Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne
Pobierz 292.58 Kb.
NazwaBliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne
strona4/5
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar292.58 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5

Zagadnienia

1. „Piękna epoka”.

2. Wynalazki i ich wpływ na życie codzienne.

3. Rozwój kina, fotografii i prasy.

4. Impresjonizm i secesja.


– wie, co oznacza określenie „piękna epoka”

– zna najważniejsze wynalazki przełomu XIX i XX w. oraz wskazuje zmiany, jakie spowodowały one w życiu ludzi

– opisuje życie codzienne w „pięknej epoce”

– wymienia dziedziny życia społecznego, które rozwinęły się na przełomie XIX i XX w.

– rozpoznaje dzieła reprezentujące secesję i impresjonizm

– opisuje cechy charakterystyczne dzieł impresjonistycznych i secesyjnych

– opisuje masowość kultury przełomu XIX i XX w.

– dostrzega wpływ przemian polityczno-gospodarczych na tematykę dzieł literackich

– analizuje wpływ rozwoju kina, fotografii i prasy na kształtowanie się nowych poglądów, wymianę myśli itp.

28. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX wieku


Zagadnienia

1. Ruch narodowy.

2. Socjaliści.

3. Ludowcy.

– wymienia główne nurty polityczne na ziemiach polskich

– rozumie skróty: PPS, endecja

– przyporządkowuje postacie Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego do odpowiednich partii politycznych

– wymienia najważniejsze partie polityczne działające na ziemiach polskich i przedstawia najważniejsze punkty ich programów

– wie, kiedy powstały Narodowa Demokracja i Polska Partia Socjalistyczna

– dostrzega różnice programowe wewnątrz polskiego ruchu socjalistycznego

– wskazuje przyczyny powstawania partii o charakterze narodowym, ludowym i socjalistycznym

– przedstawia poglądy najważniejszych przywódców polskich partii, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do dążeń niepodległościowych

– przedstawia formy działalności polskich partii politycznych

– wskazuje genezę poszczególnych polskich nurtów politycznych i dostrzega ich powiązania z tendencjami ogólnoświatowymi

– potrafi wskazać specyfikę polskich ruchów politycznych na tle światowym

– wskazuje dzisiejsze polskie partie polityczne, które odwołują się do tradycji ugrupowań powstałych na przełomie XIX i XX w.

29. Rewolucja 1905 roku w Rosji i zaborze rosyjskim


Zagadnienia

1. Sytuacja w Rosji przed 1905 r.

2. Walka o swobody demokratyczne w Rosji.

3. Rewolucja 1905 r. w zaborze rosyjskim.

4. Strajki w Łodzi.

– zna datę: 1905 r.

– zna pojęcie strajk generalny

– zna określenie „krwawa niedziela”

– wymienia miasta zaboru rosyjskiego, w których w 1905 r. dochodziło do demonstracji

– podaje formy walki o swobody w Rosji oraz na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim

– opisuje strajki w Łodzi

– podaje przyczyny wystąpień w Rosji i na ziemiach zaboru rosyjskiego

– wskazuje skutki rewolucji dla Rosji i zaboru rosyjskiego

– omawia związek między rewolucją 1905 r. w Rosji a rewolucją na ziemiach polskich, dostrzega powiązania

– wskazuje rożne cele uczestników rewolucji i tłumaczy różnice pomiędzy nimi

30. Powstanie trójprzymierza i trójporozumienia


Zagadnienia

1. Kształtowanie się trójprzymierza i trójporozumienia.

2. Wyścig zbrojeń w Europie.

3. „Kocioł bałkański”.– wymienia i wskazuje na mapie członków trójprzymierza i trójporozumienia,

– rozumie pojęcia: ententa, państwa centralne

– wie, kiedy powstały trójprzymierze i trójporozumienie

– podaje przyczyny napięć w stosunkach międzynarodowych w Europie na początku XX w.

– opisuje przyczyny powstania dwóch sojuszy wojskowych, charakteryzuje ich działania

– podaje przyczyny nawiązania współpracy między Francją i Wielką Brytanią

– wie, dlaczego doszło do konfliktów zbrojnych na Bałkanach

– analizuje i omawia działania, dzięki którym Niemcy stały się najsilniejszym państwem w Europie

31. Polacy wobec zbliżającej się wojny


Zagadnienia

1.Orientacja proaustriacka.

2. Poglądy Dmowskiego.

3. Tworzenie się polskich organizacji paramilitarnych.

– wymienia orientacje polityczne kształtujące się na ziemiach polskich przed wybuchem I wojny światowej

– wskazuje przywódców politycznych poszczególnych orientacji

– wymienia polskie organizacje paramilitarne, które powstały przed I wojną światową

– opisuje orientacje prorosyjską i proaustriacką

– opisuje działalność polskich organizacji paramilitarnych przed I wojną światową

– wskazuje przyczyny podziału społeczeństwa polskiego na dwie orientacje przed wybuchem I wojny światowej

– omawia znaczenie polskich organizacji paramilitarnych

– uzasadnia poparcie udzielone zaborcom przez Dmowskiego i Piłsudskiego

32. Wybuch I wojny i działania wojenne w latach 1914–1917


Zagadnienia

1. Zamach w Sarajewie.

2. Działania wojenne na frontach wschodnim i zachodnim w latach 1914–1917.

3. Rozwój techniki wojennej.

– wie, kiedy wybuchła I wojna światowa

– wymienia kraje walczące w I wojnie światowej i wskazuje je na mapie

– podaje bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny

– rozumie pojęcie wojna pozycyjna

– wymienia nowe rodzaje broni zastosowane w czasie I wojny światowej

– wymienia najważniejsze bitwy I wojny światowej

– opisuje wojnę pozycyjną

– zna postać arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i wie, gdzie dokonano na niego zamachu

– charakteryzuje wpływ techniki wojennej na przebieg działań militarnych

– uzasadnia światowy charakter działań wojennych w latach 1914–1917

– opisuje wpływ położenia geograficznego Niemiec na ich sytuację strategiczną

– charakteryzuje sytuację międzynarodową w chwili dokonania zamachu w Sarajewie

33. Rewolucja lutowa i przewrót bolszewicki w Rosji


Zagadnienia

1. Sytuacja w Rosji przed wybuchem rewolucji.

2. Rewolucja lutowa.

3. Przewrót bolszewicki.

4. Pokój brzeski.

5. Obca interwencja w Rosji.

– wskazuje na mapie Rosję

– wie, kiedy doszło do rewolucji lutowej i przewrotu bolszewickiego

– zna postacie Mikołaja II i Włodzimierza Lenina

– opisuje sposób przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików

– rozumie pojęcie obca interwencja

– wymienia państwa, które wysłały siły interwencyjne do Rosji

– podaje cechy rządów Mikołaja II oraz rządów bolszewickich, dostrzega podstawowe różnice

– podaje przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji

– przedstawia poglądy Włodzimierza Lenina

– podaje warunki zawarcia pokoju w Brześciu w 1918 r.

– opisuje metody sprawowania władzy przez Mikołaja II, Rząd Tymczasowy, oraz bolszewików

– rozumie znaczenie rewolucji rosyjskiej dla przebiegu I wojny światowej

– podaje przyczyny interwencji państw zachodnich w Rosji

34. Sprawa Polska w okresie I wojny światowej


Zagadnienia

1. Kwestia polska na początku wojny.

2. Aktywiści i pasywiści.

3. Polskie formacje zbrojne w czasie I wojny światowej.

4. Sprawa polska na arenie międzynarodowej.

– wymienia polskie formacje zbrojne biorące udział w I wojnie światowej

– zna postacie Józefa Piłsudskiego i Ignacego Paderewskiego

– zna pojęcie Akt 5 listopada

– wie, dlaczego I wojna światowa oznaczała dla Polaków konieczność prowadzenia bratobójczych walk

– opisuje działalność Legionów

– wskazuje stanowisko zaborców wobec sprawy polskiej

– omawia założenia orędzia Wilsona w spawie polskiej

– prezentuje postawy aktywistów i pasywistów

– rozumie, dlaczego państwa zaborcze próbowały pozyskać Polaków

– analizuje wpływ sytuacji międzynarodowej na sprawę polską w okresie I wojny światowej

– rozumie znaczenie Aktu 5 listopada oraz orędzia prezydenta Wilsona dla sytuacji Polaków

35. Zakończenie I wojny światowej


Zagadnienia

1. Przystąpienie USA do wojny.

2. Przebieg działań wojennych w 1918 r.

3. Zawieszenie broni.

– wskazuje państwo, które przyłączyło się do wojny w 1917 r.

– wie, kiedy zakończyła się I wojna światowa

– wymienia państwa, które należały do obozu zwycięzców I wojny światowej

– wie, kiedy i dlaczego USA przystąpiły do działań wojennych

– omawia przebieg wojny w ostatnim roku jej trwania

– wie, gdzie zostało podpisane zawieszenie broni

– omawia skutki militarne przystąpienia USA do wojny

– zna poglądy Woodrowa Wilsona odnośnie do problemu zakończenia wojny

– wymienia warunki, które Niemcy przyjęły w akcie zawieszenia broni

– wyjaśnia rolę USA w pokonaniu państw centralnych

– omawia przyczyny klęski państw centralnych, wskazując czynniki militarne, gospodarcze i demograficzne

– rozumie znaczenie klęski państw centralnych dla sprawy polskiej

36. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r.


Zagadnienia

1. Sytuacja międzynarodowa w chwili zakończenia działań wojennych.

2. Polskie ośrodki władzy.

3. 11 listopada 1918 r.

– wie, kiedy Polska odzyskała niepodległość

– wie, kto został naczelnikiem państwa polskiego w 1918 r.

– przedstawia sytuację w państwach zaborczych w chwili zakończenia I wojny światowej

– wymienia miejsca, w których kształtowały się ośrodki władz niepodległej Polski

– wie, dlaczego 11 listopada uważamy za dzień odzyskania niepodległości

– zna postacie: Wincentego Witosa, Józefa Hallera, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego i omawia ich wpływ na kształtowanie się ośrodków polskich władz w 1918 r.

– omawia wpływ sytuacji międzynarodowej na możliwości odzyskania niepodległości przez Polskę

37. Powtórzenie wiadomości – świat i Polska na początku XX wieku


Zagadnienia

1. Sojusze wojskowe na przełomie XIX i XX w.

2. Sprawa polska przed I wojną światową i w trakcie trwania konfliktu.

3. Odzyskanie niepodległości przez Polskę.

– wskazuj na mapie kraje ententy i państwa centralne

– wie, które państwa należały do obozu zwycięzców I wojny światowej

– wymienia najważniejsze bitwy I wojny światowej

– wie, co wydarzyło się w roku: 1914, 1917, 1918

– wie, kiedy Polska odzyskała niepodległość

– zna postacie: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Włodzimierza Lenina, Woodrowa Wilsona

– wymienia polskie formacje zbrojne biorące udział w I wojnie światowej


– opisuje przebieg I wojny światowej

– charakteryzuje formy działań militarnych w okresie I wojny światowej

– opisuje przemiany zachodzące w Rosji w 1917 r.

– wie, w jaki sposób doszło do odzyskania niepodległości przez Polskę

– przedstawia zmiany w technice i sztuce wojennej, które zaszły w czasie I wojny światowej

– podaje przyczyny i skutki powstania dwóch bloków polityczno-militarnych na przełomie XIX i XX w.

– charakteryzuje postawy Polaków przed wybuchem I wojny światowej – przedstawia rożne poglądy polityczne

– opisuje stosunek poszczególnych państw do sprawy polskiej w okresie I wojny światowej

– podaje przyczyny i skutki rewolucji lutowej i przewrotu bolszewickiego w Rosji

– analizuje wpływ sytuacji międzynarodowej na odzyskanie niepodległości przez Polskę

– przedstawia bezpośrednie i pośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej

– charakteryzuje zmiany polityczne, które zaszły w Rosji w wyniku rewolucji lutowej i przewrotu bolszewickiego

1. Powtórzenie wiadomości – chronologia

– umieszcza wydarzenia w czasie

– potrafi umieścić wydarzenie w odpowiednim wieku

– zna podział dziejów na ery

– wie, jakie wydarzenie dzieli symbolicznie oś czasu na dwie ery

– wymienia w kolejności chronologicznej epoki historyczne


– przyporządkowuje wydarzenie do odpowiedniej epoki

– zna czas trwania kolejnych epok

– swobodnie operuje kategoriami: epoka, era, okres historyczny

– zna rożne nazwy odnoszące się do tej samej epoki

– podaje uzasadnienie cezur chronologicznych oddzielających kolejne epoki

2. Powtórzenie wiadomości – najważniejsze wydarzenia w historii świata

zna daty najważniejszych wydarzeń z historii świata1

– podaje, w którym wieku doszło do danego wydarzenia


– przyporządkowuje wydarzenie do odpowiedniej epoki

– w odniesieniu do wydarzeń swobodnie operuje kategoriami: epoka, era, okres historyczny

– podaje kontekst wydarzeń historycznych

3. Powtórzenie wiadomości – królowie Polski

– zna dynastie panujące w Polsce

– przyporządkowuje władcę do dynastii

– określa pokrewieństwo, pracując z drzewem genealogicznym

– zna wiek panowania danego władcy

– potrafi przyporządkować władcę do epoki

– uzupełnia w drzewie genealogicznym brakujące dane

– potrafi podać informacje na temat panowania danego władcy

4. Powtórzenie wiadomości – najwięksi artyści w historii, style architektoniczne

– wymienia największych twórców danej epoki

– wymienia style architektoniczne w porządku chronologicznym

– na ilustracji przedstawiającej budowlę rozpoznaje jej styl architektoniczny

– podaje czas trwania danego okresu w kulturze lub stylu architektonicznego

– przyporządkowuje twórcę do epoki

– opisuje samodzielnie dany styl architektoniczny i podaje jego główne cechy

– podaje dzieła głównych twórców z danej epoki

1. Religie świata

1   2   3   4   5

Powiązany:

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconBliżej historii. Gimnazjum. Klasa 1 a,b,c,d,e,f. Wymagania edukacyjne

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconBliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconBliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconBliżej historii. Gimnazjum. Klasa 1

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconBliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 plan wynikowy

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconAnita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconAnita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 1

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconAnita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 1

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconAnita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3a,b,c,d,e,f Wymagania edukacyjne iconBliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 normy wymagań na poszczególne oceny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom