Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej
Pobierz 9.88 Kb.
NazwaInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar9.88 Kb.
TypDokumentacja
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej


Pracownia techniczna jest pomieszczeniem służącym do zajęć z przedmiotu TECHNIKA i zajęć pozalekcyjnych.


1. Zabrania się prowadzenia zajęć praktycznych i ćwiczeń bez dozoru nauczyciela.

2. Uczniowie wchodzą do pracowni za wiedzą i zgodą opiekuna pracowni.

3. Stanowisko pracy uczniom przydziela nauczyciel. Nie wolno ich zmieniać bez uzgodnienia z nim.

4. Do samodzielnej pracy może przystąpić uczeń

- zapoznany z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo wykonywanych czynności, należy odnotować przeprowadzenie szkolenia w dzienniku lekcyjnym i zeszycie zajęć praktycznych ucznia.

- po sprawdzeniu przez nauczyciela prowadzącego zajęcia:

a. stanu urządzeń technicznych wykorzystywanych w trakcie zajęć,

b. stanu instalacji elektrycznej i poszczególnych narzędzi pracy,

c. stanu warunków środowiska pracy, czy nie zagrażają one bezpieczeństwu wykonującego pracę,

d. stanu ochron i osłon osobistych.

- ubrany w odpowiednią odzież i obuwie robocze (odzież robocza musi być czysta, obcisła, bez lużno zwisających elementów. Młody człowiek powinien zdjąć wszelką zbędne przedmioty tzn. kolczyki, pierścionki, bransolety itp.),

- zdrowy, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

5. Uczniowie mogą posługiwać się tylko narzędziami, które odpowiadają normom technicznym. Należy wyposażyć je w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem itp. Powinny być one utrzymane w stanie zapewniającym pełna sprawność działania i bezpieczeństwa pracy.

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne chwilowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wyrażnie oznaczone i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

7. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu powinna być wywieszona w widocznym i łatwo dostępnym miejscu instrukcja obsługi i regulamin porządkowy pracowni.

8. Należy zapewnić właściwą wentylację miejscową i ogólną.

9. Na zajęciach praktycznych należy przestrzegać liczebności grup uczniowskich, określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji zajęć szkolnych.

10. Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczniowie, szczególnie wyznaczony dyżurny.

11. Po zakończeniu zajęć:

a. uczeń zobowiązany jest wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem urządzenia używane w trakcie zajęć,

b. ułożyć używane narzędzia i przedmioty na wyznaczone miejsca,

c. dokładnie posprzątać swoje stanowisko, sprzęt ochrony osobistej oczyścić i odłożyć na miejsce

d. sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy zagrożeń dla osób trzecich.

12. W razie wypadku:

a. w razie potrzeby wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie,

b. w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy,

c. każdy wypadek bezwzględnie zgłosić nauczycielowi,

13. W razie pożaru:

a. spokojnie przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w pracowni,

jednocześnie

b. zaalarmować nauczyciela lub dyrektora szkoły,

c. wyłączyć (najlepiej za pomocą wyłącznika głównego) dopływ prądu,

d. w miarę możliwości przystąpić do akcji gaśniczej. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przyporządkowania kierującemu akcją,

14. Apteczka znajduje się ......................


Opracował Zatwierdził

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dotycząca pracy z kwasami

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dla ślusarzy uwagi ogólne

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dla obsługi frezarki dolnowrzecionowej do drewna

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy przy magazynowaniu butli z gazami spawalniczymi

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy na stanowisku wpisać stanowisko Uwagi ogólne

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dla obsługi piły taśmowej do drewna

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy oraz przeciwpożarowa przy ręcznych pracach transportowych

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy przy obsłudze piły tarczowej do cięcia drewna

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy oraz przeciwpożarowa przy obsłudze urządzeń I instalacji energetycznych

Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy w pracowni technicznej iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dla pracowników obsługujacych ręczne urządzenia do podnoszenia towaru

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom