Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej
Pobierz 398.17 Kb.
NazwaStatut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej
strona1/5
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar398.17 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5
STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Białej Podlaskiej

PROWADZONEJ PRZEZ PODLASKIE STOWARZYSZENIE

DOBRA SZKOŁA”

Rozdział I

Przepisy ogólne§ 1


 1. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej, zwana dalej „szkołą”, jest prowadzona i nadzorowana przez Podlaskie Stowarzyszenie „Dobra Szkoła”, zwane dalej „organem prowadzącym”, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 2. Organ prowadzący działa poprzez Zarząd Podlaskiego Stowarzyszenia „Dobra Szkoła”, zwany dalej „Zarządem”, który sprawuje nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Lubelski Kurator Oświaty.

 4. Szkoła jest 6– letnią niepubliczną szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej.

 5. W szkole mogą być zorganizowane oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego.

 6. Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły.

§ 2


Siedzibą szkoły jest Biała Podlaska. Działalność edukacyjna jest prowadzona w budynku przy ul. Langiewicza  44.

§ 3


 1. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, zwani dalej „rodzicami”, nauczyciele i wychowawcy (pracownicy pedagogiczni), zwani dalej „nauczycielami” oraz inni pracownicy szkoły tworzą społeczność szkolną.

 2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim i władzach organu prowadzącego, z zastrzeżeniem § 11 pkt 3 i 4.


§ 4

 1. Organ prowadzący nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z dyrektorem szkoły, zwanym dalej „Dyrektorem” oraz dokonuje pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.

 2. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły oraz wykonuje wobec nich czynności pracodawcy i przełożonego. Z upoważnienia organu prowadzącego zawiera także inne umowy niezbędne do właściwego funkcjonowania szkoły.

 3. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora szkoły lub stanowiska wicedyrektorów szkoły oraz inne stanowiska kierownicze.

 4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem pracy, uchwałami władz organu prowadzącego, Kartą Nauczyciela oraz przepisami w sprawach kwalifikacji

§ 5

Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej, statutu i innych przepisów prawa.

§ 6

 1. Działalność szkoły nie ma charakteru zarobkowego. Szkoła finansowana jest z dotacji budżetowych, a także z dotacji organu prowadzącego oraz ze środków przekazywanych szkole w drodze darowizny.

 2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie zajęć edukacyjnych, wynikających z ramowego planu nauczania.

§ 7


Szkoła może posiadać własny hymn, sztandar i godło uwidocznione na sztandarze.


§ 8


Szkoła posiada ceremoniał szkolny. Obchodzi uroczystości szkolne wymienione w programie dydaktyczno-wychowawczym.

§ 9


 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.Rozdział II

Cele i zadania szkoły


§ 10

 1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.

 2. Głównym celem szkoły jest:

- zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, społecznego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności, w oparciu o chrześcijański system wartości,

- dążenie do wspólnotowego działania jej podmiotów: nauczycieli, rodziców i uczniów na rzecz idei wychowania opartego na miłości,

- preferowanie wychowania personalistycznego i uczenie, że rozwój osobowy wymaga otwarcia na potrzeby innych osób i całej wspólnoty.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach oświatowych, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej, opartej na chrześcijańskiej koncepcji miłości – odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

 1. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich zainteresowania, potrzeby oraz możliwości psychofizyczne.

 2. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 3. Szkoła, zgodnie z Deklaracją Programową Podlaskiego Stowarzyszenia „Dobra Szkoła wychowuje uczniów w duchu tradycji narodowej – umiłowania Boga i Ojczyzny, odpowiedzialności oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

 4. Realizacja celów szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Zarządem przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.


ROZDZIAŁ III

Organy szkoły oraz zakres ich zadań

§ 11

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców, jeżeli została utworzona,

 4. Samorząd Uczniowski, jeżeli został utworzony.§ 12

1. Posiedzenia organów są protokołowane.

2. Uchwały organów szkoły winny być udostępniane członkom społeczności szkolnej. Organy szkoły mają obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 10 dni.

3. Uchwały organów szkoły sprzeczne ze statutem szkoły lub innymi przepisami prawa są zawieszane lub uchylane przez organ prowadzący. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ szkoły, który uchwałę podjął.

4. Opinie organów szkoły w sprawach określonych statutem, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie do 14 dni.

5. Nieuwzględnienie opinii organu szkoły przez organ prowadzący, Dyrektora lub Radę Pedagogiczną wymaga wyjaśnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. Organy szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego, mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej szkoły i przedstawienia ich właściwym adresatom.

2. Organy szkoły nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 14 pkt 1.

§ 14

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny (jeżeli jest nauczycielem), kontroluje innych pracowników szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy,

2) opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:

a) program dydaktyczno-wychowawczy szkoły i program profilaktyki,

b) arkusz organizacji szkoły,

c) preliminarz budżetowy szkoły,

  1. okresowe sprawozdania z działalności szkoły, w tym roczne sprawozdanie finansowe,

  2. plan rozwoju szkoły,

f) regulamin wynagradzania i regulamin pracy, o ile obowiązek ustalenia regulaminów wynika z art. 772 i 104 Kodeksu Pracy.

3) niezwłocznie przekazuje do wiadomości organowi prowadzącemu zalecenia i polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

4) organizuje przyjmowanie uczniów,

 1. podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły w przypadku nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 3. Od decyzji dyrektora służy odwołanie do Zarządu.

6) dysponuje środkami finansowymi szkoły – wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez dyrektora może być ograniczony uchwałą organu prowadzącego,

7) odpowiada za przestrzeganie preliminarza budżetowego, właściwe zabezpieczenie mienia szkoły oraz za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej,

8) podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły w ramach zatwierdzonego preliminarza,

9) zapewnia warunki do działalności innych organów szkoły,

 1. realizuje uprawnienia i odpowiada za wykonywanie obowiązków nałożonych na kierowników jednostek organizacyjnych przez powszechnie obowiązujące przepisy.§ 15

1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach organu prowadzącego i organów szkoły zwołanych na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.

2. Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców zwoływanych przez organy szkoły lub organ prowadzący.


§ 16

1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz podejmującym związane z tym decyzje, a także jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz Dyrektor.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek innych organów szkoły albo organu prowadzącego.

2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 18

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) określenie warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

2) zatwierdzenie semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji,

3) klasyfikowanie i promowanie uczniów,

4) określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) przedstawianie organowi prowadzącemu do zatwierdzenia projektu innowacji lub eksperymentu pedagogicznego.

2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) program dydaktyczno-wychowawczy szkoły i program profilaktyki,

2) arkusz organizacji,

3) plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

4) plan rozwoju szkoły,

5) regulamin szkoły,

6) projekt decyzji Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, o ile z takim wnioskiem sama nie wystąpiła.


§ 19

1. Rada Pedagogiczna, dla realizacji swoich zadań, może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje Dyrektor.

2. Rada Pedagogiczna w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą w szczególności obejmować:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania opinii w sprawie wyboru programu nauczania,

 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli odbywających staż,

 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 5. wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych (autorskich) i eksperymentalnych programów nauczania.


3. Wewnątrzszkolny System Oceniania  

§ 20

Postanowienia ogólne.

1. Ocenianiu podlegają:

1/ osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2/ zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

1/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie,

2/ pomoc uczniom w samodzielnym planowania swojego rozwoju,

3/ motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4/ dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

1/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2/ ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

3/ ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 21 ust.3 i § 28 ust.3,

4/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5/ ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6/ ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

7/ ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

§ 21.

1. Oceny dzielą się na:

1/ śródroczne - bieżące (cząstkowe),

2/ klasyfikacyjne – śródroczne,

3/ klasyfikacyjne – roczne,

2. Oceny ustalone są w stopniach według określonej skali (cyfrowo, słownie, opisowo).

3. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne w klasach IV-VI ustala się w stopniach wg skali:

1/ stopień celujący - 6 (cel)

2/ stopień bardzo dobry - 5 (bdb)

3/ stopień dobry - 4 (db)

4/ stopień dostateczny - 3 (dst)

5/ stopień dopuszczający - 2 (dop)

6/ stopień niedostateczny - 1 (ndst)

4. Dopuszcza się stosowanie znaków „+„ „ – „ w bieżącym ocenianiu.

5. W klasach I-III bieżące osiągnięcia uczniów oceniane są cyfrowo w skali 6-1, natomiast ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest opisowa.

6. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne śródroczne w dziennikach w formie skróconej, oceny roczne i oceny w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.

7. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce i o zachowaniu nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

8. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1/ odpowiedzi uczniów na pytania zadawanie w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie kontrolę (kontrola ustna),

2/ wykonywanie przez uczniów poleceń (ustnych lub pisemnych zadań, ćwiczeń) w zeszycie lub na tablicy,

3/ notatki sporządzone w zeszycie,

4/ sprawdzian wiadomości (obejmuje niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut),

5/ praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej godzinę lekcyjną),

6/ praca klasowa podsumowująca (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

7/ sprawdziany bądź testy osiągnięć szkolnych,

8/ praca uczniów w czasie zajęć dydaktycznych (samodzielna, w grupach),

9/ wytwory pracy ucznia,

10/ aktywność pozalekcyjna ucznia np. konkursy, koła zainteresowań,

11/ praca domowa.

9. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

1/ sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność, jawność,

2/ każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym ( test, prace klasowe),

3/ prace klasowe zapowiedziane są co najmniej na tydzień wcześniej,

4/ każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji,

5/ sprawdzian wiadomości z ostatniej lekcji może odbyć się bez zapowiedzi i nie może trwać dłużej niż 15 minut,

6/ sprawdzian wiadomości z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany i nie może trwać dłużej niż 15 minut,

7/ sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału (więcej niż 3 jednostki lekcyjne) musi być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

8/ dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać w ciągu 14 dni od daty pisania danej pracy, ocena pracy pisemnej (literackiej) powinna zawierać komentarz,

9/ uczeń otrzymujący ocenione prace pisemne do wglądu winien zwrócić je nauczycielowi w terminie przez niego wyznaczonym,

10/ nauczyciel zobowiązany jest przechowywać prace klasowe uczniów przez okres bieżącego roku szkolnego,

11/ na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych.

10.Częstotliwość sprawdzania:

1/ jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa ( nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi),

2/ tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe (z zastrzeżeniem, że sumatywne prace z j. polskiego i matematyki nie mogą odbyć się w tym samym tygodniu),

3/ jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz. tygodniowo, ocenę semestralną wystawia się z co najmniej z czterech ocen cząstkowych (w tym dwie prace pisemne); jeżeli przedmiot realizowany jest więcej niż 1 godz. tygodniowo, ocenę semestralną wystawia się z co najmniej 5 ocen cząstkowych (w tym minimum dwu prac pisemnych),

4/ na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów do zajęć,

5/ na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w semestrze,

6/ w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej, termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

11. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowanie niepowodzeń) uczniów:

1/ po każdej pracy klasowej (z j. polskiego, matematyki), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego,

2/ uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe,

3/ uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela,

4/ uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni,

5/ uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem określonych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji nauczyciela, uczestniczyć w zajęciach zespołów wyrównawczych, korzystać z „samopomocy koleżeńskiej” organizowanej przez samorząd klasowy w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą.

12. Przyjmuje się, że na ocenę ucznia z danego przedmiotu, bloku przedmiotowego składa się:

1/ ocenianie śródroczne w poszczególnych semestrach jako oceny cząstkowe (jawne, bieżące, systematyczne) zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania przedmiotowego (za odpowiedzi ustne, prace kontrolne, sprawdziany, prowadzenie zeszytów, aktywność na lekcjach itp.),

2/ zatwierdzenie oceny w wyniku klasyfikacji i uchwały rady pedagogicznej w danym semestrze.

13. Odrębną formę oceny ucznia stanowi ocena zachowania.

14. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcowa wyrażona jest w poziomach z poszczególnych edukacji oprócz religii, która wyrażona jest oceną w skali od 1 do 6. Oceniane są następujące edukacje:

edukacja polonistyczna

język angielski

edukacja muzyczna

edukacja plastyczna

edukacja społeczna

edukacja przyrodnicza

edukacja matematyczna

zajęcia komputerowe

edukacja techniczna

wychowanie fizyczne

§ 22.

Wymagania edukacyjne

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:

1/ uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu,

2/ rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,

3/ rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,

4/ wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas opracowane przez nauczycieli są dostępne w gabinecie dyrektora szkoły.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

3. Dokumentowanie przekazanych informacji odnotowuje się poprzez odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym.

4. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i danego oddziału na etap kształcenia.

5 Przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

1/ wiadomości :

a) zapamiętanie wiadomości - wymagania konieczne (K),

b) zrozumienie wiadomości - wymagania podstawowe (P),

2/ umiejętności:

a) stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych - wymagania rozszerzające (R),

b) stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych – wymagania dopełniające (D).

3/Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

6. Przyjmuje się określenie odpowiednich wymagań edukacyjnych

na poszczególne oceny szkolne:

1/ Stopień celujący – wiadomości wykraczające – obejmują treści wyspecjalizowane, ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki szkolnej, rozległe, twórcze naukowo i oryginalne, wykraczające znacznie poza program nauczania,

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, zainteresowania,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, promuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych,

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych tematycznych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

d) wiadomości przekazuje posługując się poprawnym językiem, stosując swobodnie terminologię naukową, wypowiedź logiczna o wysokim stopniu kondensacji (wartości, precyzji, konkretności),

2/ stopień bardzo dobry - wiadomości dopełniające – obejmują treści dość złożone, trudne do opanowania, mające charakter problemowy, twórczy, ale nie wykraczające poza obowiązujący program nauczania,

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach, korzysta z różnych materiałów źródłowych,

c) wiadomości przekazuje poprawnym językiem, stosując poprawnie terminologię naukową,

3/stopień dobry - wiadomości rozszerzające – obejmują treści umiarkowanie przystępne, bardziej złożone w pewnym stopniu hipotetyczne, pośrednio użyteczne w życiu,

a) opanował wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników,

c) wiadomości przekazuje ujmując podstawowe pojęcia i prawa używając terminów naukowych, nie popełnia błędów językowych, zdarzają się błędy stylistyczne,

4/ stopień dostateczny - wymagania podstawowe – obejmują wiadomości i umiejętności łatwe do opanowania, pewne naukowo, niezbędne w dalszej nauce, użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia,

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych, w semestrze,

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, przystępne, często powtarzające się w programie nauczania,

c) wiadomości przekazuje językiem zbliżonym do potocznego, popełnia nieliczne błędy językowe, wypowiedź mało konkretna, niekiedy źle sprecyzowana,

5/ stopień dopuszczający - wymagania konieczne – obejmują wiadomości i umiejętności najbardziej niezbędne, pozwalające wykonać proste zadania, konieczne do kontynuowania dalszej nauki,

a) ma braki w opanowaniu materiału nauczania, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, posiada wiadomości i umiejętności przydatne w życiu, nie zawsze pracował na lekcji, rezygnował np. z prac domowych,

b) podejmuje próby rozwiązania (wykonania) zadań teoretycznych i praktycznych typowych, o niewielkim stopniu trudności, przy pomocy nauczyciela,

c) ma trudności w wysławianiu się, popełnia błędy językowe, styl charakteryzuje nieporadność,

6/ stopień niedostateczny – nie opanował nawet najbardziej niezbędnych wiadomości i umiejętności, które pozwoliłyby na kontynuację nauki.

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych na ocenę dopuszczającą a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,

b) podejmuje z trudem lub nie podejmuje wykonania zadań teoretycznych i praktycznych nawet o niewielkim stopniu trudności, nie chce korzystać z pomocy nauczyciela,

c) często nie udziela odpowiedzi, a wypowiedzi bywają niepoprawne, niekonkretne, mało precyzyjne.

7. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne (wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania) w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki (sztuki) nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

9. Wymagania na oceny bieżące (cząstkowe) w kl. I-III są następujące:

1/ ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania programowe danej klasy, pracuje samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania, poszukuje oryginalnych rozwiązań problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach,

10. Wymagania określone w procentach na oceny bieżące (cząstkowe) w klasach I-VI są jednakowe i przedstawiają się następująco:

100%-90% - ocena bardzo dobra (5),

89%-74% - ocena dobra (4),

73%-50% - ocena dostateczna (3),

49%-29% - ocena dopuszczająca (2),

28%-0% - ocena niedostateczna (1).

1/ ocenę bardzo dobrą (5) uzyskuje uczeń, gdy opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi danej klasy w pełnym zakresie, rozwiązuje trudne, złożone problemy teoretyczne i praktyczne, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i potrafi je zastosować w nowych sytuacjach, chętnie poszerza swoje wiadomości,

2/ ocenę dobrą (4) uzyskuje uczeń, który problemy teoretyczne i praktyczne umiarkowanie trudne rozwiązuje sprawnie i samodzielnie, a złożone z niewielką pomocą nauczyciela poprawnie stosuje zdobyta wiedzę i umiejętności w praktyce,

3/ ocenę dostateczną (3) uzyskuje uczeń, który analizuje typowe problemy praktyczne i teoretyczne niezbędne w dalszej nauce, natomiast zadania o nieco wyższym stopniu trudności rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela,

4/ ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale nie przekraczających możliwości uzyskania koniecznej wiedzy w toku dalszej edukacji, rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,

5/ ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie pracuje nie podejmuje nawet próby rozwiązania najprostszych zadań, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach programowych w zakresie koniecznym, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy na wyższych szczeblach edukacji.


  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconStatut społecznej szkoły podstawowej nr 1

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconStatut Szkoły Podstawowej nr 3 zatwierdzony uchwałą nr 1/10 na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 07. 12. 2010 r

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconStatut szkoły podstawowej w śWIĘcieńcu § Nazwa I siedziba szkoły

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconZarządu Powiatu w Białej Podlaskiej

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconBialskie centrum kultury w Białej Podlaskiej

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconWojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconStatut szkoły podstawowej

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconStatut Szkoły Podstawowej Nr 4

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconStatut szkoły podstawowej

Statut społecznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej iconStatut szkoły podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom