Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną
Pobierz 30.86 Kb.
NazwaKonspekt zajęĆ na radę pedagogiczną
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar30.86 Kb.
TypKonspekt
KONSPEKT ZAJĘĆ NA RADĘ PEDAGOGICZNĄ


TEMAT: Agresja – jak sobie z nią radzić?


CELE:

 • poznanie specyfiki zjawiska agresji i jej rodzajów,

 • ukazanie źródeł zachowań agresywnych,

 • prezentacja wpływu postaw rodzicielskich na zachowania dzieci,

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją.


METODY: wykład, burza mózgów, wizualizacja.


TOK ZAJĘĆ:


1.Przedstawienie definicji agresji.

2.Prezentacja źródeł zachowań agresywnych (biologiczne, społeczne, poznawcze).

3.Ukazanie rodzajów agresji.

4.Omówienie roli wieku i płci na zachowania agresywne.

5.Zaprezentowanie wpływu postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci.

6.Poznanie form przeciwdziałania zjawisku agresji.

7.Ewaluacja zajęć i zakończenie spotkania.


CO TO JEST AGRESJA, JAKIE SĄ ŹRÓDŁA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH?


Środki masowego przekazu prześcigają się wzajemnie w zamieszczaniu relacji i opisów morderstw, wojen i aktów terroru. Relacje te mogą być materiałem dowodowym świadczącym o rozmiarze krzywd, jakie ludzie potrafią wyrządzić sobie i innym. Bulwersują nas relacje opisujące akty agresji i przemocy, w których uczestniczą dzieci i to nie tylko jako ofiary, ale często jako sprawcy. Wielu z nas zastanawia się, jak można wyjaśnić takie destrukcyjne zachowania, czy można je opanować i czy jest sposób by im ewentualnie zapobiegać.


Psychologowie, którzy zajmowali się tym zagadnieniem , swoje wysiłki skoncentrowali na badaniu agresji, którą można zdefiniować –


zachowanie fizyczne lub werbalne podejmowane z zamiarem skrzywdzenia lub zniszczenia danego obiektu, istoty, przedmiotu


Źródła zachowań agresywnych:


 • biologiczne /genetyczne/

 • społeczne /środowiskowe/

 • poznawcze /sposób rozumienia świata/


Biologiczne:

 • wpływ testosteronu – hormon odpowiedzialny za drażliwość, czyli wrażliwość na groźby i prowokacje,

 • wpływ temperamentu – niektóre dzieci rodzą się z tzw. trudnym stylem reagowania /ekstrawersja/, grymaszą , płaczą, bardziej absorbują dorosłych i swoich rówieśników,

 • wpływ dominowania – mechanizm ewolucyjny, agresja przetrwała przez pokolenia, ponieważ ma znaczenie dla jednostek i dla gatunku, np.: w niektórych grupach społecznych rozwija się hierarchia dominacji, często przez otwartą walkę, a później kontrolę pozostałych członków grupy.


Społeczne:

 • kulturowe – np.: chłopcy oczekują mniejszej nagany za zachowania agresywne niż dziewczynki;

 • rodzinne – interakcje w rodzinie, czyli przemoc i agresja wyuczona, stosowanie kar, proces zniewalania rodzinnego, czyli agresja jako sposób wzajemnego kontrolowania i osiągania tego, czego się chce np.: rodzina dysfunkcyjna;

 • massmedia – telewizja, radio, literatura, prasa czyli promocja i naśladowanie przemocy.Poznawcze:

 • odmienny sposób rozumienia świata – osoby mało empatyczne mające specyficzny sposób moralnego rozumowania, deficyty w zdolnościach odczytywania społecznych wskazówek otoczenia, czyli norm społecznych – inna mapa „świata” /może to być wynikiem dwóch poprzednich źródeł/.RODZAJE AGRESJI

 • gorąca / fizyczna – bicie, kopanie, gryzienie


 • słowna – wyzwiska, wulgaryzmy, groźby

 • instrumentalna – zabieranie, niszczenie rzeczy

 • wroga – wyrządzanie zła lub agresja odwzajemniana

 • przemieszczona – przeniesienie agrasji na kogoś innego

 • zimna – gesty, spojrzenia, zastraszanie, ograniczanie wolności.

WPŁYW WIEKU I PŁCI NA ZACHOWANIA AGRESYWNEAgresja fizyczna i instrumentalna częściej wystepuje u dzieci młodszych /do 7 lat/

Agresja słowna i wroga u dzieci starszych , osiągających wiek szkolny.

W szkole podstawowej i średniej wyraźnie widać różnicę między chłopcami i dziewczętami; u chłopców dominuje agresja fizyczna skierowana na chłopców, a u dziewcząt – słowna, skierowana do koleżanek.

Im bardziej dzieci zbliżają się do wieku dorastania, tym różnice są mniejsze /dorastanie to okres buntu i burzy hormonalnej, który kieruje się oddzielnymi prawami/.


WPŁYW POSTAW RODZICIELSKICH NA ZACHOWANIE SIĘ DZIECIIstnieje ścisły związek pomiędzy zachowaniem się dziecka a zachowaniami rodziców. Postawy wychowawcze mają duży wpływ na sposób funkcjonowania i zachowania się dzieci. Jeśli osoba dorosła będzie charakteryzowała się zachowaniami mało konstruktywnymi to jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie zachowywać się dziecko.

Nauki społeczne różnie definiują pojęcie postawy: wg.Obuchowskiego postawa to względnie trwała dyspozycja przejawiająca się w zachowaniach , których cechą są pozytywne lub negatywne stosunki do jakiegoś przedmiotu, osób, sytuacji. Wg.Sillamy postawa to ogół osobistych reakcji na jakiś określony przedmiot: zwierzę, osobę, ideę lub rzecz. Postrzegamy owe reakcje jako integralną część naszej osobowości, co upodabnia je do cech charakteru.

Wszyscy autorzy dość jednoznacznie twierdzą, że postawa, może spełniać rolę modelującą, w związku z tym, ma zasadniczy wpływ na socjalizację dzieci i młodzieży. Jest to szczególnie istotne w relacji dziecko-rodzic i uczeń-nauczyciel.

Wzrastaniu w rodzinie dysfunkcyjnej często towarzyszą postawy niekonstruktywne i niejednoznaczne, oznacza to, że w takich rodzinach interakcje dorosły-dziecko sprzyjają powstawaniu antyspołecznych zachowań. Janet G.Woititz wyróżniła kilka postaw rodzicielskich , których wpływ na socjalizację dziecka można z dużą dokładnością przewidzieć.:


 • Autokratyczna /karcąca/

 • Przesadnie wymagająca/ krytyczna/

 • Nieobecna

 • Obiecująca

 • Nadopiekuńcza


Rodzic autokratyczny nie uczestniczy w życiu dziecka, kontakty z nim ograniczają się jedynie do rozkazywania i wydawania poleceń. Konsekwencje takiego postępowania to : dziecko czuje się nie szanowane a czasem wręcz odrzucone i może mieć trudności z wchodzeniem w jakiekolwiek kontakty z innymi ludźmi.

Rodzic przesadnie wymagający stawia przed dzieckiem nierealne wymagania, często przerastające siłę i możliwości rozwojowe dziecka. Konsekwencje tej postawy – dziecko nie ma czasu na zabawę, jego wolność i żywiołowość jest skutecznie tłumiona, co może wykształcić w dziecku opinię osoby mało zdolnej albo wręcz niesprawnej, nieudolnej.

Rodzic nieobecny, którego fizycznie często nie ma w domu , nie panuje nad życiem rodzinnym, skutkuje to tym, że dziecko przejmuje obowiązki domowe, staje się rodzicem dla własnego rodzeństwa, a niejednokrotnie rodzicem własnych rodziców. Cierpi na tym jego dzieciństwo.

Rodzic obiecujący pragnie uzyskać posłuszeństwo kusząc i obiecując nagrody. Na ogół ma dobre chęci w dotrzymywaniu słowa ale nigdy w pełni mu się to nie udaje. Konsekwencję tego typu postawy jest: dziecko nawet po wielu rozczarowaniach wierzy, że tym razem będzie inaczej. A jeśli nawet zacznie okazywać złość i niezadowolenie, to obiecujący rodzic zawsze zdoła się wyłgać z obietnicy przy okazji wpędzając dziecko w poczucie winy. Z czasem dziecko staje się nieufne i nie będzie w stanie domagać się czegokolwiek od siebie.

Rodzic nadopiekuńczy zawsze mówi „ ja wiem co jest dla ciebie najlepsze”dziecko na siłę jest pozbawiane decydowania, co powoduje, że czuje się uzależnione i nieudolne. Nie jest w stanie rozwijać się emocjonalnie ani uczyć na własnych błędach. W rezultacie czuje się zagubione i wpada w panikę za każdym razem, kiedy przyjdzie mu podejmować decyzję lub działać samemu.


Podstawowe błędy rodziców:

 • brak czułości,

 • nadmierny krytycyzm i wrogość,

 • niekonsekwentna dyscyplina i nadzór,

 • ogólny brak zaangażowania.


Wymienione powyżej postawy i cechy sprzyjają rozwojowi agresywnych i antyspołecznych wzorców zachowań u dzieci.


PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU AGRESJI

 1. W sferze biologicznej – zindywidualizowanie metod wychowawczych.

 2. W sferze społecznej – treningi dla rodziców i nauczycieli uczące skuteczniejszych metod komunikowania się z dziećmi.

 3. W sferze poznawczej – treningi dla dzieci zwiększające poziom empatii, rozwijające umiejętności poznawcze zmierzające do zmiany mapy świata np.: trening głośnego mówienia , jako sposób na rozwiązanie sytuacji problemowej.


EWALUACJA ZAJĘĆ /arkusz z koszem i plecakiem/.


LITERATURA:


 1. Bradshaw J.”Zrozumieć rodzinę”, W-wa 1994

 2. Danilewska J. „Agresja u dzieci- szkoła porozumienia”, W-wa 2002

 3. Dembo M.H.”Stosowana psychologia wychowawcza”,W-wa 1997

 4. Lipowska Teutsch A. „Rodzina a przemoc”, W-wa 1992

 5. Skrzypczak W.(red.) „Bezpieczna szkoła” , Łódź 2002

 6. Woititz J. „Wymarzone dzieciństwo” , W-wa 1990.AGRESJA


-JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ ?


(zajęcia dla nauczycieli i rodziców)


opracowała: mgr Agnieszka Marciniak

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconReferat na szkoleniową radę pedagogiczną

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconOpracowanie na radę pedagogiczną szkoleniową „Wykorzystanie komputera w pracy

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconIm. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu uchwalony przez radę pedagogiczną

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconS t a t u t X liceum Ogólnokształcącego w Gdyni uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12. 1992 r

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconWykaz podręczników zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na rok szkolny 2011/12

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconUchwała z dnia zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Uchwałą z dnia

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconKonspekt zajęĆ z piłki ręcznej zadanie główne zajęć: Doskonalenie ataku szybkiego

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconTryb przewodów doktorskich w zakresie historii przeprowadzany jest przez powołaną przez Radę Wydziału Radę Naukową Instytutu Historii

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconKonspekt zajęć wraz z nazwą projektu, zgodny z zakresem tematycznym podanym powyżej, o objętości maks. 1 strony A4, czcionką 12 pkt. (po podpisaniu umowy oraz po konsultacji z koordynatorem terenowym konspekt zostanie uaktualniony)

Konspekt zajęĆ na radę pedagogiczną iconKonspekt zajęć

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom