Bibligrafia zawartości "archiwum kryminologicznego" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I "archiwum kryminologii" tomy 1-21 za lata 1960-1995
Pobierz 65.13 Kb.
NazwaBibligrafia zawartości "archiwum kryminologicznego" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I "archiwum kryminologii" tomy 1-21 za lata 1960-1995
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar65.13 Kb.
TypDokumentacja
Dorota Rowicka


BIBLIGRAFIA ZAWARTOŚCI "ARCHIWUM KRYMINOLOGICZNEGO" TOMY 1-3 ZA LATA 1933-1939 i "ARCHIWUM KRYMINOLOGII" TOMY 1-21 ZA LATA 1960-1995


 1. AUGENBLICK R.: Delinquente per tendenza. T. l, 1933, z. l, s. 128-130.

 2. AUGENBLICK R.: Prawo karne antyliberalne. T. l, 1933, z. l, s. 63-69.

 3. BALEY S.: Ekspertyza psychologiczna. T. l, 1933, z. 3-4, s. 327-362.

 4. BALEY S., BOROWICZOWA J., JASNORZEWSKA J.: Sprawozdanie Poradni Pedologicznej przy Patronacie w Warszawie. T. l, 1933, z. 3-4, s. 511-522.

 5. BATAWIA S.: Biologia kryminalna, jej cele i metody oraz wyniki dotychczasowych badań. T. l, 1933, z. 2, s. 170-186.

 6. BATAWIA S.: Kwestionariusz biologiczno-kryminalny (zarys projektu). T. l, 1933, z. l, s. 53-62.

 7. BATAWIA S.: Młodociani i młodzi recydywiści w świetle badań kryminologicznych. Cz. l, T. 3, 1965, s. 9-95, Summ., s. 369-377.

 8. BATAWIA S.: Niepoprawni przestępcy w świetle 150 wyroków z art. 84 k.k. T. 2, 1935, z. 3-4, s. 440-474.

 9. BATAWIA S.: Niepoprawność przestępców w świetle badań nad bliźniętami kryminalnymi. T. 3, 1939, z. 1-2, s. 1-180.

  • BATAWIA S.: Osoby niejednokrotnie przebywające w izbie wytrzeźwień. T. 6, 1974, s. 70-107, Summ., s. 209-214. [w:] poz. 175.

  • BATAWIA S.: Problematyka wczesnego alkoholizmu. T. 5, 1972, s. 214-227, Summ., s. 340-344. [w:] poz. 10.

  • BATAWIA S., OSTRIHANSKA Z., KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC H., KOSSOWSKA A., MAREK M. [zbiór prac]: poz. 106.

 10. BATAWIA S., SZELHAUS S. [zbiór prac]: Recydywiści alkoholicy w wieku 35-41 lat o późnym początku przestępczości. T. 5, 1972, s. 214-268, Summ., s. 340-347; zawiera:

  • BATAWIA S.: Problematyka wczesnego alkoholizmu, s. 214-227, Summ., s. 340-344.

  • SZELHAUS S.: Wyniki badań recydywistów alkoholików o początku przestępczości po ukończeniu 25 lat, s. 228-268, Summ., s. 344-347.

  • BATAWIA S., SZELHAUS S., ŁOJKO E. [zbiór prac]: poz. 175.

 1. BATAWIA S., USZKIEWICZOWA L.: Problematyka zaburzeń reaktywnych i symulacji w praktyce sądowo-psychiatrycznej i penitencjarnej. T. 2, 1964, s. 251-291, Summ., s. 377-384.

  • BATAWIA S., ŻABCZYŃSKA E., STRZEMBOSZ A., SZYMANOWSKI T. [zbiór prac]: poz. 212.

  • BAUCZ-STRASZEWICZ Z., SZELHAUS S.: poz. 174.

 2. BEDYŃSKI K.: Warszawska konspiracja więzienna 1939-1944 (udział polskiego personelu). T. 21, 1995, s. 191-220, Summ., s. 293-295, Rez., s. 232-325.

 3. BIELEWICZ A.: Narkomania jako zjawisko społeczne-historia problemu w Polsce. T. 15, 1988, s. 251-286, Summ., s. 313-316, Rez., s. 343-346.

 4. BIELEWICZ A.: Prestiż zawodu sędziego i społeczny wizerunek instytucji wymiaru sprawiedliwości. T. 21, 1995, s. 105-134, Summ., s. 283-285, Rez., s. 313-316.

 5. BIELEWICZ A.: Stosunek społeczeństwa do sierpniowego apelu Kościoła o trzeźwość. T. 16, 1990, s. 101-139, Summ., s. 312-314, Rez., s. 340-342.

 6. BŁACHUT J.: Niektóre koncepcje kryminologiczne a problem przestępczości kobiet. T. 16, 1990, s. 211-244, Summ., s. 322-325, Rez., s. 352-355.

 7. BŁACHUT J.: Rodzaje oraz wymiar kar orzekanych przez sądy wobec skazywanych kobiet w latach 1977-1980. T. 10, 1983, s. 87-102, Summ., s. 117-118, Rez., s. 134-135.

  • BOROWICZOWA J., BALEY S., JASNORZEWSKA J.: poz. 4.

 1. BULENDA T., HOŁDA Z., RZEPLIŃSKI A.: Prawa człowieka a zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w polskim prawie i praktyce jego stosowania. T. 18, 1992, s. 103-146, Summ., s. 241-245, Rez., s. 277-281.

 2. CHOJECKA L.: Sugestia mylnej ekspertyzy. (Przyczynek do ekspertyzy pisma). T. 2, 1935, z. 1-2, s. 201-237.

 3. CHOJECKA-BONIECKA I. [oprac.]: Zagadnienie postępowania przygotowawczego. (Dyskusja w Seminarium Prawa Karnego U.J.P.). T. 2, 1935, z. 3-4, s. 535-565.

 4. CHOJECKA-BONIECKA L, MISSUNA O.: Statystyka dochodzeniowo-śledcza jako właściwy wskaźnik przestępczości. T. 2, 1935, z. 3-4, s. 511-518.

 5. COHEN S.: Przeciw kryminologii. T. 17, 1991, s. 9-39, Summ., s. 378-380, Rez., s. 405-408.

 6. CZERNICKI K.: Przestępczość w Polsce w latach 1935-1937 według policyjnej statystyki kryminalnej. T. 3, 1939, z. 1-2, s. 181-222.

 7. DOCHODZENIE i śledztwo według rządowego projektu ustawy o zmianach w ustroju sądów powszechnych i postępowaniu karnym. T. 2, 1935, z. 3-4, s. 566-574.

 8. FALANDYSZ L., POKLEWSKI-KOZIEŁŁ K.: Przestępczość polityczna-zarys problematyki. T. 16, 1990, s. 189-210, Summ., s. 318-322, Rez., s. 348-352.

 9. FIRSTENBERG J.: Walka z narkomanią i handlem narkotykami na terenie sądowym. T. 2, 1935, z. 1-2, s. 167-200.

 10. GABERLE A.: Alkohol a wypadki drogowe w latach 1975-l 984. T. 14, 1987, s. 151-200, Summ., s. 244-247, Rez., s. 269-272.

 11. GARDOCKI L.: Penalizacja i jej ograniczenia. T. 12, 1985, s. 11-16, Rez., s. 313-314[publ. dwujęz.].

  • : Penalization and its limitations. T. 12, 1985, s. 165-170. GIERTSEN H., PRIEUR A.: poz. 123.

 1. GRONFÖRS M.: Karanie za odmienność (postępowanie policji z Cyganami). T. 12, 1985, s. 119-128, Rez., s. 327-328 [publ. dwujęz.].

  • : Punishment for difference: police regulation of Gypsies. T. 12, 1985, s. 273-281.

 2. GRONFÖRS M.: Postępowanie pojednawcze w społeczności lokalnej: polityka nieformalnego rozwiązywania konfliktów. T. 12, 1985, s. 89-100, Rez., s. 323-325 [publ. dwujęz.].

  • : Community arbitration: the politics of informal conflict handling. T. 12, 1985, s. 243-254.

 3. GRUSZCZYŃSKA B.: Przestępczość w Warszawie w 1992 r. (Analiza statystyczna). T. 20, 1994, s. 137-153, Summ., s. 231-232, Rez., s. 259-261.

 4. HAUSWIRT M., POPOWER S.: Proponowane zmiany śledztwa i dochodzenia w świetle zasad procesowych. T. l, 1933, z. 2, s. 255-267.

 5. HAUSWIRT M., POPOWER S.: Rola i znaczenie wniosku dowodowego w procesie karnym ze szczególnym uwzględnieniem "spóźnionego" wniosku dowodowego. T. l, 1933, z. l, s. 111-127.

 6. HIRSZFELD L.: Badanie grup krwi i ich znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości. T. l, 1933, z. 2, s. 200-214.

  • HOŁDA Z., BULENDA T., RZEPLIŃSKI A.: poz. 18.

 1. HOROSZOWSKI P.: Motywy zabójstw z afektu i stanowisko sądu wobec tego przestępstwa. T. 2, 1935, z. 3-4, s. 475-493.

 2. HOROSZOWSKI P.: Zabójstwo z afektu w świetle 330 spraw sądowych. T. 3, 1939, z. 1-2, s. 254-308.

  • HOROSZOWSKI P., PALEOLOG S.: poz. 112.

 1. JABŁOŃSKI R.: Zagadnienie rejestracji skazanych w świetle obowiązujących przepisów. T. 2, 1935, z. 3-4, s. 518-524.

  • JAKUBIEC J., PIĄTKIEWICZ J.: poz. 115.

 1. JANISZEWSKI B.: Merytoryczne przesłanki orzekania kar i innych środków wobec wielokrotnych recydywistów. T. 13, 1986, s. 109-139, Summ., s. 272-274, Rez., s. 298-301.

 2. JANOWSKA H.: Przyczyny sieroctwa rodzinnego w świetle badań ogólnopolskich. T. 8-9, 1982, s. 233-270, Summ., s. 511-514.

 3. JANOWSKA H.: Zabójstwa w Polsce w latach 1951-1971 oraz sprawcy zabójstw w świetle akt sądowych (streszczenie wyników badań). T. 6, 1974, s. 179-187, Summ., s. 228-235.

 4. JASIŃSKA M.: Młodociane prostytutki. (Analiza procesu społecznego wykolejenia 100 dziewcząt). T. 2, 1964, s. 145-250, Summ., s. 363-367.

 5. JASIŃSKA M.: Prostytucja młodocianych w Warszawie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. T. 12, 1985, s. 129-l 37, Rez., s. 329-330 [publ. dwujęz.].

  • - : Studies on young prostitutes. T. 12, 1985, s. 283-289.

 1. JASIŃSKI J.: Kształtowanie się przestępczości nieletnich w Polsce w latach 1951-1960 w świetle statystyki sądowej. T. 2, 1964, s. 9-144, Summ., s. 351-362.

 2. JASIŃSKI J.: Nasilenie przestępczości młodocianych i dorosłych w latach 1958-1962 na podstawie statystyki sądowej. T. 3, 1965, s. 283-366, Summ., s. 394-398.

 3. JASIŃSKI J.: Obraz polityki karnej lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych (l980-1991). T. 19, 1993, s. 27-105, Summ., s. 295-300, Rez., s. 321-327.

 4. JASIŃSKI J.: Od redakcji. T. 12, 1985, s. 7-9 [publ. dwujęz.].

  • - : Editor's Note. T. 12, 1985, s. 161-163.

 5. JASIŃSKI J.: Przemiany polityki karnej sądów powszechnych rozwijanej na tle przepisów nowej kodyfikacji karnej (1970-1980). T. 8-9, 1982, s. 25-150, Summ., s. 492-504.

 6. JASIŃSKI J.: Przestępczość młodocianych w latach 1951 -1957 na podstawie statystyki sądowej. T. l, 1960, s. 241-295, Summ., 379-384.

 7. JASIŃSKI J.: Przestępczość nieletnich w Polsce w latach 1961-1967 (rozmiary, struktura przestępczości, orzeczone środki). T. 4, 1969, s. 149-202, Summ., s. 229-240.

 8. JASIŃSKI J.: Rozmiary i dystrybucja spożycia alkoholu w Polsce. T. 18, 1992, s. 213-236, Summ., s. 257-263, Rez., s. 293-300.

 9. JASIŃSKI J.: Spożycie napojów alkoholowych w Polsce w 1980 r. T. 11, 1984, s. 7-92, Summ., s. 271-278, Rez., s. 299-306.

 10. JASIŃSKI J.: Spożycie napojów alkoholowych w Polsce w 1985 r. Cz. 1: Wzory zachowań. T. 16, 1990, s. 7-100, Summ., s. 303-311, Rez., s. 332-340.

 11. JASIŃSKI J.: Spożycie napojów alkoholowych w Polsce w 1985 r. Cz. 2: Przekonania i opinie. T. 17, 1991, s. 199-285, Summ., s. 397-399, Rez., s. 420-426.

 12. JASIŃSKI J., SYZDUŁ E.: Przestępczość w Polsce w latach 1954-1958 w świetle statystyki milicyjnej. T. l, 1960, s. 7-53, Summ., s. 363-367.

  • JASNORZEWSKA J., BALEY S., BOROWICZOWA J.: poz. 4.

 1. JEPSEN J.: Granica penalizacji. T. 12, 1985, s. 17-36, Rez., s. 314-316[publ. dwujęz.].

  • - : Limits to penalization. T. 12, 1985, s. 171-188.

 1. KIELASINSKI M.: Raport o sądowych morderstwach. T. 20, 1994, s. 97-135, Summ., s. 227-230, Rez., s. 255-258.

 2. KOŁAKOWSKA H.: Nieletni recydywiści (wyniki badań 500 nieletnich recydywistów). T. l, 1960, s. 55-112, Summ., s. 368-372.

 3. KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC H.: Przestępstwa uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej (art. 188 k.k.). T. 11, 1984, s. 227-244, Summ., s. 292-294, Rez., s. 321-323.

  • KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC H.: Wyniki badań 432 chłopców "nie uczących się i nie pracujących". T. 5, 1972, s. 32-83, Summ., s. 323-326. [w:] poz. 106.

  • KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC H., OSTRIHANSKA Z., KOSSOWSKA A., MAREK M., BATAWIA S. [zbiór prac]: poz. 106.

 1. KOSSOWSKA A.: Dezorganizacja społeczna a przestępczość. T. 15, 1988, s. 9-32, Summ., s. 291-292, Rez., s. 321-322.

 2. KOSSOWSKA A.: Kierunek biologiczny we współczesnej kryminologii. T. 11, 1984, s. 123-141, Summ., s. 281-283, Rez., s. 310-312.

 3. KOSSOWSKA A.: Młodociani sprawcy przestępstw o charakterze chuligańskim na terenie Warszawy. (Próba analizy ekologicznej). T. 5, 1972, s. 191-212, Summ., s. 337-339.

 4. KOSSOWSKA A.: Problematyka pasożytnictwa społecznego: aspekty kryminologiczne. T. 12, 1985, s. 113-118, Rez., s. 327-328 [publ. dwujęz.].

  • - : Problems of "social parasitism": criminological aspects. T. 12, 1985, s. 267-271.

 1. KOSSOWSKA A.: Przestępczość na terenie Warszawy. Analiza ekologiczna. T. 7, 1976, s. 141-263, Summ., s. 347-357.

 2. KOSSOWSKA A.: Rodziny wieloproblemowe - charakterystyka 222 rodzin z dzielnicy Praga-Północ. T. 8-9, 1982, s. 291-337, Summ., s. 517-520.

 3. KOSSOWSKA A.: Sytuacyjne zapobieganie przestępczości. T. 20, 1994, s. 7-20, Summ., s. 215-216, Rez., s. 241-242.

 4. KOSSOWSKA A.: Środowiskowo-przestrzenne uwarunkowania przestępczości (wybrane zagadnienia współczesnej ekologu przestępczości). T. 19, 1993, s. 7 -16, Summ., s. 289-290, Rez., s. 315-316.

 5. KOSSOWSKA A.: Teoria kontroli społecznej w kryminologii. T. 10, 1983, s. 7-22, Summ., s. 105-109, Rez., s. 121-125.

 6. KOSSOWSKA A., KRAWCZYK J., RZEPLIŃSKA Ł: Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (Badania typu self-report). T. 21, 1995, s. 81-103, Summ., s. 279-282, Rez., s. 309-312.

  • KOSSOWSKA A., OSTRIHANSKA Z.: Wyniki badań 110 dziewcząt "nie uczących się i nie pracujących". T. 5, 1972, s. 84-117, Summ., s. 326-329. [w:] poz. 106.

  • KOSSOWSKA A., OSTRIHANSKA Z., KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC H., MAREK M., BATAWIA S. [zbiór prac]: poz. 106.

 1. KRAJEWSKI K.: Koncepcja podkultury przemocy a wyjaśnienie przestępczości agresywnej. T. 14, 1987, s. 7-42, Summ., s. 231-235, Rez., s. 255-260.

 2. KRAJEWSKI K.: Pozytywizm kryminologiczny i jego krytyka. T. 18, 1992, s. 7-50, Summ., s. 233-236, Rez., s. 269-272.

 3. KRAJEWSKI K.: Prawo karne wobec środków odurzających i psychotropowych. (Z problematyki teorii kryminalizacji). T. 21, 1995, s. 41-79, Summ., s. 275-277, Rez., s. 305-308.

 4. KRAWCZYK J.: Losy życiowe młodych mężczyzn, którzy w nieletniości popełnili co najmniej jedno przestępstwo pod wpływem alkoholu. T. 19, 1993, s. 17-26, Summ., s. 291-293, Rez., s. 317-319.

 5. KRAWCZYK J.: Nieletni sprawcy przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu. T. 18, 1992, s. 183-211, Summ., s. 253-255, Rez., s. 289-291.

  • KRAWCZYK J., KOSSOWSKA A., RZEPLIŃSKA I.: poz. 68.

 1. KRONIKA amerykańska [oprac. H.S.]. T. l, 1933, z. 2, s. 304-314.

 2. KUBIAK J.R.: Przestępczość i polityka karna sądów w Węgierskiej Republice Ludowej. T. 14, 1987, s. 43-95, Summ., s. 235-237, Rez., s. 260-262.

 3. KUNICKA L: Struktura rodzin nieletnich przestępców. T. 3, 1939, z. l -2, s. 309-341.

 4. KUNICKA L: Wpływ środowiska społecznego na stosunek dzieci do kradzieży. T. 2, 1933, z. 1-2, s. 133-166.

 5. LOREK Z.: Stosunek wychowanków zakładów poprawczych do religii. T. 18, 1992, s. 169-182, Summ., s. 251-252, Rez., s. 287-288.

  • ŁOJKO E.: Sprawcy wykroczeń o zakłócenie spokoju publicznego w stanie nietrzeźwym. T. 6, 1974, s. 51-69, Summ., s. 204-208. [w:] poz. 175.

  • ŁOJKO E., SZELHAUS S., BATAW1A S. [zbiór prac]: poz. 173.

 1. ŁUKASZKIEWICZ Z., SZYMANOWSKI T.: Rozbój i sprawcy rozboju (wyniki badań 302 akt sądowych). T. l, 1960, s. 215-239, Summ., s. 391-394.

 2. ŁUNIEWSKI W.: Kryminologia a psychopatologia. T. l, 1933, z. l, s. 19-23.

 3. ŁUNIEWSKI W.: Tzw. poczytalność zmniejszona w ujęciu kodeksu karnego 1993 r. (uwagi psychiatryczne). T. l, 1932, z. 3-4, s. 362-384.

 4. MAKOWSKI W.: Metody naukowe badań kryminologicznych. T. l, 1933, z. 2, s. 159-162.

 5. MAKOWSKI W.: Na marginesie komentarza do Kodeksu Karnego. T. l, 1933, z. l, s. 3-18.

 6. MAREK M.: Wyniki badań poziomu wiadomości szkolnych młodzieży "nie uczącej się i nie pracującej". T. 5, 1972, s. 118-133. [w:] poz. 130.

  • MAREK M., OSTRIHANSKA Z., KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC H., KOSSOWSKA A., BATAWIA S. [zbiór prac]: poz. 106.

 1. MAZUR A.: Kryminogenność alkoholizmu. T. 17, 1991, s. 287-338, Summ., s. 397-399, Rez., s. 426-428.

 2. MIGDAŁ J.: Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej (na podstawie badań w Bochni w latach 1913, 1967, 1990). T. 20, 1994, s. 155- 176, Summ., s. 233-235, Rez., s. 263-266.

  • MISSUNA O., CHOJECKA-BON1ECKA L: poz. 21.

 1. MITRASZEWSKI T.: Projekt ustawy o organizacji więziennictwa. T. 2, 1935, z. 3-4, s. 494-510.

 2. MOŚCISKIER A.: Nieprzystosowanie społeczne młodzieży systematycznie nadużywającej alkoholu. T. 8-9, 1982, s. 339-362, Summ., s. 520-523.

 3. MOŚCISKIER A.: Przestępczość w rejonach uprzemysławianych i zależność dynamiki przestępczości od dynamiki procesów społeczno -gospodarczych. T. 4, 1969, s. 105-147, Summ., s. 223-228.

 4. MOŚCISKIER A.: Zakład karny i wykonanie kary pozbawienia wolności w opinii społeczności lokalnej. T. 11, 1984, s. 245, 268, Summ., s. 294-296, Rez., s. 323-326.

 5. MOŚCISKIER A., SYZDUŁ E.: Podejrzani o dokonanie zgwałceń działający indywidualnie i w grupach (w świetle danych statystyki milicyjnej). T. 5, 1972, s. 304-317, Summ., s. 349.

 6. MOŚCISKIER A., SYZDUŁ E.: Przestępstwa stwierdzone w latach 1966- 1969 oraz osoby podejrzane o ich dokonanie (na podstawie danych statystyki milicyjno-prokuratorskiej). T. 5, 1972, s. 270-303, Summ., s. 348.

 7. MOŚCISKIER A., SYZDUŁ E.: Przestępstwa stwierdzone w latach 1970- 1974 oraz osoby podejrzane o ich dokonanie. T. 7, 1976, s. 286-328, Summ., s. 362-363.

 8. MYDLARSKI J., WIĄZOWSKI K.: Badania antropologiczne przestępców (część 1-sza). T. l, 1933, z. 2, s. 187-199.

 9. MYDLARSKI J., WIĄZOWSKI K.: Badania antropologiczne przestępców (część 2-ga). T. l, 1933, z. 2, s. 397-421.

 10. NAGLER L.: Międzynarodowa komisja policji kryminalnej. T. l, 1933, z. l, s. 139-142.

 11. NELKEN J.: Koncepcje przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w Polsce okresu międzywojennego. T. 14, 1987, s. 201 -225, Summ., s. 247-250, Rez., s. 272-276.

 12. NELKEN J.: Polska myśl kryminologiczna od schyłku XIX w. do 1939 r. T. 13, 1986, s. 223-260, Summ., s. 281-285, Rez., s. 308-312.

 13. NELKEN J.: Zagadnienia psychopatii i resocjalizacji przestępców-psychopatów w dziejach polskiej myśli kryminologicznej. T. 16, 1990, s. 245-276, Summ., s. 325-328, Rez., s. 356-359.

  • NEUDINGOWA J., ROSENBLUM Z.: poz. 138.

 1. OD REDAKCJI. T. l, 1933, z. l, s. 1-2.

  • OSTRIHANSKA Z.: Kryteria nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży. T. 5, 1972, s. 15-31. [w:] poz. 106.

 1. OSTRIHANSKA Z.: Profesor Stanisław Batawia. T. 8-9, 1982, s. 7-24, Summ., s. 475-492.

 2. OSTRIHANSKA Z.: Prognoza recydywy u nieletnich przestępców oraz wyniki badań prognostycznych 180 recydywistów w wieku 15-16 lat. T. 3, 1965, s. 121-281, Summ., s. 381-393.

 3. OSTRIHANSKA Z.: Rozmiary nieprzystosowania społecznego uczniów warszawskich szkół podstawowych. T. 8-9, 1982, s. 191 -231, Summ., s. 508-511.

 4. OSTRIHANSKA Z.: Sprawca przestępstwa (zarys problematyki). T. 17, 1991, s. 41-74, Summ., s. 380-382, Rez., s. 408-410.

  • OSTRIHANSKA Z.: Wielokrotni recydywiści o wczesnym i późnym początku karalności. T. 4, 1969, s. 59-104, Summ., s. 215-222. [w:] poz. 176.

 1. OSTRIHANSKA Z.: Wielokrotni recydywiści w świetle badań kryminologicznych i psychologicznych. T. 7, 1976, s. 7-139, Summ., s. 331-346.

 2. OSTRIHANSKA Z., KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC H., KOSSOWSKA A., MAREK M., BATAWIA S. [zbiór prac]: Rozmiary nieprzystosowania społecznego młodzieży "nie uczącej się i nie pracującej" badanej w latach 1967/1968 i 1968/1969. T. 5, 1972, s. 8-149, Summ., s. 321-331; zawiera:

  • BATAWIA S., OSTRIHANSKA Z.: Wstęp, s. 8-14, Summ., s. 321-323.

  • OSTRIHANSKA Z.: Kryteria nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży, s. 15-31.

  • KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC H.: Wyniki badań 432 chłopców "nie uczących się i nie pracujących", s. 32-83, Summ., s. 323-326.

  • OSTRIHANSKA Z., KOSSOWSKA A.: Wyniki badań 110 dziewcząt "nie uczących się i nie pracujących", s. 84-117, Summ., s. 326-329.

  • MAREK M.: Wyniki badań poziomu wiadomości szkolnych młodzieży "nie uczącej się i nie pracującej", s. 118-133.

  • BATAWIA S.: Streszczenie wyników badań i wnioski, s. 134-149, Summ., s. 330-331.

  • OSTRIHANSKA Z., KOSSOWSKA A.: Wyniki badań 110 dziewcząt "nie uczących się i nie pracujących". T. 5, 1972, s. 84-117, Summ., s. 326-329. [w:] poz. 106.

 1. OSTRIHANSKA Z., RZEPLIŃSKA L: Funkcjonowanie ustawy o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy - wyniki badań. T. 15, 1988, s. 95-152, Summ., s. 300-305, Rez., s. 330-335.

 2. OSTRIHANSKA Z., RZEPLIŃSKA L: Praca mężczyzn nadużywających alkoholu. (Przyczynek do dyskusji nad ustawą o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy). T. 14, 1987, s. 115-150, Summ., s. 241-244, Rez., s. 265-269.

  • OSTRIHANSKA Z., SZELHAUS S. [zbiór prac]: poz. 176.

 1. OSTRIHANSKA Z., WÓJCIK D.: Karalność uczniów nieprzystosowanych społecznie. T. 11, 1984, s. 143-166, Summ., s. 283-287, Rez., s. 312-316.

 2. OSTRIHANSKA Z., WÓJCIK D.: Młodzież nieprzystosowana społecznie. (Badania katamnestyczne). T. 16, 1990, s. 141-188, Summ., s. 314-318, Rez., s. 342-347.

 3. OSTRIHANSKA Z., WÓJCIK D.: Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce. T. 12, 1985, s. 69-78, Rez., s. 320-321 [publ. dwujęz.].

  • - :The situation of children and young people in Poland. T. 12, 1985, 8.221-231.

 1. PALEOLOG S., HOROSZOWSKI P.: Sutenerstwo na terenie Warszawy. T. l, 1933, z. 3-4, s. 504-510.

 2. PASZKOWSKA H.: Młodociani sprawcy przestępstw przeciwko mieniu. T. 8-9, 1982, s. 403-445, Summ., s. 528-534.

 3. PAWEŁCZYŃSKA A.: Grupy nieletnich przestępców (wyniki badań 255 grup). T. l, 1960, s. 113-163, Summ., s. 373-378.

 4. PIĄTKIEWICZJ., JAKUBIECJ.: Daktyloskopia czy alibi. T. l, 1933, z. l, s. 70-82.

 5. PIĄTKIEWICZ J., STRASMAN H.: Oględziny miejsca przestępstwa. T. l, 1933, z. 3-4, s. 477-488.

 6. PILECKI W.: Wojskowe postępowanie karne. T. 2, 1935, z. 3-4, s. 525-534.

 7. PŁATEK M.: Prawo jako jeden z mechanizmów wzrostu przestępczości. T. 12, 1985, s. 37-45, Rez., s. 316-317 [publ. dwujęz.].

  • - : The law as one of the crime-inducing factors. T. 12, 1985, s. 189-197.

 8. PODSTAWOWE Zasady dotyczące Roli Adwokatów (red. J. Jasiński i K. Poklewski-Koziełł, tłum. M.A. Nowicki). T. 20, 1994, s. 187-192.

 9. PODSTAWOWE Zasady Niezależności Sądów i Niezawisłości Sędziów (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 20, 1994, s. 177-180.

  • POKLEWSKI-KOZIEŁŁ K., FALANDYSZ L.: poz. 25.

  • POPOWER S., HAUSWIRT M.: poz. 32, 33.

 1. POROWSKI M.: Społeczne inicjatywy na rzecz więźniów. T. 18, 1992, s. 51-101, Summ., s. 237-239, Rez., s. 273-276.

 2. POROWSKI M., RZEPLIŃSKI A.: Granice reformy więziennictwa. T. 13, 1986, s. 141-172, Summ., s. 274-277, Rez., s. 301-304.

 3. PRIEUR A., GIERSTEN H.: Prostytucja w skandynawskiej perspektywie. T. 12, 1985, s. 139-156, Rez., s. 330-333 [publ. dwujęz.].

  • - : Prostitution - Scandinavian perspectives. T. 12, 1985, s. 291-307.

  • PRZYBYSZ R., ROŻEŃSKA R., SZAMBURSKA J.: poz. 139.

 1. RABINOWICZ L.: Belgijskie zakłady zabezpieczające. T. l, 1933, z. l, s. 131-137.

 2. RABINOWICZ L.: Środki zabezpieczające w teorii i praktyce. T. l, 1933, z. 3-4, s. 385-396.

 3. RADZINOWICZ L.: Nowy ustrój penitencjarny we Włoszech. T. 2, 1935, z. 1-2, s. 263-276.

 4. RADZINOWICZ L.: Przestępczość w Polsce w latach 1924-1933 (według policyjnej statystyki kryminalnej). T. 2, 1935, z. 1-2, s. 1-132.

 5. RADZINOWICZ L.: Reforma więziennictwa w Niemczech. T. 2, 1935, z. 1-2, s. 276-288.

 6. RADZINOWICZ L.: Struktura przestępczości w Polsce w świetle statystyki sądowej. T. 2, 1935, z. 3-4, s. 361-439.

 7. RDZANEK-PIWOWAR G.: Granice nieletniości w polskim prawie karnym. T. 19, 1993, s. 191-231, Summ., s. 307-309, Rez., s. 335-337.

 8. REGUŁY Narodów Zjednoczonych dotyczące Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 45/113), (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 19, 1993, s. 269-283.

 9. REZOLUCJA 1984/50 Rady Społeczno-Gospodarczej dotycząca gwarancji zabezpieczających prawa osób, którym grozi kara śmierci. [Aneks], (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 21, 1995, s. 223-224.

 10. REZOLUCJA 1990/29 Rady Społeczno-Gospodarczej dotycząca kary śmierci (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 21, 1995, s. 227.

 11. REZOLUCJA 1989/65 Rady Społeczno-Gospodarczej dotycząca skutecznego zapobiegania i prowadzenia dochodzeń w odniesieniu do pozaprawnych, samowolnych i doraźnych egzekucji. [Aneks], (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 21, 1995, s. 231-236.

 12. REZOLUCJA 1989/64 Rady Społeczno-Gospodarczej dotycząca stosowania gwarancji zabezpieczających ochronę praw osób, którym grozi kara śmierci (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 21, 1995, s. 225-226.

 13. REZOLUCJA 2857 (XXVI) Zgromadzenia Ogólnego NZ dotycząca kary śmierci (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 21, 1995, s. 221-222.

 14. REZOLUCJA 3452 (XXX) Zgromadzenia Ogólnego o ochronie przed torturami. [Aneks], (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 21, 1995, s. 228-230.

 15. ROSENBLUM Z., NEUDINGOWA J.: Nieletni przestępcy w świetle katamnezy 250 przypadków. T. l, 1933, z. 3-4, s. 422-442.

 16. ROŻEŃSKA R., PRZYBYSZ R., SZAMBURSKA J.: Analiza bio-psycho-społecznych uwarunkowań zjawiska niepodejmowania pracy. T. 15, 1988, s. 153-202, Summ., s. 306-309, Rez., s. 335-339.

 17. RZEPLIŃSKA I.: Efektywność nadzoru ochronnego (wyniki badań 232 recydywistów poddanych nadzorowi ochronnemu). T. 10, 1983, s. 55-85, Summ., s. 112-117, Rez., s. 129-134.

 18. RZEPLIŃSKA I.: Kara konfiskaty mienia w prawie polskim i obowiązującym na ziemiach polskich oraz w praktyce jego stosowania. T. 20, 1994, s. 79-96, Summ., s. 223-226, Rez., s. 251-254.

 19. RZEPLIŃSKA I.: Polityka stosowania kary konfiskaty mienia w PRL. T. 18, 1992, s. 147-167, Summ., s. 247-250, Rez., s. 283-286.

  • RZEPLIŃSKA L, KOSSOWSKA A., KRAWCZYK J.: poz. 68.

  • RZEPLIŃSKA L, OSTRIHANSKA Z.: poz. 107, 108.

 1. RZEPLIŃSKA L, SZAMOTA B.: Stosowanie środków specjalnych-nadzoru ochronnego i Ośrodka Przystosowania Społecznego-wobec recydywistów skazanych w warunkach art. 60 k.k. T. 8-9, 1982, s. 151-190, Summ., s. 504-507. RZEPLIŃSKI A., BULENDA T., HOŁDA Z.: poz. 18. RZEPLIŃSKI A., POROWSKI M.: poz. 122.

 2. SARNECKI J.: Niektóre mechanizmy wzrostu przestępczości w Szwecji. T. 12, 1985, s. 47-58, Rez., s. 317-318 [publ. dwujęz.].

  • - : Some mechanisms of the growth of crime in Sweden. T. 12, 1985, s. 199-210.

 1. "SĄD przysięgłych - bękartem rewolucji" [oprac. M.A.]. T. l, 1933, z. l, s. 137-139.

 2. SIEMASZKO A.: Metodologiczne problemy badań typu self-report. T. 15, 1988, s. 33-93, Summ., s. 293-300, Rez., s. 323-330.

 3. SIEMASZKO A.: Percepcja dewiacji w społeczeństwie. T. 17, 1991, s. 117-197, Summ., s. 386-391, Rez., s. 414-420.

 4. SIEMASZKO A.: Przestępczość wielokrotnych recydywistów i stosowana wobec nich polityka karna. T. 10, 1983, s. 23-54, Summ., s. 109-112, Rez., s. 125-129.

 5. SIEMASZKO A.: Rozmiary i uwarunkowania zachowań dewiacyjnych młodzieży wiejskiej. T. 13, 1986, s. 7-108, Summ., s. 265-271, Rez., s. 291-298.

 6. SIEWIERSKI M.: O reformę postępowania przygotowawczego. T. l, 1933, z. 2, s. 247-254.

 7. SIEWIERSKI M.: Uwagi krytyczne nad śledztwem i dochodzeniem według k.p.k. T. l, 1933, z. l, s. 95-110.

 8. SITKOWSKI A.: Instytucja "dossiers" na usługach policji. T. l, 1933, z. 3-4, s. 489-497.

 9. SITKOWSKI A.: Statystyka przestępczości zawodowej na terenie Warszawy. T. l, 1933, z. 3-4, s. 489-497.

 10. SKOWRONKÓWNA L: Włóczęgostwo dziecięce w świetle psychologii. T. l, 1933, z. l, s. 41-52.

 11. SOBOLEWSKI W.: Lewar do rozsuwania krat. T. l, 1933, z. 2, s. 297.

 12. SOBOLEWSKI W.: Uszkodzenia szyb przez postrzały. (Badania doświadczalne). T. 2, 1935, z. 1-2, s. 238-249.

 13. SOKOŁÓWSKA A.: Prognoza wychowawcza w odniesieniu do dzieci z rodzin rozbitych przez rozwód. T. 14, 1987, s. 97-114, Summ., s. 237-240, Rez., s. 262-263.

 14. STANGELAND P., WAAL H.: Środki alternatywne dla najmłodszych przestępców-program Buskerud. T. 12, 1985, s. 79-88, Rez., s. 321-323 [publ.dwujęz.].

  • - : Alternatives for the youngest delinquents-the Baskerud project. T. 12, 1985, s. 233-241.

 15. STANOWSKA M.: Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rehabilitacyjnych w latach 1988-1991. T. 19, 1993, s. 133-190, Summ., s. 305-306, Rez., s. 333-334.

 16. STAŃDO-KAWECKA B.: Neutralizacja normy "Nie kradnij" w genezie przestępczości nieletnich. T. 20, 1994, s. 21-51, Summ., s. 217-218, Rez., s. 243-245.

 17. STEFFEN E.: Przypadek matkobójstwa na tle psychozy rozszczepiennej. T. I, 1933, z. l, s.25-40.

 18. STEFFEN E.: Przypadek psychozy religijnej u przywódców sekty (niezwykłość motywów przestępstwa). T. l, 1933, z. 3-4, s. 443-464.

 19. STERYLIZACJA a prawo karne [oprac. H.P.]. T. l, 1933, z. l, s. 143-149.

 20. STRASMAN H. [oprac.]: Kronika kryminalistyczna. T. 2, 1935, z. l -2, s. 289-300.

 21. STRASMAN H.: Monodaktyloskopia Battley'a. T. l, 1933, z. l, s. 83-94.

 22. STRASMAN H.: Zwalczanie przestępczości zawodowej. T. l, 1933, z. 3-4, s. 465-476.

  • STRASMAN H., PIĄTKIEWICZ J.: poz. 116.

 1. STRZEMBOSZ A.: Dzieci z 200 rodzin alkoholików i alkoholiczek. T. 7, 1976, s. 265-286, Summ., s. 358-361.

 2. STRZEMBOSZ A.: Polskie sądy rodzinne w świetle badań empirycznych. T. II, 1984, s. 167-225, Summ., s. 287-292, Rez., s. 316-321.

 3. STRZEMBOSZ A.: Rozmiary przestępczości wśród dawnych podopiecznych sądu opiekuńczego-dzieci rodziców z ograniczoną władzą rodzicielską. T. 8-9, 1982, s. 271-290, Summ., s. 515-516.

  • STRZEMBOSZ A.: Rozmiary recydywy u nieletnich podsądnych sprawców kradzieży. T. 6, 1974, s. 140-155, Summ., s. 220-224. [w:] poz. 212.

  • STRZEMBOSZ A., ŻABCZYŃSKA E., SZYMANOWSKI T., BATAWIA S. [zbiór prac]: poz. 210.

  • SYZDUŁ E., JASIŃSKI J.: poz. 54.

  • SYZDUŁ E., MOŚCISKIER A.: poz. 91, 92, 93.

  • SZAMBURSKA J., ROŻEŃSKA R., PRZYBYSZ R.: poz. 139.

 1. SZAMOTA B.: Badania nad prewencją generalną. Problemy metodologiczne. T. 11, 1984, s. 93-122, Summ., s. 278-281, Rez., s. 307-310.

 2. SZAMOTA B.: Problematyka pasożytnictwa społecznego: aspekty prawne. T. 12, 1985, s. 101-112, Rez., s. 325-326 [publ. dwujęz.].

  • - : Problems of "social parasitism": legał aspects. T. 12, 1985, s. 255-266.

 1. SZAMOTA-SAEKI B.: Odstraszające oddziaływanie kary na sprawcę przestępstwa w świetle badań empirycznych. T. 21, 1995, s. 7-39, Summ., s. 271 -273, Rez., s. 301-303.

  • SZAMOTA B., RZEPLIŃSKA I.: poz. 143.

 1. SZELHAUS S.: Analiza przestępczości wielokrotnych recydywistów. T. 4, 1969, s. 11-58, Summ., s. 208-214. [w:] poz. 176.

  • SZELHAUS S.: Przestępczość 100 młodocianych recydywistów w okresie ok. 18 roku życia do ukończenia 25-28 lat. (Wyniki badań katamnestycznych). T. 13, 1965, s. 97-120, Summ., s. 378-380.

  • SZELHAUS S.: Sprawcy przestępstw o charakterze huligańskim. T. 6, 1974, s. 18-50, Summ., s. 198-204. [w:] poz. 175.

  • SZELHAUS S.: Wyniki badań recydywistów alkoholików o początku przestępczości po ukończeniu 25 lat. T. 5, 1972, s. 228-268, Summ., s. 344-347. [w:] poz. 10.

  • SZELHAUS S., BATAWIA S. [zbiór prac]: poz. 10.

 1. SZELHAUS S., BAUCZ-STRASZEWICZ Z.: Młodociani recydywiści. T. l, 1960, s. 165-214, Summ., s. 385-390.

 2. SZELHAUS S., ŁOJKO E., BATAWIA S. [zbiór prac]: Sprawcy przestępstw i wykroczeń systematycznie nadużywający alkoholu. T. 6, 1974, s. 16-123, Summ., s. 197-214; zawiera:

  • BATAWIA S.: Wstęp, s. 16-17, Summ., s. 197-198.

  • SZELHAUS S.: Sprawcy przestępstw o charakterze chuligańskim, s. 18-50, Summ., s. 198-204.

  • ŁOJKO E.: Sprawcy wykroczeń o zakłócenie spokoju publicznego w stanie nietrzeźwym, s. 51-69, Summ., s. 204-208.

  • BATAWIA S.: Osoby niejednokrotnie przebywające w izbie wytrzeźwień, s. 70-107, Summ., s. 209-214.

  • BATAWIA S.: Wnioski wynikające z badań, s. 108-123.

 1. SZELHAUS S., OSTRIHANSKA Z. [zbiór prac]: Wielokrotnie karani recydywiści w wieku 26-35 lat w świetle badań kryminologicznych. T. 4, 1969, s. 7-104, Summ., s. 205-222; zawiera:

  • WIELOKROTNIE karani recydywiści w wieku 26-35 lat w świetle badań kryminologicznych [Wstęp], s. 7-10, Summ., s. 205-207.

  • SZELHAUS S.: Analiza przestępczości wielokrotnych recydywistów, s. 11-58, Summ., s. 208-214.

  • OSTRIHANSKA Z.: Wielokrotni recydywiści o wczesnym i późnym początku karalności, s. 59-104, Summ., s. 215-222.

 2. SZUMSKI J.: Główne kierunki polityki karnej realizowanej przez kolegia do spraw wykroczeń w latach 1972-1989. T. 19, 1993, s. 107-131, Summ., s. 301-303, Rez., s. 329-331.

 3. SZUMSKI J.: Polityka karna w sprawach o wykroczenia w początkach lat dziewięćdziesiątych. T. 21, 1995, s. 135-152, Summ., s. 287-289, Rez., s. 317-319.

 4. SZUMSKI J.: System środków penalnych w projekcie kodeksu wykroczeń. T. 20, 1994, s. 53-78, Summ., s. 219-221, Rez., s. 247-249.

 5. SZYMANOWSKA A.: Sprawcy zagarniętego mienia społecznego znacznej wartości (w świetle danych z akt sądowych oraz wyników badań psychologicznych). T. 8-9, 1982, s. 447-473, Summ., s. 535-538.

 6. SZYMANOWSKI T.: Podstawowe kierunki rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce. T. 13, 1986, s. 173-221, Summ., s. 277-281, Rez., s. 304-308.

 7. SZYMANOWSKI T.: Rozmiary recydywy u młodocianych więźniów po upływie l 0 lat od ich zwolnienia z zakładów karnych. T. 6, 1974, s. 156-177, Summ., s. 224-227. [w:] poz. 263.

  • SZYMANOWSKI T., ŁUKASZKIEWICZ Z.: poz. 79.

  • SZYMANOWSKI T., ŻABCZYŃSKA E., STRZEMBOSZ A., BATAWIA S. [zbiór prac]: poz. 212.

 1. ŚLIWIŃSKI S.: Prawo karne procesowe. T. l, 1933, z. 2, s. 281 -296.

 2. ŚLIWIŃSKI S.: Prawo karne procesowe. T. 2, 1935, z. l -2, s. 335-354.

 3. ŚWIĘCICKI A.: Spożycie napojów alkoholowych w Polsce w świetle badań ankietowych. T. 2, 1964, s. 293-347, Summ., s. 385-390.

 4. TAKALA H.: Sytuacja młodzieży w społeczeństwach postindustrialnych. T. 12, 1985, s. 59-68, Rez., s. 318-320 [publ. dwujęz.].

  • - :The situation of youth in post-industrialized societies. T. 12, 1985, s. 211-220.

 1. TOMCZAK J. W., ZAKRZEWSKI P.: Nadużywanie alkoholu w biografiach młodocianych toksykomanów. T. 8-9, 1982, s. 389-401, Summ., s. 527-528.

 2. USZKIEWICZOWA L.: Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne w świetle 4200 ekspertyz szpitalnych. T. l, 1960, s. 297-359, Summ. s. 395-400.

  • USZKIEWICZOWA L., BATAWIA S.: poz. 11.

  • WAAL H., STANGELAND P.: poz. 158.

 1. WALFISZ S.: Kodeks karny, T. l, 1933, z. 2, s. 268-280.

 2. WALF1SZ S.: Kodeks karny. T. 2, 1935, z. 1-2, s. 301-334.

  • WIĄZOWSKI K., MYDLARSKI J.: poz. 94, 95.

 1. WIŚNIACKA R.: Psychologia zeznań świadków. T. l, 1933, z. 2, s. 215-246.

 2. WOJCIECHOWSKI G.: Ułaskawienia prezydenta Bieruta. Losy wniosków o ułaskawienie skazanych przez sąd wojskowy (1947-1952) [Aneks]. T. 21, 1995, s. 153-189, Summ., s. 291-292, Rez., s. 321-322.

 3. WOLTER W.: Bibliografia. T. l, 1933, z. 3-4, s. 523-538.

 4. WOLTER W.: Kryminologia a prawo karne. T. l, 1933, z. 2, s. 163-169.

 5. WOLTER W.: Prewencja przed przestępcza (na marginesie hiszpańskiej ustawy przeciwko włóczęgom i osobnikom aspołecznym). T. 2, 1935, z. 1-2, s. 250-262.

 6. WÓJCIKD.: Młodociani sprawcy rozboju. T. 5, 1972, s. 151 -189, Summ., s. 332-336.

 7. WÓJCIK D.: Praca kuratora dla nieletnich w opinii sędziów sądów rodzinnych i kuratorów społecznych. T. 15, 1988, s. 203-249, Summ., s. 310-313, Rez., s. 339-342.

 8. WÓJCIK D.: Przestępczość i sprawcy przestępstw z użyciem agresji. T. 17, 1991, s. 75-115, Summ., s. 382-386, Rez., s. 410-414. WÓJCIK D., OSTRIHANSKA Z.: poz. 109, 110, 111.

 9. WSKAZANIA dotyczące Roli Prokuratorów (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 20, 1994, s. 181-186.

 10. WSKAZANIA Narodów Zjednoczonych dotyczące Zapobiegania Przestępczości Nieletnich (Wskazania Rijadskie; rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 45/112), (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 19, 1993, s. 233-243.

 11. WYMIAR kary w ustawie i w praktyce [oprac. H.P.]. T. l, 1933, z. l, s. 149-151.

 12. WZORCOWA Umowa o Przekazywaniu Dozoru nad Przestępcami Warunkowo Skazanymi lub Warunkowo Zwolnionymi (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 20, 1994, s. 205-210.

 13. WZORCOWE Reguły Minimum Narodów Zjednoczonych dotyczące Środków Alternatywnych wobec Pozbawienia Wolności (Reguły Tokijskie), (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 20, 1994, s. 193-204.

 14. WZORCOWE Reguły Minimum Narodów Zjednoczonych dotyczące Wymiaru Sprawiedliwości wobec Nieletnich (Reguły Beijińskie; rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 40/33), (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 19, 1993, s. 245-268.

 15. WZORCOWE Reguły Minimum Postępowania z Więźniami oraz procedury efektywnego ich realizowania (tłum. A. Rzepliński). T. 16, 1990, s. 277-300.

 16. XXX-lecie. T. 6, 1974, s. 7-13, Summ., s. 191-196.

 17. ZAKRZEWSKI P.: Postawy rodziców i opiekunów wobec zażywania środków uzależniających przez młodych pacjentów poradni odwykowych. T. 17, 1991, s. 339-373, Summ., s. 399-402, Rez., s. 428-432.

 18. ZAKRZEWSKI P.: Rozwój uzależnienia a zmiany społecznych zachowań młodocianych toksykomanów. T. 8-9, 1982, s. 363-388, Summ., s. 523-527. ZAKRZEWSKI P., TOMCZAK J.: poz. 187.

 19. ZALECENIE Nr R (29) 17 Komitetu Ministrów (Rady Europy) dla państw członkowskich w sprawie spójności orzekania karnego. Wyjaśniające memorandum (tłum. J. Jasiński, konsult. K. Poklewski-Koziełł). T. 21, 1995, s. 237-265.

 20. ZMIANY ustawodawstwa karnego w Rzeszy Niemieckiej [oprac, H.P.]. T.1, 1933, z. 2, s. 299-304

 21. ŻABCZYŃSKA E.: Dalsze losy 100 chłopców mających sprawy o kradzieże w wieku 10-11 lat. T. 6, 1974, s. 128-139, Summ., 216-220. [w:] poz. 212,

 22. ŻABCZYŃSKA E., STRZEMBOSZ A., SZYMANOWSKI T., BATAWIA S. [zbiór prac]: Dalsze losy nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw. T. 6, 1974, s. 126-177, Summ., s. 215-227; zawiera

  • BATAWIA S.: Wstęp, s. 126-127, Summ., s. 215-126

  • ŻABCZYŃSKA E.: Dalsze losy 100 chłopców mających sprawy o kradzieże w wieku 10-11 lat. T. 6, 1974, s. 128-139, Summ., 216-220.

  • STRZEMBOSZ A.: .: Rozmiary recydywy u nieletnich podsądnych sprawców kradzieży. T. 6, 1974, s. 140-155, Summ., s. 220-224.

  • SZYMANOWSKI T. Rozmiary recydywy u młodocianych więźniów po upływie l 0 lat od ich zwolnienia z zakładów karnych. T. 6, 1974, s. 156-177, Summ., s. 224-227.

 1. ŻOCHOWSKI D.: Sądowa statystyka kryminalna za rok 1937. T. 3, 1939, z. 1-2, s. 223-253

ZJAZDY I KONFERENCJE KRYMINOLOGICZNE

 1. IV Konferencja Towarzystwa Kryminalno-Bilogicznego. Hamburg 1933. T. 1, 1933, z. 1, s. 153

 2. I Kongres Prawników Państw Słowiańskich. T. 1, 1933, z.. 2, s. 317-319

 3. X Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej Wiedeń 1933, T. 1, 1933, z. 1, s. 153

 4. XIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań 1933. T. 1, 1933, z. 1, s. 152

 5. XIII Zjazd Psychiatrów Polskich (temat: Biologia kryminalna). Poznań 1933. T. 1, 1933, z. 2, s. 315-317

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconBibliografia zawartości Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego za lata 1994-2003 oraz innych wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Archiwum I Pamiątek

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconArtykuł opublikowany w „Archiwum Kryminologii” tom XXIX-XXX, 2007-2009 r

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconDokumenty uczelniane w archiwum I praktyce badawczej. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconNależy przeczytać przynajmniej 3 tomy przygód Harrego

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconWśród siedmiu nominowanych tytułów znalazły się trzy powieści, dwa tomy reportaży, tomik poezji I monografia

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconCZĘŚĆ pierwsza. Lata 1926–1939

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconMartyrologii narodowej) wchodzącym w prosty dialog z romantyzmem. Również twórczość Słonimskiego mocno osadzona była w klasycyzmie (chociażby sonetowe tomy poetycki

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconKobieta w kulturze zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2005

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconEdukacja patriotyczna zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2007

Bibligrafia zawartości \"archiwum kryminologicznego\" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I \"archiwum kryminologii\" tomy 1-21 za lata 1960-1995 iconGry I zabawy zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2004

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom