Przedmiot: Filozofia umysłu
Pobierz 34.97 Kb.
NazwaPrzedmiot: Filozofia umysłu
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar34.97 Kb.
TypDokumentacja

Przedmiot:

Filozofia umysłu


Autor programu:

dr Joanna Szwabe

Rok studiów:

2

Semestr:

4

Zaliczenie / egzamin:

po semestrze 4

Wykład

Konwersatorium

30 godz.

15 godz.
I. Założenia i cele:

Celem wykładów jest wprowadzenie w problematykę filozofii umysłu oraz dostarczenie aparatury pojęciowej przydatnej do analizy kwestii dotyczących natury umysłu rozważanych w kognitywistyce. Wykłady ogniskują się wokół zagadnień interesujących zarówno dla filozofa umysłu, jak i kognitywisty: problemu relacji umysł-ciało, intencjonalności, postrzegania innych umysłów. Omówione zostaną filozoficzne rozwiązania tychże problemów, które stały się inspiracją dla badań w kognitywistyce. Znajomość owych stanowisk wydaje się niezbędna dla zrozumienia kierunku rozwoju kognitywistyki oraz ścierających się na jej gruncie nurtów badań.
II. Warunki i formy zaliczenia przedmiotu: egzamin poprzedzony uzyskaniem zaliczenia konwersatoriów.
III. Treści programowe:

Rozkład godzin w semestrze

wykłady: 15 spotkań x 2 godziny

ćwiczenia: 15 spotkań x 2 godziny


Materiał ćwiczeń jest bezpośrednio związany z tematyką wykładów.


Wykład 1. Problem relacji umysł – ciało

Monizm i dualizm

Dualizm Kartezjusza

Mind/body problem jako problem przyczynowości psychofizycznej

Mind/body problem jako problem świadomości

Własności stanów mentalnych: subiektywność i intencjonalność

Argument ze swoistych cech qualiów

Stanowiska Nagela, Jacksona, McGinna, Chalmersa


Wykład 2. Intencjonalność

Mind/body problem a kwestia intencjonalności

Wczesne ujęcia pojęcia intencjonalności

Intencjonalność w ujęciu Brentano a dualizm

Przedmiot intencjonalny

Problem intencjonalności w naukach kognitywnych

Niedualistyczne podejścia do kwestii intencjonalności: behawioryzm, eliminatywizm

Instrumentalizm

Intencjonalność a reprezentacja

Reprezentacjonizm: argumenty za i przeciw


Wykład 3. Instrumentalizm

Daniela Dennetta strategie przewidywania ‘zachowań’ obiektu

Nastawienie fizykalne

Nastawienie konstrukcyjne

Nastawienie intencjonalne

Jak-gdyby-intencjonalność

Swobodnie unosząca się racja

Alana Leslie pojęcie Mechanizmu Teorii Umysłu


Wykład 4. Posiadanie stanów mentalnych a przypisywanie stanów mentalnych

Przypisywanie stanów percepcyjnych, wolicjonalnych, epistemicznych

Przypisywanie stanów mentalnych innym podmiotom

Problem przypisywania fałszywych przekonań

Przypisywanie stanów mentalnych w teorii Barona-Cohena

Detektor Intencjonalności

Atrybucja wolicjonalnych stanów mentalnych na podstawie obserwacji ruchu

Eksperymenty Heider i Simmel

Detektor Kierunku Patrzenia

Atrybucja percepcyjnych stanów mentalnych na podstawie monitorowania kierunku patrzenia

Mechanizm Uwspólniania Uwagi

Reprezentowanie triadycznych relacji między ja, innym podmiotem oraz obiektem trzecim

Mechanizm Teorii Umysłu

Kwestia metareprezentacji: przekonania o przekonaniach

Kwestia błędu reprezentacji

Testowanie zdolności do atrybucji stanów mentalnych

Przypisywanie fałszywego przekonania innym podmiotom a przypisywanie fałszywego przekonania sobie: testy fałszywego przekonania: typu Sally-Ann i Smarties


Wykład 5. Filozoficzne ujęcia stanów mentalnych a psychologia potoczna

Psychologia potoczna: teoria czy umiejętność?

Spór teorii teorii z teorią symulacji z perspektywy psychologii potocznej

Główne podejścia do kwestii przypisywania stanów mentalnych:

Teoria teorii

Teoria symulacji

Perspektywy 1-osobowa i 3-osobowa w teorii teorii i teorii symulacji

Etapy rozwojowe zdolności do atrybucji stanów mentalnych

Zaburzenia zdolności do atrybucji stanów mentalnych


Wykład 6. Postawy propozycjonalne: inne ujęcie kwestii stanów mentalnych

Intecjonalność a intensjonalność

Intesjonalność a postawy propozycjonalne

Postawy propozycjonalne a zdania

Postawy propozycjonalne a problemy reprezentacji i intencjonalności

Problem treści stanu mentalnego

Ujęcia treści stanu mentalnego odwołujące się do:

 • języka myśli,

 • racjonalnego działania,

 • semantyki informacyjnej

Fodora koncepcja języka myśli

Przekonania jako dyspozycje do działania

Semantyka informacyjna Dretskiego


Wykład 7. Teleofuncjonalistyczne ujęcie postaw propozycjonalnych w koncepcji Ruth Millikan

Funkcjonalizm maszynowy i teleofunkcjonalizm

Fałszywość reprezentacji w ujęciach teleologicznych

Pojęcie funkcji właściwej (proper function)

Biosemantyka Millikan jako znaturalizowana teoria intencjonalności

Inspiracje biosemantyki: Peirce

Wytwarzanie reprezentacji a użycie reprezentacji

Podział reprezentacji ze względu na użycie

Reprezentacje dyrektywne, deskryptywne i dyrektywno-deskryptywne (pushmi-pullyu)


Wykład 8. Mind/body problem jako problem przyczynowości psychofizycznej

Jak możliwe jest działanie? Przyczynowość umysł  ciało

Jak możliwe jest poznanie? Przyczynowość ciało  umysł

Główne rozwiązania problemu psychofizycznego:

Interakcjonizm

Paralelizm

Epifenomenalizm

Eliminatywizm

Kwestia przyczynowości mentalnej w wątku naturalistycznym filozofii umysłu

Wykład 9. Niedualistyczne rozwiązania problemu psychoficznego: behawioryzm i teoria identyczności


Behawioryzm a problem psychofizyczny

Zachowania a stany mentalne – kwestia dyspozycji behawioralnych

Kontrargumenty dla ujęcia behawiorystycznego

Monizm materialistyczny w wydaniu teorii identyczności (Smart i Place)

Problem korelacji psychofizycznych – argumentacja Smarta

Redukcjonizm teorii identyczności

Uwagi Putnama i Fodora wobec kwestii identyczności stanów mentalnych z określonymi stanami mózgu

Jednostkowy stan mentalny a typ stanu mentalnego

Teoria identyczności typów

Teoria identyczności egzemplarzy

Wykład 10. Funkcjonalizm


Pojęcie funkcji w teleofuncjonalizmie i w funkcjonalizmie maszynowym

Charakterystyka typu stanu mentalnego w kategoriach funkcji

Funkcjonalizm maszynowy Putnama

Wieloraka realizowalność stanów mentalnych

Argumenty Lewisa

Poziomy opisu umysłu: biologiczny, obliczeniowy, mentalistyczny

Funcjonalizm a umysły o niebiologicznym podłożu

Inspiracje funkcjonalistyczne w kognitywistyce

Zarzuty wobec funkcjonalizmu

Funkcjonalizm a problem intencjonalności

Funkcjonalizm a qualia – zarzuty Blocka.

Rozwiązanie Lycana: połączenie funkcjonalizmu z fizykalizmem

Funkcjonalizm a fizykalizm – kwestia typów i egzemplarzy


Wykład 11. Wokół funkcjonalizmu

Funkcjonalizm: inspiracje i kontynuacje

Co funkcjonalizm zawdzięcza ideom Alana Turinga?

Wieloraka realizowalność stanów mentalnych a relacja program-sprzęt w komputerowej metaforze umysłu

Obliczeniowa teoria umysłu a funkcjonalizm

Poziomy opisu funkcjonalnego a poglądy Marra na naturę systemu złożonego

Antyredukcjonizm i „Chiński pokój” Searle’a

Funkcjonalizm a semantyka ról pojęciowych


Semantyka ról pojęciowych wobec klasycznych problemów filozofii języka:

Co wyznacza znaczenie wyrażenia? Relacje język-świat, czy relacje wyrażenie językowe-wyrażenie językowe? Problemy Fregego i Wittgensteina rozważone raz jeszcze.

Rola pojęciowa w ujęciu Sellarsa

Reguły wejścia, reguły język-język, reguły wyjścia

Zarzuty wobec semantyki ról pojęciowych: holizm, język prywatny

Dyskusje wokół problemu relacji język-świat: Putnam, Fodor, Le Pore

Solipsyzm metodologiczny

Eksperyment myślowy Ziemi Bliźniaczej w ujęciu Putnama

Eksperymenty myślowe Burge’a

Wykład 12. Eksternalizm i internalizm w kwestii treści stanów mentalnych


Dwa typy analiz w problematyce stanów mentalnych: analiza relacji przekonanie-świat i relacji przekonanie-podmiot

Problemy nurtu ‘przekonanie-świat’:

Jak słowa /przekonania łączą się ze światem?

Dlaczego możemy powiedzieć, że są prawdziwe, bądź fałszywe?

Problemy nurtu ‘przekonanie-podmiot’:

Co stanowi o pierwszoosobowym charakterze stanów mentalnych?

Problem fałszywych przekonań, ich przyczynowych relacji z zachowaniami podmiotu oraz dyspozycjami do asercji zdań

Treść wąska i szeroka

Dyskusje wokół argumentu Ziemi Bliźniaczej: treści stanów mentalnych a zachowania

Kontrargumenty wobec eksternalizmu

Czy możemy się mylić co do tego, że mamy dane przekonanie?

Problem z wyjaśnianiem działań podjętych na podstawie fałszywych przekonań

Rozwiązanie internalistyczne

Stanowiska eksternalizmu i internalizmu wobec przypisywania przekonań

Przypisywanie przekonań a dychotomia de dicto i de re

Przekonania de dicto i de re a treść wąska i szeroka


Wykład 13. Problem przyczynowości psychofizycznej: wolna wola a akrazja

Działania akratyczne: efekt Stroopa

Działania wolicjonalne: Badania Libeta

Badanie neuronalnej aktywności (potencjał gotowości) towarzyszącej działaniom wolicjonalnym

Zjawisko opóźnienia uświadomienia sobie intencji działania wobec potencjału gotowości

Jaka jest rola wolnej woli: Libeta koncepcja veta dla działania

Znaczenie eksperymentów Libeta dla filozofii umysłu

Wyjaśnienie złudzenia przyczynowości mentalnej w epifenomenalizmie

No-gap argument

Epifenomenalizm własności i epifenomenalizm egzemplarzy

Redukcja a eliminacja

Stanowisko eliminatywizmu w kwestii opisu mentalistycznego (Churchland)


Wykład 14. Monizm anomalny

Inspiracje: Kant

Jak pogodzić wolność z determinizmem przyczynowym?

Monizm anomalny a funkcjonalizm i teoria identyczności

Argumentacja Davidsona

Anomalny charakter tego, co mentalne

Antyredukcjonizm pojęciowy, redukcjonizm ontologiczny

Holizm w sferze mentalnej

Holizm a przypisywanie przekonań jednostkowych

Wykład 15. Od teorii przekonania do teorii znaczenia: Quine i DavidsonZarzuty Quine wobec dualizmu: nadmiarowość

Poglądy Quina a behawioryzm i teoria identyczności

Akwizycja terminów mentalistycznych według Quina

Do czego zobowiązują nas różne postacie fizykalizmu w zakresie filozofii języka?

Niezdeterminowanie przekładu

Atrybucja stanów mentalnych a przekład

Radykalny przekład (Quine)

Problem ‘gavagai’

Radykalna interpretacja (Davidson)

Rola koncepcji prawdy Tarskiego w argumentacji Davidsona

Założenia o racjonalności jednostki w teorii DavidsonaLiteratura obowiązkowa (omawiana na ćwiczeniach):

 • Clark, Andy & Chalmers, David. 1998. The Extended Mind Analysis 58: 1; 7-19.

 • Davidson, Donald. 1992. Zdarzenia mentalne. W tegoż, Eseje o prawdzie, języku i umyśle. PWN; 163-193.

 • Dennett, Daniel. 1997. Natura umysłów. CiS, rozdziały 2-4.

 • Millikan, Ruth. 1989. Biosemantics. The Journal of Philosophy 86.6; 281-297.

 • Putnam, Hilary. 1998. Znaczenie wyrazu "znaczenie". W tegoż, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, Wydawnictwo Naukowe PWN; 93-184.

 • Smart, John J.C. 1995. Doznania a procesy mózgowe. W Filozofia umysłu, B. Chwedeńczuk (red.). Spacja; 247-262


Nieobowiązkowa literatura polecana:


 • Bremer Józef. 2001. Problem umysł – ciało: wprowadzenie, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM

 • Chalmers, David (red.). 2002. Philosophy of Mind. Oxford University Press.

 • Chwedeńczuk, Bohdan (red.). 1995. Filozofia umysłu. Fragmenty filozofii analitycznej, t.II, Aletheia-Spacja.

 • Kartezjusz. 1952. Medytacje o pierwszej filozofii. PWN.

 • Searle, John. 1983. Intentionality. Cambridge University Press.

 • Searle, John. 1999 Umysł na nowo odkryty. PIW.

 • Żegleń, Urszula. 2003. Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu. Wydawnictwo Adam Marszałek.


Wykłady i konwersatoria dr Joanna Szwabe

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przedmiot: Filozofia umysłu iconFilozofia: pojęcie, przedmiot, zagadnienia, działy

Przedmiot: Filozofia umysłu iconFilozofia pedagogiki jej pochodzenie, przedmiot I metody I koncepcje edukacyjne

Przedmiot: Filozofia umysłu iconFilozofia humanistyki Przedmiot trwa dwa semestry (2x30godz.) Cele przedmiotu

Przedmiot: Filozofia umysłu iconStudia doktoranckie niestacjonarne w r ak. 2009/2010, rok II, grupa I, przedmiot: Filozofia I etyka, prowadzący: dr Anna Alichniewicz

Przedmiot: Filozofia umysłu iconFilozofia I film Motto: Filozofia jest potrzebna także zwykłemu człowiekowi

Przedmiot: Filozofia umysłu iconKonw. 2 Nauka, naukowość, teologiczność, ahistorycznosc, moetodycznosc, ideologicznosc, scjentyzm, filozofia życia, filozofia pozytywistyczna

Przedmiot: Filozofia umysłu iconFilozofia, dr Zdzisław Maciejewski Czym jest filozofia?

Przedmiot: Filozofia umysłu icon1. Czym jest filozofia. Jakie główne działy składają się na filozofię. Jakie funkcje pełni filozofia

Przedmiot: Filozofia umysłu iconFilozofia wprowadzenie do filozofii Filozofia

Przedmiot: Filozofia umysłu iconFilozofia. Czym zajmuje się filozofia? Czym rożni się od religii, nauki, sztuki I działalności społecznej? Grecja I Wschód

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom