Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych
Pobierz 37.35 Kb.
NazwaUniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar37.35 Kb.
TypDokumentacja
Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne formy aktywności osób starszych

Zestawienie bibliograficzne

Oprac. Alina Patena


1 lutego 2012 roku Senat RP ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. .

"W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, pragnąc podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku." (fragment uchwały Senatu)

W uchwale podkreślono też, że obejmujący dziś już ponad 350 uniwersytetów i ponad 100 tys. członków ruch społeczny w Polsce jest prawdziwym fenomenem na skalę europejską, niemającym sobie równego pod względem bogactwa działalności i inicjatyw.
1. Aktywność

Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów / red. Artur Fabiś. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - 158 s. : il. kolor. ; 25 cm. - (Biblioteka Gerontologii Społecznej ; t. 1). - ISBN 83-60430-86-1

Sygnatura: 64816

2. Fitness

Fitness trzeciego wieku. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2005. - 88 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-88800-36-1

Sygnatura: 8527Br-8529Br

3. Formy

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - 595 s. : il. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7395-139-6

Sygnatura: 64987, cz65240/XXI, 66654

4. Leszczyńska-Rejchert, Anna

Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. - 245, [1] s. ; 24 cm. - Bibliografia .- Indeks. - ISBN 83-7299-389-0

Sygnatura: 62463, 64595

5. Niezabitowski, Marek

Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. - Katowice : "Śląsk", 2007. - 187 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego). - Bibliografia. - ISBN 978-83-7164-475-7

Sygnatura: 63711

6. Przygotowanie

Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. - 248 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89817-94-5

Sygnatura: 65524

7. Seniorzy

Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. ArturFabiś. - Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005. - 208 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliografia po rozdziałach. - ISBN 83-89275-02-3

Sygnatura: cz62823/XXI

8. Starość

Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, GrażynyNowak-Starz. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-89-4662-66

Sygnatura: 65156

9. Starość

Starość i osobowość / praca zbiorowa pod red. Kazimierza Obuchowskiego. - Bydgoszcz : Waydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2002. - 153 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-7096-441-9

Sygnatura: 62647

10. Starzenie

Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk. - Lublin : Wydaw. KUL, 2006. - 440 s. : fot. ; 25 cm. - ISBN 83-7363-421-5

Sygnatura: 63610

11. Steuden, Stanisława (1950- )

Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 250, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-01-16566-6

Sygnatura: cz66892/XX

12. Stuart-Hamilton, Ian

Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., 2006. - 303 s. ; 24 cm. - Bibliografia.- ISBN 83-7298-893-5

Sygnatura: 63390, 63551

13. Trafiałek, Elżbieta

Polska starość w dobie przemian / Elżbieta Trafiałek. - Katowice : Wydaw."Śląsk", 2003. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliografia .- Opracowania, analizy statystyczne .- Adresy-strony internetowe .- Summ.. - ISBN 83-7164-394-2

Sygnatura: 61490

14. Wawrzyniak, Joanna

Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 144 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7405-452-2

Sygnatura: 65478

15. Wybrane

Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 298 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7308-646-3

Sygnatura: cz64416/XX, 64417

16. Zaorska, Zofia

Dodać życia do lat : materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych / Zofia Zaorska. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo KLANZA, 1999. - 177, [10] s. : fot., rys., wykr. ; 30 cm. - Aneks. - ISBN 83-910614-4-2

Sygnatura: cz59418/XXI, 62925

17. Zboina, Bożena

Jakość życia osób starszych / Bożena Zboina. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2008. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 226-250. - ISBN 978-83-89466-23-5

Sygnatura: 65147

18. Ziębińska, Beata

Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. – Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2010. – 347 s. :il. ; 24 cm. – (Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 3). – ISBN 978–83–7164–619-5

Sygnatura: 66192


Artykuły z czasopism

19. Andruszkiewicz, Agata

Jak promować pomyślne starzenie się? / Agata Andruszkiewicz, Agnieszka Bołdak // KULTURA FIZYCZNA. - 2008, nr 3/4, s.23-27

20. Atamańczuk, Kazimiera

Megatrendy zmian społecznych w rzeczywistości XXI wieku : problemy starzejącego się społeczeństwa z punktu widzenia rodziny / Kazimiera Atamańczuk // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2006, nr 3, s. 107-114

21. Barecka, Anna

Związek między kontekstem kulturowym a stylem poznawczym u osób starzejących się / Anna Barecka, Kristina Silitskaya// EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2011, nr 1, s. 149-159

22. Borecka, Irena

Uczestnictwo seniorów w kulturze / Irena Borecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 1, s. 3-6

23. Czerniawska, Olga

Nowe tendencje w uniwersytetach III wieku / Olga Czerniawska // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2006, nr 3, s. 67-71

24. Czerniawska, Olga

Permanentna edukacja jako zadanie starości XXI wieku / Olga Czerniawska // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2003, nr 2, s. 15-22

25. Czerniawska, Olga

Wokół edukacji osób starszych / Olga Czerniawska // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2001, nr 3, s. 31-39

26. Dettlaff-Lubiejewska, Katarzyna

Aktywna jesień życia - rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 7/8, s. 18-19

Projekt dla osób starszych realizowany w bibliotece.

27. Dobrowolska, Mirosława

Biblioteka – przyjaznym miejscem dla starszego człowieka) / Mirosława Dobrowolska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 6, dod. Biblioteka dla Seniorów, nr 1,s. 1-2

28. Dobrowolska, Mirosława

Działania aktywizujące seniorów : (na przykładzie bibliotek publicznych na warszawskiej Ochocie) / Mirosława Dobrowolska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 1, s. 10-14

29. Fabiś, Artur

Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności / Artur Fabiś // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2006, nr 1/2, s.33-44

30. Golec, Marcin

O problemie zdrowej starości / Marcin Golec // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2008, nr 1, s. 5-7

31. Gotfryd, Paulina

Brytyjski plan na starość / Paulina Gotfryd // NIEBIESKA LINIA. - 2010, nr 2, s. 14-16

32. Graniewska, Danuta

Warunki życia Europejczyków w starszym wieku / Danuta Graniewska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2010, nr 4, s. 29-32

33. Grotek, Monika

Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Monika Grotek // EDUKACJA USTAWICZNADOROSŁYCH. - 2003, nr 2, s. 42-50

Badania nad strategiami uczenia się języków obcych u ludzi w starszym wieku.

34. Grudzień, Anna

Kreatywne zajęcia – kreatywni seniorzy / Anna Grudzień // ARTETERAPIA. - 2009, nr 2, s. 2-5

35. Halicka, Małgorzata

Społeczne implikacje edukacji osób starszych / Małgorzata Halicka // POLITYKA SPOŁECZNA . - 1999, nr 9, s. 23-26

36. Halicka, Małgorzata

Uniwersytet Trzeciego Wieku - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Małgorzata Halicka, Krzysztof Cykier //EDUKACJA . - 2009, nr 3, s. 132-137

37. Kędziora, Karolina

Ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na wiek / Karolina Kędziora // NIEBIESKA LINIA. - 2010, nr 2, s. 6-8

38. Kosowiec-Placek, Monika

Seniorzy jako odbiorcy informacji / Monika Kosowiec-Placek // PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY. - 2010, z. 3, s. 322-332

39. Koszczyc, Marta

Kształcenie kadr na potrzeby edukacji zdrowotnej seniorów - propozycja programu / Marta Koszczyc // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2010, nr 1, s. 63-66

40. Kwiatkowska, Joanna

Zmierzch życia po norwesku / Joanna Kwiatkowska // NIEBIESKA LINIA. - 2010, nr 2, s. 17-18

41. Makuła, Waldemar

Kultura fizyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Waldemar Makuła // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010,nr 11, s. 29-33

42. Malec, Małgorzata

Uniwersytet trzeciego wieku jako miejsce praktyki całożyciowego uczenia się : perspektywa międzynarodowa / Małgorzata Malec // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2007, nr 1/4, s. 39-49

43. Molicka, Monika

Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 1, s. 107-117

44. Mosakowska, Monika

Aquafitness - sport całego życia / Monika Mosakowska // KULTURA FIZYCZNA. - 2007, nr 1/2, s. 21-26

Zalety ćwiczeń w wodzie dla zdrowia ludzi starszych.

45. Nowak, Piotr

Nowe technologie a biblioteka : niepokoje czytelników trzeciego wieku / Piotr Nowak // PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY. - 2008, Z. 3, s. 418-428

46. Orzechowska, Grażyna

"Nowy" czy "tradycyjny" uniwersytet trzeciego wieku? / Grażyna Orzechowska // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2009, nr 1, s.61-70

47. Otręba, Iwona

Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // LIDER. - 2010, nr 7/8, s. 27-28

48. Pawłucki, Andrzej

Wychowanie fizyczne ucznia późnej dorosłości / Andrzej Pawłucki // WYCHOWANIE FIZYCZNE i ZDROWOTNE. - 2010, nr 7, s.4-11

49. Senkowska, Izabela

Uniwersytet trzeciego wieku szansą na lepszą starość/ Izabela Senkowska // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2002, nr 2/3, s. 93-97

50. Sowa, Józef

Żyjemy dłużej - jak się zdrowo zestarzeć / Józef Sowa // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2011, nr 8, s. 4-9

51. Stanowska, Małgorzata Maria

Open Doors for Europe : doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Małgorzata Maria Stanowska //EDUKACJA USTAWICZNA DOROSLYCH. - 2007, nr 2, s. 52-59

52. Stefaniak, Monika

Nordic Walking w programowaniu aktywności fizycznej osób starszych / Monika Stefaniak // WYCHOWANIE FIZYCZNE IZDROWOTNE. - 2009, nr 11, s. 43-48

53. Tomczyk, Łukasz

Polski senior a społeczeństwo informacyjne / Łukasz Tomczyk // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 1, s. 14-15

54. Trojan, Elżbieta

Człowiek starszy w społeczeństwie. Wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan// PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2011, nr 2, s. 35-39

55. Turowski, Stanisław

Uniwersytety III wieku, fenomen współczesności / Stanisław Turowski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 1/2, s.32-33

56. Wesołowska, Anna

Bezpieczeństwo społeczne ludzi trzeciego wieku w Polsce / Anna Wesołowska // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2006, nr 1/2, s.25-31

57. Wilgosiewicz-Begińska, Joanna

Twórczość ludzi w podeszłym wieku oraz jej pozytywny wpływ na starzenie się / Joanna Wilgosiewicz-Begińska, Justyna Chrobak // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2010, nr 1, s. 38-45

58. Zagórska, Małgorzata

Wiedza starszych mieszkańców Częstochowy o aktywności fizycznej w życiu codziennym / Małgorzata Zagórska // LIDER. -2008, nr 9, s. 28-29

59. Zawada, Anna

Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych / Anna Zawada // PRACA SOCJALNA. - 2009, nr3, s. 17-27

60. Zawada, Anna

Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej / Anna Zawada // PRACA SOCJALNA. - 2007, nr 1, s. 90-96

Formy aktywizacji osób starszych, zalety uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

61. Zielińska, Agnieszka

Starzenie się ludności - problem całego świata / Agnieszka Zielińska // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2011, nr 5, s. 46-50

62. Ziębińska, Beata

Uniwersytety Trzeciego Wieku : wybrane aspekty funkcjonowania organizacji / Beata Ziębińska // POLITYKA SPOŁECZNA. -2009, nr 3, s, 21-27


Data oprac. Luty 2012

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych iconRządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych iconEuropejski Rok Aktywności Osób Starszych I Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych iconWstęp Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych I harcerzy starszych jest poszukiwanie

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych iconO realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych iconCel pracy celem pracy było zbadanie wpływu sytuacji rodzinnej oraz materialnej na sposób żywienia starszych kobiet zrzeszonych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Warszawie. Materiał I metodyka

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych iconZorganizowanie I przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych, na które składają się kursy zawodowe dla 22 osób I program wsparcia dla 30 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych rolników, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych iconZdrowotnego wpływu ćwiczeń ruchowych na rozwój człowieka z realnym uczestnictwem tej właśnie grupy zawodowej w aktywności rekreacyjnej. Ponadto starano się ustalić preferowane przez lekarzy formy zajęć ruchowych oraz określić poziom aktywności fizycznej badanych

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych icon3. Żywienie osób starszych

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych iconFormularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Bydgoszcz osób prawnych I fizycznych prowadzących na terenie Miasta Bydgoszczy przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne

Uniwersytety Trzeciego Wieku I inne formy aktywności osób starszych iconAktywnośĆ fizyczna osób starszych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom