Prawo administracyjne
Pobierz 91.75 Kb.
NazwaPrawo administracyjne
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar91.75 Kb.
TypDokumentacja

Jednostka prowadząca kierunek

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa przedmiotu

Prawo administracyjne


Rok studiów

II
Semestr

III, IV

Osoba(y) prowadząca(e)

wykład - dr Patrycja J. Suwaj, dr Jarosław Ruszewski

ćwiczenia - mgr Agnieszka Brzostek, mgr Piotr Białas, mgr Paula Borowska, mgr Agnieszka Czarkowska, mgr Dominik Kościuk,

mgr Artur Modrzejewski

Język wykładowy

polski
Liczba godzin

Stacjonarne

60 godzin wykład / 60 godzin ćwiczenia

Niestacjonarne

48 godzin wykład / 32 godzin ćwiczenia
Punkty ECTS

8
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

W trakcie ćwiczeń, w ciągu roku akademickiego, każdy student zdobywa punkty, których ilość decyduje o ocenie końcowej. Punkty zdobywane przez studenta w trakcie ćwiczeń i egzaminu są sumowane, i w całości stanowią o ocenie z egzaminu.

Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów w trakcie ćwiczeń wynosi 64:

-aktywność - 44 pkt (w każdym semestrze po 22 pkt., czyli student może zdobyć 2 pkt. na zajęciach; pierwsze zajęcia są organizacyjne a ostatnie zarezerwowane na sprawdzian. 1 pkt. przewidziany jest za aktywność, 1 pkt. za prace dodatkowe: wejściówki, kazusy, prace domowe i in.).

Obecność na zajęciach sama w sobie nie ma żadnego wpływu na ocenę

- sprawdziany – 20 pkt (na ostatnich zajęciach 1 semestru i na przedostatnich drugiego semestru; każdy po 10 pkt.

W sytuacji, gdy zajęcia się nie odbędą z przyczyn leżących po stronie prowadzącego, nie zostaną odpracowane lub

nie zostanie zorganizowane zastępstwo cała grupa otrzymuje po 1 pkt.


NIE MA WARUNKÓW PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU: STUDENT MOŻE DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ Z KAŻDĄ ILOŚCIĄ PUNKTÓW!


Punktacja:

Ćwiczenia

Egzamin

Suma punktów z ćwiczeń i egzaminu

Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów na egzaminie wynosi 30


Student z ćwiczeń maksymalnie może otrzymać 64 pkt.

0 - 54

Niedostateczny

55 - 64

Dostateczny

65 - 70

Dostateczny plus

71 - 79

Dobry

80 - 85

Dobry plus

86 - 94

Bardzo dobry

Przykład 1. Student zdobywa na ćwiczeniach 25 pkt. z 64 możliwych, w takiej sytuacji by zdać egzamin na ocenę dostateczną musi go napisać na minimum 30 pkt., gdyż ocena dostateczna na egzaminie jest od 55 pkt.

Przykład 2. Student zdobywa na ćwiczeniach 64 pkt. z 64 możliwych, w takiej sytuacji z egzaminu może otrzymać ocenę 3.0, ponieważ ocena dostateczna na egzaminie jest od 54 punktów, zaś by otrzymać z egzaminu ocenę 5,0 musi go napisać na minimum 22 pkt., gdyż ocena bdb. z egzaminu jest od 86 pkt.

Osoba prowadzące ćwiczenia, PO DRUGIM SEMESTRZE, niezwłocznie przekazują wykładowcy informację na temat ilości punktów otrzymanych przez poszczególne osoby z ćwiczeń, w układzie alfabetycznym (!), w wersji elektronicznej, w formacie Excel .xls (!)

Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymiOpis przedmiotu

Cel i założenia

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z cechami i systematyką prawa adm., zasadami funkcjonowania i stosowania, źródłami i wykładnią prawa adm. Słuchacze są zapoznawani z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami w prawie adm., ustrojem adm. publ., prawnymi formami działania administracji. Studenci nabywają umiejętności w zakresie posługiwania się instytucjami prawa adm. Uczą się reguł nowoczesnych sposobów realizacji i instrumentów działań administracji publicznej tj. umowy, kontrakty, ugody itp. Poznają regulacje prawne dotyczące pracowników administracji publicznej oraz zakres ich odpowiedzialności. Uczą się europejskich standardów administrowania. Zapoznają się z szeroko rozumianym systemem kontroli administracji.

Pojęcia kluczowe

Prawo administracyjne, nauka prawa administracyjnego, doktryna, orzecznictwo, systematyka norm prawa adm., zasady prawa adm., źródła prawa adm., stanowienie prawa adm., wykładnia prawa adm., luki w prawie adm., organ adm. publ., zakres działania i kompetencje organu, kontrola, nadzór, koordynacja, kierownictwo w adm., uznanie adm., pojęcie samorządu, zakład publiczny, stosunek administracyjnoprawny, funkcje zlecone adm. publ., obowiązek publ. prawny, ciężary publ., wywłaszczenie, rzeczy publ., usługi publ., przymus adm., ustrój adm. publ., działy adm. rządowej, adm. rz. Zespolona i niezespolona, samorząd terytorialny, podział adm. zasadniczy i specjalny, podziały pomocnicze, prawne formy działania adm., pracownicy adm. publ., służba cywilna, profesjonalizm w adm., europejskie standardy administrowania, odpowiedzialność pracowników adm., system kontroli adm., sądowa kontrola adm.

Metody dydaktyczne

Wykład, prezentacje multimedialne, metoda kazuistyczna, praca z elektroniczną bazą aktów prawnych Lex, praca w grupach, dyskusje, debaty oksfordzkie.
Literatura

Podstawowa

Suwaj P.J. (red.), Prawo administracyjne ćwiczenia, Warszawa 2009

Uzupełniająca

Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007; Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007; Ochendowski E., Prawo administracyjne część ogólna, Toruń 2001; Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne część ogólna, Warszawa 2004; Boć J., Prawo administracyjne konwersatoria, ćwiczenia, Wrocław 2005; Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2009; Chmaj M., Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2005; Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008; Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009, Jagielski J., Kontrola w administracji, Warszawa 2007;

W języku obcymTreści kształcenia poszczególnych zajęć z przedmiotu:

Wykłady:

Temat:

Liczba godzin:

ST NST

Pojęcie i cechy administracji publicznej i prawa administracyjnego. Pojęcie prawa administracyjnego. Systematyka prawa administracyjnego.

2

2

Charakterystyka struktury administracji publicznej w Polsce.

2

2

Zasady prawa administracyjnego.

2

2

Stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego. Systematyka norm prawa administracyjnego.

2

2

Stosunek administracyjnoprawny i stosunek cywilnoprawny. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych.

2

2

Źródła prawa administracyjnego.

4

2

Przepisy prawa wewnętrznego

2

2

Wykładnia prawa administracyjnego. Luki w prawie administracyjnym. Analogia w prawie administracyjnym.

2

2

Pojęcia nieostre. Odesłania i normy pozaprawne w prawie administracyjnym.

2

2

Pojęcie i definicja organu administracji publicznej. Aparat administracyjny i organ administrujący. Zakres działania a kompetencja organu.

2

2

Centralizacja i decentralizacja działań administracji. Dekoncentracja.

2

2

Kontrola, nadzór, koordynacja, kierownictwo w administracji.

2

2

Uznanie administracyjne.

2

2

Zakład administracyjny – pojęcie i rodzaje. Stosunek prawny władztwa zakładowego, status użytkownika zakładu.

2

2

Obowiązek publicznoprawny, ciężary publiczne. Wywłaszczenie i inne administracyjne ograniczenia własności. Rzeczy publiczne, usługi publiczne, planowanie publiczne i przymus administracyjny.

2

2

Ustrój administracji publicznej. Administracja publiczna, państwowa, rządowa, samorządowa, centralna i terenowa.

4

2

Samorząd terytorialny

2

2

Prawne formy działania administracji. Pojęcie i systematyka. Akty normatywne administracji. Akt administracji. Wadliwość istotna i nieistotna aktu administracyjnego.

4

2

Porozumienie administracyjne. Umowy w wykonywaniu administracji.

2

2

Czynności faktyczne. Działania społeczno-organizatorskie i czynności materialno-techniczne. Wewnętrzne działania administracji

2

2

System kontroli administracyjnej. Kontrola administracji a kontrola sprawowana przez administrację. Rodzaje kontroli. Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna.

2

2

Sądowa kontroli administracyjnej.

2

1

Kontrola społeczna.

2

1

Pracownicy administracji publicznej. Korpusy funkcjonariuszy publicznych. Służba cywilna. Pracownicy urzędów państwowych. Pracownicy samorządowi.

2

1

Nabór i selekcja kadr w administracji, nawiązanie stosunku pracy w administracji. Ustanie stosunku w zatrudnieniu administracji. Profesjonalizm w administracji. Europejskie standardy administrowania.

2

1

Prawa i obowiązki urzędników. Rola oceny pracowników administracji. Odpowiedzialność pracowników administracji. Polecenie służbowe w administracji.

2

1

Konflikt interesów w administracji.

2

1

Liczba godzin

60

48
Ćwiczenia:

Temat:

Liczba godzin:

ST NST

Administracja w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. Charakterystyka struktury adm. publ. w Polsce. Współczesne funkcje adm. publ.

Pojęcie prawa administracyjnego. Sposoby wyodrębniania prawa adm. w systemie prawa.

2

2

Zasady prawa administracyjnego. Pojęcie zasad. Zasada demokratycznego państwa prawa. Zasada legalności. Zasada równości. Zasada lex retro non agit. Zasada ochrony praw słusznie nabytych. Zasada sądowej kontroli administracji. Zasada bezstronności.

2

2

Stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego.

Systematyka norm prawa administracyjnego.

2

1

Stosunek prawny. Stosunek administracyjnoprawny i jego rodzaje. Stosunek administracynoprawny a stosunek cywilnoprawny.

2

1

Pojęcie i systematyka źródeł prawa administracyjnego. Konstytucja jako źródło prawa administracyjnego.

Ustawa jako źródło prawa administracyjnego.

2

1

Źródła prawa europejskiego.

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego. Rodzaje umów międzynarodowych. Przekazanie organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

2

1

Rozporządzenie jako źródło prawa.

Wykonawcze akty prawne – mechanizm konkretyzacji normy prawnej i ustanowienia norm prawnych.

2

1

Przepisy prawa miejscowego i potrzeba ich wydania.

Uzupełniające źródła prawa. Zwyczaj. Orzecznictwo. Doktryna.

2

1

Ogłaszanie aktów normatywnych, rodzaje dzienników urzędowych.

Przepisy prawa wewnętrznego. Akty prawa wewnętrznego wymienione w Konstytucji RP. Akty generalne stosowania prawa jako źródła prawa wewnętrznego.

2

1

Wykładnia prawa administracyjnego. Rodzaje wykładni. Dyrektywy interpretacyjne stosowane w wykładni prawa.

Luki w prawie administracyjnym. Analogia w prawie administracyjnym. Odesłania i normy pozaprawne w prawie administracyjnym.

2

1

Pojęcia i definicja organu administracji publicznej. Aparat administracyjny i organ administrujący. Zakres działania a kompetencje organu.

2

1

Centralizacja i decentralizacja działań administracji. Dekoncentracja.

2

1

Kontrola, nadzór, koordynacja, kierownictwo w administracji.

2

1

Uznanie administracyjne.

2

1

Zakład publiczny – pojęcie i rodzaje. Stosunek prawny władztwa zakładowego. Status użytkowników zakładów.

2

1

Funkcje zlecone administracji publicznej.

2

1

Obowiązek publicznoprawny. Ciężary publiczne.

Wywłaszczenie i inne administracyjne ograniczenia własności.

2

1

Rzeczy publiczne i zarząd nimi.

Usługi publiczne.

Planowanie publiczne.

2

1

Publiczne prawa podmiotowe.

Przymus administracyjny.

2

1

Ustrój administracji publicznej. Administracja publiczna, państwowa.

Administracja rządowa. Działy administracji rządowej. Administracja zespolona i niezespolona.

2

1

Pojęcie samorządu w nauce prawa, cechy samorządu.

Samorząd terytorialny. Struktura samorządu terytorialnego. Zasady powoływania i odwoływania organów. Rola jednostek pomocniczych.

2

1

Podział administracji zasadniczy i specjalny. Podziały pomocnicze.

2

1

Pojęcie i systematyka prawnych form działania administracji.

Akty normatywne administracji.

Akt administracyjny. Pojęcie, rodzaje, moc obowiązująca aktu administracyjnego. Wadliwość istotna i nieistotna aktu administracyjnego – „niekaty”.

2

1

Porozumienie administracyjne.

Umowy w wykonywaniu administracji.

2

1

Czynności faktyczne. Działania społeczno-organizacyjne i czynności materialnotechniczne. Wewnętrzne działania administracji.

2

1

Służba cywilna. Pracownicy urzędów państwowych.

Nabór i selekcja kadr w administracji, nawiązanie stosunku pracy w administracji. Ustanie zatrudnienia w administracji.

Profesjonalizm w administracji. Prawa i obowiązki urzędników.

2

1

Europejskie standardy administrowania.

2

1

Rola oceny pracowników administracji. Konflikt interesów w administracji. Polecenie służbowe w administracji. Odpowiedzialność pracowników administracji.

2

1

Kontrola administracji a kontrola sprawowana przez administrację. Rodzaje kontroli i jej zasady. Kryteria, etapy i środki kontroli.

Kontrola administracji sprawowana przez państwowe organy niezawisłe.

2

1

Sądowa kontrola administracji. Zakres kontroli prawowanej przez sądy powszechne i administracyjne.

Kontrola społeczna. Skargi i wnioski. Skarga konstytucyjna. Działalność obywatelska zorganizowana. Skarga na bezczynność organu.

2

1

Liczba godzin

60

32....................................................................................................................

Podpis osoby prowadzącej zajęcia

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne prawo jest materią pulsującą. Trójpodział władzy

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne –gałąź materialne procesowe *Ustawy *Kodeks Postępowania Administracyjnego (kpa) prawo pracy –gałąź

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne prawo administracyjne

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom