Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania
Pobierz 12.02 Kb.
NazwaPojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar12.02 Kb.
TypPojęcia

dr Elżbieta Bielecka

Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna
Ćwiczenia - studia dzienne

Wykłady, ćwiczenia – studia zaoczne  1. Założenia i cele

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z przedmiotem i zakresem nauki o wychowaniu resocjalizującym oraz pracy z osobami z zaburzeniami przystosowania społecznego. Zajęcia obejmują treści związane z diagnozą funkcjonowania nieletnich (którzy weszli w konflikt z prawem bądź zasadami współżycia społecznego) oraz ocenianiem procesu resocjalizacji w warunkach środowiska zamkniętego i otwartego. Podejmowane problemy stwarzają podstawy do rozumienia oraz stosowania rozmaitych strategii i procedur profilaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych.
  1. Treści kształcenia

1. Interdyscyplinarny charakter wiedzy o resocjalizacji i profilaktyce społecznej. Wybrane problemy tożsamości pedagogiki resocjalizacyjnej w świetle współczesnych teorii i nurtów wychowania.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii i metodyki oddziaływania.

3. Norma (pojęcie, kryteria) i patologia w zachowaniu ludzkim.

4. Objawy, etiologia, ujęcia definicyjne nieprzystosowania społecznego.

5. Pojęcie, stadia i typologie nieprzystosowania społecznego. Odpowiedzialność prawna nieletnich.

6. Teorie i badania nad nieprzystosowaniem społecznym.

7. Teorie nieprzystosowania i ich związek z modelami diagnozy i resocjalizacji.

8. Fazy i efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich.

9. Systemy oraz instytucje prewencyjne, kontroli społecznej, resocjalizacyjne.

10. Resocjalizacja w instytucjach o charakterze zamkniętym i środowisku otwartym.

11. Kierunki resocjalizacji nieletnich w Polsce i za granicą.

  1. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student wykaże się umiejętnością analizy zaburzeń przystosowania społecznego, wskazania i wyboru właściwych podejść profilaktycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w środowisku instytucjonalnym i

otwartym.


  1. Treści programowe, które student powinien opanować przed przystąpieniem do studiowania przedmiotu

Treści przedmiotów ogólnych na poziomie liceum lub technikum.


  1. Warunki i sposób zaliczenia

Obecność i aktywność na zajęciach. Kolokwium zaliczeniowe dopuszczające do egzaminu.

Egzamin ustny z zakresu materiału przerobionego na ćwiczeniach i wykładach.


  1. Literatura obowiązkowa

Pospiszyl K., Resocjalizacja, Warszawa 1998, Wyd. Akad. „Żak”.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2000, Wyd. WSPS.

Resocjalizacja, t.1 i 2, red.) Urban B., Stanik J., Warszawa 2007, PWN.

  1. Literatura zalecana

Bandura A., Walters R. H., Agresja w okresie dorastania, Warszawa 1968, PWN.


Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące Warszawa 1980, PWN.

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000, Wyd. UJ.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconTemat pojęcie wychowania (pokazać w różnych koncepcjach, ujęciach. Porównanie pojęć wychowanie a socjalizacja, wychowanie a opieka, wychowanie a nauczanie)

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconOpieka, wychowanie, pomoc definicja pojęcia opieka, ujęcie wąskie I szerokie (wg Kamińskiego)

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconDrinking sensibly in bradford the alcohol harm reduction strategy

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconK2 Opieka, wychowanie, pomoc, pojęcia, definicje, elementy składowe

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconPoradnik dla instruktora rekreacji ruchowej z zakresu teorii I metodyki rekreacji, Warszawa

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconPojęcia z zakresu logiki I teorii mnogości

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconPojęcia z zakresu poetyki, teorii I historii literatury (I. 21)

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconProfilaktyka I interwencja w przypadkach przemocy seksualnej w placówkach resocjalizacyjnych ministerstwa sprawiedliwośCI

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconCzym jest profilaktyka, jakie są jej cele powstało wiele teorii I poglądów. Poniżej skupię na trzech sposobach rozumienia profilaktyki (Zbigniew Gaś, 1993, “Profilaktyka uzależnień”)

Pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii I metodyki oddziaływania iconSpis publikacji za lata 2004-2008 zakład pedagogiki opiekuńczej I resocjalizacyjnej 2004

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom