 3 oraz w § 5.

§ 5


Odpłatność z tytułu usług określonych w tej umowie strony ustalają w wysokości ..................................................{sł.:.............................................................................................................................................................} PLN, netto + VAT, z tym że wynagrodzenie za sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych, bilansu oraz innych sprawozdań jest ustalane odrębnie i wynosi 100 % miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta będzie płatna do 10-go każdego miesiąca gotówką lub przelewem na konto : ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Warszawie, ul. Grójecka 81/87 nr: 31 1050 1041 1000 0005 0130 5015 i będzie ulegała corocznej indeksacji zg. ze wskaźnikiem ogłaszanym przez GUS. Od nieopłaconych w terminie należności biuro pobierać będzie odsetki w ustawowej wysokości.


§ 6


Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z tym że:

a} okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące i upływa z końcem miesiąca;

b} z upływem okresu wypowiedzenia oraz po uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych wobec zleceniobiorcy, zwraca on za pokwitowaniem otrzymane wcześniej dokumenty;

c} nieuregulowanie płatności z tytułu wykonanych przez biuro usług, przez okres 2 miesięcy, powoduje zaprzestanie obłsugi zleceniodawcy , bez zachowania okresu wypowiedzenia;

d} w razie wygaśnięcia (rozwiązania} umowy, biuro rachunkowe nie ma obowiązku dalszego przechowywania dokumentów zleceniodawcy i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość;

e) w przypadku nie dochowania terminu o którym mowa w pkt. A a także w przypadku o którym mowa w pkt. b, biuro rachunkowe zachowuje prawo do dwumiesięcznego wynagrodzenia.


§ 7


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 8


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


§ 10


Zleceniodawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem VAT, że jest upoważniony do odbioru faktur VAT oraz upoważnia biuro rachunkowe, do wystawiania faktur VAT za wykonane usługi, bez swojego podpisu.


.................................................................... .............................................................

Wanda Kacprzak DX 0395162 {zlecenniodawca}

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Umowa-zlecenie iconUmowa – zlecenie

Umowa-zlecenie iconUmowa zlecenie

Umowa-zlecenie iconUmowa zlecenie

Umowa-zlecenie iconZałącznik nr 1 umowa zlecenie nr  

Umowa-zlecenie iconUmowa – zlecenie spedycyjne

Umowa-zlecenie iconUmowa o dziełO, zlecenie

Umowa-zlecenie iconUmowa zlecenie nr cezamat/PU/20/2012

Umowa-zlecenie iconUmowa zlecenie nr cezamat/PU/12/2012

Umowa-zlecenie iconHosting isi zlecenie Umowa

Umowa-zlecenie iconPrawnik Liczba wakatów: 1 Wymiar: umowa zlecenie o pracodawcy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom