Psychiatria
Pobierz 32.2 Kb.
NazwaPsychiatria
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar32.2 Kb.
TypWymagania
2008/2009

Tryb studiów


Studia Stacjonarne

Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu

PSYCHIATRIA


Autor programu

dr n. med. Magdalena Grzesiak, dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska

Rok

II

Semestr

4

Liczba godzin

15+30

Forma zajęć

Wykład (15 godzin); Konwersatorium (30 godzin)

Prowadzący

dr med. Magdalena Grzesiak, dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska

Wymagania wstępne

Brak

Założenia i cele

Orientacja studentów w problematyce zaburzeń psychicznych, zdobycie umiejętności ich rozpoznawania i odróżniania od właściwości rozwojowych psychiki i zakłóceń funkcjonowania nie będących zaburzeniami.

Formy zaliczenia

Egzamin (wykład); ocena (konwersatorium)

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kolokwia sprawdzające, egzamin pisemny

 • obecność obowiązkowa;

 • aktywność

 • pozytywne oceny z kolokwiów pisemnych

 • pozytywna ocena z egzaminu pisemnego

ECTS

2 (wykład); 2 (konwersatorium)


Treści programowe:


KONWERSATORIUM

Psychopatologia ogólna

Definicje, opis, interpretacja i klasyfikacja objawów zaburzeń psychicznych. Zespoły psychopatologiczne.Organiczne zaburzenia psychiczne

Klasyfikacja organicznych zaburzeń psychicznych wg ICD-10. Otępienia: podział, przyczyny, epidemiologia, objawy kliniczne. Choroba Alzheimera a otępienie naczyniowe – diagnostyka różnicowa na podstawie wywiadu, obrazu klinicznego, badań testowych i neuroobrazowych. Otępienie a depresja – podobieństwa i różnice w badaniu psychiatrycznym. Leczenie zaburzeń psychicznych organicznych.


Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Definicje: uzależnienia, używania szkodliwego, ostrego zatrucia, zespołu abstynencyjnego, upojenia patologicznego. Epidemiologia uzależnień. Efekty działania substancji psychoaktywnych. Objawy abstynencyjne charakterystyczne dla poszczególnych substancji psychoaktywnych. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Problematyka współuzależnienia. Leczenie uzależnień - rola psychoterapii i farmakoterapii. Grupy AA, ALANON.


Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

Etiopatogeneza. Epidemiologia. Objawy: osiowe, wytwórcze, pozytywne, pierwszorzędowe – różnice w definicjach. Diagnostyka schizofrenii (paranoidalna, hebefreniczna, katatoniczna, prosta, rezydualna) – różnice w obrazie klinicznym. Ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne – obraz kliniczny, kryterium czasu, podział. Utrwalone zaburzenia psychotyczne. Miejsce paranoi i parafrenii w klasyfikacji ICD-10- obraz kliniczny, kryterium czasu. Zaburzenia schizoafektywne. Leczenie schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych.


Zaburzenia afektywne

Klasyfikacja zaburzeń afektywnych wg ICD-10. Etiologia i epidemiologia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i depresyjnego nawracającego. Obraz kliniczny zaburzeń afektywnych. Diagnostyka zaburzeń afektywnych na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego. Różnice w terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i depresyjnych nawracających (leczenie zaostrzeń, profilaktyka). Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń afektywnych. Dystymia i cyklotymia – definicje, obraz kliniczny, leczenie.


Zaburzenia nerwicowe.

Klasyfikacja zaburzeń nerwicowych wg ICD-10. Teorie etiologiczne, epidemiologia, obraz kliniczny:

 • zaburzenia lękowe: agorafobia, fobie specyficzne, fobia społeczna, zaburzenie lękowe z napadami paniki, zaburzenie lękowe uogólnione

 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

 • zaburzenie stresowe pourazowe i ostra reakcja na stres

 • zaburzenie dysocjacyjne

 • zaburzenia somatyzycyjne

Diagnostyka różnicowa zaburzenia adaptacyjnego i zaburzeń depresyjnych na podstawie klasyfikacji ICD-10. Rola farmakoterapii i psychoterapii w leczeniu zaburzeń nerwicowych.

Zaburzenia osobowości

Definicje: osobowość, zaburzenie osobowości . Swoiste zaburzenia osobowości:

 • ogólne kryteria rozpoznania wg ICD - 10

 • etiologia, diagnostyka, przebieg, leczenie

 • swoiste zaburzenia osobowości a zaburzenia osobowości na podłożu organicznym

 • psychopatia, charakteropatia, homilopatia, socjopatia

 • obraz kliniczny poszczególnych postaci zaburzeń osobowości

Trwałe zmiany osobowości. Kryteria rozpoznania. Różnicowanie ze swoistymi zaburzeniami osobowości i zaburzeniami osobowości na podłożu organicznym

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Zaburzenia odżywiania się. Czynniki etiologiczne: genetyczne, biochemiczne, osobowościowe, środowiskowe (relacje rodzinne), społeczno- kulturowe.

 • Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa). Kryteria rozpoznania wg ICD 10, obraz kliniczny, różnicowanie. Etiologia, przebieg, rokowanie, leczenie, wybór miejsca leczenia.

 • Bulimia (żarłoczność psychiczna). Kryteria rozpoznania wg ICD 10, obraz kliniczny. Etiologia, przebieg, rokowanie. Współwystępowanie z anoreksją i innymi zaburzeniami (depresja, uzależnienia)

 • Przejadanie się psychogenne (otyłość psychogenna). Obraz kliniczny, różnicowanie z otyłością uwarunkowaną innymi przyczynami, leczenie
Zaburzenia (dysfunkcje) seksualne

Ogólna charakterystyka, podział wg ICD 10, obraz kliniczny. Czynniki etiologiczne (biologiczne, psychiczne, społeczno-kulturowe). Różnicowanie (choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne, stosowane leki, środki psychoaktywne). Dysfunkcje seksualne w przebiegu zaburzeń psychicznych (depresja, mania, zaburzenia lękowe, uzależnienie). Leczenie.

Zaburzenia identyfikacji płciowej
Transseksualizm, transwestytyzm o typie podwójnej roli, zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie.

Zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie)
Fetyszyzm, transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm, inne.


Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Podział zaburzeń wg ICD 10. Trudności diagnostyczne, specyfika psychiatrii dziecięcej. Obraz kliniczny, etiologia, rozpoznanie, różnicowanie oraz leczenie następujących zaburzeń:

 • specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)

 • specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych (zespół „niezdarnego dziecka”)

 • całościowe zaburzenia rozwojowe- autyzm dziecięcy

 • zaburzenia hiperkinetyczne

 • zaburzenia zachowania

 • zaburzenia emocjonalne (lęk przed separacją, lęk społeczny, fobie)


Zaburzenia charakterystyczne dla poszczególnych okresów rozwojowych: okres wczesnodziecięcy, przedszkolny, szkolny, adolescencji.


Upośledzenie umysłowe. Definicja, zasady rozpoznawania. Podział wg IQ – obraz kliniczny. Epidemiologia, czynniki etiologiczne. Leczenie

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Informacje ogólne o Ustawie. Osoba z zaburzeniami psychicznymi wg definicji Ustawy. Definicja swobodnej i świadomej zgody Znaczne prawdopodobieństwo niezdolności do wyrażenia świadomej zgody. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego, dozwolone formy. Badanie psychiatryczne osoby nie wyrażającej na to zgody. Zasady przyjęcia do szpitala pacjenta bez zgody (tryb nagły, tryb wnioskowy, obserwacja)
WYKŁADY.Badanie psychiatryczne.

Wywiad podmiotowy (autoanamneza): wywiad chorobowy, rodzinny, wywiad w kierunku uzależnień, choroba obecna – określenie początku zaburzeń, kontakty z profesjonalistami, leczenie, hospitalizacje, remisje (pojęcie remisji częściowej i całkowitej), określenie jakości współpracy z terapeutą. Wywiad przedmiotowy – elementy, ocena wiarygodności. Inne źródła informacji o pacjencie (dokumentacja medyczna). Ocena stanu psychicznego. Podstawowe zasady kontaktu z pacjentem i jego rodziną. Błędy w kontakcie z pacjentem. Rola badań dodatkowych.


Etiopatogeneza zaburzeń psychicznych.

Pojęcie etiologii i patogenezy. Przyczyny zaburzeń psychicznych. Związek przyczyn zaburzeń z kategoriami diagnostycznymi w klasyfikacji ICD-10 oraz diagnostyką psychiatryczną. Czynniki organiczne. Substancje psychoaktywne. Czynniki genetyczne, model predyspozycja – stres. Hipoteza neurorozwojowa i wirusowa schizofrenii. Rola czynników psychologicznych w powstawaniu zaburzeń – współczesne poglądy. Związek stresu z powstawaniem zaburzeń w odniesieniu do kategorii diagnostycznych ICD-10.


Samobójstwa.

Definicje pojęć związanych z suicydologią (samobójstwo, próba samobójcza, intencje samobójcze, myśli samobójcze). Epidemiologia samobójstw. Przyczyny samobójstw , podział samobójstw wg Durkheima. Demograficzne czynniki ryzyka samobójstw. Zaburzenia psychiczne związane ze zwiększonym ryzykiem samobójstw. Objawy psychopatologiczne świadczące o zwiększonym ryzyku samobójstw. Samobójstwa wśród młodzieży. Postępowanie diagnostyczne i interwencja.


Samouszkodzenia.

Definicje samouszkodzeń. Podział samouszkodzeń. Przyczyny biologiczne i społeczne samouszkodzeń. Związek samouszkodzeń z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty kulturowe. Postępowanie terapeutyczne.

Psychiatria sądowa

 • Orzekanie w sprawach karnych. Rola biegłych w postępowaniu karnym, zasady powoływania biegłych. Poczytalność w kodeksie karnym. Niepoczytalność, zmniejszona poczytalność- definicja. Stosowanie środków zabezpieczających- detencja.

 • Orzekanie w sprawach cywilnych. Rola biegłych w postępowaniu cywilnym, zasady powoływania biegłych. Ubezwłasnowolnienie (częściowe, całkowite) - zasady orzekania, cel ubezwłasnowolnienia. Testament - przyczyny nieważności. Zdolność do zawarcia małżeństwa.
Farmakoterapia zaburzeń psychicznych

Metody leczenia biologicznego. Leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, stabilizujące nastrój, uspokajające i nasenne – wskazania do stosowania, objawy niepożądane, przeciwwskazania. Standardy leczenia zaburzeń psychicznych. Leczenie elektrowstrząsowe.Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Psychoterapia. Definicja, rodzaje psychoterapii, cele. Psychoterapia analityczna, dynamiczna, behawioralna, poznawczo – behawioralna. Wskazania: jako podstawowa metoda leczenia, jako jedna z metod.Literatura obowiązkowa


 • Cameron B.( 2006). Psychiatria. Crash course. Wrocław: Urban & Partner

 • Bilikiewicz A. (red.). (2004). Psychiatria. Podręcznik dla studentów. Warszawa: PZWL

 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997). Kraków Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. IPiN

Literatura uzupełniająca

 • Pużyński S. (red.). (1993). Leksykon psychiatrii. Warszawa: PZWL

 • Bilikiewicz A, Landowski J, Radziwiłłowicz P. (1999). Psychiatria. Repetytorium. Warszawa: PZWL

 • Rosenhan D, Seligman M. (1994). Psychopatologia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • Goodman R, Scott S. (2000). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Urban & Partner

 • Orwid M, Pietruszewski K. (1993). Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Colegium Medicum UJ

 • Aleksandrowicz J. (1998). Zaburzenia nerwicowe. Warszawa: PZWL

 • Jakubik A. (1997). Zaburzenia osobowości. Warszawa: PZWL

 • Aleksandrowicz J. (1996). Psychoterapia medyczna. Warszawa: PZWL

 • Czabała J.C. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PZWL

 • Scully J.H. (1998). Psychiatria. Wrocław: Urban & Partner

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Psychiatria iconPsychiatria I pielęgniarstwo psychiatryczne

Psychiatria iconPsychiatria w służbie polityki

Psychiatria iconWykład psychiatria I pielęgniarstwo psychiatryczne

Psychiatria iconPsychiatria Przyczyny zaburzeń psychicznych

Psychiatria iconArkusz recenzyjny czasopisma psychiatria I psychoterapia

Psychiatria iconPsychiatria pod redakcją Adama Bilikiewicza

Psychiatria iconLektury obowiązkowe: " Psychiatria dzieci I młodzieży"

Psychiatria icon43. Zjazd Psychiatrów Polskich “Świat współczesny a psychiatria”

Psychiatria iconPsychiatria I sztuka krakóW tel.(48 12) 421-34-16; 0605-445-1~4 Al

Psychiatria iconPsychiatria I leczenie uzależnień w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w nfz

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom