Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
Pobierz 327.51 Kb.
NazwaProcedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
strona2/7
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar327.51 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

I.9.Procedury organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm.

   2. Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach… z późn. zm.

   3. Rozporządzenie MEN z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci …

   4. Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

   5. Statut Szkoły


1.Pomoc psychlogiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając i warunki placówki.

2. Pomoc psychlogiczno-pedagogiczna organizowana jest w szkole w formie:

a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III oraz IV-VI (język polski i matematyka)

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

c) nauczania indywidualnego

d) klas integracyjnych

e) porad, konsultacji, warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi oraz nauką w klasie integracyjnej wymaga zgody rodziców.

4. Uczestnictwo w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz udział w klasie integracyjnej poparte jest orzeczeniem lub opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

a) organizuje się dla uczniów na wniosek nauczyciela, ppp lub innej poradni

b) zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych

c) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 4 do 8 uczniów

6. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (dla klas I-III) lub terapii pedagogicznej (dla klas IV-VI)

a) organizuje się dla uczniów z zaleceniem do uczestnictwa w takich zajęciach na podstawie orzeczenia, opinii ppp lub innej poradni specjalistycznej

b) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej

c) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów.

7. Zajęcia logopedyczne:

a) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

b) w zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię ppp lub innej poradni lub zakwalifikowani na podstawie badań przesiewowych prowadzonych we wrześniu każdego roku szkolnego przez szkolnego logopedę,

c) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii,

d) liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczestników.

8. Gimnastykę korekcyjną:

a) organizuje się dla uczniów posiadających skierowanie od lekarza, a u których stwierdzono deficyty w postawie ciała,

b) zajęcia prowadzą osoby posiadające kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej,

c) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 8 do 10 uczniów.

9. Nauczanie indywidualne dla ucznia:

a) organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydanym przez ppp lub inna poradnię

b) w nauczaniu tym realizuje się treści, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia,

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem w szkole wynosi: dla uczniów klas I-III od 6 do 8 godzin, dla uczniów klas IV-VI od 8 do 10 godzin.

10. Klasy integracyjne:

a) stanowią w szkole formę kształcenia

b) nabór uczniów do oddziałów integracyjnych odbywa się na pisemną prośbę ich rodziców po uwzględnieniu orzeczenia ppp

c) rekrutację do klasy integracyjnej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły

d) maksymalna liczba uczniów w klasie wynosi 20, z czego od 3 do 5 uczniów to uczniowie niepełnosprawni.

11. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli:

a) organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności wychowawczych,

b) warsztaty prowadzone są w zależności od potrzeb przez pedagoga, psychologa itp.

12. Dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, świetlicowych prowadzony jest dziennik zajęć z frekwencją.

13. W przypadku ucznia zakwalifikowanego do indywidualnego nauczania prowadzi się odrębnie dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania zawierający dane ucznia, program pracy, tematykę zajęć, ocenę postępów oraz frekwencję.

14. Programy pracy:

a) powinny uwzględniać deficyty występujące u uczniów i być dostosowane do ich możliwości,

b) autorem programu jest osoba prowadząca dany rodzaj zajęć

15. O zakończeniu udzielania pomocy decyduje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego dany rodzaj zajęć.

16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne planowane są na jeden rok szkolny, z tym, że mogą być kontynuowane w następnych latach.

I.10 Procedura przyjmowania opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych.

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach….

  1. Rodzic okazuje orzeczenie lub opinię pedagogowi szkolnemu, który wpisuje w zeszycie rejestru orzeczeń datę wpływu orzeczenia (opinii) do szkoły.

  2. Pedagog zapoznaje rodzica z opinią (orzeczeniem) oraz ze sposobami realizacji zaleceń w niej zawartych.

  3. Wychowawcy zobowiązani są na początku roku szkolnego do zapoznania się z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach (opiniach) oraz na bieżąco w trakcie roku.

  4. Wychowawcy klas informują o opiniach i orzeczeniach ppp nauczycieli przedmiotów, którzy maja obowiązek zapoznać się z zaleceniami poradni.

  5. Nauczyciel wspomagający, a w przypadku gdy nie ma możliwości zatrudnienia takiego nauczyciela, wychowawca bądź nauczyciel przedmiotu opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (w klasie integracyjnej) lub dostosowanie wymagań.

  6. Z indywidualnym programem zapoznaje rodziców ucznia, którzy podpisem potwierdzają akceptację programu.

  7. Dokumentacja realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach obejmuje: dzienniki zajęć specjalistycznych, dzienniki lekcyjne, dokumentacja pedagoga szkolnego i inne.

  8. Efekty pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi omawiane są podczas spotkań zespołu ds. integracji, a z wnioskami zapoznawani są pozostali nauczyciele szkoły podczas posiedzeń rady pedagogicznej.

  9. W przypadku, gdy szkoła nie ma możliwości organizacyjnych realizacji zaleceń ppp, informuje o tym rodzica oraz poradnię i występuje z prośbą o zapewnienie przez poradnię zadań wynikających z orzeczenia.
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconSzkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconProcedury obowiązujące w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej nr 13

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconPrzykłady dobrych praktyk w szkole podstawowej nr 14 z oddziałami integracyjnymi

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconŚwietlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconZasady oceniania zachowania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconPso reguluje zasady oceniania z przedmiotu historia uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi I Oddziałami Sportowymi w zespole Szkół Samorządowych w Augustowie

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconStatut szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconStatut szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconPlan pracy szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 iconSzkoły podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom