Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013
Pobierz 1.05 Mb.
NazwaPlan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013
strona2/15
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar1.05 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

2. Środowisko przyrodniczeKrajobraz i powierzchnia ziemi


Miasto Sierpc położone jest na pograniczu dwóch regionów fizjograficznych - Wysoczyzny Dobrzyńskiej i Wysoczyzny Płockiej. Przeważająca część powierzchni miasta zajmuje wysoczyznę polodowcową - dolinę rzeki Sierpienicy. W części zachodniej granice miasta obejmuje fragment doliny rzeki Skrwy Prawej.

Dolina rzeki Sierpienicy charakteryzuje się wysokimi krawędziami, dużymi spadkami przekraczającymi często 20%, przy czym w części zachodniej dolina jest znacznie szersza niż w części wschodniej.

Pod względem geologicznym teren miasta położony jest na południowo - zachodnim skraju Niecki Mazowieckiej.


W obrębie miasta występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i trzeciorzędowy.

Teren miasta odwodniony jest przez rzekę Sierpienicę uchodzącą do Skrwy Prawej. Wymienione rzeki charakteryzuje śnieżno - deszczowy system zasilania.


Kopaliny


Na terenie Miasta Sierpca nie występują kopaliny


Wody powierzchniowe


Rzeki płynące w obrębie Miasta Sierpca to Skrwa Prawa i Sierpienica. Sierpienica wraz z rzeką Wierzbicą stanowią 33% powierzchni zlewni Skrwy Prawej i w znacznym stopniu decydują o charakterze stosunków wodnych i zanieczyszczeniu wód Skrwy Prawej.


Rzeka Sierpienica mająca źródła w okolicach Bielska prowadzi do granic Sierpca wody odpowiadające II klasie czystości. Miasto Sierpc stanowi główne źródło zanieczyszczenia, zarówno dla ujściowego odcinka rzeki Sierpienicy jak i znajdującej się w odległości 5 km rzeki Skrwy Prawej.


Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są zakłady odprowadzające ścieki oczyszczane we własnych oczyszczalniach do rzeki Sierpienicy tj. Szpital ZOZ i OSM, i ścieki z kanalizacji deszczowej zrzucane bezpośrednio do rzeki.


Wody rzeki Skrwy Prawej odpowiadały III klasie czystości, jednakże rozwój przemysłu w mieście spowodował pogorszenie tego stanu.


Pomimo ewidentnej poprawy stanu czystości wód Sierpienicy, konieczne są dalsze działania w tym zakresie gdyż wody rzeki są nadal pozaklasowe. Należy rozbudowywać systemy kanalizacyjne i prowadzić kontrolę.

Konieczna jest likwidacja punktowych oraz obszarowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni rzeki. Należy przeciwdziałać powszechnemu zjawisku nieszczelności zbiorników bezodpływowych i ich opróżnianiu do gleby, lasów i cieków wodnych.


Klimat


Sierpc zlokalizowany jest w centrum Polski, jego klimat jak w całym powiecie sierpeckim jest klimatem kontynentalnym. Średnia roczna suma opadów wynosi około 500 mm. Są to wartości należące do najniższych w Polsce. Przeważający kierunek wiatru zachodni i południowo - zachodni. Latem wzrasta udział wiatrów północno - zachodnich, zimą południowo - zachodnich. Przeważają wiatry słabe w przedziale prędkości 2 m/s. Przeciętna ilość dni pogodnych w roku wynosi 50, natomiast dni pochmurnych 145.


Ochrona akustyczna


Eliminacja uciążliwości hałasowej jest jedną z przyczyn, dla których ruch tranzytowy powinien zostać wyprowadzony z centrum miasta w wyniku budowy obwodnicy. Poza tym na wybranych odcinkach tras sąsiadujących z zabudową mieszkaniową należy montować ekrany dźwiękochłonne. Należy także docenić rolę biologicznych ekranów w postaci sadzenia wzdłuż ulic w zwarty sposób drzew oraz krzewów.


Szata roślinna


Strefę zieleni na terenie Miasta Sierpca stanowią: dolina rzeki Sierpienicy z jej naturalnym ukształtowaniem i zielenią łęgową tworzącą ciąg ekologiczny oraz system powiązań przyrodniczo - krajobrazowych miasta z obszarami pozamiejskimi.


Tereny leśne występują w zachodniej i północno-zachodniej części miasta. W obrębie doliny rzeki Skrwy Prawej i dolnego odcinka rzeki Sierpienicy występują lasy z przewagą sosny zwyczajnej w drzewostanie z domieszką brzozy, olszy czarnej i robinii.


Natomiast zieleń urządzoną stanowią parki miejskie przy Pomniku Ofiar Katynia, przy Pl. Chopina, przy ul. Wiosny Ludów i Płockiej i przy " Jeziórkach", przy ul. Wiosny Ludów i Braci Tułodzieckich. Ze względu na ubogą zieleń na terenach zurbanizowanych należy w sposób szczególny chronić istniejący starodrzew parków.


Planowane jest powiększenie powierzchni leśnej poprzez przeznaczenie gruntów o niskich klasach bonitacyjnych i nieużytków pod zalesienia. Pożądane jest wprowadzenie nowych zalesień zwłaszcza na obrzeżach istniejących kompleksów leśnych szczególnie w południowo-wschodniej części miasta.

Zwierzęta


Na terenie miasta istnieją różnej wielkości gospodarstwa rolne, w których hodowana są zwierzęta. Na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku, stwierdzono że w Sierpcu jest 334 gospodarstw rolnych, w tym:

 • od 1 do 5 ha - 249

 • od 5 do 10 ha - 60

 • od 10-15 ha - 15

 • od 15-30 ha - 10

Gospodarstwa rolne nastawione są głownie na produkcję rośliną oraz hodowlę trzody chlewnej i bydła, drobnego inwentarza oraz pszczół. Mieszkający w Sierpcu rolnicy mają na terenach ościennych gmin kurniki i wylęgarnie drobiu.

Na obrzeżach miasta znajdują się nieliczne tereny zalesione, głownie w północno-zachodniej jego części. Można tu spotkać zwierzynę dziko żyjącą.

Na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej można zobaczyć wiele różnych gatunków zwierząt, zarówno dziko żyjących, jak i hodowlanych. Na pastwiskach spotykamy pasące się wrzosówki (są to małe długowełniste owce dostarczające doskonałego surowca na kożuchy) i kozy. W zagrodzie z Dzierzążni hodowane jest stado drobiu złożone z różnych odmian kur, indyków, gęsi, kaczek i perliczek. Dla celów komercyjnych hodowane są pociągowe konie uszlachetnionej rasy, używane do jazdy wierzchem i przejażdżek wiejskimi środkami transportu po terenie parku etnograficznego.


Uwarunkowania ochrony środowiska


Statusem zespołu przyrodniczo - krajobrazowego winna objęta być:

- dolina rzeki Sierpienicy na całym odcinku w granicach administracyjnych miasta do ujścia rzeki Skrwy wraz z przyległymi do niej terenami zielonymi.


Ekologiczne cele rozwoju Miasta Sierpca polegają na:

- ochronie obszaru chronionego krajobrazu „Przyrzecze Skrwy Prawej" w zachodniej części miasta,

- ochronie zasobów wód, lasów i terenów zadrzewionych oraz przestrzeni otwartych przed urbanizacją,

- dostosowaniu rozwoju gospodarczego do uwarunkowań przyrodniczych,

- zahamowaniu procesów niszczących środowisko (likwidacja szamb i lokalnych kotłowni, likwidacja dzikich wysypisk),

- uzupełnianiu nasadzeń drzew i krzewów oraz żywopłotów przy ciągach ulicznych, wokół szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej i w parkach przy ulicach Wiosny Ludów, Płockiej, Chopina,

- utrzymaniu i powiększaniu terenów aktywnych biologicznie, w tym poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy na całym jej przebiegu, a szczególnie w strefie staromiejskiej.


Strefa krajobrazu chronionego obejmuje:

- istniejące parki miejskie i zespoły zieleni urządzonej,

- tereny lasów,

- wody otwarte do zachowania i projektowany zbiornik wodny w dolinie rzeki, Sierpienicy,

- ogródki działkowe,

- cmentarze.


Pomniki przyrody


Na terenie Miasta Sierpca do pomników przyrody zalicza się:

1. Znajdująca się na terenie parku podworskiego przy ul. Staszica

 aleja składająca się z 71 lip drobnolistnych o wysokości około 29 m.

 buk pospolity odmiana purpurowa o wysokości 18 m.

2. Znajdująca się w parku miejskim obok Sądu Rejonowego przy ul. Wiosny Ludów

 topola o wysokości 28 m


Występujące na terenie miasta pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej i pozostają pod kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Obowiązuje zakaz niszczenia i podejmowania działań mogących mieć niekorzystny wpływ na wyżej wymieniony drzewostan oraz lokalizację wszelkich obiektów liniowych i kubaturowych w odległości bliżej niż 15 m od pni drzew.


3. Turystyka


Sierpc to jedno z najstarszych miast Mazowsza, siedziba powiatu sierpeckiego. Prawa miejskie miasto otrzymało w 1322 roku.


Miasto Sierpc posiada obszary o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych:

 • kompleks „Przyrzecze Skrwy Prawej" i „Doliny Sierpienicy",


jak też występujące w mieście unikatowe wartości kulturowe stwarzające możliwości dalszego rozwoju turystyki krajoznawczej tj.:

 • staromiejski zespół historyczny

 • największą atrakcję okolicy: Muzeum Wsi Mazowieckiej - skansen - położony na otwartym powietrzu muzeum zabudowy wiejskiej z XIX w. To właśnie tutaj Jerzy Hoffman i Andrzej Wajda kręcili zdjęcia do “Ogniem i mieczem” i “Pana Tadeusza”.

stwarzające możliwości dalszego rozwoju turystyki krajoznawczej.

W Sierpcu tradycyjnie na początku lata organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Kasztelania”. Festiwal ma na celu kultywowanie i propagowanie bogactwa kultury ludowej różnych narodów poprzez prezentowanie najcenniejszych i autentycznych wartości kulturowych w śpiewie, muzyce, tańcach, obrzędach i zwyczajach ludowych. Uliczny korowód i liczne koncerty, które odbywają się przez trzy dni na stadionie miejskim, są wspaniałym, barwnym pokazem folkloru. Festiwal przyciąga licznych widzów nie tylko z Sierpca, ale również z okolicznych miejscowości i miast. Jest znakomitym miejscem spotkań z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi.

3.1.Turystyka pobytowaSierpc w obrębie granic miasta nie przewiduje urządzeń wypoczynku o charakterze pobytowym. Zakłada, że w tym celu wykorzystane będą okolice miasta w rejonach jezior Szczutowskiego i Urszulewskiego.


Budownictwo letniskowe


Na terenie Sierpca nie występują zabudowania letniskowe


Baza noclegowa


 • Hotelik „Delfin” przy pływalni krytej

ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu

tel. (24) 275-70-40, www.basen.sierpc.com.pl


W okolicach miasta:

 • MAXIM - Borkowo Kościelne (na granicy z miastem przy trasie krajowej nr 10)

tel. (24) 275-63-95


 • OAZA - Karolewo (przy trasie krajowej Nr 10)

tel. (24) 274-14-70


 • ZAJAZD „KASZTELAN”

Białasy 55, 09-227 Szczutowo

Tel. (24) 275-61-63


Agroturystyka


Miasto ma w zamyśle wprowadzenie gospodarstw agroturystycznych, pokoi gościnnych, jako nowych form zagospodarowania turystycznego


Pola biwakowe


Na terenie Sierpca nie ma wydzielonych miejsc na pola biwakowe


3.2.Turystyka kwalifikowanaSzlaki piesze


Jedyne szlaki piesze wytyczone są na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej


Szlaki rowerowe


Powstała jedna ścieżka rowerowa o długości 616m i szerokości 2m wzdłuż ul. Mickiewicza


Jazda konna


Przejażdżki konne: wozem, bryczką, w siodle, zimą - kuligi oferuje Muzeum Wsi Mazowieckiej


Kajakarstwo, Żeglarstwo, Spływ tratwami


Na terenie miasta nie ma możliwości uprawiania sportów wodnych


3.3.RekreacjaŁowiectwo


W Sierpcu istnieją trzy Koła Łowieckie: „Krzyżówka”, „Trop” i „TUR”


Wędkarstwo


Wędkować można na sierpeckich „Jeziórkach” oraz na rzece Sierpienicy. Systematycznie organizowane są zawody w wędkarstwie spławikowym i spinningowym przez Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego Numer 1 w Sierpcu.


Grzybiarstwo


Okoliczne obszary leśne, znajdujące się w okolicach Sierpca, stwarzają odpowiednie warunki dla zbieraczy grzybów.


Plaże/przystań


W pobliżu Sierpca, przy trasie do Rypina i Brodnicy, położone jest Jezioro Urszulewskie. Cieszy się ono dużym powodzeniem wśród mieszkańców naszego miasta, Warszawy i innych zakątków kraju. Wielu z nich ma tu swoje domki wypoczynkowe, spędza kilka tygodni w ciągu roku.

Przy trasie do Płocka (przez Mochowo) znajduje się Jezioro Bledzewskie z plażą i wypożyczalnią sprzętu wodnego.


Statek spacerowy


Na terenie miasta nie ma możliwości spędzenia czasu na statku spacerowym


Trasy spacerowe


Trasy spacerowe wytyczone są na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej


Ścieżki edukacyjne


Ścieżki edukacyjne wytyczone są na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej

Miejsca do grillowania


Na terenie miasta brak jest wydzielonych miejsc na grillowiska, jednak tego rodzaju rekreacje oferują przydrożne bary.


Gastronomia

 • KAPRYS

ul. Konstytucji 3 Maja 19

 • BAR OAZA BIS

ul. Armii Krajowej 11

 • „AGA” - bar przy krytej pływalni

ul. Sucharskiego 2

 • „KAMIL”

ul. Kilińskiego 34

 • Karczma POHULANKA na terenie skansenu

ul. Narutowicza 64

 • Pizzeria „BONA”

ul. Jana Pawła II 1

 • Pizzeria „FLORENTINO”

ul. Traugutta 3a

 • BAR „JOANNA”

ul. Reymonta 76

 • Kawiarnia U MARIUSZA

ul. Braci Tułodzieckich 4

 • Pizerria SAHARA

ul. Wiosny Ludów 22


PUBY

 • DARO

ul. Wiosny Ludów 32

 • HADES

ul. Piastowska 27

 • COUNTRY

ul. Piastowska 8


Parkingi dla turystów


 • Muzeum Wsi Mazowieckiej ma rozbudowany parking dla swoich turystów.

 • ul. Płocka:

- przy poczcie 100 miejsc

- przy POLO Markecie 13 miejsc

 • ul. Świętokrzyska:

- przy browarze 50 miejsc

- przy stadionie 30 miejsc

 • ul. Piastowska:

- przy Domu Kultury 20 miejsc

- przy Urzędzie Miejskim 10 miejsc

 • ul. Konstytucji 3 Maja:

- przy Liceum Ogólnokształcącym 25 miejsc

 • przy Placu Chopina i przy ulicy Zielonej - 35 miejsc

 • przy Braci Tułodzieckich:

- w pobliżu banków 15

- naprzeciwko Gimnazjum 25

3.4. Animacja turystykiJako obszary predysponowane dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych wskazano głównie tereny w dolinie rzeki Sierpienicy, od Starego Miasta do skansenu oraz rejon ulicy Sempołowskiej.


Istniejące zbiorniki wodne (powyrobiskowe) wraz z otaczającym je terenem, powinny stać się po zagospodarowaniu, kolejnym miejscem wypoczynku, zwłaszcza po wykształceniu:

- ścieżek spacerowych,

- ścieżek rowerowych,

- obiektów rozrywki,

- szlaki turystyczne i kajakowe wzdłuż Skrwy i Sierpienicy,

- ścieżki przyrodnicze, np. w skansenie i w dolinie Sierpienicy.


Miasto ma w zamyśle wprowadzenie nowych form zagospodarowania turystycznego, takich jak:

- gospodarstwa agroturystyczne

- punkt informacji turystycznej,

- szlaki turystyczne i kajakowe wzdłuż Skrwy i Sierpienicy

- pokoje gościnne


Niezwykle ważne będą działania na rzecz promocji atrakcyjności przyrodniczo -krajobrazowej i turystycznej miasta, a także poprawa jego wizerunku poprzez:

- poprawę estetyki miasta (czystości, ładu i porządku),

- dbałość o trawniki, zieleńce i parki

- kreowanie miejsc i terenów tożsamości,

- rozwój usług bytowych,


4. Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne


Znaczenie infrastruktury technicznej znajduje odbicie w wydatkach urzędu miasta. Infrastruktura jest kluczowym elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej i pełni ważną rolę w życiu gospodarczym. Infrastruktura sprzyja bądź nie podejmowaniu działalności gospodarczej. Rozwój infrastruktury jest potencjalnie wielką szansą na rozwój gospodarczy.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Powiązany:

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconPlan Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006 oraz 2007-2013 dla Gminy Jarosław

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconPlan rozwoju lokalnego Gminy Wierzchlas na lata 2005 2013

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconPlan rozwoju lokalnego miasta lublińca na lata 2004-2013

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Wielkie na lata 2007-2013

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconPlan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 2008-2013

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconBurmistrz Choroszczy Plan rozwoju Lokalnego Miasta I Gminy Choroszcz na lata 2004-2013

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconP rogram rewitalizacji gminy miejskiej łaziska górne na lata 2005-2006 oraz lata 2007-2013

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconPlan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 z projekcją na lata 2007-2010 dla gminy malczyce wrocław, sierpień 2004 roku

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconPlan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2013

Plan rozwoju lokalnego miasta sierpca lata 2005-2006 oraz 2007-2013 iconLokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2005-2006 I następne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom