Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”
Pobierz 1.13 Mb.
NazwaPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”
strona6/11
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.13 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

83.

Nieodmienne części mowy, zaimek- sprawdzian

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2: Laboratorium języka

Temat: Nieodmienne, więc niezmienne – przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła

s. 66–71
zastosowanie nieodmiennych części mowy w zdaniu, interpunkcja związana ze stosowaniem spójników, pisownia partykuł z innymi częściami mowy, opis, reklama

- wymienia nieodmienne części mowy

- opisuje obraz, stosując przymiotniki i przyimki

- uzupełnia tekst brakującymi spójnikami

- łączy ze sobą części zdań zgodnie z zasadami interpunkcji

- tworzy zdania, używając odpowiednich spójników

- wskazuje w tekście wykrzykniki i partykuły

- stosuje w zdaniach odpowiednie wykrzykniki i partykuły

- opowiada dalszy ciąg wydarzeń przedstawionych w tekście, wplatając w swoją wypowiedź co najmniej jeden wykrzyknik

- omawia podział przyimków ze względu na budowę

- wymienia zasady stosowania przecinków przed spójnikami

- opisuje obraz z użyciem przymiotników i przyimków, dbając o poprawność językową

- wyjaśnia, czym jest partykuła i wykrzyknik

- barwnie opowiada dalszy ciąg wydarzeń przedstawionych w tekście, stosując różne wykrzykniki

- układa tekst reklamy z podanymi częściami mowy

1


1

III.1.1

III.2.8

III.2.9

84.,85,86

Język filmu na podstawie powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”.


87.

Czy znam „Krzyżaków”- test


88.

Obrazy z życia w Polsce na przeł. XIV i XV w. w świetle powieści H. Sienkiewicza „ Krzyżacy”


89.

Świat rycerski w powieści „ Krzyżacy”.


90.

Miłość w średniowiecznym kostiumie.


91.

Powieść historyczna nie jest podręcznikiem historii.


92.

Przemiana duchowa Juranda ze Spychowa.


93.

Archaizacja języka w „Krzyżakach”

94.

Praca klasowa- „Krzyżacy”

- film


- Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”


-Jan Matejko „Bitwa pod Grunwaldem”
-postać Henryka. Sienkiewicza, zakon krzyżacki, czas i miejsce akcji, postacie historyczne i fikcyjne, narracja, charakterystyka, plan wydarzeń, opis przeżyć wewnętrznych, inscenizacja, archaizm, obyczaje rycerskie


- podaje tytuły utworów Henryka Sienkiewicza,

- określa czas i miejsce akcji,

- dzieli postacie na historyczne i fikcyjne,

- gromadzi materiał do charakterystyki Danusi i Jagienki,

- tworzy charakterystykę Danusi lub Jagienki,

- wymienia obyczaje rycerskie ukazane w lekturze,

- przedstawia obrzęd pasowania na rycerza,

- opisuje dwór w Bogdańcu i Zgorzelicach,

- zbiera argumenty oskarżające Krzyżaków,

- redaguje opis przeżyć wewnętrznych Juranda znajdującego się pod bramami Szczytna,

- sporządza plan wydarzeń bitwy pod Grunwaldem,

- wynotowuje z tekstu archaizmy,- krótko omawia postać Sienkiewicza,

- charakteryzuje bohaterów historycznych i fikcyjnych ukazanych w powieści,

- tworzy charakterystykę porównawczą Danusi i Jagienki,

- omawia obyczaje rycerskie opisane w lekturze,

- porównuje wygląd dworu w Bogdańcu i Zgorzelicach,

- redaguje opis przeżyć wewnętrznych Juranda znajdującego się pod bramami Szczytna, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną,

- wyjaśnia, jaki był cel zaprezentowania bitwy pod Grunwaldem w utworze H. Sienkiewicza,

- tłumaczy, znaczenie archaizmów z tekstu,

- inscenizuje scenę procesu Krzyżaków,

- uzasadnia, że „Krzyżacy” to powieść historyczna,

- omawia podobieństwa i różnice pomiędzy utworem H. Sienkiewicza a dziełem J. Matejki


3


1


1


1


1


1


1


1

I.1.2

I.3.3

II.2.7

II.3.1

II.3.2

II.4.2

III.1.3

95.,96.

„Bogurodzica”- arcydzieło poezji średniowiecznejwzorce osobowe władcy i rycerza, kodeks rycerski, hymn rycerski, akcja, patos, charakterystyka, opis krajobrazu, opis sytuacji, notatka, dyskusja, mapa myśli

- za pomocą mapy myśli zbiera informacje odwołujące się do podstawowych wiadomości na temat lektury

- redaguje notatkę o bohaterach utworu

- bierze udział w dyskusji na podany temat

- wymienia elementy charakteryzujące świat rycerski

- wskazuje w utworze elementy patosu

- układa kodeks współczesnego rycerza

- redaguje opis krajobrazu, przedstawiający okolice pola bitwy

- podaje propozycje miejsc, w których mogłaby zostać zrekonstruowana bitwa

- redaguje rozmowę między dziennikarzem a reżyserem filmu opartego na motywach „Bogurodzicy”

- rekonstruuje średniowieczny kodeks rycerski na podstawie utworu

- omawia przebieg bitwy pod Grunwaldem

- redaguje opis krajobrazu, przedstawiający okolice pola bitwy, dbając o poprawność językową i stylistyczną
I.1.2

II.1.2

II.2.6

II.2.11

II.4.1

II.4.2

III.1.2

III.1.5

III.2.11

97.

Śladami średniowiecza – powtórzenie

wiadomości.


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

s. 138–139

- „Śladami epoki”

średniowieczne turnieje, zasługi średniowiecza, zakon krzyżacki

- czyta tekst na poziomie dosłownym

- wymienia średniowieczne wynalazki

- opowiada o historii Jarmarku Dominikańskiego

- opisuje przebieg średniowiecznych turniejów

- wyjaśnia, czym był zakon krzyżacki

- ocenia dokonania średniowiecza

- omawia rolę zakonu krzyżackiego

- tłumaczy, w jaki sposób współczesna architektura nawiązuje do średniowiecznych budowli

1

I.1.2

III.1.1.

III.2.11

98.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – praca klasowa

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 141–142
archaizm, średniowieczne wzorce osobowe, krucjata, narracja, elementy dzieła filmowego, styl romański i gotycki, opis, charakterystyka, opowiadanie

- podaje przykład archaizmu

- opisuje krótko dzieje św. Wojciecha

- wymienia średniowieczne wzorce osobowe

- określa rodzaj narracji w tekście

- przedstawia ideał średniowiecznego rycerza

- łączy wyrażenie z odpowiednim utworem

- odnajduje wyrazy dotyczące filmu

- wybiera film zasługujący na Oscara

- wymienia nazwy czterech zawodów kojarzących się z filmem

- pisze charakterystykę lub opowiadanie na podany temat

- wymienia różnice w ukazaniu władcy w obu tekstach

- uzasadnia, który utwór odnoszący się do średniowiecza zasługuje na wyróżnienie

- wyjaśnia różnice między budowlami romańskimi i gotyckimi

- wskazuje najciekawszy utwór odnoszący się do średniowiecza i popiera swój wybór odpowiednimi argumentami

- podaje tytuł filmu zasługującego na Oskara i uzasadnia swoje stanowisko

- pisze charakterystykę lub opowiadanie na podany temat, dbając o odpowiednią kompozycję, poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną

1

I.1.2

I.3.3

II.2.3

II.2.11

III.1.1

III.1.5

99.

Piszemy poprawnie – błędy fleksyjne

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2: Laboratorium języka

Temat: Błędy fleksyjne

s. 72–74

Słownik poprawnej polszczyzny
błędy fleksyjne, hasło słownikowe, opowiadanie

- wymienia najczęstsze błędy fleksyjne

- stosuje odpowiednie formy wyrazów

- przy pomocy nauczyciela analizuje budowę hasła w słowniku poprawnej polszczyzny

- odszukuje w słowniku poprawnej polszczyzny potrzebne informacje

- redaguje opowiadanie, stosując podane wyrazy w odpowiednich formach

- omawia, na czym polegają błędy fleksyjne

- analizuje budowę hasła w słowniku poprawnej polszczyzny

- redaguje ciekawe opowiadanie, stosując podane wyrazy w odpowiednich formach i bogate słownictwo

1

I.2.3

III.1.1

III.2.10

100. i101.

Renesansowa wiara w człowieka

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesansowa wiara w człowieka

s. 144–147

- „Renesans czy odrodzenie?”

- „Od kiedy do kiedy?”

- „Doniosłe odkrycia”

- „Człowiek wobec wiedzy i wiary”

- „Artystyczne powroty”

- Rafael, „Madonna Sykstyńska”

- Sandro Botticelli, „Narodziny Wenus”

- Leonardo da Vinci, „Ostatnia wieczerza”

- Michał Anioł, „Dawid”

termin: renesans (odrodzenie), renesansowe wzorce, erudycja, reformacja, humanizm, notatka

- charakteryzuje epokę renesansu

- wymienia odkrycia epoki odrodzenia

- określa, co wyróżniało człowieka renesansu

- podaje wiek, na który przypada odrodzenie w Polsce

- omawia najważniejsze cechy sztuki odrodzenia

- bierze udział w przygotowaniu konkursu

- wyjaśnia terminy: renesans, humanizm, reformacja

- wskazuje na obrazach najważniejsze cechy sztuki odrodzenia

- omawia wpływ odkryć w renesansie na rozwój cywilizacji

- szuka informacji i redaguje notatkę na temat Projektu Gutenberg

- przygotowuje konkurs, wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością

2

I.1.2

I.2.1

II.2.11

II.3.1

III.1.2

III.2.11

102.

Jaki żywot powinien wieść człowiek poczciwy?

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesansowa wiara w człowieka

s. 148

- Mikołaj Rej, „Jak miło jest latem”

postać Mikołaja Reja, opis krajobrazu, narrator

- wymienia utwory Mikołaja Reja

- opisuje obraz wyłaniający się z tekstu

- określa, kim jest narrator

- formułuje argumenty wymienione w utworze, uzasadniające, że życie na wsi jest wartościowe

- odnajduje w tekście czasowniki

- podaje wady i zalety życia na wsi oraz w mieście

- redaguje opis krajobrazu

- wymienia korzyści związane z określoną porą roku

- krótko omawia postać Mikołaja Reja

- charakteryzuje język narratora tekstu, wymieniając odpowiednie cytaty

- tłumaczy sens podanego zdania, odnosząc się do treści utworu

- omawia funkcje czasowników użytych w tekście

- redaguje ciekawy opis krajobrazu, stosując odpowiednie środki językowe

- formułuje wnioski na podstawie informacji dotyczących zalet poszczególnych pór roku

1

I.1.2

II.1.2

II.2.2

III.1.1

103.

Redagujemy opis

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:
O architekturze wypowiedzi

Temat: Opis jak się patrzy

s. 130–137
rodzaje opisu (przedmiotu, postaci, sytuacji, przeżyć, krajobrazu, dzieła sztuki, scenografii teatralnej), związki frazeologiczne

- wymienia wszystkie rodzaje opisu

- rozpoznaje rodzaj opisu dominujący w tekście

- zaznacza w tekście fragmenty opisu i nazywa jego rodzaj

- zapisuje określenia przydatne do redagowania podanych rodzajów opisu

- nazywa emocje towarzyszące poszczególnym zachowaniom

- przy pomocy nauczyciela wskazuje związki frazeologiczne określające emocje postaci ukazanych na ilustracjach

- uzupełnia opis odpowiednimi wyrazami

- redaguje opis przedmiotu

- podaje cechy poszczególnych rodzajów opisu

- wyjaśnia różnice między opisem obiektywnym i subiektywnym oraz statycznym i dynamicznym

- wskazuje związki frazeologiczne określające podane emocje

- przekształca opis negatywnie nacechowany na opis subiektywny

- redaguje opis przedmiotu lub dzieła sztuki zgodnie z instrukcją

2

III.1.1

III.2.4

104.

Poznajemy fraszki Jana KochanowskiegoPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Renesansowa wiara w człowieka

s. 149–150

- Jan Kochanowski,
„O żywocie ludzkim”,
„Na nabożną”, „Na młodość”, „Na starość”

postać Jana Kochanowskiego, fraszka, antologia, rymy dokładne i niedokładne, podmiot liryczny, puenta, metafora, anafora, notatka

- wymienia utwory Jana Kochanowskiego

- na podstawie tekstu wyjaśnia, czym jest fraszka

- określa tematykę poznanych fraszek

- wskazuje puentę utworu „O żywocie ludzkim”

- podaje przykład anafory

- określa liczbę sylab w poszczególnych wersach

- wypisuje przykłady rymów

- znajduje we fraszkach informacje na temat życia i sposobu myślenia ludzi renesansu

- przy pomocy nauczyciela redaguje notatkę dotyczącą fraszki jako gatunku literackiego

- wyszukuje fraszki w antologiach

- wykonuje plakat ilustrujący wybraną fraszkę

- zabiera głos w dyskusji na podany temat

- krótko omawia postać Jana Kochanowskiego

- udowadnia, że fraszka „O żywocie ludzkim” jest utworem refleksyjnym

- omawia sposób formułowania tytułów fraszek

- określa rodzaj rymów

- wyjaśnia wpływ budowy fraszek na ich odbiór

- charakteryzuje postawę podmiotu lirycznego fraszek

- samodzielnie sporządza notatkę na temat fraszki jako gatunku literackiego

- z antologii poezji współczesnej wybiera fraszki, które charakteryzują człowieka XXI wieku

- wyjaśnia termin: antologia

- redaguje w punktach przepis na szczęśliwe życie

- wykonuje estetyczny i atrakcyjny graficznie plakat ilustrujący wybraną fraszkę

- aktywnie uczestniczy w dyskusji na podany temat, posługując się odpowiednimi argumentami

2

I.1.2

II.1.2

II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.2.5

II.4.2

III.1.2

III.1.5

105.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom