Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna
Pobierz 106.98 Kb.
NazwaSzkolny program profilaktyczny podstawa prawna
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar106.98 Kb.
TypDokumentacja
SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYCZNY

 

PODSTAWA PRAWNA

 STANDARDY I WSKAŹNIKI PRACY PROFILAKTYCZNEJ

 PROFILAKTYKA W SZKOLE

        CELE PROFILAKTYKI

        GŁÓWNE ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

        ZADANIA SZKOŁY

        ZADANIA WYCHOWAWCY

        ZADANIA  NAUCZYCIELI

        ZADANIA RODZICÓW

        POZIOMY PROFILAKTYKI 

KSZTAŁTOWANE POSTAWY UCZNIÓW

OPIS PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI  W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

WYKAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH

 SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

WSTĘP


Program profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 1 w Koninie.

Jest zgodny z podstawą prawną i istniejącymi w szkole dokumentami: statutem szkoły, programem wychowawczym.

Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Eliminowanie czynników ryzyka może być skuteczne jedynie wtedy, jeśli wprowadzi się w działanie wzmacniające czynniki chroniące.

Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów. Służy temu min. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska.

  

PODSTAWA PRAWNA

1.  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 (ochrona praw dziecka  

     przed przemocą , wyzyskiem i demoralizacją)


2. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i Sportu  z  dnia  31   stycznia   2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed   następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

STANDARDY I WSKAŹNIKI PRACY PROFILAKTYCZNEJ

 STANDARD

 Szkoła realizuje program profilaktyki uwzględniający potrzeby uczniów, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą.

W procesie działań profilaktycznych uczestniczą uczniowie, rodzice i wszyscy nauczyciele. Zintegrowane działania profilaktyczne w szkole podejmowane są systematycznie i odpowiadają uznanym powszechnie normom postępowania.

Wskaźniki

 1.    Szkoła posiada program profilaktyki zgodnie z przepisami prawa.

2.    Szkoła planuje i systematycznie realizuje zadania profilaktyczne.

3.    Realizacja programu profilaktyki skutecznie przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień.

4.    Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną .

5.    Uczniowie są motywowani do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą.

6.    Szkoła na bieżąco i zgodnie z potrzebami analizuje, ocenia i dokumentuje efekty pracy profilaktycznej.

  

PROFILAKTYKA W SZKOLE


Istotą niżej przedstawionego programu szkolnej profilaktyki jest ochrona dzieci przed różnorodnymi zagrożeniami a także reagowanie w sytuacji pojawiających się zagrożeń poprzez podejmowanie szerokiego zakresu działań profilaktyczno – wychowawczych.

Cele profilaktyki


1.    Ochrona ucznia przed różnorodnymi zakłóceniami jego rozwoju.

2.    Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego ucznia rzetelnej wiedzy o zagrożeniach.

3.    Doskonalenie przez uczniów umiejętności oceny ryzyka związanego z używaniem środków uzależniających i odurzających.

4. Umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia.

5. Budowanie pozytywnych przekonań i postaw.

6. Rozwijanie ważnych umiejętności psychospołecznych.

7. Utrwalanie u uczniów postaw i zachowań społecznych   warunkujących prawidłowy rozwój.

8. Kształtowanie systemu wartości i opartego na nim sensu życia.

9. Uświadomienie życiowej użyteczności edukacji szkolnej i poznawania reguł pracy umysłowej.

10. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych

11.  Zaangażowanie środowiska rodzinnego w działalność profilaktyczną

 

Główne zadania szkolnego programu profilaktyki


     Oczekiwane postawy wychowanków zostaną ukształtowane poprzez zadania ukierunkowane na ucznia i jego rodziców a realizowane przez wychowawców, innych nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 Zadania realizowane przez szkołę wobec ucznia są następujące:

 1.    wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie

2.    budowanie poczucia wartości

3.    wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju

4.    kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

5.    wspieranie w sytuacjach trudnych

6.    wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym i rodzącą się agresją.

 

  Zadania realizowane przez wychowawców klas:

 1.  integracja zespołu klasowego

2.  dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie

3.  współpraca z rodzicami

4.  wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych    sytuacjach

 

Zadania ukierunkowane na rodziców:

1.  poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

2.  organizowanie spotkań, konsultacji ze specjalistami  podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców.

  

Zadania realizowane przy współpracy środowiska lokalnego


1. spotkania uczniów z policjantem, kuratorem sądowym dla nieletnich, lekarzem

2. współpraca z MOPR, TPD (Rzecznik Praw Dziecka), Sądem, Policją

 

Zadania szkoły


 1.    Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń.

2.    Informowanie uczniów o zagrożeniach i ich skutkach.

3.    Współpraca z rodzicami w zakresie działań profilaktycznych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

4.    Poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom.

5.    Przygotowanie nauczycieli do przeciwdziałania zagrożeniom.

6.    Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci oraz stopnia zagrożenia.

7.    Organizowanie zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój ucznia.

8.    Współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół          w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

9.    Określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie profilaktyki.

 

Zadania wychowawcy

 1.    Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w klasie  i rozpoznawanie zagrożeń występujących w otoczeniu ucznia.

2.    Sporządzanie i wdrażanie planu realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych w swojej klasie.

3.    Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie zagrożeń patologią w środowisku rodzinnym i szkolnym.

4.    Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

5.    Wpływ na strukturę klasy i panujący w niej  klimat.

6.    Włączenie do realizacji programu profilaktycznego innych nauczycieli i specjalistów.

7.    Systematyczne dokonywanie oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie programu i dostosowywanie do aktualnych potrzeb.

  

Zadania nauczycieli 

1.    Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych w szkole.

2.    Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych poprzez włączanie do swojego programu edukacyjnego treści o charakterze profilaktycznym.

3.    Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami.

4.    Stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

5.    Reprezentowanie przez nauczycieli pozytywnych wzorów zachowań.

6.    Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktyki.

 

Zadania rodziców


1.    Uczestnictwo w diagnozie potrzeb wychowanków w zakresie profilaktyki.

2.    Opiniowanie programu działań profilaktycznych w klasie.

3.    Systematyczna współpraca z wychowawcą klasy w zakresie zaspokojenia potrzeb swoich dzieci.

4.    W sytuacji poważnych zagrożeń korzystanie z pomocy specjalistycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, centrum pomocy rodzinie, placówek służby zdrowia.

5.    Poszerzenie swojej wiedzy dotyczącej zagrożeń i ich zapobieganiu poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez szkołę oraz czytelnictwo literatury.

 

 Monitoring 

1.    Wychowawca prowadzi na bieżąco rejestr działań profilaktycznych w dzienniku zajęć i teczce wychowawcy.

2.    Sporządza okresowe sprawozdania z realizacji działań profilaktycznych

  

Poziomy profilaktyki


 Główne zadania określone w programie profilaktycznym będą realizowane na dwóch poziomach:

 I poziom     informacyjno – edukacyjny

 Adresowany jest do ogółu dzieci i młodzieży.

Celem tej profilaktyki jest promocja zdrowego stylu życia, zmiana niekorzystnych norm i postaw społecznych, kształtowanie umiejętności społecznych, informacje o szkodliwości środków uzależniających.

Działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej nastawione są na przekazywanie informacji o konsekwencjach używania środków odurzających oraz na kształtowanie ważnych umiejętności życiowych

( radzenia sobie ze stresem, nawiązywania kontaktów z ludźmi, opierania się presji grupy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów itp.)

  

II poziom    terapeutyczny

 Adresowany jest do grupy dzieci, która miała już za sobą pierwszy kontakt ze środkami uzależniającymi lub należą do grupy zagrożonej niedostosowaniem społecznym, mają zaburzenia osobowości.

Celem tej profilaktyki jest zapobieganie pogłębianiu się tych problemów, rzetelna informacja o skutkach uzależnień oraz eliminowanie zaburzeń osobowościowych.

 Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole realizowana jest przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz pielęgniarkę szkolną odpowiednio na:

        zajęciach profilaktycznych w ramach

-         form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności: zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć psychoedukacyjnych,

-         godzin dla wychowawcy klasy,

-         godzin do dyspozycji dyrektora,

-         zajęć pozalekcyjnych,

-         zajęć świetlicowych

        zajęciach edukacyjnych w ramach:

-         przedmiotów, których podstawa programowa uwzględnia zagadnienia dotyczące profilaktyki uzależnień,

-         ścieżek edukacyjnych: edukacja prozdrowotna, wychowanie do życia w rodzinie.

 

KSZTAŁTOWANE POSTAWY UCZNIÓW 

Podejmowane działania profilaktyczne maja ukształtować ucznia który: 

-      jest odpowiedzialny; rozróżnia zachowania dobre i złe, stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów, cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki, wytrwale i konsekwentnie szuka innych rozwiązań; działając w grupie poczuwa się do odpowiedzialności, systematycznie i sumiennie wywiązuje się z przydzielonych mu zadań, 

jest otwarty; umie prezentować swoje zdanie i słuchać opinii innych, wie  że istnieją różne sposoby komunikowania i rozwiązywania konfliktów, 

        -  jest tolerancyjny; nawiązuje przyjazne kontakty z  innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność, 

        - jest rozważny; szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny, potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach. 

 

OPIS PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 


Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

W myśl tego dokumentu szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają , posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

Działania interwencyjne  

I.                   W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył   18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:


1.    Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2.    Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

3.    Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4.    Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5.    Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła  wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor     szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania   leży w kompetencji tych instytucji.

  

II.                  W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1.    Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2.    Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3.    Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

4.    Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.

5.    Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

6.    Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

  

III.                W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1.    Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2.    Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.

3.    Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

IV.              W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1.    Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2.    O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3.    W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi     substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4.    Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

        posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;

        wprowadzanie do obrotu środków odurzających;

        udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;

        wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

  

V.                                Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

        niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

        ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

        przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,

        powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,

        niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,

        zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

VI.             Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

        udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

        niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

        powiadomienie rodziców ucznia,

        niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów
i wezwać policję - tel.997 lub 112.

  

WYKAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH

Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami wspomagającymi ją w działaniach profilaktycznych:

         Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koninie

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

        Komenda Miejska Policji w Koninie. Wydział ds. nieletnich . Wydział Prewencji.

        Sąd Rejonowy. Wydział Rodzinny i Nieletnich w Koninie.

        Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”

        Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie. Sekcja Oświaty Zdrowotnej.

        Świetlice Socjoterapeutyczne w Koninie

 

Wykaz najważniejszych instytucji profesjonalnie przygotowanych do niesienia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych

* Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „ Szansa”    - tel. 2428266

* Ośrodek Pomocy Bezdomnym – tel. 2445295

* Policyjny Telefon Zaufania - 2472444

* Młodzieżowy Telefon Zaufania - 2423384

* Telefon Zaufania AA - 2428266

* Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Koninie - 2422471

* Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii „Monar”

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ   

Za planowanie i realizację profilaktyki w klasie odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który:

- tworzy Klasowy Program Profilaktyki w oparciu o przedstawione przez Zespół Wychowawczy propozycje, oczekiwania uczniów i rodziców oraz własną analizę sytuacji wychowawczej klasy,

- wybrane zadania i formy realizacji przedstawia w załączonej tabeli nr 1

Tematyka zagadnień profilaktycznych na danym etapie edukacyjnym                       

       MIESIĄC

I  etap edukacyjny

 II etap edukacyjny

 

        WRZESIEŃ

Kl.I Adaptacja w nowej szkole

Kl.II –III Wspomagamy pierwszaków – przyjazny klimat w szkole

 

Integracja zespołu klasowego

 

 

   

   PAŹDZIERNIK

 

Pracujemy nad kulturą osobistą

 

Pracujemy nad kulturą osobistą

 

        LISTOPAD

 

 

Czy umiem odmawiać?

 

Uzależnieniom STOP

 

       GRUDZIEŃ

 

 

Ja i moja rodzina

 

Ja i moja rodzina

    

         STYCZEŃ

 

 

Moje sukcesy

 

Moje mocne strony

 

             LUTY

 

Radzimy sobie w trudnych sytuacjach

Jak radzić sobie z agresją i przemocą?

 

           MARZEC

 

Mogę wpływać na swoje samopoczucie

 

Radzimy sobie ze stresem

 

         KWIECIEŃ

 

 

Dbamy o zdrowie

 

Wybrałem zdrowe życie

 

             MAJ

 

 

Przeżywamy różne uczucia

 

Jak rozwiązywać konflikty?

 

        CZERWIEC

 

Bezpieczne wakacje

 

Bezpieczne wakacje

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 

          Wskaźnik

 

      Kryteria efektywności

     Sposób     sprawdzenia

Osoba odpowiedzialna

1. Szkoła posiada program profilaktyczny zgodnie z przepisami prawa

- wychowawcy i nauczyciele znają szkolny program profilaktyki

- nauczyciele stosują procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

-wychowawcy przedstawiają rodzicom główne założenia programu profilaktyki

 

Szkolny Program Profilaktyki,

protokoły zebrań z rodzicami,

pisemna informacja wychowawcy

 

Pedagog szkolny

2.Szkoła planuje i systematycznie realizuje zadania profilaktyczne

-wychowawca klasy opracowuje Klasowy Program Profilaktyki oraz tematykę lekcji wychowawczych

- nauczyciele realizują na zajęciach ścieżkę

prozdrowotną

- nauczyciele realizują programy profilaktyczne

 

Dokumentacja wychowawcy klasy, dzienniki, Klasowy Program Profilaktyki

Wychowawcy klas, rodzice

3.Realizacja programu profilaktyki skutecznie przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień

-świadomość uczniów  w jaki sposób środki uzależniające maja wpływ na ich rozwój

- umiejętność  odmawiania, postępowania w sposób asertywny

-spadek liczby palenia papierosów, picia alkoholu i interwencji policji

-mniejsza liczba uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

-spotkania , prelekcje dla rodziców prowadzone przez specjalistów

 

Obserwacja zachowań uczniów, ankieta, wykaz interwencji policji, tematyka zajęć z pedagogiem szkolnym, harmonogram spotkań z rodzicami,

Protokół z posiedzenia RP

 

Nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

4.Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną

-uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach psychoedukacyjnych

-uczniowie korzystają z porad psychologa, pedagoga

-znają różnorodne formy spędzania czasu wolnego

-znają miejsca i instytucje do których mogą zwrócić się o pomoc

 

Wykaz uczniów, dzienniki zajęć ,

 

Nauczyciele, pedagog szkolny rodzice

5.Uczniowie są motywowani do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą

-pozytywne zmiany w samoocenie

-zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych i zachowań agresywnych

-udział w zajęciach sportowych

-wzrost osiągnięć szkolnych

 

Obserwacja zachowań uczniów,

wykaz uczniów biorących udział w konkursach,

analiza dydaktyczno-wychowawcza wychowawcy w danym semestrze

 

nauczyciele

6.Szkoła na bieżąco i zgodnie z potrzebami analizuje, ocenia i dokumentuje efekty pracy profilaktycznej.

-okresowe sprawozdania z realizacji działań profilaktycznych wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego

-  analiza i ocena efektów na spotkaniach zespołu wychowawczego

 

Analiza efektów w danej klasie i w szkole,

Protokoły posiedzeń zespołu wychowawczego

 

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

  

WYKAZ   PROGRAMÓW   PROFILAKTYCZNYCH   REALIZOWANYCH


 W SZKOLE 

Przez "program profilaktyczny" rozumie się tu działania psychoedukacyjne podejmowane według określonego scenariusza, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich otoczeniu.

Niżej przedstawione programy są  rekomendowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.  

 

 

 

Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków

Program profilaktyki uzależnień, z elementami treningu umiejętności życiowych, dla uczniów w wieku 12-17 lat. Celem programu jest dostarczenie wiedzy o środkach psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem i możliwości unikania tych zagrożeń oraz wytrenowanie kilku ważnych umiejętności życiowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spójrz inaczej

Program wspieranie rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego zawierający wersje dla różnych etapów edukacji. Program obejmuje na wszystkich poziomach wieku następujące bloki tematyczne:

  • Postrzeganie siebie i swoich uczuć (rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, rozumienie i akceptowanie uczuć własnych i cudzych)

  • Budowanie poczucia własnej wartości

  • Uczestnictwo w grupie (doświadczenia przeżywane w kontaktach z ludźmi)

  • Rozwiązywanie problemów (określanie różnicy zdań, akceptowanie różnic, poszukiwanie rozwiązań)

Dbanie o własne zdrowie (codzienne nawyki korzystne lub niekorzystne dla zdrowia, odpowiedzialność za własne zdrowie) i profilaktyka uzależnień

 

Dziękuję NIE

Program rozwijania umiejętności życiowych i profilaktyki uzależnień.

Głównym celem jest uczenie młodzieży rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych oraz podejmowanie racjonalnych wyborów.

 

Saper czyli jak rozminować agresję

Program profilaktyczno – wychowawczy dla szkół podstawowych rekomendowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

 

 

 

 

Jak żyć z ludźmi

Program rozwijania umiejętności społecznych, z elementami profilaktyki uzależnień. Głównym jego celem jest rozwinięcie najważniejszych umiejętności interpersonalnych:

         komunikowania się z ludźmi

         podejmowania decyzji

         radzenia sobie ze stresem

         budowania właściwego wizerunku własnej osoby

         otwartości i empatii

 

Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych –  art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconSzkolny Program Profilaktyczny w Zespole

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconSzkolny program profilaktyczny integracyjnej

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconSzkolny program profilaktyczny szkoły Podstawowej nr 2

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconSzkolny program profilaktyczny zespołu szkóŁ technicznych

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconSzkolny program profilaktyczny w gminnym gimnazjum publicznym

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconProgram profilaktyczny na rok szkolny 2011/2012

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconSzkolny program profilaktyczny I. Profilaktyka w szkole wprowadzenie

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconSzkolny program profilaktyczny VII liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconSzkolny program profilaktyczny gimnazjum w sierakowie I słowo wstępne

Szkolny program profilaktyczny podstawa prawna iconSzkolny program profilaktyczny zespołu szkóŁ mechaniczno elektrycznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom