Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych
Pobierz 23.44 Kb.
NazwaKształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar23.44 Kb.
TypDokumentacja
Kształcenie ustawiczne – jego idea i przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych


W procesie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz coraz bardziej powszechnych procesów globalizacyjnych, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym wzrasta znaczenie kształcenia ustawicznego tj. uczenia się przez całe życie.1 Idea kształcenia ustawicznego bazuje na tworzeniu możliwości edukacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, jak również, co najważniejsze – niezależnie od wieku. Należy zauważyć, iż tradycyjny schemat edukacyjny i wchodzenia na rynek pracy za pośrednictwem edukacji na poziomie średnim, a następnie wyższym zastępowany jest modelem kształcenia w całym okresie aktywności zawodowej. Nawiązują do tego poniżej omówiony zostało kilka przykładów państw, które wspierają ideę kształcenia ustawicznego oraz system, w ramach którego jest ono prowadzone.

W Wielkiej Brytanii odpowiedzialność za kształt systemu kształcenia nadobowiązkowego spoczywa na ogólnokrajowej instytucji Further Education Funding Council for England. W kategorii kształcenia nadobowiązkowego zawierają się kształcenie na poziomie wyższym, edukacja dorosłych oraz kształcenie ustawiczne. Placówki prowadzące kształcenie finansowane są ze środków budżetu państwa za pośrednictwem tej instytucji. Ponadto, już od 1969 roku funkcjonuje instytucja odpowiedzialna za kształcenie na odległość Open University. Średni wiek studenta biorącego udział w organizowanych przez tę instytucję zajęciach wynosi 32 lata, a 75% z nich to osoby pracujące. Należy zauważyć, iż poziom kształcenia jest zbliżony do uczelni prowadzonych w tradycyjnej formie.2

Warto również odnieść się do aktywności organizacji pozarządowych bądź instytucji prywatnych zaangażowanych w promocję i popularyzacje kształcenia ustawicznego. istnieje szereg programów i organizacji zajmujących się promocją czy też organizacją kształcenia ustawicznego. Przykładem jest Kampania na rzecz Uczenia się – organizacja zajmująca się promocją kształcenia. Ma na celu zmianę nastawienia do procesu kształcenia poprzez uświadomienie społeczeństwu wartości nauki jako wartościowej, zrozumiałej, potrzebnej i szeroko dostępnej dla wszystkich. Organizacja walczy również ze stereotypem, że uczenie się jest procesem mało interesującym i schematycznym dążąc do zmiany jego postrzegania jako procesu który jest potrzebny każdemu.3

Podobna rolę pełni organizacja The National Institute of Adult Continuing Education. Zakres jej jest jednak szerszy, ponieważ zrzesza zarówno osoby fizyczne, jak również przedstawicieli mediów, pracodawców, związków zawodowych, uniwersytetów czy władz administracji publicznej. Ośrodek ma na celu nie tylko promocję idei kształcenia się przez całe życie, lecz również koncentruje się na prowadzeniu badań i ekspertyz dotyczących kształcenia, umiejętności językowych czy matematycznych niezależnie od wieku. Ponadto, organizuje kursy i warsztaty dla osób chcących podnieść swoje umiejętności, a także współpracuje z podmiotami politycznymi i naukowymi mając na celu wsparcie kształcenia dorosłych. NIACE prowadzi również działalność doradczo-konsultacyjną zarówno dla osób zainteresowanych kształceniem, jak i dla instytucji świadczących usługi edukacyjne.4

W Niemczech, najważniejszym dokumentem dotyczącym kształcenia ustawicznego jest „Strategia uczenia się przez całe życie w RFN” (2004). Dokument ten definiuje samo pojęcie kształcenia ustawicznego jak i wskazuje, iż może ono przebiegać jako formalne, nieformalne bądź okazjonalne. Organizacją odpowiedzialną za poziom edukacji (w tym dorosłych) w Niemczech jest Forum Edukacji. W podejmowanych działaniach Forum zwraca uwagę na promocję idei uczenia się przez całe życie, konieczności samorozwoju i poszerzania wiedzy oraz kompetencji. Zwraca także uwagę na kształcenie nieformalne oraz planowanie własnej ścieżki edukacyjnej w sposób indywidualny, spójny i przemyślany. Ponadto, kształcenie permanentne jest jednym z obszarów, za które odpowiedzialne są władze centralne i regionalne. Należy zauważyć, że w Niemczech kształcenie dorosłych postrzega się jako jedno z kluczowych wyzwań dla polityki państwa, dlatego też, zainteresowanie tym obszarem leży zarówno w gestii władz federalnych i krajowych. Aktywność państwa w obszarze edukacji widoczna jest przede wszystkim w uregulowaniach dotyczących organizacji kształcenia i jego finansowania. Na rządach poszczególnych landów spoczywa odpowiedzialność za takie aspekty funkcjonowania systemu edukacji jak ciągła edukacja ogólna, kształcenie ustawiczne prowadzące do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do ukończenia szkoły, kształcenie na poziomie wyższym oraz edukacja obywatelska i szkolenia zawodowe.5 Warto podkreślić, iż kształcenie ustawiczne i kształcenie dorosłych, zdefiniowane są w prawodawstwie niemieckim jako niezależny, odrębny sektor edukacji, który swoim zasięgiem obejmuje ciągła edukację ogólną, obywatelską oraz ustawiczne kształcenie zawodowe. Odpowiedzialność za jego kształt i rozwój spoczywa natomiast w pełni na władzach publicznych. Rząd Federalny zobowiązany jest do kształtowania systemu edukacyjnego obejmującego przede wszystkim: prowadzenie statystyk dotyczących kształcenia ustawicznego, ciągłego kształcenia zawodowego poza systemem szkolnym, kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych oraz wybranych elementów edukacji obywatelskiej i ogólnej. Ponadto, odpowiedzialny jest również za współpracę międzynarodową i ponadnarodową w dziedzinie kształcenia ustawicznego i edukacji osób dorosłych.

Odmiennym przykładem jest Francja. W znacznej mierze, system edukacji dorosłych dotyczy kształcenia zawodowego i opiera się na współpracy państwa z partnerami społecznymi na podstawie porozumienia z 2003 roku. Porozumienie to gwarantuje prawo do rozwoju i kształcenia dla pracowników, a także określa kursy i programy w których osoba dorosła może brać udział, aby potwierdzić bądź zaktualizować swoje kompetencje zawodowe. Ponadto, pracodawcy zobligowani do dbałości o pracowników w obszarze edukacji i podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Warto podkreślić, iż ustawiczne kształcenie zawodowe dotyczy zarówno osób funkcjonujących na rynku pracy jak i tych, które dopiero rozpoczynają aktywność zawodową. Ma ono na celu pomóc osobom dorosłych w adaptacji do warunków technicznych czy społeczno-ekonomicznych, podnieść ich kwalifikacje
i atrakcyjność na rynku pracy. Możliwości kształcenia zależą od pozycji jednostki na rynku pracy oraz branży w której jest zatrudniona. Kształcenie osób wchodzących na rynek pracy odbywa się za pomocą specjalistycznych szkoleń oraz kontraktów, będących kombinacją pracy zawodowej i sytemu szkoleń, kursów, warsztatów. W szczególności są one kierowane do osób poniżej 26 roku życia, a także do długotrwale bezrobotnych. W odniesieniu do pracujących osób dorosłych proponowane są zróżnicowane formy kształcenia. Na uwagę zasługują przede wszystkim szkolenia stanowiące element polityki rozwojowej i edukacyjnej danej firmy, a także urlopy szkoleniowe, w tym Indywidualne Urlopy Szkoleniowe czy też Indywidualny Fundusz Szkoleniowy. Istotnym elementem systemu kształcenia dorosłych jest możliwość potwierdzenia kwalifikacji w oparciu o doświadczenie zawodowe czy też zwolnienie z części zajęć w ramach kursów kwalifikacyjnych czy zawodowych. Taki system samokształcenia (kształcenia nieformalnego) traktowany jest przez rynek pracy w sposób równoważny i wartościowy względem systemu tradycyjnego opartego na edukacji szkolnej czy uniwersyteckiej.6

Warto również odnieść się do przykładu kraju o podobnym potencjale ludnościowym i ekonomicznym jak Polska tzn. do Hiszpanii. Jest to kraj, który w statystykach europejskich plasuje się powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o udział osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. W roku 2010 ponad 10,8% Hiszpanów w wieku 25-64 uczestniczyło w przynajmniej jednej aktywności edukacyjnej. Podczas gdy średnia europejska wynosi 9.1%.7 Wskazana sytuacja wynika m.in. z ustrukturalizowanych działań rządu hiszpańskiego, który od 2077 wdraża Plan Akcji dla Kształcenia Ustawicznego (El Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente del Gobierno de España). Celem programu jest upowszechnianie edukacji osób dorosłych, zwiększenie ich udziału w procesie kształcenia oraz koordynacja działań ułatwiających dostęp do oferty edukacyjnej. Szczególny nacisk w ramach Planu Akcji położono na rozwój mechanizmów wspomagających udział osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych zmierzającym do ukończenia szkoły średniej, uzupełnianie kwalifikacji osób pracujących do wymogów współczesnego rynku pracy, stworzenie dostępu do edukacji zawodowej pozwalającej na łączenie pracy zawodowej i kształcenia dla osób, które przedwcześnie wypadły z systemu edukacji a także na zapewnienie możliwości edukacji formalnej i nieformalnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.8 Oferta edukacyjna dla dorosłych jest w Hiszpanii szeroka i obejmuje zarówno kształcenie na poziomie podstawowym w dwóch wymiarach: alfabetyzacji oraz formalnego uzupełnienia wykształcenia podstawowego, kształcenie na poziomie średnim (obowiązek edukacji) oraz kształcenie „zorientowane na pracę” czyli kształcenie praktyczne pozwalające na otrzymanie konkretnego zawodu lub kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.9 Ponadto w hiszpańskim systemie edukacji ustawicznej wyróżnia się również tzw. edukację społeczno-kulturalną zorientowaną na rozwój osobisty oraz edukację lingwistyczną.

Podsumowując powyższe systemy edukacyjne państw europejskich widać, że są one zróżnicowane zarówno na poziomie ogólnym, jak również w kwestii polityki w obszarze kształcenia ustawicznego. W zależności od kraju kształcenie ustawiczne jest mniej lub bardziej znaczącym elementem systemu edukacji czy też instrumentem interwencji na rynku pracy. Ponadto preferowane są odmienne formy i rodzaje kształcenia ustawicznego takie jak kształcenie praktyczne, zawodowe, uczenie się dorosłych, ciągła edukacja ogólna, obywatelska czy też edukacja zdalna i korespondencyjna. wspólnym mianownikiem podejmowanych działań jest jednak dostrzeżenie przez władze polityczne i partnerów społecznych konieczności ciągłego rozwoju społeczeństw, który służy zarówno dobru jednostkowemu jak i wspólnemu. Kształcenie ustawiczne w kontekście globalnym przyczynia się w sposób pośredni do zmniejszenia bezrobocia i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Pomimo występujących różnic w podejściach do tej tematyki, polityki edukacyjna dotycząca kształcenia ustawicznego i osób dorosłych jest koordynowana i promowana na poziomie Unii Europejskiej, co również nie pozwala na jej marginalizację w polityce poszczególnych państw członkowskich.

6 László Kákai, Balázs Vető Lifelong learning: its status and opportunities in Europe., COMPUTERIA – inter-generational solution to empower, 2009, s. 73-75.

7 El aprendizaje permanente en Espańa, Raport Ministerstwa Edukacji Rządu Hiszpańskiego, Madryt 2011, s. 19.

8 Ibdem, s. 23-24.

9 Aznar Díaz Inmaculada, Las políticas de educación de adultos desde el ámbito de la administración educativa española. De la alfabetización a la educación no formal y la formación a distancia, Madryt 2010,s. 172


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych iconDotyczy realizacji projektu „Wiedza dla Podlasia” nr wnd-pokl. 09. 03. 00-20-013/08 Formalne kształcenie ustawiczne w formach szkolnych osób dorosłych

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych iconProjekt,,Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne”

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych iconEuropejskie systemy oświatowe I standardy edukacyjne III semestr

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych iconKształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych icon„student II kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych iconKuratorium oświaty w katowicach wykaz placówek I ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych iconAnaliza efektywności funduszu szkoleniowego – instrumentu ustawowego wspierającego kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych iconKuratorium oświaty w katowicach wykaz placówek I ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych iconRegulamin projektu „Kształcenie ustawiczne w powiecie poznańskim – szansa dla każdego”

Kształcenie ustawiczne – jego idea I przykładowe europejskie systemy edukacyjne skierowane do dorosłych iconKuratorium oświaty w katowicach wykaz placówek I ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom