Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009
Pobierz 27.22 Kb.
NazwaPraca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar27.22 Kb.
TypDokumentacja

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
Natalia Rózicka

(album nr 158/M/07)


Czynniki oraz sposoby pomiaru skuteczności i efektywności bankietów i przyjęć prasowych dla dziennikarzy


Praca magisterska

napisana pod kierunkiem


dr. Jarosława Gdańskiego


Warszawa 2009
Spis treści
Wstęp 1

Rozdział 1. BANKIETY I PRZYJĘCIA PRASOWE JAKO NARZĘDZIA Media Relations 3

1.1. Funkcje i cele media relations 4

1.2. Narzędzia bezpośredniego kontaktu z dziennikarzami 6

1.2.1. Przyjęcie prasowe 7

1.2.2. Specjalne wydarzenia firmowe 11

1.2.3. Bankiety 13

1.2.4. Środki wykorzystywane w ramach ssspotkań z dziennikarzami 14

1.3. Metody oceny efektywności narzędzi media relations 17

1.3.1. Metoda DAGMAR 19

1.3.2. Model Lindenmanna 20

1.3.3. Monitoring prasowy 21

1.3.4. Schemat IMPACT 22

1.4. Metody oceny skuteczności narzędzi media relations 23

1.5. Podsumowanie 25


Rozdział 2. POMIAR SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI BANKIETÓW I PRZYJĘĆ PRASOWYCH 27

    1. Hipoteza badawcza 27

    2. Badanie skuteczności i efektywności 28

2.2.1. Opis narzędzia badawczego 29

2.2.1.1. Etapy tworzenia narzędzia badawczego 30

2.2.1.2. Realizacja badania 32

2.2.1.3. Opis kwestionariusza ankiety 33

2.2.2. Wyniki przeprowadzonych badań 34

2.3. Weryfikacja hipotezy badawczej 45

2.4. Podsumowanie 54


Rozdział 3. Wnioski z badania: Media relations – czynniki i sposoby metody oceny skuteczności
i efektywności grup instrumentów media relations, dotyczące bankietów i przyjęć prasowych dla dziennikarzy 56


3.1. Identyfikacja korelacji wewnętrznych oraz korelacji zewnętrznych 56

3.2. Korelacje wewnętrzne w obrębie odpowiedzi pytań z zakresu tematu pracy 57

3.3. Korelacje zewnętrzne w obrębie odpowiedzi pytań z zakresu tematu pracy 61

3.4. Korelacje zewnętrzne w obrębie odpowiedzi na pytania z zakresu tematu pracy i odpowiedzi pytań osób z zespołu badawczego 63

3.5. Wnioski z korelacji wewnętrznych w obrębie odpowiedzi pytań z zakresu pracy 65

3.6. Wnioski z korelacji zewnętrznych w obrębie odpowiedzi pytań z zakresu pracy 66

3.7. Wnioski z korelacji zewnętrznych w obrębie odpowiedzi na pytania z zakresu tematu pracy i odpowiedzi pytań osób z zespołu badawczego 67

3.8. Podsumowanie 67


ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 72

ZAŁĄCZNIKI 74

SPIS TABEL 95

SPIS WYKRESÓW 96


Wstęp


Tematem przedstawionej pracy są instrumenty media relations, w szczególności bankiety i przyjęcia prasowe dla dziennikarzy. Istotą media relations jest nawiązywanie, polepszanie oraz utrwalanie współpracy z dziennikarzami. Aby zdobyć przychylność przedstawicieli mediów, firmy coraz częściej korzystają z tej formy komunikacji z nimi.

Autorka podjęła się napisania pracy na ten właśnie temat, ponieważ uważa, iż
w czasach tak olbrzymiej konkurencji media relations jest prężnie rozwijającą się dziedziną. Ponadto instrumenty wykorzystywane w jej zakresie, a w tym bankiety i przyjęcia prasowe stwarzają ciekawy materiał do badań i ich analizy, dając tym samym nieocenione wnioski na przyszłość. Pisanie na ten właśnie temat daje również autorce możliwości poszerzenia swojej wiedzy o nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami mediów oraz metodach uzyskiwania przychylności z ich strony.

Aby jak najlepiej zobrazować bankiety i przyjęcia prasowe autorka wykorzystała przede wszystkim podstawową literaturę przedmiotu media relations. Posłużyła się również publikacjami na temat media relations. Uzupełnieniem były także informacje zamieszczone na stronach internetowych. Ponadto jako podstawę posłużyły badania pierwotne (ankieta) oraz analiza tychże badań. Informacje pochodzą z badań przeprowadzonych przez zespół badawczy, w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie pod kierunkiem dr Jarosława Gdańskiego na specjalności public relations.

Głównym celem pracy jest przedstawienie specyfiki instrumentów media relations,
a w szczególności bankietów i przyjęć prasowych a także omówienie oraz analiza kryteriów
i metod pomiaru oceny efektywności i skuteczności działań podjętych w ramach ich organizacji. Celem pracy jest także przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez zespół badawczy i ich analiza.

Cel ten autorka starała się zrealizować poprzez przedstawienie specyfiki bankietów
i przyjęć prasowych i ich szczegółową charakterystykę. Autorka przedstawiła także możliwe kryteria i metody oceny efektywności i skuteczności tych instrumentów jak również omówiła wyniki z przeprowadzonych badań analizując je i poddając własnej ocenie. Niniejsza praca napisana jest w oparciu o model komunikacyjny i została podzielona na trzy podstawowe rozdziały: teoretyczny, analityczny oraz projektowy.

Rozdział pierwszy pracy zawiera podstawowe definicje dotyczące media relations, jak również funkcje i cele tego instrumentu. W rozdziale tym zostały przedstawione szczegółowo bankiety, przyjęcia prasowe jak również inne formy spotkań z dziennikarzami oraz metody pomiaru ich efektywności oraz skuteczności.

W rozdziale drugim zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań. Autorka, aby je lepiej zobrazować posłużyła się wykresami kołowymi jak również słupkowymi. Rozdział drugi zawiera także podstawową analizę wyników przeprowadzonego badania.

Rozdział trzeci, wieńczący pracę zawiera możliwe do zidentyfikowania korelacje wewnętrzne i zewnętrzne odpowiedzi w ramach pytań oraz wnioski dotyczące wyników tych korelacji.

Całość pracy wzbogacona jest tabelami i wykresami. W załączniku zawarty jest także aneks przedstawiający kwestionariusz ankiety badawczej.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconBiecz praca magisterska Anny Tryszczyło, napisana w roku 1958 w Krakowie, na seminarium Wydz. Historii wsp pod kierunkiem Doc. Ignacego Zarębskiego

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconAutor: mgr inż. Agnieszka Halicka Praca napisana pod kierunkiem

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconWŁadysław grodecki – „WĘdrowny ambasador polski” Praca napisana w Zakładzie Alpinizmu I Turystyki Kwalifikowanej pod kierunkiem dr Marka Czyża

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconPolski ruch ludowy wobec Żydów (1895-1939). Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof dr hab. Romualda Turkowskiego

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconWielki kryzys gospodarczy w Polsce międzywojennej Praca wykonana pod kierunkiem prof dr hab. T. Stankiewicza na konwersatorium z historii gospodarczej wne uw

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconNa najlepszą pracę dyplomową w zakresie scenografii za okres 1997 – 2001
A. Jarry`ego ” praca wykonana pod kierunkiem Prof. Romana Kordzińskiego I izabeli Konarzewskiej

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconJednego z najciekawszych ruchów społecznych w historii Polski (oraz, jak mniemam, całego świata). Niniejsza praca powstała na Wydziale Studiów Międzynarodowych I Politologicznych Uniwerstytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Eugeniusz Ponczka

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconPraca licencjacka – praca magisterska

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconKa pomiarów w zastosowaniu do maszyn przepływowych, w szczególności ich niekonwencjonalnego łożyskowania. Początkowa praca pod kierunkiem profesora w gundlacha zaowocowała wejściem w zagadnienia Metrologii I napisaniem wspólnego skryptu z Podstaw Metrologii dla Wydziału Mechanicznego. Ta współpr

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009 iconPraca magisterska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom