Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu
Pobierz 1.66 Mb.
NazwaUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu
strona21/35
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar1.66 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia

Klasyfikacja Diagnoz i Procedur Pielęgniarskich

w Chirurgii

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

Kierunkowy, fakultatywny

Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I

Semestr studiów: II

Studia:

drugiego stopnia

Kierunek:

pielęgniarstwo

Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia teoretyczne

w tym: wykłady

seminaria

Liczba godzin dydaktycznych

40

20

20

Liczba punktów ECTS


3Język wykładowy:

język polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób prowadzących

Dr Tadeusz Paweł Wasilewski

Dr Iwona Dębińska

Wymagania wstępne (określenie przedmiotów wprowadzających):

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych i profilowych objętych programem nauczenia w semestrze I

Założenia i cele przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

Student na zajęciach zdobędzie wiedzę na temat klasyfikacji diagnoz i procedur pielęgniarskich w chirurgii

Student będzie posiadał umiejętności omówienia diagnoz i procedur pielęgniarskich w różnych klasyfikacjach

Metody dydaktyczne:

 • metody podające (wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie)

 • metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja; gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne; seminarium; dyskusja dydaktyczna)

 • metody eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem)

 • metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem maszyny dydaktycznej, z użyciem podręcznika programowanego)

 • metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, seminarium, symulacja)

wykład informacyjny

opis

wyjaśnianie

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

metoda aktywizująca

seminarium

dyskusja dydaktyczna


Treści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: zajęcia teoretyczne /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), z uwzględnieniem podziału treści na - klinikę i pielęgniarstwo - w grupie treści kierunkowych.


Wykłady:

 • Wprowadzenie w problematykę Międzynarodowej Klasyfikacji Diagnoz Pielęgniarskich ICNP

 • Taksonomia Diagnoz Pielęgniarskich – Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich (NANDA).

 • Klasyfikacja Opieki Klinicznej (CCC).

 • Klasyfikacja Domowej Opieki Zdrowotnej – klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich w Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii (Tezarus kliniczny).

 • Diagnozy pielęgniarskie i interwencyjne swoiste dla stanów chirurgicznych


Seminaria:

 • Klasyfikacja działań pielęgniarskich w stanach chirurgicznych.

 • Zasady budowy struktury klasyfikacji wg ICNP

 • Zjawiska pielęgniarskie – diagnoza pielęgniarska oraz interwencje pielęgniarskie w systemie ICNP

Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Znać:

 • taksonomię diagnoz pielęgniarskich

 • Międzynarodową Klasyfikację Diagnoz Pielęgniarskich

Rozumieć:

 • zasady budowy struktury klasyfikacji wg ICNP

 • znaczenie współpracy z pacjentem i jego rodziną

Umieć:

 • omówić założenia ICNP.

 • omówić różne klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich.

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia :

 • eseje/wypracowania

 • ocenianie ciągłe

Wykaz literatury podstawowej:

 1. Górajek-Jóźwik J (red.): Wprowadzenie do diagnozy pielęgnarskiej WLPZWL, Warszawa 2007

 2. Krawczyńska-Butrym Z. (red.): Diagnoza pielęgniarska. WL PZWL Warszawa 1999

 3. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgnarskiej ICNP (wersja 1.0) Wyd. Makmed, Lublin 2009

 4. Kóżka Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgnarskie. Wl PZWL Warszawa 2008

Wykaz literatury uzupełniającej:

 1. Współpraca z pacjentem i ich rodzinami w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Katalog pojęć ICPN. Makmed, Lublin 2010

 2. Katalog Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICPN. Opieka nad chorymi terminalnie. Towarzyszenie w godnym umieraniu. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses), 2009 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia

Pielęgniarstwo europejskie

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

Obowiązkowy, podstawowy

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II

Semestr studiów: III

Studia:

drugiego stopnia

Kierunek:

pielęgniarstwo

Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia teoretyczne

w tym: wykłady

seminaria

Liczba godzin dydaktycznych

30

15

15

Liczba punktów ECTS


2Język wykładowy:

język polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób prowadzących

Prof. dr hab. Irena Wrońska

mgr Aneta Kościołek

Wymagania wstępne (określenie przedmiotów wprowadzających):

Znajomość podstaw pielęgniarstwa (poziom licencjacki).

Założenia i cele przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

znać działalność międzynarodowych organizacji pielęgniarskich;

znać zakres opieki pielęgniarskiej w wybranych krajach Europy Zachodniej;

zapoznać się z międzynarodowymi standardami kształcenia i kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w Polsce i Unii Europejskiej;

zapoznać się z priorytetami badań pielęgniarskich w wybranych krajach europejskich na tle pielęgniarstwa światowego.

Metody dydaktyczne:

 • metody podające

 • metody problemowe

 • metody eksponujące

 • metody programowane

 • metody praktyczne

wykład informacyjny

seminarium

dyskusja dydaktyczna

Treści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: zajęcia teoretyczne /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), z uwzględnieniem podziału treści na - klinikę i pielęgniarstwo - w grupie treści kierunkowych.


Wykłady:

 • Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej

 • Polityka wspólnoty europejskiej w zakresie ochrony zdrowia i prognozy epidemiologiczne w krajach Unii Europejskiej

 • Systemy opieki pielęgniarskiej w wybranych krajach Unii Europejskiej

 • Międzynarodowe standardy kształcenia i kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w Polsce i Unii Europejskiej (TUNING EDUCATIONAL STRUCTURE)

 • Rola i zadania międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń pielęgniarskich

 • Krajowe i zagraniczne organizacje pielęgniarskie

 • Stan badań pielęgniarstwa w krajach europejskich na tle pielęgniarstwa światowego

 • System opieki pielęgniarskiej w wybranych krajach Europy


Seminaria:

 • Struktura i zasoby pielęgniarstwa europejskiego

 • Regulacje prawne dotyczące zawodu pielęgniarki w krajach Wspólnoty Europejskiej

 • System kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach Unii Europejskiej

 • Pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych (Evidence Based Practicee)

 • Zawodowe zagrożenia zdrowia pielęgniarek we Wspólnocie Europejskiej

Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Student powinien:

 • umieć porównywać pielęgniarstwo polskie z pielęgniarstwem europejskim uwzględniając system opieki pielęgniarskiej, system kształcenia pielęgniarek,

 • znać miejsce i funkcjonowanie pielęgniarstwa europejskiego w świecie.

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia :

 • egzaminy ustne lub pisemne

Wykaz literatury podstawowej:


 1. Wrońska I. (red.): Uniwersyteckie kształcenie pielęgniarek. Z doświadczeń polsko-szwedzkich. Lublin AM 1998.

 2. Wrońska I.: Rola społeczno zawodowa pielęgniarki. Studium współczesnego pielęgniarstwa. Warszawa 1977.

 3. Wrońska I., Mariański J.: Wartości życiowe młodzieży (na przykładzie szkół pielęgniarskich). Lublin AM 1999, Roz. II, s. 37-61.

 4. Wrońska I., Krajewska-Kułak E. (red.): Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego. Lublin, Czelej 2007.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35

Powiązany:

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconPracownia Ratownictwa Medycznego Wydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconKatedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu, um w Lublinie

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWarszawski uniwersytet medyczny wydział Nauki o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWarszawski uniwersytet medyczny wydział nauki o zdrowiu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom