Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii
Pobierz 63.42 Kb.
NazwaPrzykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar63.42 Kb.
TypDokumentacja

Przykłady zabaw i gier dydaktycznych wykorzystywanych

w nauce ortografii w klasach I - III
Zabawy i gry dydaktyczne, jako coraz popularniejsza metoda nauczania, często pojawiają się w literaturze i na edukacyjnych portalach internetowych.1 Można tam znaleźć cały szereg przykładów ćwiczeń (rebusów, krzyżówek, wierszyków, ćwiczeń ruchowych itp.), dzięki którym uczniowie mogą poznawać zasady i reguły ortograficzne czy utrwalać swoje wiadomości. Treści tych ćwiczeń mogą być dowolnie modyfikowane, tak aby odpowiadały wiedzy, umiejętnościom i potrzebom uczniów.


Zagadka ortograficzna


Rozwiązując tę zagadkę dziecko ustala pisownię zamieszczonych w środku wyrazów, wybierając dla uzupełnienia luki ni lub ń, ci lub ć itd. Jeśli do uzupełnienia luki trzeba wybrać zmiękczoną spółgłoskę położoną po lewej stronie - to z tej samej strony bierzemy literę potrzebną do utworzenia końcowego rozwiązania. Na przykład, jeśli w wyrazie cień brak ń, a znajduje się ono z prawej strony diagramu, więc i na tej samej stronie znajduje się litera Ź, która wchodzi w skład rozwiązania. W ten sposób powstanie hasło - wyraz źrebak.W

ni

cie

ń

Ź

R

ci

epło

ć

G

E

zi

ma

ź

S

Z

si

nieg

ś

B

T

ni

ko

ń

A

D

si

mi

ś

KTworzymy nowe wyrazy z wyrazu „bazy”


Grupę uczniów dzielimy na zespoły. Każdy z nich otrzymuje taką samą rozsypankę literową tworzącą wyraz zawierający trudność ortograficzną, np. ciężarówka. Dajemy dzieciom czas, aby spróbowały ułożyć z rozsypanki wyraz, który zawierałby w sobie wszystkie litery. Jeśli żadna z grup przez dłuższy czas nie ułoży wyrazu, to nauczyciel podaje rozwiązanie w formie zagadki, np. To coś, co porusza się po drogach i jest bardzo duże. Zagadkę kontynuujemy, dodając coraz to nowe informacje do momentu jej odgadnięcia i ułożenia wyrazu. Następnie przystępujemy do wyjaśnienia zasad drugiej części gry.

Informujemy dzieci, że ich zadaniem będzie utworzenie jak największej liczby wyrazów z rozsypanki. Każdy zespół otrzymuje ołówek i kartkę A4, na której będzie zapisywał powstałe wyrazy. Gra trwa do momentu, gdy nauczyciel dostrzeże, że grupy wyczerpały pomysły. Wtedy każdy zespół zlicza utworzone przez siebie wyrazy. Wygrywa ten, który utworzył i poprawnie zapisał ich najwięcej. Oczywiście doceniamy pracę wszystkich zespołów, ponieważ każdy włożył w wykonanie zadania dużo wysiłku.

Grę możemy zakończyć na tym etapie lub podać inny wyraz „bazę”, z którego dzieci będą układały nowe słowa.


C


I


Ę


Ż

A

R


Ó


W


K


A

Lizaki ortograficzne


Ćwiczeniem podtrzymującym zainteresowanie dzieci ortografią i zmuszającym je do myślenia i lepszego opanowania zasad ortograficznych jest wykorzystanie na lekcjach lizaków ortograficznych.

Oto przykłady ich wykorzystania:

  • nauczyciel podnosi lizak rz - dzieci podają wyrazy, których pisownię z tą trudnością już poznały,

  • nauczyciel podaje różne wyrazy z trudnościami ortograficznymi, natomiast dzieci sygnalizują lizakiem poprawną pisownię wymienionych wyrazów.
Rebusy ortograficzne


Zainteresowaniem dzieci cieszą się również rebusy ortograficzne. Bawić się nimi można na wiele sposobów:

  • rebus przygotować przed lekcją, powiesić na tablicy i rozwiązać razem z dziećmi,

  • przygotować rebusy na kartkach i dać do rozwiązania uczniom podzielonym wcześniej na zespoły,

  • przygotować rebusy na kartkach i dać do rozwiązania każdemu dziecku indywidualnie (można różnicować poziom trudności).


Kubuś Puchatek


Gra ortograficzna ,, Rz po spółgłoskach”Grę tę możemy zaproponować uczniom po omówieniu danej reguły ortograficznej (zasadę: rz po spółgłoskach można zastąpić inną, np.: ó w zakończeniach -ów, -ówka itp.). Po wyjaśnieniu uczniom zasady pisowni ,,rz” po spółgłoskach nauczyciel rozdaje każdemu zespołowi karty z następującą tabelą:B-b

P-p

D-d

T-t

G-g

K-k

Ch-ch

J-jWyznaczamy 15 minut na wyszukanie z pamięci odpowiednich wyrazów i wpisanie ich w odpowiednich rubrykach. Po upływie wyznaczonego czasu sprawdzamy zawartość tabelek, podliczamy wyrazy. Wygrywa grupa, która wypisała bezbłędnie największą liczbę wyrazów.


Kto jest najsilniejszy w…?


Gra polega na ćwiczeniu spostrzegawczości w zakresie pisowni ortografów. Uczniowie podzieleni są na grupy. Nauczyciel poleca, aby każda grupa wybrała ucznia, którego uważa za „najsilniejszego”. Po dokonaniu wyboru uczniowie dowiadują się, że chodzi o najsilniejszych w ortografii, co wywołuje ogólną wesołość. „Najsilniejsi” otrzymują kartki z krótkim tekstem i muszą wskazać w nim błędy ortograficzne. Za każdy wykryty błąd kandydat na silnego zyskuje punkt dla grupy (zakłada się, że liczba błędów na poszczególnych kartkach jest jednakowa, aby były równe szanse). Po sprawdzeniu wszystkich kartek przez prowadzącego, wybiera się „najsilniejszego” w ortografii. Swojej siły ma on udzielić całej grupie, która go wytypowała. Ostatecznym kryterium ”obiektywności” wyborów mogą być wyniki sprawdzianu ortograficznego (pisanie z pamięci ze słuchu).


Przykładowy tekst do wykorzystania w grze.


W bżozowym lasku zbierał Grzesiu grzyby. Już go ręka boli od trzymania kosza. Dobże byłoby trochę odpocząć. Kładzie się Gżeś pod drzewem między krzakami. Wyciąga się wygodnie na wrzosach. Zdrzemnie się na chwilkę.


Wymienne czy niewymienne?


Jest to zabawa w postaci rozsypanki wyrazowej uzasadniającej pisownię wyrazów z ó i rz niewymiennym. Wykorzystujemy różne formy rzeczowników np.: formy liczby pojedynczej i mnogiej do uzasadnienia pisowni wyrazów z ó i rz wymiennym. Dzieci-wyrazy tworzą rozsypankę wyrazową. Każde z dzieci jest określonym wyrazem, np.: wozy, samochody, słoje, rowy, wóz, samochód, słój, rów. Liczba rozsypanek odpowiada liczbie grup w klasie. Dzieci wypowiadają głośno swój wyraz i poznają, które dziecko jest wyrazem wymiennym. W pierwszej części zabawy oddzielnie stają dzieci-wyrazy w liczbie pojedynczej i oddzielnie w liczbie mnogiej i każde głośno wypowiada swój wyraz. Następnie dzieci-wyrazy znów się mieszają i na dany sygnał tworzą pary trzymające się za ręce. Głośno wypowiadają swoje wyrazy, a jeśli są źle dobrane odpadają z zabawy. Podczas zabawy następuje analiza zestawionych par wyrazów: o czym informują, jakie są poszczególne formy liczby pojedynczej i mnogiej wskazane na miejsce wymiany głosek oraz na sposób ich oznaczenia na piśmie.


samochód
samochody

Wierszyki ortograficzne
Sprawiają one dzieciom wiele radości. Bardzo szybko uczą się ich na pamięć i w ten sposób mogą zapamiętać pisownię wielu wyrazów. Można je wykorzystać do prowadzenia nowego zagadnienia ortograficznego lub do ćwiczeń wdrażających.


„Tak się o zmienia w ó”


W lesie kłoda - w skoblu kłódka.
Wielka broda - mała bródka.
Dojna krowa - boża krówka.
Mądre słowa - miłe słówka.
Dobre lody - zimny lód.
Słodki miodek - złoty miód.
Jadą wozy - dudni wóz.
Były kozy - nie ma kóz.
Nie do wiary! Czy to czary?
Żadnych czarów nie ma tu.
Tak się o zmienia w ó.Gra ortograficzna : ,,Fanty”
4-5 uczniów wychodzi na środek i wybiera nazwę dowolnego wyrazu z ó niewymiennym, na przykład: wiewiórka, wróbel, pióro, skóra, ogórek. ,,Wyrazy” ustawiają się w szeregu, kolejno się przedstawiając. Wymieniony przez kolegę uczeń podchodzi do ,,wyrazów” i wskazuje na nie, wymienia ich nazwy, podkreślając na koniec formułkę: pisze się przez ó niewymienne. Jeżeli zapomni wyraz lub przestawi kolejność wyrazów – daje fant i wraca na swoje miejsce. Jeżeli wymieni bezbłędnie, staje się nowym ,,wyrazem” i wywołuje do zabawy nowego ucznia. Szereg ,,wyrazów” wzrasta, ale rośnie liczba fantów, które przy losowaniu stają się źródłem radości i popisów całego zainteresowanego zespołu. Aby otrzymać fant, uczniowie wygłaszają wiersze, śpiewają piosenki, organizują gry ruchowe. Wyrazy z ó mogą być zastąpione przez inne na przykład h, rz po spółgłoskach itp.


Gimnastyka


Przyporządkowujemy poszczególnym literom odpowiednie gesty. Uczniowie reagują ruchem na podane wyrazy.

Przykładowe gesty:

ó - obie ręce do góry,

u - stajemy na baczność,

ż - ręce na biodra,

rz - przysiad itp.


Poszukiwacze słów

Każdy uczeń powinien posiadać własny egzemplarz słownika ortograficznego, kartkę i długopis. Przed rozpoczęciem gry każdy pisze na swojej kartce imię, nazwisko, rok wydania posiadanego słownika. Nauczyciel przygotowuje cztery wyrazy, które głośno, powoli odczytuje dwa razy. Uczniowie zapisują je kolejno jedno po drugim. Następnie wyszukują odczytane przez nauczyciela wyrazy w słowniczku ortograficznym i przy każdym z nich piszą stronicę, na której znajdują się one w słowniku. Po wykonaniu zadania oddają kartkę nauczycielowi. Ten składa kartki w kolejności, w jakiej uczniowie je oddali. Oto przykład wypełnienia kartki na podstawie słownika wydanego w 1990 roku:


burza 12
krzew 40
płótno 69
wuj 115


Wyniki gry oceniamy w punktach. Każdy uczeń za samo wykonanie pracy otrzymuje 10 punktów. Do tego dodaje się strefowe punkty dodatnie, na przykład za trzy pierwsze kartki po 3 punkty, za trzy następne po 2 punkty i za pięć dalszych po 1 punkcie. W ten sposób uczniowie oddający kartki w dalszej kolejności nie otrzymują dodatkowych punktów. Następnie w punktacji otrzymuje się punkty ujemne, na przykład za każdy błąd ortograficzny 2 punkty ujemne. Po obliczeniu punktów można umieścić wykaz na gazetce w klasie. Grę można potraktować jako dłużej trwający konkurs. Większe szanse wygrania mają uczniowie , którzy dobrze znają ortografię i kolejność liter w alfabecie.


Zasada "Scrabble"


Uczniowie otrzymują obrazek i rozsypane litery. Z liter układają wyraz, następnie zapisują go i zapamiętują jego pisownię.


Uwaga W wersji trudniejszej dzieci nie otrzymują ilustracji.

Wyszukiwanka
Zabawa polega na wyszukiwaniu w liniach poziomych i pionowych ukrytych wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

Krzyżówki ortograficzne
1 Do literatury zawierającej przykłady gier i zabaw ortograficznych stosowanych w edukacji wczesnoszkolnej należą m. in. następujące pozycje:

W. Hemmerling, Zabawy w nauczaniu początkowym, Warszawa 1984, s. 39-48.

E. Polański, A. Jakubowicz, F. Dyka, Ortografia…, dz. cyt., s. 86 - 93.

K. Kowalczyk, Rozrywki umysłowe w nauczaniu ortografii, Życie Szkoły 1991, nr 2, s. 113-121.

M. Jąder, Efektywne…, dz. cyt., s. 59-64.

M. Krupska, Konkurs ortograficzny, Życie Szkoły 1998, nr 6, s. 368-372.

R. Więckowski, Nauczanie ortografii w klasach początkowych, Życie Szkoły 1994, nr 7, s. 394-402.

D. Suwalska, Problemy z ortografią, Życie Szkoły 2004, nr 7, s. 26-27.

M. Zgadło, Gry i zabawy dydaktyczne stosowane w nauczaniu ortografii, http://www.szkolnictwo.pl/index.php/files/www.republika.pl/index.php?id=PV1151, dostęp: 3 V 2011.

J. Klochowicz-Niksińska, Zestaw przykładowych ćwiczeń ułatwiających naukę, ortografiihttp://www.oeiizk.edu.pl/wczesno/klochowicz/klochowiczo.html, dostęp: 3 V 2011.

Wszystkie przykłady gier i zabaw zaprezentowane w niniejszej pracy pochodzą z tych pozycji.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconWykorzystanie gier I zabaw dydaktycznych w rozwijaniu umiejętności czytania

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconPropozycje gier dydaktycznych, zabaw I technik edukacyjnych do wykorzystania

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconRola gier I zabaw w rozwoju fizycznym uczniów klas I-III

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconProgram naprawczy nauczania ortografii w klasach I iii gimnazjum

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconRola gier I zabaw w nauczaniu gier zespołowych

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconZastosowanie mapy pamięci w nauce ortografii

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconŚrodki dydaktyczne stosowane w nauce ortografii

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconKonspekt lekcji gier I zabaw ruchowych

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconWPŁyw zabaw I gier na rozwój dziecka

Przykłady zabaw I gier dydaktycznych wykorzystywanych w nauce ortografii w klasach I iii iconWspomagająca rola gier I zabaw dzieci w wieku szkolnym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom