Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu
Pobierz 1.66 Mb.
NazwaUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu
strona35/35
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar1.66 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia

Medycyna prewencyjna w opiece środowiskowo-rodzinnej

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

Obowiązkowy, fakultatywny

Katedra Zdrowia Publicznego

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II

Semestr studiów: IV

Studia:

drugiego stopnia

Kierunek:

pielęgniarstwo

Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia teoretyczne

w tym: wykłady

seminaria

Liczba godzin dydaktycznych

40

20

20

Liczba punktów ECTS


2Język wykładowy:

język polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób prowadzących

Dr n. med. Agata Stefanowicz

Wymagania wstępne (określenie przedmiotów wprowadzających):

Wiedza z zakresu promocji zdrowia, zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej, zarządzania w ochronie zdrowia, funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej

Założenia i cele przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

Student powinien umieć samodzielnie identyfikować i prognozować problemy zdrowotne i społeczne jednostki w każdym okresie życia, rodziny i społeczności lokalnej. Potrafi współuczestniczyć w realizacji programów prewencyjnych oraz samodzielnie opracowywać i realizować programy profilaktyczne w zakresie opieki środowiskowo-rodzinnej. Student nabędzie kompetencje do udzielania świadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób w POZ.

Metody dydaktyczne:

 • metody podające (wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie)

 • metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja; gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne; seminarium; dyskusja dydaktyczna)

 • metody eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem)

 • metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem maszyny dydaktycznej, z użyciem podręcznika programowanego)

 • metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, seminarium, symulacja)

prezentacja multimedialna

opis

dyskusja problemowa

analiza przypadków

wykonywanie

referatu

projektu

praca w grupach


Treści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: zajęcia teoretyczne /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), z uwzględnieniem podziału treści na - klinikę i pielęgniarstwo - w grupie treści kierunkowych.


Wykłady:

 • Struktura i zakres świadczeń zdrowotnych w opiece środowiskowo-rodzinnej. Uregulowania prawne.

 • Profilaktyka żywieniowa w opiece środowiskowo-rodzinnej. Choroby żywieniowozależne. Zalecenie żywieniowe.

 • Prewencja chorób odtytoniowych w POZ.

 • Programy profilaktyczne realizowane w POZ.

 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

 • Prewencja chorób układu oddechowego i alergicznych w POZ.

 • Profilaktyka patologii życia rodzinnego (przemocy w rodzinie, uzależnień, samobójstw).

 • Profilaktyka w medycynie podróży – rola lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej.

 • Profilaktyka swoista i nieswoista chorób zakaźnych.

 • Zapobieganie problemom zdrowotnym i psychospołecznym w wieku podeszłym. Medycyna przeciwstarzeniowa.


Seminaria:

 • Seminarium organizacyjne. Organizacja i plan zajęć. Zasady zaliczenia.

 • Profilaktyka pierwotna w opiece środowiskowo-rodzinnej. Profilaktyka a promocja zdrowia. Rola edukacyjna pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

 • Profilaktyka wtórna w opiece środowiskowo-rodzinnej – rodzaje i zasady badań przesiewowych

 • Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób układu krążenia w POZ

 • Profilaktyka pierwotna i wtórna nowotworów złośliwych w POZ

 • Profilaktyka pierwszorzędowa w opiece nad dziećmi w gabinecie POZ i środowisku domowym.

 • Profilaktyka drugorzędowa w opiece nad dziećmi (testy przesiewowe, bilanse zdrowia)

 • Profilaktyka uzależnień w opiece środowiskowo-rodzinnej.

 • Opracowywanie, zasady realizacji i dokumentowanie programów profilaktycznych w POZ – rola pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

 • Zaliczenie

Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Znać:

 • czynniki ryzyka najczęstszych problemów zdrowotnych i społecznych w opiece podstawowej, opisać fazy i zasady realizacji działań profilaktycznych, porównać i różnicować profilaktykę z promocją zdrowia


Umieć:

 • rozpoznawać zagrożenia zdrowia jednostki i rodziny oraz podejmować działania mające na celu zapobieganie im, analizować wpływ poszczególnych czynników ryzyka na występowanie chorób, obliczać (szacować) ryzyko chorób na podstawie analizy czynników ryzyka, prowadzić edukację prozdrowotną w każdej grupie wiekowej, przeprowadzać proste testy przesiewowe i interpretować ich wyniki

 • postępować zgodnie z zasadami (procedurami) przy realizacji programów profilaktycznych w POZ, zachęcać podopiecznych do brania udziału w badaniach profilaktycznych, być otwartym na współpracę z innymi podmiotami przy wdrażaniu i realizacji programów prewencyjnych
Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia :

 • wiedzy: sprawdzian testowy

 • umiejętności: wykonanie projektu/referatu

 • Zaliczenie z oceną

Wykaz literatury podstawowej:

 1. Latalski M., Kulik T.: Zdrowie Publiczne. Wyd. Czelej, Lublin 2002.

 2. Latkowski J., Lukas W.: Medycyna rodzinna tom 1-2. Wyd. 2. PZWL, Warszawa 2009

 3. Bożkowa K., Sito A.: Opieka zdrowotna nad rodziną. PZWL, Warszawa 2002.

 4. Wojnarowska B. (red.): Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej:

 1. Steciwko A.: Medycyna rodzinna - co nowego? Tom I i II. Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2010.

 2. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia Tom I. Wyd. Czelej, Lublin 2008.

 3. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia Tom II- Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. PZWL, Warszawa 2010.

 4. Jethon Z., Grzybowski A.: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL Warszawa 2000.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia

Klasyfikacja diagnoz i procedur pielęgniarskich w opiece środowiskowo-rodzinnej

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

Obowiązkowy, fakultatywny

Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II

Semestr studiów: IV

Studia:

drugiego stopnia

Kierunek:

pielęgniarstwo

Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia teoretyczne

w tym: wykłady

seminaria

Liczba godzin dydaktycznych

40

20

20

Liczba punktów ECTS


2Język wykładowy:

język polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób prowadzących

Dr Hanna Kachaniuk, dr Alina Deluga

Wymagania wstępne (określenie przedmiotów wprowadzających):

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych i profilowych objętych programem nauczenia w semestrze I

Założenia i cele przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

Zapoznanie studenta z narzędziem, jakim jest Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) dla dokumentowania, analizy i oceny podejmowanych świadczeń pielęgniarskich świadczonych w środowisku zamieszkania pacjenta.


Metody dydaktyczne:

 • metody podające (wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie)

 • metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja; gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne; seminarium; dyskusja dydaktyczna)

 • metody eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem)

 • metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem maszyny dydaktycznej, z użyciem podręcznika programowanego)

 • metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, seminarium, symulacja)


wykład informacyjny

opis

wyjaśnianie

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

metoda aktywizująca

seminarium

dyskusja dydaktycznaTreści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: zajęcia teoretyczne /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), z uwzględnieniem podziału treści na - klinikę i pielęgniarstwo - w grupie treści kierunkowych.


Wykłady:

 • Miejsce diagnozy w pielęgniarstwie środowiskowym - rodzinnym. Istota diagnozy pielęgniarskiej. Diagnoza w teoriach (koncepcjach) opieki pielęgniarskiej, Primary Nursing i Procesie pielęgnowania.

 • Historia klasyfikacji i kategoryzacji diagnoz pielęgniarskich. Początki powstania diagnozy pielęgniarskiej w Stanach Zjednoczonych – taksonomia diagnoz pielęgniarskich, system NANDA (North American Nursing Diagnosis Association). Integracja działań na rzecz dokumentowania zgromadzonych działań.

 • Powstanie w Europie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP). Inne klasyfikacje: CCC (Clinical Care Classification), AENTED (klasyfikacja hiszpańska), AFEDI (klasyfikacja francuskojęzyczna), ACENDIO (klasyfikacja europejska). System ujednoliconego języka pielęgniarskiego terminologia referencyjna i standard ISO

 • Mocne i słabe strony ICNP. Korzyści ze stworzenia ICNP według Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN). Przykłady funkcjonowania ICNP w Europie, z uwzględnieniem opieki środowiskowej. Tworzenie katalogów ICNP

 • Udział PTP w pracach nad ICNP. Pierwsze działania na rzecz kategoryzacji diagnoz. Pielęgniarstwo akademickie wobec diagnozy pielęgniarskiej. Prezentacja polskich doświadczeń na forum międzynarodowym.

 • Diagnoza czynników ryzyka zdrowotnego oddziaływujących na społeczność lokalną. Fazy diagnozy środowiska na potrzeby edukacji zdrowotnej. Wykorzystanie 7-osiowego zestawu terminów ICNP. Przykłady diagnoz w wymiarach: fizycznym, psychologicznym, społeczno kulturowym i środowiskowym według ICNP.

 • Przedstawienie katalogu pojęć ICNP związanych z Opieką paliatywną terminalnie chorych.

Seminaria:

 • Konstruowanie indywidualnych programów opieki, z zastosowaniem konstrukcji wyrazowych proponowanych w katalogu pojęć ICNP (tj. Współpraca z pacjentami i ich rodzinami w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, Opieka paliatywna terminalnie chorych. Towarzyszenie godnemu umieraniu)

 • mężczyzna w średnim wieku ze schorzeniem kardiologicznym

 • pacjent z cukrzycą

 • pacjent z POCHP

 • osoba niepełnosprawna przebywająca w środowisku

 • osoba starsza

 • Konstruowanie procedur pielęgniarskich i tworzenie własnych konstrukcji wyrazowych dla potrzeb POZ z wykorzystaniem 7-osiowego zestawu terminów ICNP

Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Znać:

 • definiuje pojęcie diagnozy pielęgniarskiej, zgodnie z terminologią ICNP,

 • wyjaśnia istotę i miejsce diagnozy pielęgniarskiej w teoriach (koncepcjach) opieki pielęgniarskiej, stosowanych w pielęgniarstwie rodzinnym

 • wymienia kierunki rozwoju badań nad kategoryzacją diagnoz na świecie (system- NANDA) i w Europie (system-ICNP) w odniesieniu do opieki środowiskowo-rodzinnej

 • objaśnia znaczenie klasyfikacji praktyk pielęgniarskich dla poprawy jakości świadczeń w opiece środowiskowo-rodzinnej

 • scharakteryzuje mocne i słabe strony klasyfikacji diagnoz i procedur pielęgniarskich ICNP stosowanych w opiece środowiskowo-rodzinnej

 • opisuje wkład Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w prace nad ICNP.Rozumieć:

 • formułuje diagnozy pielęgniarskie stosując terminologię ICNP

 • sporządza samodzielnie plan opieki pielęgniarskiej nad jednostką/rodziną w środowisku w oparciu o katalogi ICNP (tj. ,)analizuje krytycznie procedury pielęgniarskie dobrane do planu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym przebywającym w środowisku z zastosowaniem ICNP i ocenia ich skuteczność

 • posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa, zgodnym z terminologią ICNP

 • wykorzystuje w praktyce zawodowej terminologię zawartą w modelu 7-osiowym ICNP, tworzy własne konstrukcje wyrazowe dla potrzeb POZ

Umieć:

 • współpracuje w zespole (grupie) , opracowując najbardziej optymalny plan opieki pielęgniarskiej nad jednostką/rodziną

 • wykazuje odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • przestrzega poczynionych ustaleń odnośnie przebiegu zajęć i warunków zaliczenia,

 • wykazuje kreatywność i samodzielność w tworzeniu własnych konstrukcji wyrazowych (katalogów) dla potrzeb POZ

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia :

 • testy

 • kolokwia

 • obserwacja uczestnicząca przebiegu i wyników pracy

 • zaliczenie z oceną

 • ocenianie ciągłe

Wykaz literatury podstawowej:

 1. Górajek –Jóźwik J. (red.): Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiejWl PZWL, Warszawa 2007.

 2. Betty J. Ackley. Gail B. Ladwig, red. Naukowa red. wyd. polskiego D. Zarzycka, B. Ślusarska. Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. Przewodnik planowania opieki oparty na dowodach naukowych, GC. Media Mouse, Warszawa 2011.

 3. Kawczyńska –Butrym Z. (red): Diagnoza Pielęgniarska, PZWL, Warszawa 1999r.

 4. Kózka M., Płaszewska – ŻywkoL.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2008.

 5. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (wersja 1.0), Makmed. Lublin 2009

 6. Kilańska D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) – aktualny stan na świecie i etap prac przygotowawczych do wdrożenia w Polsce, „ Problemy Pielęgniarstwa” 2009, 17 (3), s. 235-245.
Wykaz literatury uzupełniającej:

 1. Współpraca z pacjentem i ich rodzinami w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, katalog pojeć ICNP, Makmed, lublin 2010.

 2. Kilańska D. (red): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, Makmed, wyd. II, tom 1, Lublin 2010.

 3. Opieka paliatywna dla terminalnie chorych. Towarzyszenie godnemu umieraniu, katalog pojęć ICNP, PTP 2009.


 1. Praca magisterska i egzamin magisterski


Praca magisterska jest rozwiązaniem zagadnienia (problemu) praktycznego lub teoretycznego przy pomocy istniejącej wiedzy teoretycznej oraz metodologicznej jaka dysponuje określona dyscyplina naukowa reprezentowana przez promotora pracy magisterskiej.

Warunki przygotowania i kryteria, jakim powinna odpowiadać praca magisterska, zostaną zatwierdzone przez Radę Wydziału Pielęgniarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dnia 15.12.2009


Osoba przygotowująca pracę magisterską powinna:

 • Cechować się znajomością jednej dyscypliny naukowej związanej z tematem pracy.

 • Wykazywać się umiejętnością samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu.

 • Potrafić łączyć elementy wiedzy teoretycznej z zagadnieniami praktycznymi.

 • Zrealizować cały proces postępowania badawczego.


Kryteria jakim powinna odpowiadać praca magisterska:

1. Prezentacja dotychczasowego stanu badań, literatury przedmiotu (dobór, selekcja i stopień wykorzystania).

2. Problem badawczy (analiza wpływu jednych zmiennych na drugie, wykrywanie związków, współzależności, powiązań, prawidłowości).

3. Poprawność metodologiczna.

4. Poprawność formalna i poprawność konstrukcji pracy, właściwe stosowanie przypisów, dobór materiału ilustracyjnego, styl, język.

Recenzenci


- Recenzentem pracy naukowej może być pracownik posiadający stopień doktora habilitowanego lub doktora zatrudnionego w innej Katedrze

- Nauczyciel ze stopniem doktora zatrudniony na stanowisku adiunkta może być promotorem pracy magisterskiej za zgodą Rady Wydziału

- Student ma prawo do wyboru promotora

- Promotor nie może przyjmować więcej niż 5 studentów na seminarium magisterskie.

- Lista osób posiadających uprawnienia będzie podana do wiadomości studentów.


 1. Kryteria wyróżniania prac magisterskich nagrodą im. Hanny Chrzanowskiej i Stanisławy Leszczyńskiej


Punktacja: suma 45 pkt.

Skala: 0-5 pkt


1. Temat – problematyka aktualna, istotna dla rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa –

0-5 pkt.

2. Poprawność sformułowania – celu pracy, problemów badawczych, hipotez – 0-5 pkt.

3. Metoda badawcza: poprawność, oryginalność, nowatorstwo, wielkość próby badanej, obszar badań – 0-5pkt.

4. Średnia ocen, co najmniej: 4,0 – 1 pkt.

4,3 – 2 pkt.

4,5 – 3 pkt.

4,7 – 4 pkt.

5,0 – 5 pkt.

5. Opracowanie statystyczne: 0-5 pkt

6. Prezentacja wyników: 0-5 pkt.

7. Wnioski: poprawność sformułowania, zgodność z hipotezami, praktyczność – 0-5 pkt.

8. Samodzielność w pisaniu pracy, aktywność – 0-5 pkt

9. Piśmiennictwo: liczba, aktualne, anglojęzyczne pozycje – 0-5 pkt.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Powiązany:

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconPracownia Ratownictwa Medycznego Wydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconKatedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu, um w Lublinie

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWarszawski uniwersytet medyczny wydział Nauki o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWarszawski uniwersytet medyczny wydział nauki o zdrowiu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom