Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole
Pobierz 19.15 Kb.
NazwaUczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar19.15 Kb.
TypDokumentacja
Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole.


O reformie systemu edukacji wielu nauczycieli myślało z niepokojem, lękiem, a nawet niechęcią. Świadomy swych zadań nauczyciel nie miał jednak powodu do obaw. Reformę bowiem należy wdrażać mądrze, spokojnie i z sercem.

Nowy kształt szkoły pozwala wyjść z dramatycznego ograniczenia, które narzucił wyścig między powiększającym się zasobem wiedzy i szansą zapamiętywania w szkole wiadomości, nie mówiąc już o możliwościach ich zrozumienia. Edukacja w zreformowanej szkole opiera się na zharmonizowaniu nauczania, kształceniu umiejętności oraz wychowaniu. Każda część zadania stanowi równoważny wymiar pracy nauczyciela, bo wiadomości tak samo jak wychowanie i umiejętności są niezbędne dziecku i potem młodemu człowiekowi, aby mógł rozwijać swoją osobowość, dorastać, osiągać samodzielność i znaleźć swoje miejsce w życiu.

Jednym z najważniejszych celów reformy oświaty jest podniesienie jakości i efektów kształcenia poprzez nauczanie i wychowanie. W nowym ustroju szkolnym, na pierwszym etapie edukacji, obowiązującą formą kształcenia jest edukacja wczesnoszkolna. W zreformowanej szkole dąży się do bezpośredniego poznawania przez dzieci rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej przez m.in. działanie. Edukacja wczesnoszkolna umożliwia łączenie treści w jedną całość i ukazanie dziecku scalonego obrazu świata. Jest możliwość równorzędnego traktowania nauczania i wychowania oraz skuteczniejszej realizacji celów wychowawczych. Integracja stwarza także korzystniejsze niż do tej pory warunki i możliwości wielostronnej aktywności uczniów, w tym także odkrywania wiedzy i operatywnego korzystania z niej.

Nauczyciel ma swobodę w regulowaniu czasu zajęć lekcyjnych zgodnie z możliwościami dzieci, ich potrzebami, rytmem biologicznym oraz zaawansowaniem w zagadnieniach będących przedmiotem zajęć, aby wykorzystać naturalne potrzeby dziecka, które wyraża siebie w różnych formach aktywności.

Rodzice jako pierwsi nauczyciele kształtują psychikę dziecka, dają pierwszą wiedzę o życiu i świecie, wpajają zasady moralne, rozbudzają uczucia i kształtują wyobraźnię. W pełnieniu tych obowiązków szkoła winna udzielać rodzicom wszechstronnej pomocy. W szkole i w nauczycielach rodzice znajdować powinni najbliższych pomocników, sojuszników i przyjaciół. Należy pamiętać o tym, że to współdziałanie powinno opierać się na zaufaniu, życzliwości i wzajemnym szacunku.

Szkoła aby mieć szansę na dobre wychowanie ucznia, na jego rozwój i pielęgnowanie wartości ogólnoludzkich, by mieć szansę na autorytet musi znaleźć płaszczyznę porozumienia z rodzicami, musi zdobyć zaufanie rodziców.

Odejście od systemu przedmiotowo-lekcyjnego na rzecz systemu zintegrowanego spowodowało wiele radykalnych zmian w codziennym życiu szkolnym. W sposób zasadniczy zmieniła się całkowicie organizacja procesu uczenia się dziecka i nauczyciela. Toteż każdy dzień w szkole przynosi wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego wiele nowych doświadczeń. Dobre wzajemne relacje będą wtedy, gdy działania nauczycieli będą przezroczyste, czytelne dla rodziców, gdy nauczyciele będą często zapraszać rodziców do szkoły, do udziału w różnych imprezach, gdy pomogą zrozumieć rodzicom, co i dlaczego
w szkole się dzieje, co powinien dać szkole (swojemu dziecku) rodzic, jak ma wspierać własne dziecko w szkolnym bytowaniu i w szkolnym rozwoju. Rodzina i szkoła stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze, które mają ogromny wpływ na wielostronny rozwój młodego pokolenia. Wpływ ten jest tym korzystniejszy, im częściej nauczyciele i rodzice skłonni są do aktywnej współpracy.

Postulaty wzrostu roli rodziców (i uczniów) w szkolnych procesach decyzyjnych
są doskonale znane. Już J.J. Bzowski w 1930 roku pisał, że rodzice muszą mieść w szkole głos poważny "w zakresie funkcji doradczych, do których uprawnia ich znajomość dziecka
i argument życiowy (...). Muszą oni być uważani przez szkołę za czynnik moralnie równorzędny, współmierny do ich roli życiowej oraz stanowiska rodziców swoich dzieci. Ich rzeczą nie subordynacja, ale koordynacja poczynań ze szkołą, jako wyraz zdrowej, harmonijnej, istotnej współpracy."

W Zeszycie 10. Biblioteczki reformy czytamy: "Dobra szkoła powinna być miejscem, które uczniom i nauczycielom zapewnia klimat sprzyjający pracy i własnemu rozwojowi. Myślenie o dobrej szkole jest równoznaczne z myśleniem o szkole bezpiecznej i przyjaznej, o instytucji zdolnej do przekształcania się i zmieniania, elastycznie reagującej na potrzeby. Nowa filozofia szkoły opiera się na współpracy wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów, rodziców, całej społeczności lokalnej.

Szkoła, na skutek bezpośredniej formy kontaktów z rodzicami, może wpływać
na podniesienie jakości wychowania w rodzinie i poprawę sytuacji dziecka zarówno w domu, jak i w szkole. Każdy nauczyciel ponosi odpowiedzialność za właściwe współdziałanie szkoły i domu. Powinien więc podejmować działania, które sprawią, że rodzic będzie się czuł w szkole dobrze i chętnie będzie ją odwiedzał. Gdy nawiążą się pozytywne relacje między nauczycielem, a rodzicami, skorzystają na tym przede wszystkim dzieci, bowiem ich rodzice będą się czynnie włączać w życie szkoły, pomagając nauczycielowi w organizowaniu różnych imprez dla dzieci. Nauczyciel współpracując z rodzicami może również wyposażyć ich w wiedzę na temat wychowania dzieci. W ramach pedagogizacji rodziców można organizować odczyty, prelekcje, pokazy filmów, spotkania z zaproszonymi gośćmi i propagować fachową literaturę przedmiotu. Tak pojmowana pedagogizacja powinna dotyczyć przede wszystkim problematyki wychowawczej, ale także innych aspektów funkcjonowania rodziny, jak np. zagadnień prawnych, zdrowotnych czy społecznych. Dzięki szeroko zakrojonej pedagogizacji wiedza rodziców może się także wzbogacić o wiadomości dotyczące higieny, genetyki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, socjologii, ekonomii oraz medycyny.

Rodzice są koniecznym i nieocenionym filarem, od którego zależy sprawne funkcjonowanie szkoły. Pozyskanie sobie rodziców, nawet jeśli wymagałoby to długiego czasu i licznych zabiegów ze strony nauczyciela, jest zasadniczym warunkiem skutecznego oddziaływania wychowawczego na terenie szkoły. Dlatego też my, jako nauczyciele, powinniśmy pobudzać zainteresowanie rodziców światem dziecięcych przeżyć oraz tym, co się dzieje w szkole i klasie, a także zmieniać rodzicielską świadomość pedagogiczną. Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, dzięki któremu występuje lepszy przepływ informacji na temat ucznia, i które stwarza możliwość szczerej rozmowy i poznania dokładnej opinii o szkole oraz o pracy nauczyciela. Im większa jest wiedza rodziców na temat pracy nauczyciela, jego zadań oraz problemów, z jakimi się boryka, tym silniejsze oddziaływanie wychowawcze na dziecko. Współpraca rodziców z nauczycielem pozwala na lepsze rozumienie dziecka przez obie strony. Ponadto oczekiwania rodziców mają decydujący wpływ na tworzenie planu wychowawczego na danym etapie kształcenia.

Dziecko powinno mieć przekonanie o autentycznym i trwałym zainteresowaniu nim i jego postępami – zarówno ze strony nauczyciela, jak i rodziców. Trzeba, aby miało świadomość, że nie jest to zainteresowanie okazjonalne i chwilowe, a co za tym idzie – nie powinno budzić lęku i poczucia zagrożenia. Obecność rodzica w życiu szkoły w różnych formach jej działalności mobilizuje nauczycieli do poszukiwania różnorodnych form i środków umożliwiających współpracę z rodzicami. Zależy nam na ukazaniu rodzicom szkoły
i pracujących w niej nauczycieli jako środowiska profesjonalnego, przyjaznego
i kompetentnego.

Co zyskują dzieci dzięki współpracy rodziców i nauczyciela?


Ewaluacja jest podstawowym elementem całego procesu wychowawczo-dydaktycznego. Pozwala określić, czy nasze zamierzenia edukacyjne wobec dzieci są właściwe, czy środowisko uczenia dziecka odpowiada jego potrzebom rozwojowym, czy rzeczywiście wiemy czego dziecko oczekuje.

Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny. Ich doniosła rola w procesie dydaktyczno-wychowawczym wynika z faktu, iż stanowią dwa podstawowe środowiska liczące się w życiu dziecka.
Są zazwyczaj terenem licznych oddziaływań mających decydujący wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Dlatego wychowanie w rodzinie i w szkole jest tym skuteczniejsze, im mocniej opiera się na współpracy nauczycieli i rodziców.

Odpowiednio zorganizowane współdziałanie między rodzicami i nauczycielem może przynieść dzieciom wielorakie korzyści. Może ono sprzyjać np.: lepszemu poznaniu
i rozumieniu dziecka przez nauczyciela i rodziców, uzgodnieniu właściwego podejścia
do dziecka oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wychowawczej w szkole i w domu.

Lepsze poznanie i rozumienie uczniów przez nauczyciela i rodziców ma istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, zwłaszcza w pierwszym etapie nauki w szkole. Nowy uczeń nie jest nigdy przysłowiowym” surowym materiałem”, którym nauczyciel może się posługiwać w dowolny sposób, nie licząc się z jego indywidualnością i poczuciem godności. Lepiej poznać i zrozumieć dziecko może nauczyciel podczas rozmów prowadzonych z rodzicami na jego temat. Przy tej okazji również rodzice dowiadują się z relacji wychowawcy o przystosowaniu się ich dziecka do warunków, pracy i życia w szkole. Wymiana tego rodzaju informacji ma ogromne znaczenie, gdyż zwiększa możliwość indywidualizowania stawianych dziecku wymagań i okazywania wyrozumiałości dla niektórych jego potknięć i słabości. Nauczyciel, który np.. przekona się w jak trudnych warunkach domowych dziecko odrabia zadanie, z pewnością zupełnie inaczej zareaguje na jego niedbałe odrobienie czy nie odrobienie w ogóle, niż wtedy, gdy nie zna sytuacji domowej. Podobnie matka, która w rozmowie z nauczycielem przekona się o zdolnościach syna lub córki, będzie się starała stworzyć dziecku w domu optymalne warunki do ich rozwoju.

Kolejnym rezultatem współpracy nauczyciela i rodziców jest uzgadnianie działań wychowawczych, których celem jest stwarzanie właściwej atmosfery wychowawczej w szkole i w domu. Atmosfera wychowawcza zależy od postępów dziecka w nauce i zachowaniu oraz jego samopoczucia. Samopoczucie zaś w dużej mierze zależy
od nastawienia do niego nauczyciela i rodziców i jest tym lepsze, im bardziej są oni wyrozumiali i serdeczni dla dziecka, a zarazem zgodni w stawianych mu wymaganiach.

Zarysowane dla dziecka korzyści właściwej współpracy nauczyciela i rodziców na pewno nie obejmują wszystkich zalet, ale przekonują, że podjęty przez nauczyciela i rodziców trud jest zawsze opłacalny, gdyż jest wspólnym działaniem dla dobra poszczególnych uczniów.

Tak obopólne działanie nauczyciela i rodzica rozwija zainteresowania, pobudza do działania uczniów, którzy czują poparcie zarówno domu jak i szkoły. Wtedy uczeń łatwiej dostrzega co jest dobre, częściej włącza się w różnego typu działalność społeczną, uczy się pomagać innym, a tym samym dowartościowuje samego siebie, czuje się sprawczy i potrzebny.

W związku z wprowadzeniem do klas pierwszych szkół podstawowych w roku 2009/2010 nowej podstawy programowej kol. D. Wawrzyniak i kol. G. Bączkowska wypełniały arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej, która miała na celu uzyskanie informacji o stosowanych przez szkołę rozwiązań organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej.

Danuta Wawrzyniak

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconRelacja nauczyciel uczeń rodzic. Żeby wszystkim nam, żyło się lepiej

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconWykaz nowych płyt cd cd – 1 Dyrektor w zreformowanej szkole/ Irena Dzierzgowska

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconSztuka porozumiewania się rodzic uczeń

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconNauczyciel rodzic, jak wspólnie pracować nad wychowaniem dzieci

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconKAŻdy rodzic wiedzieć powinien opracowanie- nauczyciel plastyki I nauczania zintegrowanego

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconRozkład materiału yippee blue n – nauczyciel, u – uczeń

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconOsobowości I postawy nauczyciela w stosunkach interpersonalnych nauczyciel – uczeń

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconAnaliza relacji nauczyciel – uczeń ( w oparciu o analizę transakcyjną)

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconEdukacja na rzecz bezpieczeństwa I skuteczna komunikacja nauczyciel – uczeń”

Uczeń – Rodzic – Nauczyciel w zreformowanej szkole iconRenata komorowska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu obraz relacji uczeń nauczyciel

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom