Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja
Pobierz 38.73 Kb.
NazwaRola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar38.73 Kb.
TypDokumentacja
System- całość zamknięta, zakłada złożoność, złożony z elementów, ma granice umowne. Jest to kategoria względna.

System społeczny to grupa.

W czasie badania zakładamy, ze grupa stanowi całość zamkniętą. Istotne są elementy i zależności pomiędzy nimi.

Kierunek funkcjonalno – strukturalny koncentruje się na systemie. Przeobrażenie jednego elementu wpływa na zmianę systemu.

System jest systemem społecznym wtedy gdy jego elementy wpływają na rzeczywistość społeczną

Cechy systemu:1. Układ względnie zamknięty 2.układ złożony 3. układ istotny dla rzeczywistości społecznej.

Struktura – budowa z której zbudowane są systemy społeczne, przestrzeń pomiędzy elementami systemu ( w przypadku grupy jest to przestrzeń międzyludzka), zasady, reguły, które porządkują działanie systemu, zasady budowy systemów.

Proces – ciąg, przebieg zdarzeń w osi czasu, na której istnieją zjawiska wzajemnie powiązane.

Mikrostruktury i makrostruktury to teorie teoretyczne.

Makrostruktura – posiada samoistność. Może istnieć sama, jest samowystarczalna, jest bardzo złożona. Procesy występujące między elementami struktury mają charakter złożony.

Mikrostruktury wchodzą w skład makrostruktur.

Struktury średniego rzędu- zbiorowości, które są w części mikro-, a w części makrostrukturalną.

Struktura społeczna- zbiór elementów strukturalnych w rzeczywistości społecznej (wszystko)

Jednostka w makrostrukturze jest opisana przez uczestnictwo w różnego rodzaju zbiorowościach, w sposób konkretny, personalny.

Zbiorowość- wyodrębnia się na podstawie kategorii społecznej. Przykład kategorii : wiek, płeć, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania.

Rola- zbiór obowiązków i praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola i pozycja nie są tożsame.

Pozycja- miejsce jakie jednostka zajmuje w grupie. Rola dementuje pozycję a pozycja dementuje prestiż Rola=>pozycja=>prestiż.

Prestiż -zakres kategorii, autorytetu, przypisany ze względu na pozycję jaką zajmuje. Prestiż i pozycja ma wpływ na pełnione role.

Pozycja społeczna w makrostrukturze. Pozycja jednostki w makrostrukturze jest wyznaczona szeregiem różnych czynników, bo każdy jest uczestnikiem wielu zbiorowości i to wyznacza nasze miejsce w makrostrukturze. Dążenia i aspiracje mają wpływ na pozycję jednostki.

Struktura społeczna- jest to ukryta sieć trwałych i regularnych powiązań między składnikami jakiejś dziedziny rzeczywistości, która istotnie wpływa na przebieg obserwowanych zjawisk w tej dziedzinie.

4 wymiary struktury społecznej (kierunki socjologiczne), które wzajemnie się przenikają;

1) aspekt normatywny- sieć norm, wartości funkcjonująca w sposób obiektywny, są przymusem, wskazują jak być powinno.

2) aspekt idealny- sieć idei, przekonań, poglądów, które funkcjonują w świecie społecznym (fenomenologia), aspekt stwierdzający

3) struktura interakcyjna- odniesienie do interakcjonizmu ( Simmel) – ukierunkowane działanie na drugiego człowieka, które oczekuje działania zwrotnego.

4) wymiar interesów- dążenie do partycypacji w dobrach materialnego i niematerialnego.

4 sposoby ograniczania działań:

1) normy ograniczają spełnienie roli

2) poglądy, idee ograniczające światopogląd

3)schematy zachowań ograniczają

4)status społeczny narzuca ograniczenia

Z każdym wymiarem wiąże się procesjonalność:

-z wymiarem normatywnym wiąże się proces instytucjonalizacji. Sieć zasad ulega sformalizowaniu, normy zaczynają być respektowane dzięki instytucjom sądów czy policji.

- z aspektem idealnym wiąże się proces artykulacji- poglądy, idea zostają nawiązane, skonkretyzowane. Budują się zręby kultury.

-w sferze interakcji – proces ekspansji w aspekcie interesów- proces krystalizacji (polaryzacja) – przebudzenie świadomości i deprywacji własnych potrzeb.

Mity wg Sztompki

1.Mit jednolitości i spójności struktury społecznej

2.przekonanie, że na jednostkę oddziaływuje tylko jedna struktura społeczna

3.przekonanie,że mamy do czynienia tylko z jedną pozycją społeczną posiadaną przez jednostkę

Durkheim – wszytko co nas otacza to świat społeczny. Jeśli cała rzeczywistość jest społ. wszystko z czym się stykamy ma charakter społeczny.

Znaniecki – cały świat jest kulturowy, natomiast elementy rzeczywistości społ są wytworami kultur.

Durkheim i Znaniecki wskazywali na dynamikę człowieka. Znaniecki połączył podejście Simmela i Durkheima.

Znanecki – człowiek jest aktywnym podmiotem działań. Człowiek jest podmiotem skierowanym na wartość; wartość jest przedmiotem pożądania. Wartością może być też człowiek bądź grupa. Człowiek jako podmiot lub przedmiot działania. Kultura wpływa na człowieka, człowiek dąży do wartości, czym pogłębia świat kultury.

Strukturę społeczną tworzą 4 rodzaje zjawisk :

1.czynności społeczne. Każda czynność społeczna jest ściśle związana z wartością. Zjawiska społeczne są doświadczalne przez człowieka. Wartość też może wpływać na człowieka. Człowiek uprzedmiotawia wartość ale w związku z tym, że wartością może być też inny człowiek to wartość uprzedmiotawia człowieka.

2.Stosunki społeczne – układ sformalizowanych działań.

3.Indywidua (jednostki, osobowość społeczna). Unikat- każda jednostka jest różna, pod aspektem np. fizycznym; Anormalność- nasze dewiacje.

4.Grupa. Grupa społeczna powstaje dzięki jednostce. Nie można utożsamiać grupy z prostą sumą jej elementów składowych liczba osób+ cel+więź+struktura = grupa społeczna – identyfikuje się z celami.

Jednostka-> styczność społeczna-> czynność społeczna-> stosunek społeczny->grupa społeczna->społeczeństwo->proces społeczny.

Emergentny charakter zjawisk społ -> proces przechodzenia jednych zjawisk w drugie

Elementy kształtujące osobowość; endogenne,psychogenne, socjogenne.

Postawa jest aspektem osobowości społ, zakłada trwałość zachowania.

3 wymiary postawy:

-sfera wiedzy( komponent poznawczy)

-sfera emocji (komponent emocjonalny)

-sfera działania (komponent behawioralny)

Komponenty te tworzą osobowość, postawę wobec jakiegoś przedmiotu.

Statyczność społeczna- świadomość jednego człowieka, że istnieje drugi człowiek. Żeby doszło do działania ta świadomość musi zostać uzewnętrzniona.

Statyczności społecznej

-pośrednie- dokonuje sie za pomocą narzędzi

-bezpośrednie- łączność czasu i miejsca.

Czynność społeczna- świadoma aktywność skierowana na inne podmioty w celu wywołania reakcji. Każde działanie ma znaczenie, subiektywny sens, ma charakter procesualny a więc jest dynamiczne. Symbol ma charakter kreatywny, dynamizuje interakcje.

Stosunek społeczny- określa go kultura, jest definiowany poprzez układ praw i obowiązków poszczególnych partnerów

stosunki społeczne

-formalne

-nieformalne

Grupa społeczna-jest zjawiskiem sformalizowanym, unormowanym jest wyodrębniona statystycznie

Więź społeczna- identyfikuje nas z grupą, gwarantuje przetrwanie grupy

Pozycja społeczna- miejsce jednostki w grupie, z którym łączy się zakres praw, obowiązków, prestiżu, autorytetu, władzy

Społeczeństwo – rozległa struktura składająca się z szeregu grup w jakimś kontekście kulturowym, jest ukształtowane historycznie, podporządkowane konkretnej władzy

Procesy społeczne- serie różnych zjawisk, które mają charakter dogłębnego wpływu na tą strukturę. Proces ten integruje bądź deintegruje strukturę społeczną. Nie ma procesów neutralnych. Trwanie procesów może mieć charakter stymulujący lub hamujący. Konflikt może stymulować i łączyć strukturę społ.

Kierunek strukturalno – funkcjonalny Koncentracja na strukturze. Grupa społ jest pochodną struktury. Struktura społeczna dynamizuje się dzięki grupom, które w niej funkcjonują. Struktura społ definiuje relacje, stosunki w grupie za pomocą prawa, norm, instytucji, narzuca relacje

Bronisław Malinowski- wszystkie zachowania w grupie tłumaczył zaspokojeniem potrzeb.

3 typy potrzeb wg Malinowskiego- są one regulowane przez sferę kultury.

-potrzeby biologiczne

-potrzeby psychiczne

-potrzeby społeczno – kulturowe

wszystkie potrzeby mają charakter funkcjonalny.

Połączenie strukturalizmu i funkcjonalizmu

Talcott Parsons

2 funkcje w systemie :

-enfunkcja- stymulująca

-dysfunkcja- hamujaca

Każdy element pełni w systemie jedną z tych funkcji. Wg Parsonsa grupa stanowi wzór, model o charakterze zorganizowanym, który reguluje przebieg interakcji. Mamy do czynienia z instytucjonalizacją.

Socjalizacja jest procesem, który warunkuje określone funkcje w grupie. Drugi mechanizm to mechanizm kontroli społecznej.

Robert Merton

Utrwalane interakcje nie są wszystkim. Pojawiają się jeszcze 2 elementy, które utrwalają specyfikację grupy:

-samookreślenie jednostki jako członka grupy

-samookreślenie innych , które postrzega mnie jako członka tej konkretnej grupy.

Interakcjonizm- odmienne stanowisko

Struktura nie istnieje, istnieje tylko interakcja

Grupa społeczna jako system jest systemem interakcji.

Georg Mead

rzeczywistość społeczna to rzeczywistość interakcji

Grupa- zbiór interakcji między jednostkami

Uogólniony inny- zbiorowość ludzi, którzy mnie oceniają przyglądają mi się.

Wg B Cumera

Grupa- system interakcji, które są ciągle interpretowane w perspektywie jaźni odzwierciedlonej i uogólnionej innego

Manfred Kuhn

Interakcje nie są tworzone od podstaw za każdym razem. Istnieje rdzeń interakcji

W procesie interakcji pewne zachowania są odtwarzane aby szybciej odpowiedzieć. Interakcje są przewidywalne i zdeterminowane.

Teoria roli

Świat społeczny sprowadza się do systemu interakcji. Człowiek zachowuje się w określony sposób z powodu ról, które pełni

Florian Znaniecki

Grupa jest czymś innym niż sumą jednostek. Grupę społeczna tworzy kultura.

Jednostka – podmiot działania, aktywny skierowany na wartość.

Grupa- działanie zbiorowe skierowane na wartość

Wartość- przedmiot pożądany, cel działań.

Znaniecki łączył elementy funkcjonalizmu i strukturalizmu.

Człowiek wchodzi do grup w tym wymiarze, który realizuje jego cele.

Prawo Olsona ( dotyczące liczebności grup)

Im większa liczba członków grup, tym mniejsza tendencja do aktywnego uczestnictwa członków.

System kontroli weryfikuje pasywność

Komunikacja jest warunkiem przepływu informacji między członkami grupy.

Prawo Parkinsona

Każdy wzrost wielkości grupy wpływa na wzrost organizacji grupy. Grupa się formalizuje.

Grupa totalitarna (Simmel) – grupa która “pożera” jednostkę, angażuje cały wymiar człowieka. Każda grupa skupia się wokół jakiegoś celu.

Więź – patologia więzi destabilizuje i prowadzi do rozpadu grupy. Więź jednoczy członków grupy.

Więź społeczna- emocjonalny, świadomościowy charakter poczucia wspólnoty (solidarność) [Durkheim] zestaw powiązań między członkami ze względu na pozycje w grupie.

Więź grupowa- naturalna- ma charakter emocjonalny

Więź zrzeszeniowa ma charakter uregulowanych stosunków

Więź stanowcza- narzucona, nakazana, ustalona siłą bez akceptacji poszczególnych członków

Solidarność mechaniczna- grupy pierwotne, kontrola nad życiem prywatnym, związana z podziałem pracy

Solidarność organiczna – dotyczy regulacji prawnych.

Patologia więzi powoduje anomie – brak zasad

Każda grupa jest ustruktualizowana

Jednostka społeczna ma w grupie:

-pozycję społeczną – miejsce

-rolę

-prawa i obowiązki

-prestiż

Władza musi mieć charakter zlegitymizowany

Wg Webera 3 typy władzy:

-legalna

-tradycyjna

-charyzmatyczna

Każda władza musi być uprawomocniona

Kurt Lewin zbudował teorię przywództwa

3 typy

-autokratyczny

-demokratyczny

-?

Dewiacja pierwotna- nieświadome wykroczenie przeciw prawu

Dewiacja wtórna- świadome popełnienie wykroczeń, godzinie się na nazywanie się dewiantem.

Grupa,komunikacja- dokonuje się w łańcuchy pewnych elementów, występuje sieć interakcji (sieć komunikacyjna)

Proces komunikacji- proces złożony, trudny, nadawca, komunikat, kanał( przestrzeń przez którą przepływa komunikat), odbiorca (element docelowy), efekt komunikatu.

Na każdym z tych etapów może dojść do zaburzenia komunikatu.

Człowiek rzadko kiedy odbiera komunikat w 100%.

Dla funkcjonowania grupy komunikacja jest najważniejsza

Dewiacja i konformizm

1.Ludzie zachowują się anormalnie niekoniecznie dlatego, że są szaleni.

2.Przypisywanie etykiet: nie muszę się o niego martwić, daje pewność, że moje zachowanie jest słuszne- może być to destrukcyjne.

3.Każdy kto realizuje cele grupy jest tym normalnym

Konformizm pełni funkcję adaptacyjną

Sytuacje anormalne- konformizm może przyjąć charakter dewiacyjny- pojawia się myślenie życzeniowe samookłamywanie się, pomijanie racjonalnych przesłanek

Konformizm- dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia do zachowania i myśelnia innych członków grupy

Funkcje:

-gwarantuje przetrwanie grupy

-daje informacje o sytuacjach niewiadomych

-chcemy być razem

Socjologiczne teorie dewiacji

Koncepcja kontroli: osoba ma zinternalizowane normy, stopień zaangażowania może prowadzić do dewiacji. Zaangażowanie, przywiązanie, przekonanie

Teoria napięcia strukturalnego (Merton)

-struktura inicjuje zachowania odbiegające od normy

-teoria jest wpisana w funkcjonowanie systemów

Charakter dysfunkcyjny dewiacji:

-gdy zaburzenie sfery przeobraża system

Teoria konfliktu- dewiacja pożądana

W efekcie wyzysku klasowego powinno się pojawić zachowanie buntu

Teoria naznaczenia- wskazuje na to, że jednostka jest niezdolna do korygowania swoich działań

STRUKTURY

Wpływ w grupie, wywołanie wpływu

Dostęp do informacji zmienia nasze zdanie o czymś

Sama informacja to nie wszystko. Człowiek przyswaja komunikaty wybiórczo.

Sposoby na wywieranie wpływu

-przemoc

-powtarzanie komunikatu

-nagrody,kary (warunek- realnie nimi dysponujemy)

-autorytet

-odnoszenie się do odczuć, do osób trzecich

-informacja

Informacja- może ulegać modyfikacji i nie mieć siły persfazyjnej. Nadmierna gestykulacja lub zbyt kwiecisty styl mówienia też przeszkadzają w przekazie informacji. Monotonne mówienie, niewyraźne

Trzeba się skupić na odbiorcy:

-czy informacja do niego dotarła

-czy ją zrozumiał

-czy ją przyjął, zaakceptował

-czy zachowuje się tak jak powinien

Proces komunikacji wspiera też aktywność słuchacza

Jak przeciwdziałać manipulacji?

-zdobyć o niej informacje

-”obrona przez zaszczepienie”, zbudowanie trwałych relacji ze swoją grupą

Władza i przywództwo

Przewidywania oparte są na stereotypach

Efektywność przywódcy;

-musi być charyzmatyczny

-nie może zwlekać ( w przypadku przejmowania władzy)

Indywidualne cechy wpływają na efektywność przywódcy. Nie ma odpowiedniego zestawu cech, które gwarantują sukces przywódcy. Przywódca posiada “bony zaufania”

Modele władzy:

-autorytarna

-typu x i y (bierze pod uwagę efektywność) oba mogą być efektywne ale w różnych sytuacjach

X- autorytarna (uznaje rozwiązania siłowe)

Y- wierzy w ludzi, jest pozytywnie nastawiony do innych

Samospełniające się proroctwa

-grupy zadaniowe

-grupy skoncentrowane na sobie

Ruch społeczny

-efekt funkcjonowania struktury społecznej

-zjawisko, które ma na celu wpływać na strukturę społeczną

Ruch społeczny- zbiorowość luźno połączonych jednostek, które działają w jakimś konkretnym celu, tym celem jest przeobrażenie struktury społecznej, poparcie albo przeciwdziałanie jakimś zmianom. To na pewno nie jest organizacja. Gdy wytworzy wewnętrzne struktury może stać się grupą. Jest związany z protestem.

Turowski- jeśli struktura ma się przeobrazić to na drodze różnych elementów np. ruchy społecznej

3 typy ruchów społecznych wg Turowskiego;

1.ruch rewolucyjny- zbiorowość ludzi którzy zaczynają wspólnie działać by zmienić struktury w charakterze rewolucyjnym. Za pomocą sił

2.ruchy reformatorskie- nie działają w sposób siłowy, ale próbują przeobrazić struktury za pomocą reform. Używają narzędzi legalnych.

3ruchy ekspresyjne ( o charakterze religijnym) na podstawie własnego życia, członkowie usiłują przeobrazić rzeczywistość społeczną

Typy ruchów wg Goodmana

Część ruchów społecznych nastawiona jest na jednostkę w część na społeczeństwo

Nastawione na jednostkę

-ruchy odkupieńcze – jego celem jest przemiana jednostki

-ruchy alternatywne- pokazują alternatywne sposoby zachowania jednostki

Nastawione na społeczeństwo

-ruch rewolucyjny- wyraża niezadowolenie, chce od nowa zbudować strukturę społeczną

-ruchy wsteczne- zatrzymanie wszelkiego postępu

-ruchy utopijne

Każdy ruch społeczny posiada swój cel, który zostaje wyartykułowany w ideologii. Posiada swoją taktykę, do osiągnięcia celów. Posiada też zręby struktury.

Każdy ruch społeczny funkcjonuje w perspektywie cyklu życiowego; fazy

-pojawienie się celu

-zjednoczenie się jednostek

-biurokratyzacja (zręby strukturalne)

-schyłek

Napięcie strukturalne- w strukturze pojawiają się pewne czynniki, które inicjują pewne zbiorowe zachowania (informacja)

Koncepcja deprywacji (upośledzenia)- ruch społeczny jest odpowiedzią na pewne braki.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconImperium tureckie (wymiana handlowa z krajami orientu (handel lewantyński), szlaki, typy towarów, szlaki na morzu Śródziemnym, pozycja Dubrownika, pozycja

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconPozycja społeczna I status prawny kobiety w babilonii

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconPozycja społeczna w klasie a funkcjonowanie dziecka w roli ucznia

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconPełniona funkcja

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconFunkcja muzyki w plemionach ludów pierwotnych, rola szamana I obrzędów

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconSpołeczna I wychowawcza rola muzyki

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconSpołeczna rola proboszcza w parafii

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconRola społeczna mężczyzny we współczesnym świecie

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconPodział składników odżywczych, składniki budulcowe: białka I sole mineralne, rodzaje I rola witamin, rola wody

Rola- zbiór obowiązków I praw przypisanych do jednostki w związku z pełnioną funkcją społeczną. Rola I pozycja nie są tożsame. Pozycja iconNr znaczka, wiersz, pozycja

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom