Szczegółowy rozkład materiału nauczania
Pobierz 38.3 Kb.
NazwaSzczegółowy rozkład materiału nauczania
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar38.3 Kb.
TypCharakterystyka


Szczegółowy rozkład materiału nauczania


Przedmiot: Edukacja polonistyczna z metodyką

Kierunek: Kształcenie zintegrowane – II i III rok

Studia niestacjonarne

Forma zajęć: wykład + konwersatoria

Liczba zajęć: 45 h wykładów+ 15 h konwersatoriów

Prowadzący: dr Anna Jakubowicz-Bryx

Tematyka wykładów


 1. Charakterystyka programu języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Propozycje zmian programowych wyrażone w kierunkach nowych poszukiwań.

 2. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach niższych.

 3. Początkowa nauka czytania, podstawy efektywnego czytania.

 4. Pismo i pisanie w edukacji wczesnoszkolnej.

 5. Sposoby opracowywania czytanek i wierszy w edukacji polonistycznej.

 6. Formy ćwiczeń redakcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Organizacja ćwiczeń redakcyjnych i ich prawidłowość.

 7. Lektura w klasach niższych.

 8. Nauczanie ortografii w klasach I-III.

 9. Nauczanie gramatyki w klasach I-III.

 10. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne w nauczaniu języka polskiego

 11. Przedstawienie zagadnień egzaminacyjnych i zaliczenie przedmiotu


Tematyka konwersatoriów


 1. Struktura programów nauczania języka polskiego oraz cele i zasady nauczania przedmiotu. Podręczniki, zeszyty ćwiczeń i książki pomocnicze w kształceniu polonistycznym.
 • Programy nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej.

 • Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3. Pod red. M. Lelonka i T. Wróbla, WSiP, Warszawa 1990, s. 191-194.

 • Kulpa J., Więckowski R., Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych. WSiP, Warszawa 1983, s. 9-13.

 • Baczyńska H., Metodyka nauczania języka polskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. WSiP, Warszawa 1985, s. 25-37.

 • Szefler E., Nowe podręczniki do nauczania i uczenia się języka polskiego w klasach niższych szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 1994 nr 4.

 • Samodzielnie dobrany artykuł dotyczący podręczników do nauczania języka polskiego w klasach niższych.
 1. Początkowa nauka czytania i pisania w klasie I
 • Gładyszewska M., nauczanie bez porażek - nowe metody nauki czytania i pisania. Studia pedagogiczne z. 9, WSP, Bydgoszcz 1994.

 • Gordon Ch.J., Wczesne czytelnictwo. Podstawy nauki czytania i pisania. Życie Szkoły 1991 nr 7.

 • Jakubowicz H., Z zagadnień początkowej nauki czytania. W: Z teorii i praktyki nauczania początkowego. WSP, Bydgoszcz 1978.

 • Jakubowicz A., Lenartowska K., metody nauki czytania i pisania we współczesnych elementarzach polskich. ARCANUS, Bydgoszcz 1997.

 • Jakubowicz A., Lenartowska M., Plenkiewicz M., Czytanie w początkowych latach edukacji. ARCANUS, Bydgoszcz 1999.

 • Kukułka D., Trudności z nauką czytania i pisania. Życie Szkoły 2001 nr 9.

 • Praca nauczyciela i ucznia... Op. cit., s. 195-217.

 • Puślecki W., Tempo i poprawność czytania głośnego, Życie Szkoły 2003 nr 5.

 • Tarkowska I., Percepcyjne uwarunkowania osiągnięć w nauce pisania uczniów klas pierwszych. Życie Szkoły 1998 nr 6.

 • Wójtowiczowa J., Analiza i synteza słuchowa wyrazu - ważne i trudne zadanie. Życie Szkoły 1994 nr 10, 1995 nr 1.

 • Samodzielnie dobrany artykuł dotyczący początkowej nauki czytania i pisania.
 1. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów czytanek i wierszy.
 • Bąk P., Czytanie i recytacja w klasach początkowych. WSiP, Warszawa 1984, s. 22-70.

 • Cybulska H.: Miejsce tekstu poetyckiego w kształceniu literackim, Nauczanie Początkowe 1996-97, nr 6.

 • Dawid Ł., Poezja współczesna w edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 1992 nr 3.

 • Górecka A.:: Jak organizuję konkurs czytelniczy w klasach I-III, Nauczanie Początkowe 2000, nr 1.

 • Kulpa J., Więckowski R., Metodyka nauczania... Op. cit., s. 66-100.

 • Lenartowska K., Świętek W., Praca z tekstem w klasach I-III. WSiP, Warszawa 1982, s. 52-85.

 • Lenartowska K., Możliwości modernizowania pracy z czytanką w klasach niższych. W: Studia pedagogiczne z. 10, WSP, Bydgoszcz 1985.

 • Malendowicz J., O trudnej sztuce czytania i pisania. Warszawa 1978, rozdziały: I, II, IV.

 • Mrugała Z.: Sztuka recytacji – uwagi praktyka, Wychowanie Na Co Dzień 2001, nr 1-2.

 • Nizioł S., Wpływ poprawności i tempa czytania głośnego oraz cichego na rozumienie tekstów. Życie Szkoły 1990 nr 4.

 • Plenkiewicz M., Możliwości kształtowania umiejętności krytycznego czytania uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Wychowanie Na Co Dzień 1994 nr 11-12.

 • Plenkiewicz M., Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej, ARCANUS, Bydgoszcz 2003.

 • Ptasińska H., Spotkanie z wierszem. Życie Szkoły 1991 nr 1.

 • Sokołowski S.: Czytanie ze zrozumieniem w systemie integralnej realizacji programu nauczania w klasach I-III, Życie Szkoły 2000, nr 5.

 • Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej. WSiP, Warszawa 1992.

 • Samodzielnie dobrany artykuł dotyczący ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tekstów.
 1. Formy pracy z lekturą w klasach niższych. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne - wiadomości o książce i umiejętność korzystania z niej.
 • Gaszyńska T., Opracowanie lektur w klasach I-III. Życie Szkoły 1990 nr 8.

 • Hołubecka-Zielnica A., Jak interpretuję program przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w klasach początkowych, Życie Szkoły 1991 nr 3.

 • Kobiela E., O wartościach ilustracji w lekturach klas niższych i możliwościach percepcyjnych dzieci. Życie Szkoły 1987 nr 4.

 • Kowolik P., W poszukiwaniu form i metod umożliwiających rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów klas I-III, Nauczyciel i Szkoła 2001 nr 1-2.

 • Lenartowska K., Świętek W., Lektura w klasach I-III. WSiP, Warszawa 1993.

 • Stucka E., Wpływ aktywizujących form pracy z lekturą na poziom recepcji utworów literackich uczniów klas trzecich. Studia pedagogiczne z. 25, WSP, Bydgoszcz 1994.

 • Szefler E., Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym, AB, Bydgoszcz 2003.

 • Szefler E., Biblioteczki domowe uczniów w młodszym wieku szkolnym, poradnik Bibliotekarza, 1991, nr 10.

 • Świętek W., Biblioteka szkolna na rzecz najmłodszych. Wychowanie Na Co Dzień 1995 nr 11.

 • Żebrowska D., Kultura literacka w edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 1991 nr 5.

 • Samodzielnie dobrany artykuł dotyczący pracy z lekturą.
 1. Rodzaje ćwiczeń redakcyjnych na lekcjach języka polskiego w klasach niższych

 1. Redagowanie opowiadań w klasach I-III
 • Jóźwicki T.: Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych, WSiP Warszawa 1988.

 • Kruszko K.: Praca nad rozwijaniem umiejętności konstruowania opowiadań w klasach początkowych, Życie Szkoły 1988 nr 5.

 • Skrzypiec W.: Ćwiczenia kompozycyjne na lekcjach języka polskiego. Życie Szkoły 1990 nr 8.

 • Skrzypiec W.: Układanie i zapisywani dialogów w dłuższych wypowiedziach uczniów klas początkowych Życie Szkoły 1991, nr 8.

 • Węglińska M.: Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. Impuls, Kraków 1997.

 • Samodzielnie dobrany artykuł z czasopism pedagogicznych.
 1. Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych
 • Kobylińska J.: Kształcenie umiejętności redagowania opisu. Życie Szkoły 1994 nr 3.

 • Szefler E.: Kształtowanie umiejętności redagowania opisu w klasach I-III. W: Z teorii i praktyki nauczania początkowego, WSP Bydgoszcz 1986.

 • Szefler E.: Tekst literacki pomocą w kształtowaniu umiejętności opisu. Życie Szkoły 1992 nr 5.

 • Węglińska M.: Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych, WSiP, Warszawa 1989.

 • Samodzielnie dobrany artykuł z czasopism pedagogicznych.
 1. Sprawozdanie i notatka kronikarska w kształtowaniu wypowiedzi pisemnej dziecka 7-10 letniego
 • Dembińska M.: Samodzielne redagowanie wypowiedzi pisemnej w procesie nauczania w klasie III. Wychowanie Na Co Dzień 1995 nr 4-5.

 • Skólska K.: Rola wycieczki w nauce pisania sprawozdania. Wychowanie Na Co Dzień 1995 nr 7-9.

 • Skrzypiec W.: Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w klasach I-III. WSiP, Warszawa 1992, s. 119-121.

 • Samodzielnie dobrany artykuł z czasopism pedagogicznych.
 1. Pisma użytkowe w kształceniu uczniów klas niższych
 • Grygorczuk A.: Redagowanie listów na lekcjach języka polskiego w klasie III. Zbiorcza Szkoła Gminna 1980 nr 1.

 • Lenartowska K., Świętek W.: Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach I-III. WSiP, Warszawa 1989, s. 97-128.

 • Plenkiewicz M.L.: Redagowanie listu formą ćwiczeń w mówieniu i pisaniu w klasach początkowych. Wychowanie Na Co Dzień 1996 nr 7.

 • Rejniak Z.: List jako forma wypowiedzi w nauczaniu początkowym. Życie Szkoły 1993 nr 1.

 • Smolińska H.: Kształtowanie umiejętności redagowania pism użytkowych na przykładzie listu. W: Z teorii i praktyki nauczania początkowego, WSP Bydgoszcz 1986, s. 177-182.

 • Zarzeczna M., Życzenia jako forma wypowiedzi użytkowej, Życie Szkoły 2003 nr 8.

 • Samodzielnie dobrany artykuł z czasopism pedagogicznych.
 1. Nauczanie gramatyki w klasach I-III

 • Baczyńska H.: Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III. WSiP, Warszawa 1981.

 • Hoffman I.: Efektywność nauczania gramatyki. Życie Szkoły 1987 nr 1.

 • Preuss-Kuchta L., Bara J.: Ucz się sam - wiadomości o przymiotniku, przysłówku i liczebniku. Życie Szkoły 1994 nr 4.

 • Preuss-Kuchta L., Bara J.: Ucz się sam - wiadomości o rzeczowniku i czasowniku. Życie Szkoły 1994 nr 4.

 • Skrzypiec W.: Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w klasach I-III. WSiP, Warszawa 1992.

 • Zegadło H.: Ćwiczenia gramatyczne z elementami wiedzy o języku. W: Praca nauczyciela... Op.cit., s. 258-272.

 • Samodzielnie dobrany artykuł z czasopism pedagogicznych.
 1. Nauczanie ortografii w klasach I-III
 • Jakubowicz A.: Kształtowanie umiejętności ortograficznych uczniów klasy III (na przykładzie wyrazów z "rz" po spółgłoskach). Wychowanie Na Co Dzień 1994 nr 6.

 • Jakubowicz A.: Zabawy i gry ortograficzne w edukacji wczesnoszkolnej. ARCANUS, Bydgoszcz 2000.

 • Jedut A., Pleskot A.: Nauczanie ortografii w klasach I-III. WSiP, Warszawa 1991.

 • Klusek M.: Ćwiczenia usprawniające zapamiętywanie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami. Życie Szkoły 1988 nr 4.

 • Nowakowska H.: Moje doświadczenia w zakresie nauczania ortografii ze szczególnym uwzględnieniem ilustrowanego słowniczka ortograficznego. Życie Szkoły 1986 nr 4.

 • Polański E., Jakubowicz A., Dyka F.: Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym. JUKA, Warszawa 1996.

 • Zegadło H.: Ćwiczenia ortograficzne. W: Praca nauczyciela...Op.cit., s. 272-281.

 • Samodzielnie dobrany artykuł z czasopism pedagogicznych.
 1. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach I-III

 • Kuźmiuk J.: Kilka uwag o ćwiczeniach słownikowo-frazeologicznych w klasach początkowych. Życie Szkoły 1987 nr 4.

 • Skoczylas E.: Analiza słownictwa uczniów klas III. Życie Szkoły 1994 nr 10.

 • Więckowski R.: Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych. WSiP, Warszawa 1985.

 • Zegadło H.: Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne. W: Praca nauczyciela... Op.cit., s. 251 -258.

 • Samodzielnie dobrany artykuł z czasopism pedagogicznych.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Szczegółowy rozkład materiału nauczania iconSzczegółowy rozkład materiału nauczania

Szczegółowy rozkład materiału nauczania iconSzczegółowy rozkład materiału nauczania Przedmiot: Technologia Fryzjerstwa

Szczegółowy rozkład materiału nauczania icon1. Rozkład materiału nauczania historii w klasie II gimnazjum – szczegółowy

Szczegółowy rozkład materiału nauczania iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Szczegółowy rozkład materiału nauczania iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Szczegółowy rozkład materiału nauczania iconSzczegóŁowy rozkład materiałU

Szczegółowy rozkład materiału nauczania iconSzczegóŁowy rozkład materiałU

Szczegółowy rozkład materiału nauczania iconSzczegóŁowy rozkład materiałU

Szczegółowy rozkład materiału nauczania iconSzczegóŁowy rozkład materiału new Adventures Intermediate

Szczegółowy rozkład materiału nauczania iconSzczegóŁowy rozkład materiału new English Zone 3

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom