Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja
Pobierz 18.73 Kb.
NazwaRegulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar18.73 Kb.
TypDokumentacja
Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacjaPunktacja z zachowania wyraża opinię Rady Pedagogicznej Internatu o przestrzeganiu obowiązującego Regulaminu Internatu, kulturze i postawie oraz działalności dla dobra społeczności internackiej.
Zachowanie wychowanka ocenia wychowawca grupy po uprzedniej konsultacji z innymi wychowawcami oraz Kierownikiem Internatu (lista zbiorcza). Decyzja o udzielaniu punktacji wychowankowi podejmowana jest podczas posiedzenia Rady Wychowawców Internatu na koniec każdego semestru szkolnego. Punktacja udzielana jest na podstawie opinii wychowawcy grupy, zapisów w raporcie dziennym, zapisów w dzienniku obserwacji (prowadzonych systematycznie podczas roku szkolnego) oraz opinii pozostałych wychowawców. Wychowawca zobowiązany jest do systematycznego podawania informacji o sumie punktacji przyznanej wychowankowi. Informacja o punktacji przekazywana jest w pierwszej kolejności do wiadomości wychowanków, rodziców oraz wychowawców klas, którzy uwzględniają ją podczas wystawiania oceny z zachowania do dziennika szkolnego.


PUNKTY DODATNIE

 1. Udział wychowanka w dodatkowych zajęciach lub pracach na rzecz Internatu i społeczności internackiej – (5-40 pkt.)

  • Praca w sekcjach działających na terenie Internatu

  • Praca społeczna wykonana w czasie wolnym np. naprawa sprzętu, odnawianie, prace porządkowe itp.

  • Czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Internatu i poza nim

  • Udział w pracach Koła Wolontariatu

  • Za wykonanie elementów dekoracyjnych np. gazetek lub dekoracji okolicznościowych

 1. Za udzielanie bez interesownej pomocy koleżeńskiej podczas nauki własnej uczniom mającym problemy w nauce oraz za życzliwość koleżeńską – (5-20 ptk.)

 2. Za utrzymywanie porządku i estetyki w pokoju mieszkalnym i dbanie o powierzone mienie Internatu – (5-20ptk.)

4. Obowiązkowe wywiązywanie się z powierzonych zadań – (5-30 pkt.)

  • Pełnienie funkcji piętrowego lub piętrowej, lidera grupy wychowawczej lub innych powierzonych stanowisk

  • Wzorowe wywiązywanie się z czynności związanych z przydzielonymi dyżurami np. dyżurny na stołówce, dyżurce, piętrze, pobudkowy itp.

  • Regularne uczestniczenie w rozruchu porannym.

 1. Przestrzeganie zasad kultury osobistej na terenie Internatu i poza nim – (5-20 ptk.) Prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń:
  - W każdej sytuacji wychowanek przestrzega zasad bezpieczeństwa i dba o bezpieczeństwo innych osób
  - Zawsze okazuje szacunek innym osobom ( wszystkim pracownikom szkoły)
  - Nie stosuje agresji słownej i fizycznej
  - Jest tolerancyjny i pomocny
  - Zawsze dotrzymuje ustalonych terminów
  - Nie kłamieDODATKOWO WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ

35 ptk. jako pochwałę Kierownika Internatu.

25 ptk. jako pochwałę Wychowawcy Grupy.

15 punktów zostaje do dyspozycji pozostałych wychowawców Internatu.


PUNKTY UJEMNE

 1. Za wybryk chuligański – pobicie, niszczenie mienia internatu, znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad drugą osobą bądź zwierzęciem, kradzież, szastasz, naruszenie godności drugiego człowieka czy też handel papierosami, narkotykami lub alkoholem na terenie Internatu – (30 ptk.)

 2. Spożywanie lub przebywanie w stanie wskazującym na spożycie substancji odurzających lub alkoholu – (35 ptk.)

 3. Niekulturalny stosunek do wychowawcy i lekceważący stosunek do jego poleceń – (5-20 ptk.)

 4. Nieprzestrzeganie rozkładu dnia Internatu – (5- 30 ptk.):

  • Ignorowanie pobudki i niepunktualne wyjścia na zajęcia szkolne oraz nieobecności podczas rozruchu porannego

  • Samowolne oddalenie się po zajęciach szkolnych, dotyczy wszególności powrotów z zajęć organizowanych poza Gościnem np. basen itp.

  • Spóźnianie się bądź nieobecność na zajęciach w grupach wychowawczych

  • Niewłaściwe wykorzystywanie czasu nauki własnej oraz jej zakłócanie

  • Zakłócanie ciszy nocnej

 5. Niewywiązanie się z przydzielonych obowiązków - (5-30 ptk.):

  • Niewłaściwa praca dyżurnego

  • Nieprzestrzeganie regulaminu dyżuru na dyżurce

  • Nieprzestrzeganie czasu dyżuru/niestawienie się na dyżur/spóźnienie

  • Niewłaściwe zachowanie podczas pełnionego dyżuru

 6. Nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie Internatu – (25 ptk.)

 7. Samowolne opuszczenie Internatu bez wypisu i potwierdzenia rodziców oraz powrót bez wpisu do zeszytu przyjazdów – (15 ptk.)

 8. Notoryczne używanie wulgaryzmów na terenie Internatu oraz niekulturalny stosunek do kolegów i koleżanek oraz pracowników Szkoły i Internatu – (5-15 ptk.)

 9. Stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków – (5-25 ptk.):

  • Nieprzestrzeganie zasad i przepisów p.poż i BHP :

Używanie urządzeń elektrycznych w pokojach (urządzeń zabronionych w Regulaminie)

Używanie świeczek i podgrzewaczy w pokojach mieszkalnych

Palenie papierosów oraz zabawy z otwartym ogniem

  • Uprawianie ćwiczeń siłowych w pokojach mieszkalnych i posiadanie sprzętu sportowego

  • Zamykanie drzwi na klucz podczas przebywania w pokoju mieszkalnycm

  • Siadanie na parapecie

  • Samowolna zmiana pokoju w godzinach ciszy nocnej

  • Sprowadzanie osób z poza Internatu bez zgody i wiedzy wychowawcy

 1. Nieprzestrzeganie czystości i porządku w pokoju mieszkalnym, łazienkach, świetlicach i korytarzu – (5-20 ptk.)

  • Przechowywanie naczyń stołówkowych

  • Bałagan w szafkach, szufladach i szafie

  • Nie ścielenie łóżka

  • Nie opróżnianie koszy na śmieci, brudny kosz oraz podłoga

  • Niewłaściwe przechowywanie żywności w pokojach mieszkalnych

  • Pozostawianie bałaganu w kuchni oraz w łazienceDODATKOWO WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ

30-40 ptk. jako naganę Kierownika Internatu.

20-30 ptk. jako naganę Wychowawcy Grupy.

15 punktów zostaje do dyspozycji pozostałych wychowawców Internatu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconRegulamin oceniania zachowania uczniów oraz szczegóŁowa punktacja

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconRegulamin internatu I. Cele, zadania I organizacja internatu

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconProgram psychoedukacyjny dla wychowanków internatu specjalnego ośrodka

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconProgram psychoedukacyjny dla wychowanków internatu specjalnego ośrodka

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconWewnątrzszkolny system oceniania, regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconPunktacja szczegóŁowa – klasy z programem rozszerzonym

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconRegulamin oceniania zachowania uczniów IV-VI

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconRegulamin oceniania zachowania w szkole podstawowej nr 8

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconWewnątrzszkolny regulamin oceniania zachowania ucznióW

Regulamin oceniania zachowania wychowanków internatu oraz szczegółowa punktacja iconPunktacja szczegóŁowa klasy/grupy z programem rozszerzonym Sprawdziany wyników nauczania: 20 pkt

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom