Andragogika edukacja dorosłych 1
Pobierz 34.6 Kb.
NazwaAndragogika edukacja dorosłych 1
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar34.6 Kb.
TypDokumentacja

Andragogika
edukacja dorosłych
1. Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji Unii Europejskiej, red. W. Siwiński
i in., turystyka, („Badania andragogiczne w dziedzinie rekreacji i turystyki” s. 515)
2.Oblicza pedagogii, red. K. Jarkiewicz, pedagogika, („Ja w Ciebie wierzę”. O umiejętnościach andragoga w towarzyszeniu ludziom przeżywającym kryzys wiary s. 11, „Procesy autoformacyjne w edukacji dorosłych” s. 259)
3.Aksjologia edukacji dorosłych, red. J. Kostkiewicz, pedagogika
4.Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, red. T. Aleksander, pedagogika, („Prekursorzy edukacji dorosłych” s. 141, „Motywy kontynuowania nauki na studiach zaocznych” s. 153)
5.Andragogiczne problemy współczesności, red. T. Aleksander, pedagogika, (m.in.: „Podmiotowość nauczyciela – warunek nowej edukacji, s. 49, „Przyszłościowe zadania edukacji dorosłych” s. 93)
6.Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, red. E. Przybylska, pedagogika, (m.in.: „Wspólny przedmiot badań andragogiki i poradoznawstwa: „Wspomaganie człowieka w rozwoju” s. 91; europejskie konteksty edukacji dorosłych)
7.Banach C., Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy, pedagogika, („Edukacja dorosłych i edukacja równoległa (nieszkolna) „ s. 79)
8.Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, pod red. J. Sarona, pedagogika, (tendencje przemian, problemy edukacji dorosłych, praktyka edukacji dorosłych w świetle diagnoz, zagraniczne inspiracje przeobrażeń edukacji dorosłych)
9.Edukacja dorosłych w erze globalizmu, red. A. E. Wesołowska, pedagogika, (przemiany edukacji, akademicka edukacja dorosłych i samokształcenie, edukacja zawodowa dorosłych)
10.Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy, red. Z. Wołk, pedagogika
11.Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europiebogactwo, różnorodność, doświadczenie, red. H. Hinzen, pedagogika
12.Eurodelphi, Przyszłe cele i strategie edukacji dorosłych w Europie 1995, pedagogika, („Perspektywy ustawicznej edukacji dorosłych w Europie: studium porównawcze problemów, zadań, ofert i strategii postępowania” s. 86)

13.Griese H. M., Szkice z socjologii wychowania i andragogiki, pedagogika, („Edukacja dorosłych/ andragogika” s. 51)

14.Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. E. Wesołowska, Z. P. Kruszewski, pedagogika

15.Jankowski D. i in., Podstawy edukacji dorosłych, pedagogika, (podstawowe pojęcia teorii edukacji dorosłych; dorosłość jako kategoria pedagogiczna; cele, zadania i funkcje oświaty dorosłych; kształcenie dorosłych i jego składniki)

16.Kargul J., Obszar pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, pedagogika,

17.Kształcenie ekologiczne dorosłych, red. D. Cichy, pedagogika

18.Kształcenie ustawiczne w procesie przemian na rynku pracy, red. Z. Hasińska, pedagogika

19.Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce, pod red. M. Prokosz, pedagogika, („Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych” s. 33)

20.Pachociński R., Andragogika w wymiarze międzynarodowym (podręcznik dla studentów pedagogiki), pedagogika, („Andragogika: podstawowe terminy i konceptualizacje” s. 5, „Współdziałanie andragogiki

z innymi dyscyplinami naukowymi” s. 49, „Ogólne uwarunkowania rozwoju oświaty dorosłych” s. 148, „Wybrane problemy dydaktyki dorosłych” s. 194)

21. Pedagogika porównawcza – podręcznik akademicki, red. B. Śliwierski, pedagogika, („Kształcenie dorosłych i edukacja na odległość” s. 182)

22.Pedagogika w działaniu społecznym, red T. Dyrda, S. Scisłowicz, pedagogika, („Andragogika

w działaniu społecznym” s. 409)

23.Półturzycki J., Edukacja dorosłych za granicą, pedagogika, („Edukacja dorosłych w wybranych krajach” cz. I, „Aktualne problemy i tendencje rozwojowe edukacji dorosłych” cz. II)

24.Przetacznik –Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom I, pedagogika, („Uwagi dotyczące nauczania osób dorosłych” s. 279)

25.Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej, pedagogika, („Oświata dorosłych jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego” cz. II s. 37, „Rola oświaty dorosłych w kształtowaniu kompetencji do aktywnego obywatelstwa” cz. III s. 108, „Dorosły jako uczeń – zmiana społeczna a szanse i bariery uczestnictwa w oświacie dorosłych” s. 168)

26.Szkoły wyższe a edukacja dorosłych: materiały z polsko-niemieckiej Konferencji…, pedagogika, („Potrzeby społeczne a edukacja dorosłych” s. 197, „System szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych wobec problemów bezrobocia” s. 219)

27.Turos L., Andragogika, pedagogika,

28.Wiatrowski Z., Myśli i działania pedagogiczne. Z okresu 50-letniej działalności dydaktycznej,

naukowo-badawczej i filatelistycznej, pedagogika, („Problemy powodzeń i niepowodzeń ludzi dorosłych oraz pracujących” cz. B od s. 178, „Szanse integracyjne w dziedzinie nauk pedagogicznych na przykładzie pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy i andragogiki” s. 511)

29.Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, pedagogika, („Kształcenie ustawiczne dorosłych w okresie ich aktywności zawodowej” rozdz. 7)

30.Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, pod red. E. Sapii – Drewniak, A. Stopińskiej – Pająk, pedagogika, („Oświata dorosłych w okresie niewoli narodowej – teoria i praktyka” rozdz. I, „Oświata dorosłych w Drugiej Rzeczypospolitej” rozdz. II od s. 132)

31.Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, pedagogika, („Andragogika specjalna” s. 435)

32.Przyszczypkowski K. i in., Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych, socjologia, („Makrostrukturalne uwarunkowania zmienności systemu oświaty dorosłych” cz. I, „Dorosły wobec edukacji” cz. II, „Strategie kształcenia dorosłych” cz. III, „Metodologia andragogiki wobec problemów zmienności systemów oświaty dorosłych” cz. IV)

33.Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilch, tom I, encyklopedie, (hasło jest udostępnione również w formie skserowanej)

34.Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilch, tom II, encyklopedie, (hasła „kształcenie dorosłych” i „kształcenie ustawiczne dorosłych” są udostępnione również w formie skserowanej)

35.Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy, red. A. Stopieńka – Pająk, pedagogika, („Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy” s. 9, „Autorefleksja zawodowa nauczycieli dorosłych a ich funkcjonowanie w roli ucznia i nauczyciela” s. 20)

36.Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, pedagogika, („Andragogika” s. 12)

37. Pedagogika, red. B. Śliwerski, tom 3, pedagogika, („Edukacja dorosłych” s. 113)

38.Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, red. E. Walkiewicz, pedagogika, („Kształcenie ustawiczne” s. 14)

39.Pedagogika społeczna, red. E. Murynowicz- Hetka, tom 2, pedagogika, („Edukacja jako pomoc
w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii” s. 433)


40.Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, pedagogika,

41.Rozpoznania i szkice pedagogiczne, red. D. Jankowski, pedagogika, („Andragogika pracy

w doskonaleniu nauczycieli” s. 71)

42.Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, pedagogika, („Edukacja jako pomoc w rozwoju
w andragogice i gerontologii” s. 9, „dylematy andragogiki. Między uczeniem a autoedukacją” s. 27, „Andragogika a perspektywy badań biograficznych” s. 39, „Funkcja nauczyciela akademickiego – andragoga” s. 45, „Drogi edukacyjne osób starszych, ich początki” s. 87, „Pamięć szkoły w badaniach andragogicznych” s. 125, „Podróż i jej andragogiczny wymiar” s. 139, „Podróż w pamięci ludzi starszych” s. 155, „Trzydziestolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Założenia i tendencje rozwoju” s. 213, „Nowe Tendencje w UTW” s. 223)


43.Jakość ustawicznej edukacji zawodowej, red. H. Bednarczyk i in., pedagogika, („Systemy kształcenia, klasyfikacje zawodów i standardy klasyfikacji zawodowych” s. 7, „Teoretyczne aspekty jakości” s. 65, „Technologie informacyjne w doskonaleniu zarządzania jakością” s. 105)

44.Matlakiewicz A., Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii, pedagogika, („Historia brytyjskiej edukacji dorosłych” s. 19, „Struktura edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii” s. 111, „Wybrane instytucje edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii” s. 228 m.in. Uniwersytet Otwarty, Kolegium Ruskina, Stowarzyszenie Edukacji Robotniczej, Narodowa Federacja Instytutów Kobiet, Uniwersytety trzeciego wieku)

45.Solarczyk H., Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym, pedagogika, („Edukacja ustawiczna w ujęciu organizacji międzynarodowych” s. 15)

46.Wybrane obszary badawcze andragogiki, red. B. Juraś-Kraczyk, pedagogika, („Dylematy andragogiki. Między nauczaniem, uczeniem się a autoedukacją” s. 11, „Środowisko niewidzialne w andragogice. Środowisko z punktu widzenia andragogiki humanistycznej” s. 23)

47.Jurgiel A., Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim, socjologia,

48.Kwiatkowski S. M., Pedagogika pracy, pedagogika, („Edukacja dorosłych” s. 189, „Pojęcie edukacji dorosłych” s. 189, „Perspektywy – cele, treści, metody, organizacje, infrastruktura” s. 789, „Edukacja dorosłych w społeczeństwie wiedzy” s. 193, „Idea uczenia się przez całe życie – globalny cel edukacji” s. 196)

49.Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, pedagogika, („Rozwój dorosłych” s. 13, „Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych” s. 36, „Człowiek dorosły w sytuacji zagrożenia tożsamości” s. 76, „Polityka społeczna a Edukacja dorosłych” s. 90, „Edukacja dorosłych i andragogika wobec wyzwań współczesności” s. 99, „Edukacja osób ‘Trzeciego Wieku’” s. 213, „Cele, formy i przejawy edukacji w rozwiązywaniu problemów życiowych ludzi dorosłych” cz. III, „Andragogika jako nauka o edukacji dorosłych” cz. IV, s. 355)

50.Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje, red. W. J. Maliszewski, tom II, pedagogika („Nauczyciel – andragog w perspektywie kompetencji komunikacyjnych i postulatu komunikatywności – głos w dyskusji” s. 249)

51.Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, red. W. Horyń i in., pedagogika, („Andragodzy
o andragogice” rozdz. I, s. 13, „Nauczyciele andragodzy” rozdz. II s. 95, „Kulturowe podejście
w andragogice” rozdz. III s. 205)


52.Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, pedagogika, („Pedagogika pracy

i andragogika wobec europejskiej integracji i globalizacji – uwagi prowokacyjne” s. 217)

53.Solarczyk H., Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej, pedagogika, („Praktyka edukacji dorosłych w Niemczech” s. 32, „Niemiecka polityka w dziedzinie edukacji dorosłych” s. 69, „Instytucjonalizacja andragogiki w Niemczech” s. 119” s. 119, „Pozauniwersyteckie ośrodki naukowo- badawcze edukacji dorosłych w Niemczech” s. 146, „Ery rozwoju andragogiki w Polsce” s. 206, „Elementarne koncepcje andragogiczne” s. 284)

54.Nizińska A., Między nauczaniem a uczeniem się. Edukacyjne światy andragogów - praktyków, pedagogika, („Dylematy andragogicznych praktyk edukacyjnych” cz. II, „Strategie andragogiczne i ich dynamika” s. 153)

55.Fabiś A. i in., Dorosły w procesie kształcenia, pedagogika

56.Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki, pedagogika

57.Tomiło J., O wychowaniu dorosłych: szkice i rozważania, pedagogika

58. Człowiek w systemie pomocy. Konteksty i rozwiązania edukacyjne, red. nauk. Kożyczkowska A., Szczepska – Pustkowska M. , pedagogika, („Druga szansa czy gorsza szansa ?Społeczne znaczenie edukacji dorosłych” s.140

59.Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń. Studia i szkice socjopedagogiczne, red. Pakuła M., Dudak A., pedagogika

60.Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa, red. Horyń W. ,Maciejewski J., pedagogika

61.Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, red. Horyń W., Maciejewski J., pedagogika

62.Suchy S., Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych, ., pedagogika

63.Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Horyń W., Maciejewski J., pedagogika

64.Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, pedagogika

65.Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. Aleksander T., pedagogika

66. Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy, red. Kobylarek A., socjologia, („Wiekizm jako przeszkoda w budowaniu społeczeństwa mądrości” s.344, „Aktywność edukacyjna w późnej dorosłości – chcę równać w górę , a nie w dół” s.361, „Wspomnienie” jako źródło poznawcze w badaniach coraz młodsi poprzez granice życia...Refleksje nad rozwojem współczesnego człowieka” s.246, „Znaczenie , jakie człowiek dorosły nadaje pracy a oczekiwania wobec edukacji z nią związanej” s.273, „Firma jako organizacja ucząca się – wyzwaniem dla współczesnego androloga” s.301, „Wiekizm jako pedagogicznych” s.392)

67.Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. T.1, red. Aleksander T. , pedagogika

68. Boczukowa B., Jak kształtować dorosłych-refleksje andragoga, pedagogika

69. Rocznik andragogiczny 2007, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, pedagogika

70. Edukacja otwarta 1/2010, red. Frąckowiak A., pedagogika, (Półturzycki J., „Przemiany edukacji dorosłych w Rosji”, s. 101)

71. Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. Wujek T., pedagogikaDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconAndragogika edukacja dorosłych 1

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconAndragogika (pedagogika dorosłych) zestawienie w wyborze za okres 1957 2006

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconAndragogika-nauka o kształceniu I wychowaniu osób dorosłych Życie człowieka dzieli się na 3 okresy(Peter Laseleft)

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconIi stopień Edukacja Dorosłych I Gerontologia 2 rok

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconProgram edukacja czytelnicza I medialna w kl. II liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconPedagogika II- go stopnia edukacja dorosłych kod grupy 19510312-12-eds2

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconMIĘdzynarodowa konferencja naukowa nt.: „edukacja dorosłych na wsi: nowe – stare wyzwania”

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconSzkolny zestaw programów nauczania 2007 / 2008 Zespołu Szkół dla Dorosłych edukacja

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconH a r m o n o g r a m z j a z d ó w w Szkole Policealnej dla Dorosłych, zsz dla Dorosłych, ulo dla Dorosłych, lo dla Dorosłych

Andragogika edukacja dorosłych 1 iconOrganizacja procesu edukacyjnego dorosłych w szkołach prowadzonych przez Centrum Kształcenia Dorosłych Sp z o o

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom