Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1
Pobierz 94.58 Kb.
NazwaProcedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar94.58 Kb.
TypDokumentacja

PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ

W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1

W KATOWICACH


Definicja

Obserwacja jest istotnym instrumentem kierowania szkołą - bezpośrednią formą nadzoru pedagogicznego, służącą poznaniu, kontroli i pomocy nauczycielom oraz doskonaleniu pracy szkoły. Elementy obserwacji:

 1. wnikliwość, fachowość,

 2. ocena,

 3. instruktaż,

 4. pomoc,

 5. mobilizacja sił twórczych nauczycieli,

 6. wyrabianie umiejętności samooceny nauczycieli.§ 1.

Cele i zadania obserwacji:


 1. Podniesienie jakości pracy szkoły

 2. Mobilizacja sił twórczych nauczycieli i wychowawców.

 3. Badanie realizacji programów nauczania i innych programów przyjętych do realizacji.

 4. Badanie stopnia realizacji podstawy programowej.

 5. Udzielanie pomocy nauczycielom.

 6. Przestrzeganie praw ucznia.

 7. Kontrola przestrzegania zapisów w Statucie szkoły, w tym WZO.

 8. Realizacja wniosków i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.


§ 2.

Zasięg obserwacji

 1. Wszystkie elementy pracy i życia szkoły, proces lekcyjny, pozalekcyjny, wychowawczy i opiekuńczy.

 2. Wszystkie formy zajęć z uczniami, pracy z rodzicami.

 3. Zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

 4. Wszystkie klasy i zespoły uczniów.


§ 3.

 1. Rodzaje obserwacji:

  • kontrolno-oceniająca: obserwacja połączona z dokonaniem oceny pracy nauczyciela. Oceniającym obserwatorem jest dyrektor lub wizytator. Formalną ocenę pracy nauczyciela formułuje się między innymi na podstawie obserwacji lekcji przeprowadzonych przez ocenianego.

  • doradczo-doskonaląca obserwacja warsztatu pracy nauczyciela, sposobu planowania pracy, konstrukcji lekcji, wykorzystania środków dydaktycznych, indywidualizacji nauczania, motywowania uczniów do nauki, właściwego oceniania itp. Jej celem jest diagnoza mocnych i słabych stron pracy nauczyciela i pomoc w doskonaleniu umiejętności metodycznych obserwowanego nauczyciela. Obserwatorem jest dyrektor, wicedyrektor, kierownik świetlicy.

  • diagnozująca: obserwacja uczniów, ich wiedzy, umiejętności i postaw. Jest to obserwacja, która służy ocenie aktywności (zachowań) uczniów na lekcji, spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela. Dokonywana jest przez dyrektora. Termin obserwacji diagnozującej proponuje nauczyciel, który uważa, że jego uczniowie są gotowi do zaprezentowania swoich osiągnięć (umiejętności, wiadomości).

  • zajęć innych niż lekcje wg harmonogramu imprez i uroczystości oraz na zaproszenia nauczycieli lub zgodnie z harmonogramem obserwacji.

  • Bieżące kontrole i lustracje dyżury, dokumentacja pracy nauczyciela, dokumentacja osiągnięć edukacyjnych uczniów, plany pracy, PZO itp.

 1. Obserwacja może być prowadzona :

 • Planowo – zgodnie z harmonogramem opracowanym w ramach nadzoru pedagogicznego,

 • Doraźnie bez wcześniejszego ustalania terminu.

§ 4.

Etapy procesu obserwacji - czynności podejmowane przez uczestników procesu


 1. ZADANIA DYREKTORA

 1. Planowanie obserwacji
  Dyrektor na każdy rok szkolny opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej:

 1. Problematykę, cele i zadania obserwacji.

 2. Harmonogram obserwacji, który uwzględnia każdego nauczyciela - co najmniej raz na 2 lata, a nauczycieli realizujących staż i poddanych ocenie pracy obowiązkowo w trakcie trwania stażu w każdym roku i w trakcie trwania oceny pracy.

 3. Harmonogram uwzględnia wszystkie formy zajęć prowadzonych przez nauczycieli tj.:

    1. obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i godziny do dyspozycji wychowawców ;

    2. zajęcia pozalekcyjne;

    3. zebrania z rodzicami, wywiadówki;

    4. zajęcia rewalidacji ;

    5. zajęcia w świetlicy szkolnej

    6. uroczystości szkolne, imprezy.

     1. Przygotowanie obserwacji:

      1. Przed obserwacją osoba obserwująca zapoznaje się z:

       1. programem nauczania danego przedmiotu i jego zgodności z podstawą programową;

       2. planem nauczania (wychowania, opieki);

       3. wynikami pracy nauczyciela - wychowawcy (dzienniki lekcyjne, prace uczniów, inne według uznania ;

       4. przedmiotowym systemem oceniania.

2) Rozmowa przed obserwacją odbywa się na 1 - 3 dni przed i uwzględnia niżej przedstawione zagadnienia:

 1. ogólną charakterystykę klasy, podejście do nauki, problemy dydaktyczno-wychowawcze,

 2. obudowę dydaktyczną do przedmiotu: czy nauczyciel posiada przedmiotowy system oceniania, czy i jak przekazał uczniom i rodzicom wymagania edukacyjne,

 3. przedłożenie scenariusza,

 4. stosowany program nauczania i rozkład materiału lub plan wynikowy,

 5. planowany temat obserwowanej lekcji,

 6. cele lekcji: ogólne i operacyjne,

 7. planowane formy i metody działań edukacyjnych.

  1. Obserwacja

   1. Bezpośredni udział w zajęciach.

   2. Nie ingerowanie w zaplanowany temat i tok zajęć.

   3. Zachowanie taktu.

   4. Poszanowanie godności nauczyciela.

  2. Rozmowa poobserwacyjna

 1. Odbywa się w okresie 3 dni po obserwacji zajęć.

 2. W trakcie rozmowy dokonywana jest ocena nauczyciela , wspólna analiza w zakresie:

 1. doboru i sformułowania tematu zajęcia, stopień odzwierciedlenia realizowanych treści programu kształcenia / wychowania,

 2. realizacji treści programu nauczania oraz planu wynikowego,

 3. efektywności organizacji zajęć,

 4. efektywności zastosowanych metod nauczania (indywidualizacja, dostosowanie do możliwości uczniów),

 5. zawartości merytorycznej zajęć,

 6. języka nauczyciela (poprawności gramatycznej, dostosowania do możliwości percepcyjnych uczniów),

 7. wykorzystania środków dydaktycznych,

 8. aktywizowania uczniów,

 9. przestrzegania zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów zawartych w WZO i PZO,

 10. celowości i właściwego obciążania uczniów pracami domowymi,

 11. stosunku do uczniów,

 12. urządzenia sali zajęć,

 13. przestrzegania BHP.

  1. Nauczyciel obserwowany

   1. Nauczyciel, który według harmonogramu ma planowaną obserwację , zgłasza się na początku wyznaczonego miesiąca (do 5 dnia danego miesiąca) do dyrektora , wicedyrektora lub innej osoby obserwującej w celu uzgodnienia terminu obserwacji.

   2. Nauczyciele, którzy zadeklarowali przeprowadzenie obserwacji diagnozującej, zgłaszają dyrektorowi miesiąc, w którym planują przeprowadzenie zajęć. Dokładny termin obserwacji diagnozującej nauczyciel uzgadnia z dyrektorem według zasad określonych w pkt. 1.

   3. Na rozmowę przed obserwacją nauczyciel przychodzi z kompletem dokumentów, o których jest mowa w punkcie 2.2).

   4. Po przeprowadzonej obserwacji dyrektor uzgadnia z nauczycielem termin rozmowy.

   5. Podczas rozmowy nauczyciel dokonuje samooceny przeprowadzonych zajęć, tj.

 1. ustosunkowuje się do wykonania ostatnich zaleceń;

 2. analizuje przygotowanie się do lekcji (zajęć);

 3. ustosunkowuje się do przebiegu i wyników lekcji (zajęć);

 4. ocenia stopień osiągnięcia celów i swoją rolę na lekcji (zajęciach);

 5. analizuje dostrzeżone sukcesy, a także niedociągnięcia, błędy, trudności, niepowodzenia, określa ich przyczyny.

   1. Po rozmowie obserwujący ustala treść zapisów , jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w punkcie „ zalecenia” i ustala dalsze działania zmierzające do korygowania ewentualnych błędów.

   2. Zalecenia wymienione w arkuszu nauczyciel realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.


Załączniki :

  1. Arkusz obserwacji,

  2. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela,

  3. Arkusz obserwacji nauczyciela współorganizującego w klasie integracyjnej,

  4. Arkusz obserwacji zajęć w klasie integracyjnej.

  5. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela wiodącego,

  6. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela współorganizującego,

  7. Arkusz obserwacji zajęć rewalidacji,

  8. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela rewalidacji,

  9. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

  10. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela wychowawcy,

  11. Arkusz obserwacji zajęć innych niż lekcje,

  12. Arkusz obserwacji diagnozującej.Wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 4/2011/212 z dnia14 września 2011r.

ARKUSZ OBSERWACJI

(dla obserwującego)


 1. Imię i nazwisko nauczyciela .

 2. Data hospitacji ..........................................................

 3. Klasa .....................................

 4. Przedmiot ............................................................

 5. Temat lekcji

 6. Przygotowanie nauczyciela do lekcji: 7. Stopień realizacji celów:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 1. Ocena przebiegu lekcji:.................................................................................................................................................

 1. Dokumentacja nauczyciela (rozkłady materiału, dziennik lekcyjny, teczka wychowawcy klasowego, plan pracy wychowawczej, tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy itp.) 2. Zalecenia:


(podpis nauczyciela)
(podpis obserwującego)

ARKUSZ PODSUMOWUJĄCY DLA NAUCZYCIELA

(dla nauczyciela)


Data .......................................... Klasa ……………………

Uczeń/uczniowie .................................................................................................

Rodzaj zajęć .........................................................................................................

Nauczyciel prowadzący ....................................................................................... 1. Stopień osiągnięcia założonych celów :
 1. Poziom i zakresy współpracy pomiędzy uczniem/ami a nauczycielem:
 1. Mocne strony zajęć:
 1. Strony wymagające poprawy lub udoskonalenia:podpis nauczyciela rewalidacji podpis obserwującego

ARKUSZ OBSERWACJI

NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO

(dla obserwującego)


 1. Imię i nazwisko nauczyciela .

 2. Data hospitacji .......................................................... Klasa .....................................

 3. Przedmiot ............................................................

 4. Temat lekcji


 5. Przygotowanie nauczyciela do lekcji (materiały przygotowane dla uczniów niepełnosprawnych):
 1. Stopień realizacji celów w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych (metody pracy z uczniem niepełnosprawnym, formy dostosowania wymagań):

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 1. Poziom i zakres współpracy z nauczycielem wiodącym:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 1. Ocena przebiegu lekcji:


 1. Dokumentacja nauczyciela -arkusze dostosowań, karty pracy inne materiały do pracy z uczniem niepełnosprawnym: 2. Zalecenia:


(podpis nauczyciela)
(podpis obserwującego)

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ W KLASIE INTEGRACYJNEJ

(dla nauczyciela)


 1. Data ………………………………………

 2. Klasa ……………………………………..

 3. Imię i nazwisko nauczyciela wiodącego (przedmiotu, nauczania zintegrowanego) …………………………………………………………………………………………………

 4. Imię i nazwisko nauczyciela współorganizującego proces kształcenia …………………………………………………………………………………………………

 5. Zajęcia (przedmiot)……………………………………………………………………………

 6. Temat zajęć (lekcji)……………………………………………………………………………

 7. Cel główny: ……………………………………………………………………………..……


 8. cele operacyjne

  uczniowie pełnosprawni

  uczniowie niepełnosprawni

  (jeżeli jest taka potrzeba należy wyróżnić poszczególnych uczniów)

  wynikające z podstawy programowej

  (także uczniów

  dostosowanych)


  Cele operacyjne:
 1. Metody nauczania ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. Formy pracy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 3. Środki dydaktyczne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………podpis nauczyciele wiodącego podpis nauczyciela współorganizującego

A – arkusz podsumowujący dla nauczyciela wiodącego:


 1. Imię i nazwisko nauczyciela

.........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..


 1. stopień osiągnięcia założonych celów przez uczniów pełnosprawnych
 1. poziom i zakresy współpracy pomiędzy uczniami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi
 1. poziom i zakresy współpracy z nauczycielem współorganizującym (podczas przygotowania do zajęć i podczas przebiegu zajęć)
 1. mocne strony zajęć
 1. strony wymagające poprawy lub udoskonaleniaKatowice, ……………….. podpis nauczyciela wiodącego

B – arkusz podsumowujący dla nauczyciela współorganizującego proces kształcenia:


 1. Imię i nazwisko nauczyciela

.........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..


 1. stopień osiągnięcia założonych celów przez poszczególnych uczniów niepełnosprawnych (wykorzystanie materiałów dostosowanych dla uczniów niepełnosprawnych)
 1. poziom i zakresy współpracy pomiędzy uczniami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi
 1. poziom i zakresy współpracy z nauczycielem wiodącym (podczas przygotowania do zajęć i podczas przebiegu zajęć)
 1. mocne strony zajęć
 1. strony wymagające poprawy lub udoskonaleniamiejscowość, data podpis nauczyciela współorganizującego

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI

(dla obserwującego)


Data .......................................... Klasa ………………………………

Uczeń/uczniowie ..................................................................................................

Rodzaj zajęć .........................................................................................................

Nauczyciel prowadzący............................................................................................................


Lp.

Kryteria

Spostrzeżenia i uwagi

1

Poprawność merytoryczna.

Treść zajęć:

 • przygotowanie rzeczowe nauczyciela

 • zgodność tematu z programem pracy dla ucznia

 • logiczny układ treści zajęć
 

2

Organizacja zajęć:

 • racjonalne wykorzystanie czasu

 • sprawność organizacyjna nauczyciela

 • dobór form pracy z uczniem

 • dobór, przygotowanie i umiejętność wykorzystania środków dydaktycznych

 • troska naucz. o poprawną postawę fizyczną

 • troska nauczyciela o poprawność języka (mówionego i pisanego)

 

3

Poprawność prowadzonych zajęć:

 • uświadomienie uczestnikom celów zajęć

 • motywowanie ucznia/ów do pracy

 • aktywizowanie ucznia/ów przez nauczyciela (sensomotoryczne, emocjonalne, werbalne, intelekt.)
 

4

Dodatkowe walory względnie ujemne cechy lekcji.
PODSUMOWANIE:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


....................................... .......................................
podpis nauczyciela podpis obserwującego

ARKUSZ PODSUMOWUJĄCY

DLA NAUCZYCIELA REWALIDACJI

(dla nauczyciela)


Data .......................................... Klasa ………………………………

Uczeń/uczniowie .................................................................................................

Rodzaj zajęć .........................................................................................................

Nauczyciel prowadzący .......................................................................................


 1. Stopień osiągnięcia założonych celów :
 1. Poziom i zakresy współpracy pomiędzy uczniem/ami a nauczycielem:
 1. Mocne strony zajęć:
 1. Strony wymagające poprawy lub udoskonalenia:podpis nauczyciela rewalidacji podpis obserwującego

ARKUSZ OBSERWACJI

ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH


(dla obserwującego)


Data .......................................... Klasa/grupa ………………………………

Rodzaj zajęć .........................................................................................................

Nauczyciel prowadzący............................................................................................................


Lp.

Kryteria

Spostrzeżenia i uwagi

1

Poprawność merytoryczna.

Treść zajęć:

 • przygotowanie rzeczowe nauczyciela

 • zgodność tematyki zajęć z planem pracy dla ucznia

 • logiczny układ treści zajęć
 

2

Organizacja zajęć:

 • racjonalne wykorzystanie czasu

 • sprawność organizacyjna nauczyciela

 • dobór form pracy z grupą

 • dobór, przygotowanie i umiejętność wykorzystania środków dydaktycznych

 • troska naucz. o poprawną postawę fizyczną

 • troska nauczyciela o poprawność języka (mówionego i pisanego)

 

3

Poprawność prowadzonych zajęć:

 • uświadomienie uczestnikom celów zajęć

 • motywowanie ucznia/ów do pracy

 • aktywizowanie ucznia/ów przez nauczyciela

 

4

Dodatkowe walory względnie ujemne cechy zajęć.

PODSUMOWANIE:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................... .................................................................................................


....................................... .......................................
podpis nauczyciela podpis obserwującego

ARKUSZ PODSUMOWUJĄCY

DLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

(dla nauczyciela)

Data .......................................... Klasa/grupa ………………………………

Rodzaj zajęć .........................................................................................................

Nauczyciel prowadzący ....................................................................................... 1. Stopień osiągnięcia założonych celów :
 1. Mocne strony zajęć:
 1. Strony wymagające poprawy lub udoskonalenia:podpis nauczyciela prowadzącego podpis obserwującego

ARKUSZ OBSERWACYJNY ZAJĘĆ INNYCH NIŻ LEKCJE


DATA:


KOD ZAJĘĆ:

RODZAJ ZAJĘĆ:

 

LICZBA UCZNIÓW /UCZESTNIKÓW:

LICZBA I RODZAJ ZAANGAŻOWANEJ KADRY:

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 

SPOSTRZEŻENIA I EWALUACJA:

 OCENA ZAJĘĆ:

Podpis nauczyciela Podpis obserwującego


Kody zajęć:

Uroczystości i imprezy szkolne U Wycieczki, rajdy, zajęcia terenowe W

Konkursy, koła przedmiotowe K Zajęcia rewalidacyjne R

Zebrania z rodzicami R Zajęcia opiekuńcze O

ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ

(wypełnia nauczyciel)


.....................................................................................

(rodzaj zajęć, blok, przedmiot)


Klasa .................

Ilość uczniów ..................w tym z opinią por. psych.-pedag. ..................

Data zajęć ..............................

Udział gości ..........................

Temat (problematyka zajęć)....................................................................................................

.................................................................................................................................................

Planowane zamierzenia pedagogiczne ...................................................................................

.................................................................................................................................................

Podsumowanie umiejętności uczniów:


Badane kompetencje, standardy wymagań

Diagnoza

Aktualny poziom umiejętności

Zarys dalszych działańInne spostrzeżenia nauczyciela

(zakres niezbędnej pomocy dyrektora, rodziców, swoje potrzeby w zakresie doskonalenia itp.)


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Opracowanie .................................... (podpis nauczyciela)

(imię i nazwisko)


Opinia obserwującego:


…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………...……


……………………………………………

(podpis obserwującego)Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconProcedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconProcedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconPrzy Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 im w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 10

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconSzkolna baza tematów projektów edukacyjnych w Zespole Szkół Integracyjnych

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconSzkolna baza tematów projektów edukacyjnych w Zespole Szkół Integracyjnych

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconWywiadu z dyrektorem szkoły, analizy programów zajęć, obserwacji zajęć, analizy dzienników zajęć I tekstu procedury oraz obserwacji trybu uruchamiania zajęć

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconProcedury postępowania wobec ucznióW w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconZałączniki: arkusze obserwacji zajęć lekcyjnych, sprawozdania z obserwacji innych zajęć prowadzonych w szkole (w posiadaniu nauczyciela kontraktowego)

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconWewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Publicznych w Szlachcie

Procedura obserwacji zajęĆ w zespole szkóŁ integracyjnych nr 1 iconScenariusz zajęć w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Nr 5 w Pabianicach przeprowadzonych przez mgr Agnieszkę Chrzanowską

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom