Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1
Pobierz 37.45 Kb.
NazwaZdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar37.45 Kb.
TypDokumentacja

Zdrowie i ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna1.Baker R.C., Podstawowa opieka pediatryczna, medycyna, („Opieka nad dzieckiem zdrowym” s. 1)
2.Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji Unii Europejskiej, red. W. Siwiński i in., turystyka, („Aktywność fizyczna a zdrowie” s. 276)
3.Karski J. B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, medycyna,
4.Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, red. J. Gawęcki, T. Mosso – Pietraszewska, medycyna, („Biologiczne podstawy zdrowia” s. 354, „Etiologia i prewencja wybranych chorób dietozależnych” s. 395, „Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na zdrowi człowieka” s. 404, i inne)
5.Krasucki P., Optymalizacja systemu ochrony zdrowia. Koszty i korzyści, medycyna, (m.in. pomiar zdrowia, zdrowie jako wartość)
6.Krowicka A. i in., Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Europejskiej, medycyna, (m.in. zakres opieki zdrowotnej, procedury przyznawania świadczeń zdrowotnych)
7.Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, red. Z. Jethon, A. Grzybowski, medycyna, („Pojecie zdrowia i jego ocena)
8.Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia, red. J. Hrynkiewicz, medycyna, (m.in. „Finanse w ochronie zdrowia” s. 75)
9.Ministerstwo Zdrowia i opieki Społecznej. Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, medycyna, (m.in. profilaktyka zdrowotna, zdrowie psychiczne, polityka lekowa, prawa pacjenta)
10.Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, medycyna, („Koncepcja zdrowia i ochrony zdrowia” s. 13, „Rola państwa w systemie ochrony zdrowia” s. 39)
11.Promocja zdrowia, red. F. Lwow, A. Milewicz, medycyna, („Współczesne ujęcie zdrowia jednostki i populacji” s. 1, „Prozdrowotne zalecenia żywieniowe” s. 125, „Aspekty higieniczne w promocji zdrowia” s. 133, „Psychologiczne aspekty zdrowia” s. 151)
12.Promocja zdrowia, red. J. B. Kraski, medycyna, („Problemy zdrowotne i sposoby i sposoby ich rozwiązywania” cz. II, „Psychologiczne aspekty zdrowia” cz. III c)
13.Sygit M., Jak zadbać o własne zdrowie, medycyna,
14.Tymowska K. i in., Jak poprawić opiekę zdrowotną? medycyna,
15.Wiąckowski S. K., Żywienie, żywność, składniki pokarmowe a zdrowie, medycyna,
16.Wybrane zagadnienia z higieny i promocji zdrowia, red. G. Raczyński, medycyna, („Uwarunkowania zdrowotne dzieci i młodzieży” s. 9)
17.Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia, red. J. F. Kubica, medycyna, („Sytuacja zdrowotna w Polsce” s. 19, „Racjonalne żywienie szansa poprawy zdrowotności społeczeństwa” s. 25, „Znaczenie rekreacji ruchowej w zachowaniu zdrowia” s. 51, „Zdrowie psychiczne oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” s. 103)
18.Wypisy z wychowania zdrowotnego, wybór i oprac. W. Wrona – Wolny, B. Makowska, medycyna, (Zdrowie jako pojęcie kluczowe, czynniki wpływające na zdrowie, mierniki zdrowia, promocja zdrowia, teoretyczne podstawy wychowania zdrowotnego, edukacja zdrowotna w szkole, programy wychowania zdrowotnego, nauczyciel w edukacji zdrowotnej, szkoła promująca zdrowie)
19.Zdrowie – choroba – społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, red. W. Piątkowski, medycyna, („Socjologia zdrowia, choroby, medycyny u progu XXI wieku. Tożsamość i próba diagnozy” s. 21, „Dlaczego nie dbamy o zdrowie. Rola potocznych racjonalizacji w wyjaśnianiu aktywności prozdrowotnej” s. 107, „Zdrowie jako wartość deklarowana i realizowana” s. 127, „Zdrowi chorym, chorzy zdrowym, rzecz o wymianie dóbr” s. 203)
20.Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna, red. M. Kuchcińska, medycyna,
21.Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką, red. V. Korporowicz, medycyna, („Zagadnienia zdrowia społecznego” s. 15, „Problemy zarządzania ochroną zdrowia” s. 43, „Funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia” s. 109)
22.Bishop G. D., Psychologia zdrowia, psychologia
23.Podstawy psychologii zdrowia, red. G. Dolińska – Zygmunt, psychologia, (np. „Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu” s. 11)
24.Sheridon C.C., Radnacher S. A., Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, psychologia, („Definiowanie zdrowia i terminów pokrewnych” s. 7, „Kryzys w systemie opieki zdrowotnej” s. 11)
25.Wrona – Polańska H., Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela, psychologia, (m.in. „Definicje zdrowia i ich uwarunkowania” s. 15, „Radzenie sobie ze stresem a zdrowie” s. 27, „Podmiotowe i sytuacyjne determinanty zdrowia” s. 47)

26.Wspieranie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, psychologia

27.Pedagogika społeczna, dokonania- aktualność – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, red. S. Kawula, pedagogika, („Promocja zdrowia w ujęciu pedagogiki społecznej” rozdz. 30, s. 599)

28.Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”, ekologia, („Ochrona i promocja ludzkiego zdrowia” s. 67)

29.Kompendium wiedzy o ekologii, pod red. J. Strzałko, T. Mosso-Pietraszewska, ekologia, („Środowisko i zdrowie” s. 472)

30.Kosakowski C., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, pedagogika, („Promocja zdrowia – nowe wyzwanie dla nauk o wychowaniu” s. 123)

31.Pyłka – Gutkowska E., Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, ekologia, („Środowisko a zdrowie człowieka” s. 200)

32.Środowisko a zdrowie człowieka, red. Z. Rudkowski, ekologia,

33.Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia, red. V. Tuszyńska – Bogucka i in., medycyna, („Ochrona zdrowia publicznego jako ważne zadanie społeczne” s. 9, „Współczesne zagrożenia zdrowia jednostki” s. 17)

34.Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, pedagogika, („Zdrowie” s . 361)

35.Współczesna kultura fizyczna studentów w teorii i praktyce, red. A. Matuszewski, R. Muszkieta, pedagogika, Zachowania zdrowotne w świetle wyników badań ankietowych studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” s. 61)

36.Karski J. B., Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy, medycyna,

37.Szustakowska – Chojnacka M., Nasze zdrowie a składniki odżywcze, medycyna, 38.Borzucka- Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia, pedagogika, („Społeczne czynniki warunkujące zdrowie” s. 9, „Promocja zdrowia a praktyka szkolna” s. 31)

39.Wolański N., Ekologia człowieka, tom2, ekologia, („Ekologia zdrowia i chorób” s. 391)

40.Kowlaski M. i in., Zdrowie- wartość – edukacja, pedagogika, („Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu” s. 15, „Aksjologiczne konteksty zdrowia” s. 45)

41.Blada E. i in., Dzieje myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej, turystyka,

42.Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej, red. T. Maksymiuk i in., medycyna,

43.Krawczyk Z., O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, turystyka, („Rekreacja w świetle koncepcji zdrowia pozytywnego” s. 66)

44.Sport i wychowanie fizyczne w teorii i praktyce, red. J. Czerwiński i in., turystyka, („Zdrowie jako wartość uniwersalna” s. 83)

45.Wypisy z wychowania zdrowotnego, cz. I, wybór i oprac. W. Wrona- Wolny i in., medycyna, („Zdrowie jako kluczowe pojęcie. Czynniki wpływające na zdrowie. Mierniki zdrowia” rozdz. 1)

46.Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, red. W. Piatkowski, W. A. Brodniak, socjologia, („Socjologia zdrowia, choroby i medycyny. W poszukiwaniu partnerów i nowej tożsamości” rozdz. I, „Stan zdrowia psychicznego Polaków. Próba diagnozy” rozdz. III)

47.Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia, red. E. Murawska- Ciałowicz i in., medycyna,

48.Lipowski M., Rekreacja ruchowa kobiet jako zachowanie prozdrowotne – uwarunkowania a motywy uczestnictwa, medycyna, („Zdrowie a zachowania (pro)zdrowotne” s. 47, „Rekreacja ruchowa jako zachowanie prozdrowotne” s. 50, „Teorie i modele wyjaśniające zachowania prozdrowotne” s. 56)

49.Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, red. A. Frączkiewicz – Wronka, medycyna,

50.Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, red. A. Frąckiewicz – Wronki, medycyna, („Prawne instrumenty regionalnej polityki ochrony zdrowia” s. 90)

51.Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, psychologia, („Praca a zdrowie” s. 146)

52.Woynarowska B., Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, pedagogika, („Definiowanie zdrowia i choroby” s. 18, „Modele zdrowia” s. 26, „Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie” s. 44, „zdrowie i dobrostan społeczny” s. 391)

53.Gay R., Autonomia dziecka a wychowanie, pedagogika, („Zdrowie jako dobro korzystne dla wszystkich” s. 147)

54.Kowalewski I., Kultura zdrowotna studentów. Diagnoza i perspektywy, medycyna,

55.Profilaktyka i zdrowie w onkologii, red. E. Kilar, medycyna,

56.Wypisy z wychowania zdrowotnego, wyb. I oprac. W. Wrona – Wolny i in. cz. II, medycyna, („Zdrowie i czynniki je warunkujące” s. 15)

57.Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie, Corbin C. B. i in., turystyka, („Stres a zdrowie” s. 291)

58.Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, socjologia, („Charakterystyka pojęcia e – zdrowie” s. 106, „Rozważania e-health wspomagające decyzje zdrowotne pacjentów” s. 111, „Internet jako źródło informacji o zdrowiu” s. 114, „Problem wiarygodności informacji i samoleczenia przez Internet” s. 121, „Zakład opieki zdrowotnej w dobie społeczeństwa informacyjnego” s. 126)

59.Media- Komunikacja: zdrowie i psychologia, red. B. Aouila i in., socjologia, („Media a postawy prozdrowotne – metody i techniki wpływu mediów na Zachowania człowieka w aspekcie jego zdrowia” s. 25, „Media a Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży” s. 57, „O wykorzystywaniu współczesnych mediów w promocji zdrowego trybu życia: „Pij mleko będziesz wielki” s. 78)

60.Socjologia codzienności, red. P. Sztompka i in., socjologia, („Zdrowie i dobre samopoczucie” s. 678, „Nowa ewangelia zdrowia” s. 721, „Kultura, ‘Rola chorego’ i konsumpcja zdrowia” s. 733)

61.Ogińska -Bulik N. i in., Osobowość, stres a zdrowie, psychologia, („Zdrowie – ujecie wielowymiarowe i dynamiczne” s. 12, „Stres i radzenie sobie a zdrowie” s. 45, „Właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu” s. 134, „Osobowośc – stres – zdrowie: Rola zachowań zdrowotnych” s. 173, „Satysfakcja z życia a zdrowie” s. 201, „Pomnażanie zasobów własnego zdrowia” s. 221)

62.Higiena : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, red. J. K. Karczewski, medycyna, („Pojęcie zdrowia” s. 5, „Czynniki decydujące o zdrowiu człowieka” s. 13)

63.Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, tom I Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, medycyna, („Zdrowie jako wartość” s. 11)

64.Leczyć, uzdrawiać, pomagać, red. B. Płonka-Syroka i in., medycyna, („Zdrowie jako system postaw a wizja zdrowia w przekonaniach lekarzy” s. 13)

65.Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny, red. S. Maśliński i in., medycyna, („Zdrowie
i choroba” s. 42)


66.Guzek J. W., Patofizjologia człowieka w zarysie, medycyna, („Zdrowie i choroba” s. 59)

67.Psychologia zdrowia: w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, red. i. Heszen i in., psychologia, („Lepsze zdrowie dzięki większemu szczęściu” s. 23, „Czy nadzieja sprzyja zdrowiu? Nadzieja i radzenie sobie ze stersem a stan zdrowia oraz podejmowanie zachowań zdrowotnych u chorych na cukrzycę typu 2” s. 39, „Podmiotowe uwarunkowania zdrowia” cz. II,”Społeczno- kulturowe aspekty aktywności zdrowotnej” cz. IV )

68.Zalewska – Meler A., (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka, medycyna, („Jakość życia- w poszukiwaniu sensu dbałości o zdrowie i ciało” s. 19, „Styl życia – głowny wyznacznik działań w trosce o zdrowie” s. 27 itp.)

69.Blaxter M., Zdrowie, medycyna, („W jaki sposób defininiujemy zdrowie?” s. 10, „W jaki sposób konstruujemy zdrowie?” s. 37, „W jaki sposób odczuwamy zdrowie?” s. 59, „W jaki sposób wcielamy zdrowie w życie?” s. 91, „W jaki sposób zdrowie wiąże się z systemami społecznymi?” s.115, „Dokąd zmierza pojęcie zdrowia we współczesnym świecie?” s. 151)

70.Kawczyńska-Butrym Z., Rodzina – zdrowie – choroba: koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego, medycyna, („Sytuacja zdrowotna i wzrost zadań opiekuńczych rodziny polskiej” s. 11, „Definicje zdrowia – zadania pielęgniarki” s. 37, „Praca w rodzinach osób zdrowych – założenia ogólne” s. 55, „Zdrowie rodziny – pojęcie i kontekst” s. 123, „Rodziny osób zdrowych” s. 125)

71.Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania, red. M. Plopa, tom 3, socjologia, („Zdrowie i rozwój człowieka: prewencja, wspomaganie, zagrożenia” cz. IV)

72.Piasecka A., Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych – wymiar edukacyjny, socjologia

73.Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. nauk. Nojszewska E., medycyna

74.Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, red. Markowski D. i in., socjologia, („Zachowania zdrowotne w otoczeniu społecznym, czyli o wyborach, potrzebach i niepokojach związanych ze zdrowiem”, s. 205)

75.„Małe tęsknoty?” Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, red. nauk. Muszyński W., socjologia, („Dbałość o zdrowie jako styl życia współczesnego człowieka”, s. 207)

76.Durbajło-Mrowiec M., Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej, medycyna

77.Durlik M., Zarządzanie w służbie zdrowia: organizacja procesowa i zarządzanie wiedzą, medycyna

78.Strategia, finanse i koszty szpitala, red. Stępniewski J., medycyna

79.Bulska J., Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców, pedagogika, („Zdrowie i jego społeczno-środowiskowe uwarunkowania”, s. 12, „Znaczenie wybranych środowisk w budowaniu zdrowia człowieka”, s. 28)

80. Kreowanie tożsamości szkoły. T.1 : Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań, red .Chałas K., pedagogika, („Zdrowie jako podstawowa wartość edukacji szkolnej” s.233)

81. Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Horyń W., Maciejewski J., pedagogika, („Holistyczne pojęcie zdrowia w programach nauczania na Słowacji” s.150 , „Kształcenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego współczesnego społeczeństwa. Wybrane aspekty socjologiczne” s.158 )

82. Michalski T., Sytuacja zdrowotna w europejskich krajach poskomunistycznych w dobie transformacji, medycyna

83. Ewolucja zabezpieczenia społecznego w zakresie ochrony zdrowia w Polsce, red. Drobnik J., Kollbek P., socjologia

84. Dawydzik L. T., Ochrona zdrowia pracującego, medycyna

85. Drogi i bezdroża sportu i turystyki, red. Dziubiński Z., turystyka („Stereotyp dobrego sportowca a zagrożenia dla zdrowia” s. 398)

86. Zdrowie publiczne: teoria i praktyka, red. Małkiewicz E., medycyna

87. Węgrzynowicz M., Rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia, medycyna

88. Łobożewicz T., Bezpieczeństwo, higiena i ochrona zdrowia w sporcie, wychowaniu fizycznym i turystyce, sport


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 iconDla studentów III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunku zdrowie publiczne, promocja zdrowia I edukacja zdrowotna w roku akademickim 2009/2010

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 iconPromocja zdrowia I edukacja zdrowotna w społeczności lokalnej, szkole, zakładzie pracy, placówkach służby zdrowia itp

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 iconP rofilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi I młodzieżĄ w środowisku naucznia

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 iconKatarzyna Kowalska Wydział Nauk Ekonomicznych uw koordynowana opieka zdrowotna (koz)

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 icon„Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”- w zakresie zadań na 2012 rok

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 iconPromocja zdrowia I edukacja zdrowotna

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 iconPromocja zdrowia I edukacja zdrowotna

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 iconEdukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 iconL I d e r promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna

Zdrowie I ochrona zdrowia/ opieka zdrowotna 1 iconPromocja zdrowia I edukacja zdrowotna 22. 09. 10 g. 10. 00 s. 218

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom