WspóŁpraca szkoły z rodzicami
Pobierz 60.43 Kb.
NazwaWspóŁpraca szkoły z rodzicami
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar60.43 Kb.
TypDokumentacja
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI


Pojęcie , cele i zasady współpracy


Współpraca , czy też współdziałanie nauczycieli i rodziców to istotny czynnik prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny , który :

1/warunkuje harmonijny rozwój uczniów ,

2/ wpływa na ich postępy w nauce ,

3/daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci .

W słowniku współczesnego języka polskiego pod pojęciem współpraca , czytamy " praca , działalność prowadzona wspólnie , w porozumieniu z kimś innym " , a pojęcie współdziałać zdefiniowano jako " działać , wykonywać coś , funkcjonować wspólnie z kimś lub czymś innym " . Oba te pojęcia zazębiają się, ponieważ mówi się w nich o wspólnym działaniu , o wykonywaniu czegoś z kimś lub czymś .

Wincenty Okoń określa współpracę , jako " współdziałanie ze sobą jednostek lub grup ludzi wykonujących swoje cząstkowe zadania , aby osiągnąć jakiś wspólny cel ; współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz na podporządkowaniu się celowi , należycie uświadomionemu sobie przez wszystkie jednostki lub grupy " .

Analizując problem współpracy rodziny i szkoły należy przyjąć za Tadeuszem Kotarbińskim , iż " współdziałanie wielu podmiotów ze względu na określone ich czynności i ze względu na określone ich cele zachodzi tylko wtedy , jeżeli

każdy z tych podmiotów pomaga któremuś innemu podmiotowi z tego samego grona lub jest wspomagany przez jakiś inny podmiot z tegoż grona " . Pomoc owa wyraża się w umożliwianiu lub ułatwianiu wykonania określonych zadań .

Z powyższych definicji wynika , że współdziałanie rodziny i szkoły powinno być oparte na zrozumieniu , uznaniu wspólnego celu działania oraz wspólnym uzgadnianiu poczynań opiekuńczo - wychowawczych . Powinno być ono formą współpartnerstwa, wyrażającego się we wspólnym prowadzeniu rozmaitych form pracy opiekuńczo wychowawczej , w wymianie świadczeń , dostarczaniu środków do działania itp. Tak pojmując i realizując współpracę można mówić o pełnej współpracy między szkołą a rodziną .

W sprawie form współpracy rodziców i opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi szkoły , zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1988 r. , które ustala :

"§ 1. Rodzice i opiekunowie współpracują ze szkołą i organami nadzorującymi szkoły w organizowaniu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży .

§ 2. Celem współpracy , o której mowa w § 1 , jest :

1/ spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania , wychowania i opieki , zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi ,

2/ doskonalenie organizacji kształcenia , wychowania i opieki w szkole , w rodzinie i środowisku ,

3/ zaznajamianie rodziców z programem kształcenia , wychowania i opieki , organizacja nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców ,

4/ upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny ,

5/ pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu

nauczania , wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,

6/ tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły " .

W ramowym statucie szkoły publicznej ( załącznik do Zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. ) mówi się :

" § 11 . Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia dzieci .

Statut szkoły określa :

1/ formy tego współdziałania , uwzględniając prawo rodziców do :

a/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole ,

b/ znajomość przepisów dotyczących oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów ,

c/ uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

jego zachowania , postępów i przyczyn trudności w nauce ,

d/ uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci ,

e/ wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły .

2/częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze , z tym że spotkania takie nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na kwartał .

§ 32.2. Wychowawca w celu realizacji zadań ( ... ) :

1/ utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów , w celu :

a/ poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci ,

b/ współdziałania z rodzicami , tzn . okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich

działaniach ,

c/ włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły " .

Przepisy te jednoznacznie określają , że rodzice powinni systematycznie i ściśle współpracować ze szkołami i organami nadzorującymi szkoły , a istotnym celem tej współpracy powinno być wspólne rozstrzyganie spraw związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi , a także troska o ich wszechstronny rozwój .

Mieczysław Łobocki stwierdza , że " naczelnym celem współdziałania nauczycieli i rodziców jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami " - chodzi tu o stosowanie w praktyce różnorodnych form współpracy nauczycieli i rodziców dotyczący spraw związanych z wychowaniem i uczeniem się wszystkich uczniów .

Innym celem współpracy nauczycieli i rodziców jest :

1/ lepsze poznanie przez nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów,

2/ wzajemne poznanie się i zrozumienie ( częste kontakty nauczycieli i rodziców) ,

3/ zjednywanie rodziców dla ogółu uczniów .

Ten sam autor przedstawia również cele szczegółowe dotyczące współpracy nauczycieli i rodziców . Są to :

"1/ Uświadomienie rodzicom , że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom ;

2/ umacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami podczas wspólnie wykonywanych zadań ;

3/ umożliwienie dwukierunkowego porozumienia się nauczycieli i rodziców na zasadzie demokratyzmu i partnerstwa ;

4/ wymiana opinii i spostrzeżeń , np. w sprawy rozwoju fizycznego , społecznego i psychicznego uczniów lub odczuwanych przez nich potrzeb psychospołecznych ;

5/ sugerowanie rodzicom określonych form oddziaływań wychowawczych ,

za pomocą których mogliby wydatnie pomóc swym dzieciom w nauce i zachowaniu ;

6/ ułatwienie nauczycielom zrozumienie stosunku ucznia do swej rodziny oraz jej oczekiwań wobec niego " .

Ważne dla prawidłowej współpracy rodziny i szkoły są nie tylko cele , ale także zasady , którymi powinni kierować się rodzice i nauczyciele , chcąc

aby owa współpraca przebiegała w sposób aktywny i świadomy . Są to zdaniem Mieczysława Łobockiego :

1/ zasada pozytywnej motywacji ,

2/ zasada partnerstwa ,

3/ zasada wielostronnego przepływu informacji ,

4/ zasada jedności oddziaływań ,

5/ zasada aktywnej i systematycznej współpracy .

Zasada pozytywnej motywacji głosi , że nieodzownym warunkiem skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców jest całkowicie dowolny i dobrowolny udział w wykonywaniu wspólnych zadań na rzecz szkoły i rodziny .

Zasada partnerstwa podkreśla równorzędnie prawa i obowiązki nauczycieli i rodziców .

Zasada wielostronnego przepływu informacji zakłada konieczność uruchomienia różnych kanałów porozumienia między nauczycielami i rodzicami .

Zasada jedności oddziaływań przypomina przede wszystkim o konieczności realizowania przez szkołę i rodzinę zgodnych celów w pracy wychowawczej .

Zasada aktywnej i systematycznej współpracy uwydatnia potrzebę czynnego

udziału i stałego zaangażowania się w wykonywanie zadań inicjowanych i organizowanych podczas współdziałania nauczycieli i rodziców .

Przedstawione cele i zasady współpracy nauczycieli i rodziców umożliwiają prawidłową pracę wychowawczo - dydaktyczną szkoły , a także prawidłowy proces rozwoju dzieci . Współpraca rodziców ze szkołą staje się bardziej planowa , systematyczna i oparta jest na możliwie wysokim poziomie ich świadomości i kultury pedagogicznej .


Formy współpracy nauczyciela z rodzicami

Kluczem do sukcesu , we współpracy szkoły i rodziny jest wzorowo prowadzona współpraca za pomocą różnorodnych form . Wymienić należy następujące formy kontaktów z rodzicami :

"1. ZBIOROWE

Robocze

 • informowanie rodziców na temat osiągnięć szkolnych uczniów ;

 • zapoznawanie rodziców z treściami programu nauczania i wychowania oraz metodami jego realizacji ;

 • informowanie rodziców o sprawach wychowawczych.

Towarzyskie

 • okolicznościowe ;

 • z okazji uroczystości oraz imprez klasowych i ogólnoszkolnych .

Z ekspertem ( np. pedagogiem , psychologiem , lekarzem , socjologiem , itp.)

 • dotyczące trudności wychowawczych i dydaktycznych ;

 • poświęcony pedagogizacji rodziców w formach zorganizowanych .

 1. INDYWIDUALNE

Konsultacje pedagogiczne

Wizyty domowe

Kontakty korespondencyjne

 • dzienniczek ucznia ;

 • listy do rodziców ;

 • rozmowy telefoniczne"

Jedną z najczęściej spotykanych form współpracy szkoły z rodzicami są spotkania zbiorowe . Spośród nich najbardziej popularne są spotkania robocze, zwane inaczej wywiadówkami . Są to tradycyjne formy współpracy szkoły i domu organizowane przeważnie dla rodziców uczniów tej samej klasy , odbywają się nie częściej niż 4 - 6 razy w ciągu roku szkolnego . Mają na celu omówienie różnych spraw organizacyjnych klasy osiągnięć szkolnych uczniów i napotykanych przez nauczycieli trudności w toku nauczania i wychowania . Część ogólna ( początkowa wywiadówki ) to spotkanie ogółu rodziców z dyrektorem szkoły , na którym omawiane są sprawy organizacyjne oraz istotne sprawy dotyczące nauczania i wychowania . Po części ogólnej wywiadówki odbywa się spotkanie rodziców z wychowawcami poszczególnych klas . Każdy wychowawca , który prowadzi wywiadówki musi pamiętać o realizacji , na tym spotkaniu roboczym następujących zadań :

 • zapoznać rodziców z osiągnięciami szkolnymi uczniów ,

 • zaznajamiać ich z treścią programu nauczania i metodami jego realizacji ,

 • informować o sprawach wychowawczych .

Doniosłym zadaniem nauczyciela, organizującego spotkania robocze , zdaniem Mieczysława Łobockiego , jest także " przekazywanie rodzicom wiedzy pedagogicznej i psychologicznej z zakresu wychowania rodzinnego , postaw rodzicielskich oraz elementarnych zasad higieny i zdrowia psychicznego ".

Przedstawione zadania spotkań roboczych nauczycieli i rodziców są realizowane w miarę narastających potrzeb w tym zakresie .

Niezbędnym uzupełnieniem spotkań roboczych są spotkania o charakterze towarzyskim , które odbywają się w uroczystej i miłej atmosferze w klasie , świetlicy szkolnej lub poza szkołą . Zapraszani są na nie wszyscy , lecz tylko niektórzy rodzice . Zależy to od rodzaju spotkania i jego celu . Można wymienić następujące rodzaje spotkań o charakterze towarzyskim :

" okolicznościowe ( przy kawie lub herbacie ) ,

z okazji uroczystości i imprez klasowych oraz

z okazji uroczystości i imprez ogólnoszkolnych ".

Należy zwrócić uwagę na spotkania okolicznościowe ( przy kawie lub herbacie),

które najczęściej odbywają się poza klasą i szkołą , a powody ich organizowania są różne . Mogą być naturalnym przedłużeniem spotkań roboczych , gdzie sprawy wychowawcze omawiają rodzice i nauczyciel w warunkach kameralnych . Najbardziej czynnymi rozmówcami są tutaj rodzice , a nauczyciel staje się ich równorzędnym partnerem .

Inny charakter maja spotkania z okazji uroczystości i imprez klasowych , które są inicjowane i organizowane przeważnie przez wychowawcę klasy przy pomocy uczniów . Współorganizatorami są tutaj często rodzice . Spotkania te są organizowane w klasie z okazji różnego rodzaju świąt ( np. Dzień Matki ) i rocznic ( ważniejszych wydarzeń w kraju lub mieście ) . Na tych spotkaniach uczniowie przedstawiają różnego rodzaju programy artystyczne , przez co prezentują swoje zdolności i umiejętności . Rodzice uczestnicząc w uroczystościach i spotkaniach klasowych poznają specyfikę pracy wychowawczej z uczniami , przeżywają wspólnie z dziećmi uroki życia klasowego , odczuwają bliską więź emocjonalną z całą klasą i szkołą .

Nieco inny charakter maja spotkania z okazji uroczystości i imprez ogólnoszkolnych . Odbywają się one na terenie szkoły , a uczestniczą w nich

przede wszystkim uczniowie bardziej uzdolnieni i utalentowani , pozostali uczniowie szkoły uczestniczą w nich w roli obserwatorów . Spotkania te uatrakcyjniają życie szkoły , a także umożliwiają wzajemne kontakty między rodzicami uczniów różnych klas i stwarzają okazje do wymiany zdań na temat wielu spraw .

W celu pomocy rodzicom w kłopotach , jakie maja oni ze swymi dziećmi organizowane są tzw. spotkania z ekspertem . Organizatorami tych spotkań są z reguły nauczyciele , którzy sugerują temat i przebieg spotkania . Nauczyciele , o ile istnieje taka konieczność zorganizowania spotkania z ekspertem zwracają się " o pomoc do różnych specjalistów np. psychologów , pedagogów szkolnych, doświadczonych nauczycieli , przedstawicieli nauki , kultury i techniki , resortu zdrowia i sprawiedliwości , pracowników administracji , członków stowarzyszeń i organizacji społecznych " . Udzielają oni konsultacji na interesujące rodziców tematy lub podejmują się bezpośredniej pracy z rodzicami . W spotkaniach z ekspertem , które dotyczą trudności wychowawczych mogą brać udział wszyscy rodzice , których dzieci sprawiają trudności wychowawcze , nie tylko rodzice uczniów jednej klasy . Takie spotkanie umożliwia " pogłębioną konfrontację przekonań z poglądami i doświadczeniami osób z różnych środowisk społecznych , o różnym poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ", a także może " być swoista wolną trybuną reprezentowanych przez rodziców poglądów oraz przekonań na temat dzieci trudnych , a także wychowania w ogóle i dlatego staje się źródłem cennych informacji o problemach wychowawczych " . Spotkania z ekspertem powinny odbywać się w grupach 10 - 15 osobowych ( z tymi samymi rodzicami ) i nie częściej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego .

Szczególnie zalecanymi spotkaniami z ekspertem są zebrania ( prelekcje lub

konferencje ) poświęcone dokształcaniu rodziców , zwłaszcza pedagogicznemu i psychologicznemu . " Nabywana podczas ich trwania wiedza sprzyja nie tylko ujednolicaniu reprezentowanych przez rodziców różnych stanowisk na temat wychowania i rozwoju psychicznego uczniów, a także przyczynia się do usprawnienia zarówno ich współdziałania z nauczycielami , jak i konkretnych poczynań wychowawczych wobec swych dzieci ". Tematy prelekcji często podają rodzice , a może w nich uczestniczyć zazwyczaj nie więcej niż 25 - 30 rodziców . Spotkania mające na celu dokształcanie rodziców są jedną tylko z form zbiorowego współdziałania nauczycieli i rodziców .

Uzupełnieniem i wzbogaceniem zbiorowych kontaktów nauczycieli i rodziców są spotkania indywidualne . Do najbardziej znanych form spotkań indywidualnych należą : konsultacje pedagogiczne , lekcje otwarte , wizyty domowe , kontakty korespondencyjne .

Konsultacje pedagogiczne mają za zadanie wspólne poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji , jakie zdarzają się w procesie wychowania i uczenia się . Konsultantami pedagogicznymi mogą być : nauczyciele , wychowawcy klasowi, dyrektorzy szkół i tzw. pedagodzy lub psycholodzy szkolni . Konsultacje pedagogiczne to prowadzenie rozmów na temat wychowania i uczenia się oraz wyboru zawodu lub dalszego kształcenia uczniów . Odgrywają one doniosłą rolę w rozwiązywaniu problemów , jakie nurtują rodziców i nauczycieli w pracy z poszczególnymi uczniami .

Niezbędnym uzupełnieniem spotkań indywidualnych są lekcje otwarte dla rodziców . Jest to jedna z najciekawszych , a zarazem najtrudniejszych form organizacyjnych . Zaproszenie rodziców na lekcje wymaga od nauczyciela przeprowadzenia jej poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym .

Dużą niewiadomą w tego rodzaju spotkaniach są zachowania dzieci , które ośmielone bliskością rodziców mogą chcieć się pokazać z jak najlepszej strony i będą na lekcji aktywne lub onieśmielone będą bały się cokolwiek powiedzieć .

Po przeprowadzeniu lekcji należy ją omówić , wyjaśnić rodzicom wszystkie problemy , które wynikły na lekcji , a także odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości . Należy także pokazać rodzicom klasę , jej wyposażenie , urządzenia , pomoce dydaktyczne i ich zastosowanie , a także zaprezentować prace malarskie i inne wytwory uczniów oraz zbiory obrazujące specyficzne zainteresowania poszczególnych dzieci . Spotkanie tego typy wraz z dziećmi powinno odbyć się w klasie .

Osobliwą formą spotkań indywidualnych są wizyty domowe , których głównym celem jest bliższe i bezpośrednie poznanie warunków , w jakich żyją uczniowie oraz nawiązanie osobistego kontaktu ze wszystkimi członkami rodziny . Spotkania te pozwalają nauczycielowi lepiej zrozumieć ucznia . Wizyta nauczyciela w domu ucznia powinna trwać nie dłużej niż pół godziny , a ważniejsze spostrzeżenia i wrażenia , zwłaszcza dotyczące warunków materialno - bytowych rodziny i panującej w niej atmosfery zapisuje nauczyciel w specjalnie przeznaczonym do tego zeszycie . Zapisy te stanowią cenny materiał , przydatny nie tylko do stworzenia pełnego obrazu ucznia jako indywidualności , lecz także w prowadzeniu pedagogizacji rodziców i w dalszym utrzymywaniu z nimi bliskich kontaktów .

Interesującym rodzajem form współpracy nauczycieli i rodziców są kontakty korespondencyjne . Do najczęściej spotykanych indywidualnych form kontaktów korespondencyjnych należy porozumiewanie się nauczyciela z rodzicami za pomocą dzienniczka ucznia , listów oraz rozmów telefonicznych .

Dzienniczek ucznia w obecnej postaci służy informowaniu rodziców o różnego typu spotkaniach organizowanych w szkole , jest w nim miejsce na plan lekcji ,

nazwisko nauczycieli poszczególnych przedmiotów nauczania , a także miejsce poświęcone korespondencji nauczycieli z rodzicami - gdzie można wpisywać różne korzystnie świadczące o uczniach spostrzeżenia i uwagi .

Listy do rodziców mają tę zaletę , że pomagają nauczycielom z łatwością

nawiązać z opiekunami dziecka kontakt pośredni , który niekiedy jest jedynym możliwym . List może być początkiem owocnej współpracy szkoły i rodziców . Możliwe są dwa rodzaje listów : listy otwarte o tematyce wychowawczej i listy przeznaczone dla rodziców poszczególnych uczniów . Za pomocą listów można także przekazywać podziękowania rodzicom za ich wkład w wychowanie swych dzieci i współpracę na rzecz klasy i całej szkoły .Uzupełnieniem indywidualnych kontaktów korespondencyjnych są rozmowy telefoniczne w niektórych wypadkach okazują się one wręcz koniecznością . Wymienia się dwa rodzaje rozmów telefonicznych : rozmowy mające na celu okolicznościową wymianę informacji o uczniu i służące udzielaniu porad w sprawach wychowawczych .

Istotnym uzupełnieniem form współpracy nauczyciela z rodzicami jest powołanie do życia Rady Szkoły i Rady Rodziców .

Rada szkoły powinna liczyć nie mniej niż sześć osób. W jej składzie powinno się znaleźć co najmniej dwóch reprezentantów :

1/ nauczycieli - wybranych przez ogół nauczycieli;

2/ rodziców - wybranych przez ogół rodziców;

3/ uczniów - wybranych przez ogół uczniów;

Tryb wyboru członków rady szkoły określa statut szkoły. Kadencja rady trwa trzy lata - statut może dopuszczać coroczną wymianę jednej trzeciej składu rady.

W sposób szczegółowy rolę rady szkoły reguluje art. 50 ( rozdział 4 ) ustawy o systemie oświaty, który wyposaża radę w takie uprawnienia jak:

1/ uchwalanie statutu szkoły lub placówki;

2/ przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych;

3/ opiniowanie planów finansowych szkoły;

4/ wnioskowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora bądź zatrudnionych w niej nauczycieli;

5/ opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacyjnych i eksperymentów,

a także innych spraw istotnych dla szkoły;

6/ ocenianie sytuacji szkoły połączone z występowaniem z wnioskami do dyrektora , rady pedagogicznej organu prowadzącego szkołę w szczegółowych sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych .

Formalną pozycję reprezentacji rodziców w szkole reguluje rozdział 4 ustawy o systemie oświaty . W art.53 i 54 określono podstawy powołania i zasady funkcjonowania rady rodziców w szkole. Artykuł 53 ustawy mówi o tym, że w szkołach można powoływać radę rodziców , która jest reprezentacją rodziców uczniów danej szkoły. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców danej szkoły, a powołana w ten sposób rada sama uchwala regulamin swojej działalności ( który jednak nie może być sprzeczny ze statutem danej szkoły ).

Do kompetencji rady rodziców , należy między innymi :

1/ występowanie do rady szkoły , rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i placówki ;

2/ gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców bądź z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły ( zasady wydatkowania tak zdobytych funduszy muszą regulować odpowiednie zapisy ustalonego przez rodziców regulaminu rady ) .

Kompetencje rady rodziców są ograniczone , ale można i warto je poszerzać w ramach regulaminu rady . Szczególne oczekiwania szkoły wobec rady rodziców dotyczą pozyskiwania środków oraz wspólnego organizowania rozmaitych przedsięwzięć na rzecz szkoły . Dużo więcej praw i możliwości skutecznego działania mają rodzice w radzie szkoły .

Współpraca szkoły z rodzicami prowadzona za pomocą różnorodnych form winna być nasycona żywą treścią , pedagogiczna mądrością , wysoką kulturą i atmosferą życzliwości . Stanie się ona wówczas interesującym przeglądem

sytuacji i atmosfery pracy klasy , przeglądem osiągnięć i twórczości uczniów , przeglądem różnorodności form i metod pracy stosowanych przez wychowawcę i szkołę .

Stosując różnorodne formy pracy z rodzicami , będziemy torować drogę do przekształcania tradycyjnych wywiadówek , zebrań , wartościowe i twórcze spotkania rodziców z wychowawcami .


Model współpracy nauczyciela z rodzicami


Szerokim działaniem profilaktycznym współczesnej szkoły powinno być

angażowanie do współpracy rodziców , którzy winni uczestniczyć w najistotniejszych chwilach życia swego dziecka . Taką okazją jest już moment rozpoczęcia nauki dziecka w szkole , który częstokroć budzi niepokój rodziców. Czasem ów niepokój spowodowany rozstaniem , osiąga znaczące rozmiary . W celu ukazania rodzicom jak dziecko funkcjonuje w szkole - w grupie rówieśniczej , pod opieką początkowo obcego nauczyciela - wychowawcy , proponuje się kontakt domu ze szkołą poprzez : zeszyty przedmiotowe , zeszyty ćwiczeń , wszystkie prace artystyczne uczniów , uroczystości klasowe oraz zebrania klasowe .

Od organizacji i sposobu prowadzenia zebrań klasowych zależy , w dużej mierze , klimat kontaktów nauczyciele - rodzice . Każde zebranie należy rozpocząć od przyjęcia proponowanego porządku lub wprowadzenia zmian , jeśli rodzice widzą potrzebę omówienia innych , ważnych spraw . Nauczyciel - wychowawca w klasach I - III prowadzi dokumentację spotkań , zebrane w niej są listy obecności rodziców , porządki obrad , przyjęte ustalenia .

Tematyka rozmów z rodzicami może dotyczyć postępów i trudności wszystkich dzieci w klasie szkolnej , a także indywidualnego dziecka . Powinna także dotyczyć źródeł trudności dziecka , projektowanych działań profilaktyczno - kompensacyjnych , a także rozwoju poznawczego , społecznego, emocjonalnego , fizycznego , itp. . Dobrze byłoby gdyby nauczyciel w toku spotkań z rodzicami przekazał informacje dotyczące możliwości bardziej aktywnego udziału rodziców w wychowaniu dziecka .

Najlepszym rozwiązaniem dla klas I - III są comiesięczne spotkania z rodzicami.

Pierwsze spotkanie z rodzicami w klasie pierwszej , drugiej i trzeciej powinno mieć charakter głównie informacyjny . Zaproponować można na nim następujący porządek obrad :

 1. Powitanie , przedstawienie rodziców nowych uczniów .

 2. Informacja o terminach wynikających z organizacji roku szkolnego - święta , dni wolne do odpracowania , ferie , zakończenie roku szkolnego .

 3. Informacja o przedmiotach i nauczycielach uczących w klasie .

 4. Planowane uroczystości szkolne i wycieczki .

 5. Pytania i wnioski rodziców .

Organizując spotkanie z rodzicami należy zmienić klasę lekcyjną w miejsce spotkań ludzi dorosłych i równych sobie . Nigdy nie stać centralnie pod tablicą z otwartym dziennikiem w ręce i nie siadać za nauczycielskim stołem . Zawsze siadać w ławce obok rodziców , odłożyć dziennik i mówić o dzieciach , o ich problemach . Dla wszystkich słuchaczy jest to najważniejsze na świecie . Zebrania klasowe prowadzone w ten sposób spełniają oczekiwania rodziców , a rodzice w szkole czują się dobrze , bo są szanowani i poważani .

Można również organizować wspólne spotkania z dziećmi i ich rodzicami . Pokazywać na nich osiągnięcia w nauce wychowanków oraz ich umiejętności dotyczące życia społecznego w zespole klasowym . Prezentować efekty działalności dzieci poprzez odpowiednio przygotowaną i udekorowaną salę lekcyjną , stroje i rekwizyty ( samodzielnie przygotowane do przedstawień ) oraz szczególne umiejętności ( czytania , pisania , liczenia , malowania , recytowania , itp. ) .

Tak zorganizowana współpraca i przygotowanie zebrań klasowych powoduje uważną obserwację przez rodziców swych dzieci oraz chęć pokazania się wszystkich z jak najlepszej strony , a także zacieśnia kontakty i budzi wzajemne zaufanie .

Precyzyjnie ustalona przez nauczyciela - wychowawcę klas niższych tematyka spotkań z rodzicami i rozmów z nimi pomoże nauczycielowi doskonalić siebie i swą pracę . Należy stwierdzić , że : " Taki program potrzebny nauczycielowi jest po to , by mógł skutecznie rozwijać i kształcić młodego człowieka . Rodzicom - by poznali swoje dziecko , właściwości jego rozwoju psychofizycznego i potrzeby ( bezpieczeństwa , akceptacji , miłości ),

możliwości itp. . Dziecku taki program dałby rodziców mądrych , wyrozumiałych i wspierających w każdej trudnej chwili " .

Opracowanie szczegółowego programu od razu na trzy lata , uwzględnienie wyposażenia rodziców w wiedzę ułatwiającą ich kierowanie dzieckiem , zapoznanie rodziców z pozycjami wydawniczymi , do nich kierowanymi , organizowanie wystaw takich pozycji i spójna tematyka spotkań z rodzicami dają szansę na ustalenie jednolitego frontu oddziaływań prowadzących do osiągnięcia przez dziecko sukcesu i na jego bezkolizyjne przejście do etapu nauczania systematycznego . Powstanie w ten sposób systematyczny i pełny model współpracy z rodzicami w kształceniu zintegrowanym .

Koniecznością jest rejestrowanie kontaktów rodziców z nauczycielem , jak i tematykę spotkań oraz zebrań z rodzicami . Te założenia są odzwierciedlone we fragmencie dziennika pt.: " Zebrania z rodzicami uczniów ", a także we fragmencie dziennika pod nazwą : " Problematyka zebrań – uwagi i

spostrzeżenia " . Rodzice swoimi podpisami dokumentują kontakty z nauczycielem , a nauczyciel określa tematykę dyskusji i spotkań z rodzicami .

Ponadto wszyscy rodzice klas pierwszych mieszkających w rejonie szkoły powinni już w lutym otrzymać pisemną informację o szkole , m. in. o metodach pracy , o opisowym systemie oceniania uczniów , o zajęciach opiekuńczych i pozalekcyjnych .

Aby rodzice mogli śledzić realizację planu pracy szkoły i mieli możliwości korygowania planu dalszej pracy , dwa razy w roku szkolnym powinni uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej ( styczeń i czerwiec ) .

Jednocześnie sami winni przedstawiać analizę pracy Rady Szkoły i Rady Rodziców .

W modelu współpracy nauczyciela z rodzicami główne miejsca powinny zająć tzw. dni otwarte dla rodziców . W tych dniach rodzice mogliby uczestniczyć w lekcjach , a także pomagać nauczycielowi w przeprowadzaniu zajęć .

Życie w szkole nie zamyka się w ramach lekcji i nie tylko w realizacji programu nauczania . Rodzice powinni uczestniczyć w różnych formach pracy i zabawy ich dzieci , np. w programach artystycznych o różnej tematyce przygotowanych przez uczniów , w wystawach prac plastycznych i technicznych uczniów , w różnorodnych konkursach , w których biorą udział ich dzieci .

Myślę , że przedstawione przeze mnie propozycje współpracy nauczyciela z rodzicami w kształceniu zintegrowanym to pewien model , który może wykorzystać każdy nauczyciel w swojej pracy . O modelu tej współpracy decydują nauczyciele , natomiast wpływ na tę współpracę, mają rodzice przez czynny w niej udział .

Coraz bardziej upowszechnia się świadomość , że udział rodziców ( jako najbardziej odpowiedzialnych z natury i litery prawa za rozwój i wychowanie swoich dzieci ) w kształtowaniu nowoczesnego oblicza szkoły , w rozwiązywaniu jej podstawowych problemów dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych - staje się naturalną koniecznością i zarazem warunkiem niezbędnym jej sprawnego funkcjonowania . To może dokonywać się przede wszystkim w ramach autentycznej i wielostronnej współpracy rodziców i nauczycieli , także z udziałem dzieci - uczniów . Kluczową sprawą jest tutaj dobra wola i świadome ukierunkowanie współuczestników relacji na nadanie jej nowego kształtu , odpowiadającego wymogom reformującej się edukacji i własnym aspiracjom edukacyjnym .

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconWspółpraca szkoły z rodzicami

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconI. Współpraca z rodzicami

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconEfektywna wspóŁpraca z rodzicami

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconWspóŁpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconWspóŁpraca z rodzicami -gwarancją sukcesu

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconSportowy piknik rodzinny” – wspóŁpraca z rodzicami inaczej

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconWspóŁpraca rodziny I szkoły w realizacji programu wychowawczego szkołY

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconSzkolny program wychowawczy rok szkolny 2010/2011 I obszar: Współpraca z rodzicami

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconWspóŁpraca szkoły z rodziną

WspóŁpraca szkoły z rodzicami iconWspółpraca szkoły z rodziną – referat

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom