Pko bp sa III oddział w Gdańsku
Pobierz 114.35 Kb.
NazwaPko bp sa III oddział w Gdańsku
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar114.35 Kb.
TypDokumentacja
BOP-10

MD/ID/2011/039

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie

Oddział Szczecin

Ul. Św. Wojciecha 13

70 – 410 Szczecin.......................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)


BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Trzeci Dzień Kaszubski w Szczecinie

(tytuł zadania publicznego)


w okresie od 14.05.2011 do 15.07.2011


W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)


PRZEZ


Gmina Miasto Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: …………...Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie


2) forma prawna:4)


( X ) stowarzyszenie ( ) fundacja


( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) 0000228279


4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 23.02.2005r.


5) nr NIP: 583-20-81-684 nr REGON: 0808819


6) adres:


miejscowość: Gdańsk ul.: Straganiarska 20-23 lok. 17


dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Gdańsk Stare Miasto

gmina: Gdańsk powiat:8) Gdańsk

województwo: Pomorskie

kod pocztowy: 80-837 poczta: Gdańsk

7) tel.: (58)301-31-27 faks: (58)346-26-13

e-mail: biuro@kaszubi.pl http:// www.kaszubi.pl


8) numer rachunku bankowego: 85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

nazwa banku: PKO BP SA III Oddział w Gdańsku


9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Ryszard Stoltmann – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Oddział w Szczecinie

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

Zrzeszenie Kaszubsko –Pomorskie

Oddział Szczecin

Ul. Kaliny 4/28

71-682 Szczecin

Tel. 601-725-903

Dgs_szczecin@o2.pl


11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)


Ryszard Stoltmann 601 725 903

Dgs_szczecin@o2.pl


12) przedmiot działalności pożytku publicznego:


a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

popularyzowanie sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
b) działalność odpłatna

nie dotyczy

13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej


Oferent nie prowadzi działalności gospodarczej
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)Nie dotyczy
III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego


Organizacja III Dnia Kaszubskiego w Szczecinie w dniu 14.05.2011 r. oraz wykonanie wystawy „Szczecin , Pomorze Zachodnie – nasza tożsamość ( tytuł roboczy)”.

W ramach Dnia Kaszubskiego :

 • Sesja naukowa „Profesor Gerard Labuda – wybitny historyk, przyjaciel Szczecina” wygłoszona przez m. in. Prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego i Prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka

 • Wystawa dorobku Prof. Gerarda Labudy ze zbiorów Książnicy Pomorskiej

 • Prezentacja multimedialna wystawy „ Szczecin, Pomorze Zachodnie – nasza tożsamość” jej realizacja, prezentacja i wydanie katalogu

 • Wystawa haftu kaszubskiego

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego rozpoczyna się od prawdziwej znajomości historii i kultury małej ojczyzny jaką jest Szczecin i Pomorze Zachodnie To zagadnienie jest szczególnie istotne w warunkach naszego miasta i regionu. Według naszych obserwacji istnieje zapotrzebowanie na tę wiedzę szczególnie wśród pokolenia mieszkańców, którzy urodzili się w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Celem działania naszego stowarzyszenia jest organizowanie spotkań, sesji naukowych i publikacji opracowań służących wypełnieniu luki w tym zakresie.
3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatem naszych działań są przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, bez względu na wiek i wykształcenie , a więc zarówno młodzież jak i osoby starsze. Wszystkie imprezy są otwarte dla każdego zainteresowanego mieszkańca Szczecina.


4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)


Nie dotyczy


5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Wszystkie wymienione zadania w ramach III Dnia Kaszubskiego będą realizacją zakładanych celów wymienionych w pkt. 2 – budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja tych celów nastąpi poprzez udział w imprezach, sesji naukowej, Bardzo ważną funkcję edukacyjną i promocyjną naszego miasta spełni wystawa „ Szczecin, Pomorze Zachodnie – nasza tożsamość”.7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zadana realizowane będą w Szczecinie –Zamek Książąt Pomorskich,


8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)
 • Sesja naukowa „ Profesor Gerard Labuda (1914-2010) – wybitny historyk, przyjaciel Szczecina” Wystawa dorobku naukowego Prof. Gerarda Labudy ze zbiorów Książnicy Pomorskiej

 • Wystawa haftu kaszubskiego

 • Wykonanie wystawy „ Szczecin, Pomorze Zachodnie – nasza tożsamość”, pokaz multimedialny wystawy i katalog do wystawy

Profesor Gerard Labuda to honorowy obywatel miasta Szczecina i doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, który wniósł wielki wkład w badania nad przeszłością Szczecina i Pomorza.
9. Harmonogram13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 14.05.2011 do15.07.2011

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

Terminy realizacji poszczególnych

Działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
 • Sesja naukowa „ Profesor Gerard Labuda (1914-2010) – wybitny historyk, przyjaciel Szczecina”

 • Wystawa dorobku naukowego Prof. Gerarda Labudy ze zbiorów Książnicy Pomorskiej

 • Prezentacja multimedialna wystawy „ Szczecin, Pomorze Zachodnie – nasza tożsamość”

 • Wystawa haftu kaszubskiego

 • Przygotowanie, wykonanie i prezentacja wystawy

„ Szczecin, Pomorze Zachodnie – nasza tożsamość”

Druk katalogu do wystawy

14.05.2011


14.05.2011


14.05.2011


14.05.2011


14.05.2011-

15.07.2011

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Szczecinie10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)Dzień Kaszubski w dniu 14 maja 2011 roku odbędzie się w godzinach od 9.oo do 16.oona Zamku Książąt Pomorskich.

Ogółem w imprezach w tym dniu uczestniczyć będzie ok.500 osób, w sesji naukowej ok. 80 osób, w prezentacjach wystaw ok. 130 osób). W Szczecinie w miesiącu czerwcu wystawa będzie eksponowana w Zamku Książąt Pomorskich. Wystawy obejrzy kilkaset osób.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.


Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)

z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)

z tego z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)

Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

(w zł)

I

Koszty merytoryczne18) po stronie 1. koszty opracowania graficzno-komputerowego wystawy

 2. opracowania treści merytorycznej do wystawy „Szczecin, Pomorze Zachodnie – nasza tożsamość”


20


6150


Szac. 750Szt.


Os.3 000


4 5003000


4 500II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie

1) obsługa zadania
45010osobogodzina4500

4500

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19) :

1) opracowanie i wydanie katalogu i ulotki do wystawy„ Szczecin, Pomorze Zachodnie – nasza tożsamość”Szac.1000

Szac. 2,50

szt

2 5002 500

IV

Ogółem:
14 500

10 000
4 500


2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji


10 000 zł

68,97 %

2

Środki finansowe własne17)


0

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)- 0 zł


……..%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)- 0 zł

……..%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)


0


……..%

3.3

pozostałe17)0
4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)


4 500 zł


31,03%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)


14 500 zł

100%3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty

Nie dotyczy


Nie dotyczy

TAK/NIE1)

brakTAK/NIE1)


TAK/NIE1)


TAK/NIE1)


Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

 • Koszty opracowania graficzno – komputerowego wystawy – 3 000 zł ( 20 tablic po 150 zł)

Wkład osobowy (w tym praca społeczna członków) to praca 30 osób w wymiarze 15 godzin x 10 zł/godz. = 4 500 zł

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego


1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)


Oddział liczy 40 członków, którzy działają społecznie w celu realizacji zadań statutowych i przy organizacji wszystkich imprez. Współpracujemy z najwybitniejszymi naukowcami = historykami i archiwistami ( Profesorowie- Kazimierz Kozłowski, Józef Borzyszkowski, Zygmunt Szultke, Tadeusz Białecki, Józef Stanielewicz, Cezary Olbracht- Prondzyński ,dr Jan Macholak, dr Paweł Gut i inni). Oddział współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim, Instytutem Kaszubskim w Gdańsku, Książnicą Pomorską w Szczecinie.

Przy realizacji przedmiotowego zadania w/w osoby i instytucje będą zaangażowane.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)


Oddział korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń Archiwum Państwowego w Szczecinie, gdzie odbywają się spotkania członków stowarzyszenia. Oddział nie posiada własnej bazy materialnej.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).


Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Szczecinie zorganizował w ostatnich dwóch latach szereg udanych imprez w tym między innymi Pierwszy i Drugi Dzień Kaszubski w Szczecinie. Oddział zorganizował sesje naukowe dotyczące historii i kultury Szczecina i Pomorza Zachodniego i był współwydawcą opracowań związanych z sesjami naukowymi .

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nie dotyczy

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 30 czerwca 2011 roku

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
………………………………………….


………………………………………….


………………………………………….


(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1)


Data……………………………………………….Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).


Poświadczenie złożenia oferty25)


Adnotacje urzędowe25)


1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconNazwa banku: pko sa I oddział w szczecinie

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconWpłat należy dokonywać na konto Ośrodka Sportu I Rekreacji w Biłgoraju (ul. Targowa 15, 23-400 Biłgoraj). Numer rachunku bankowego (pko bp oddział Biłgoraj): 09 1020 5385 0000 9202 0004 2325

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, parp

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, parp

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, parp

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, parp

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconSp zo o. w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconNazwa ośrodka: Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku

Pko bp sa III oddział w Gdańsku iconCentrum Informacji Gospodarczej przy Stowarzyszeniu “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom