Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie)
Pobierz 38.72 Kb.
NazwaOkreślenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie)
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar38.72 Kb.
TypCharakterystyka
WNIOSKODAWCA LUB PEŁNOMOCNIK DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

………………………………

……………………………..

Imię i nazwisko Adnotacje urzędowe

………………………………………

…………………………………….. ………………………………

Adres/siedziba organ wydający decyzję


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 1. NAZWA INWESTYCJI

- (rodzaj inwestycji: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, odbudowa, montaż, zmiana sposobu użytkowania, dolesienie, inna zmiana sposobu zagospodarowania terenu)

- (rodzaj obiektu: budynek, w tym mieszkalny, gospodarczy, garażowy, inwentarski, usługowy, produkcyjny lub połączonych funkcjach, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub inny obiekt budowlany)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podać rodzaj inwestycji i rodzaj obiektu

 1. LOKALIZACJA OBIEKTU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..podać nr ewid. działki/działek na których będzie lokalizowana inwestycja oraz ulice, miejscowość, gminę

………………………………………………………………………………………………………………… podać sposób oznaczenia granic terenu objętego wnioskiem na załączniku graficznym do wniosku (np. kolor)

 1. OKREŚLENIE RODZAJU ZABUDOWY I SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PLANOWANIE)

 1. FUNKCJA OBIEKTU

Dotyczy sposobu użytkowania obiektu (mieszkalna, składowa, magazynowa, garażowa, gospodarcza, inwentarska, rekreacyjna, usługowa-handlowa, rzemieślnicza, inna – jaka?, produkcyjna napisać rodzaj produkcji, inne)

……………………………………………………………………………………………………………………… 1. RODZAJ ZABUDOWY

(zabudowa: mieszkaniowa – jednorodzinna, mieszkaniowa wielorodzinna, zagrodowa w tym w gospodarstwie rolnym, hodowlanym, ogrodniczym, usługowa, produkcyjna, obiekty infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne)

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ……………………………..

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA……………………………….

ILOŚĆ KONDYGNACJI………………………………………….

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY(ORIENTACYJNA)…………………………….

GEOMETRIA DACH, W TYM:

Kąt nachylenia połaci

Rodzaj dachu (płaski, dwuspadowy, wielospadowy)……………………………………………………………………….

Kierunek kalenicy (równoległy, prostopadły, skośny do frontu działki)……………………………………………….

WYKOŃCZENIE ELEWACJI I POKRYCIE DACHU……………………………………………………………………………………..

INNE DANE DOTYCZĄCE CHARAKTERU FORMY ARCH. BUDYNKU……………………………………………………….. 1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Dotyczy działalności usługowej, produkcyjnej, rolniczej inwentarskiej.

INFORMACJA O INWESTYCJI, W TYM RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Określić w sposób pozwalający na stwierdzenie charakteru inwestycji w zakresie jej ewentualnej uciążliwości na środowisku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INNE DANE, w tym np. powierzchnia sprzedaży, liczba zatrudnionych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA TERENU INWESTYCJI Z DRÓG PUBLICZNYCH

(bezpośrednio z drogi publicznej- podać jakiej, pośrednio przez drogę wewnętrzną na działkach………, przez ustanowioną służebność napisać jaką)

……………………………………………………………………………………………………………………… 1. DOSTĘPNOŚĆ DO SIECI PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ

- woda, energia elektryczna, gaz, ciepło odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych, usuwanie odpadów

- zapotrzebowanie w m3/dobę

Woda………………………………………………………..zapotrzebowanie……………………………

Gaz……………………………………………………………zapotrzebowanie……………………………

Energia elektryczna…………………………………..zapotrzebowanie……………………………………

Ogrzewanie…………………………………………….zapotrzebowanie…………………………………

Odprowadzanie ścieków………………………..zapotrzebowanie………………………………………

Odprowadzanie wód opadowych ……………………..zapotrzebowanie…………………………………

Usuwanie odpadów……………………………………………zapotrzebowanie…………………………

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

 1. Kopia mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 lub 1:500 na teren objęty wnioskiem oraz na teren sąsiedni w zasięgu trzykrotnej szerokości frontu działki/terenu wnioskowanych do zabudowy lecz nie mniej niż 50 m dookoła działki/terenu objętego wnioskiem

 2. Kopia mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:5000 na teren inwestycji z naniesieniem granic terenu objętego wnioskiem oraz naniesieniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu

 3. Koncepcja własna (szkic, zdjęcie, itp.)dotycząca formy architektonicznej planowanego obiektu

 4. Umowy gwarantujące uzbrojenie terenu w odpowiednim zakresie, w przypadku braku uzbrojenia działki

 5. Kserokopię dowodu posiadania dojazdu do działki w przypadku przejazdów przez teren działki sąsiedniej

 6. Raport oddziaływania na środowisko, w przypadku inwestycji dla których raport jest wymagany obligatoryjnie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska

 7. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów, w tym pełny wypis na działkę/ działki objętą wnioskiem……………………….

Podpis wnioskodawcy


POUCZENIE:

Udzielenie informacji o sposobie zabudowy i zagospodarowania terenu ujętych w niniejszym wniosku oraz przedłużenie ww. załączników jest wymagane zgodnie z nr t. 52 ust. 2 w związku z nr t. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.


Brak kompletnego wniosku uniemożliwia wszczęcie postępowania administracyjnego w danej sprawie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) iconUstalenie warunków zabudowy I zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego)

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) iconCZĘŚĆ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) iconProjekt zagospodarowania terenu I. Dane ogólne

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) iconPrezydent miasta kielce miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) iconPrezydent miasta kielce miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) iconAlmamer wyższa Szkoła Ekonomiczna Koncepcja turystycznego I rekreacyjnego zagospodarowania terenu

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) iconO znaczeniu aktywności fizycznej w życiu człowieka projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego zielone boisko

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) icon2. uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania I uzbrojenia terenu oraz z stanu ładu przestrzennego I wymogów jego ochrony 8

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) iconOpcje udostępnia trzynaście kategorii różnego rodzaju opcji, które pozwalają na zmianę sposobu działania Excela: Widok

Określenie rodzaju zabudowy I sposobu zagospodarowania terenu (planowanie) iconWyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smoczka C” dla terenu położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom