Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej
Pobierz 69.22 Kb.
NazwaProtokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar69.22 Kb.
TypProtokół

NASZA MAŁA OJCZYZNA”PROGRAM WYCHOWAWCZY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 7

IM. KRASNALA HAŁABAŁY

W BEŁCHATOWIE


Wychowanie jest spotkaniem osób:

mistrza i dziecka,

ich wspólną wędrówką ku prawdzie,

dobru i pięknu”

Maria Konopnicka


Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną

w dniu 13.09.2011r. Uchwałą Nr4/2011

(Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej)


Program opracowały:

mgr Urszula Wilk – dyrektor


mgr Katarzyna Blok - nauczyciel

mgr Bernarda Kaczmarek - nauczyciel


Pragniemy wspierać rodziców w dziedzinie wychowania – służyć pomocą w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Chcemy, aby wszystkie dzieci w naszym przedszkolu czuły się dobrze, bezpiecznie, aby znalazły tu przyjaznych wychowawców, którzy pomogą im rozwijać poprzez własną aktywność swoje zainteresowania i zdolności oraz pomogą odważniej wkroczyć w świat dorosłych.

FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Zajęcia z całą grupą

Podczas zajęć z całą grupą kształcone są procesy poznawcze i zdolności, rozwijane myślenie twórcze, wrażliwość emocjonalna, sprawność ruchowa.

Zajęcia dodatkowe (poza podstawą programową, kółka zainteresowań)

Rozwijają zamiłowania i zainteresowania.

Wycieczki i spacery

W przedszkolu organizowane są wycieczki piesze oraz autokarowe jak również spacery.


SFERA ROZWOJOWA – ROZWÓJ ZDROWOTNY


Cele wychowania

Formy realizacji.

Sytuacje wychowawcze

Osoby odpowiedzialne za realizację

Uwagi1.Poznanie stanu rozwojowego dziecka


2. Rozwijanie

aktywności i sprawności ruchowej dziecka


3. Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych i zachowań prozdrowotnych


4. Promocja zdrowego stylu życia


5. Zapewnienie bezpieczeństwa: pomoc dziecku w poznawaniu zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim


6. Proponowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie

 • przeprowadzenie wnikliwych obserwacji dzieci we wszystkich grupach

 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • ćwiczenia poranne

 • zestawy zabaw i ćwiczeń gimnastycznych

 • zabawy ruchowe

 • zabawy na powietrzu

 • spacery, wycieczki
 • wdrażanie programu profilaktycznego (antytytoniowego)

 • poranki ekologiczne

 • spotkania z pracownikami służby zdrowia (pogadanki)
 • ćwiczenia relaksacyjne

 • słuchanie muzyki (muzykoterapia)

 • konkursy plastyczne

 • prezentacja prac plastycznych promujących zdrowy styl życia

 • oddychanie (rola powietrza w życiu człowieka)

 • sen i wypoczynek

 • szkodliwość hałasu

 • ekologiczny program żywienia (spożywanie dużej ilości owoców i warzyw, ograniczenie słodyczy

 • wycieczki na skrzyżowanie ulic, obserwacja ruchu kołowego i pieszego

 • poznanie wybranych znaków drogowych

 • znajomość własnego adresu zamieszkania

 • ustalenie norm i zasad współżycia w grupie opartych na bezpieczeństwie „Kodeks dobrego kolegi i koleżanki” (utrwalenie następnie jednego przedszkolnego)

 • spotkania, pogadanki z przedstawicielami policji

 • filmy video
 • akcja „sprzątania świata”

 • akcja zbiórki makulatury

 • urządzanie ekologicznego placu zabaw

 • udział dzieci z naszego przedszkola w konkursie piosenki ekologicznej organizowanym przez PS Nr 5 w Bełchatowie

 • udział dzieci z naszego przedszkola w Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

dyrektor,

nauczycielki


nauczycielki


p. B.Kaczmarek


nauczycielki

nauczycielki


nauczycielki


intendentka

kucharka


p. K. Blok


nauczycielki


p.G. Biniek

dyrektor

nauczycielki


p. G. Biniek

dyrektor

nauczycielkiSFERA ROZWOJOWA –
ROZWÓJ SPOŁECZNO-MORALNY
Cele wychowania

Formy realizacji.

Sytuacje wychowawcze

Osoby odpowiedzialne za realizację

Uwagi1.Wyrabianie umiejętności pracy w grupie, integracja grupy


2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się, nawiązywania kontaktów


3. Tworzenie pozytywnego kontaktu emocjonalnego w grupie


4. Poznawanie najbliższego otoczenia


5. Kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych


6. Wyrabianie gotowości pomocy innym


7. Kształtowanie takich cech jak: prawdomówność

odwaga cywilna, pracowitość, wytrwałość
 • organizowanie zabaw integracyjnych

 • wykorzystanie w pracy z dziećmi metod pedagogiki zabawy

 • poznawanie reguł życia w grupie, jestem samodzielny, umiem współżyć i współdziałać z innymi „Kodeks dobrego kolegi i koleżanki”

 • stwarzanie atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni i współpracy w grupie
 • pełnienie dyżurów

 • udział dzieci w zabawach

 • rozwój grupy poprzez współdziałanie i współodpowiedzialność
 • ustalenie norm postępowania w grupie i przestrzeganie ich

 • wspólne spacery, wycieczki
 • poznawanie miejsc użyteczności publicznej: szkoła, przychodnia lekarska, biblioteka, straż pożarna, policja (wycieczki)

 • znajomość własnego adresu, adresu przedszkola

 • spotkania w przedszkolu z ludźmi różnych zawodów: górnik, policjant, żołnierz, strażak
 • uroczyste obchodzenie urodzin dziecka w przedszkolu jako tradycji rodzinnej, wycieczki do różnorodnych instytucji

 • wystawy prac dziecięcych

 • spotkanie wigilijne

 • prezentacja twórczości dziecięcej z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dnia Mamy i Taty

 • uroczyste obchodzenie i kultywowanie świąt państwowych , wycieczki do miejsc pamięci.
 • opiekuńcze zachowanie wobec młodszych, wykazywanie troskliwości wobec choroby

 • stwarzanie atmosfery sprzyjającej ufnemu i bezpośredniemu zwracaniu się z prośbą o pomoc, radę
 • wykorzystanie literatury dziecięcej - ocena zachowania bohaterów

 • Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom

 • wykonywanie stałych obowiązków

 • postawa rodziców, dyrektora, nauczycielek – źródłem czerpania wzorców postępowania

 • wykonywanie prac społecznie użytecznych

p. L Ławska

dyrektor

nauczycielki


nauczycielki


nauczycielki


p.H.Wypych


dyrektor

nauczycielki


p. J. Pawlik


dyrektor

nauczycielki


nauczycielki


p. S. Gola

nauczycielki

dyrektor

rodzina dziecka

8. Rozwijanie poczucia więzi z rodziną i najbliższym środowiskiem

 • organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców i najbliższej jego rodziny: : „Powitanie jesieni” – ognisko, „Pasowanie na przedszkolaka i starszaka”, „Spotkanie wigilijne”, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Pluszowego MIsia, Pożegnanie sześciolatków, Festyn Rodzinny

 • poznawanie naszego miasta – Bełchatowa (wycieczki krajoznawcze

 • odwiedzanie miejsc pamięci narodowej
dyrektor nauczycielkiSFERA ROZWOJOWA – ROZWÓJ INTELEKTUALNY
Cele wychowania

Formy realizacji.

Sytuacje wychowawcze

Osoby odpowiedzialne za realizację

Uwagi1. Budzenie ciekawości poznawczej


2. Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji


3. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia


4. Systematyczne wzbogacanie słownika dziecięcego


5. Wspieranie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w różnych dziedzinach


6. Rozwijanie swobodnego wypowiadania się i operowania znakami graficznymi


7. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu


 • obcowanie z przyrodą (dzielenie się spostrzeżeniami, uwagami, wyciąganie prostych wniosków)

 • kształtowanie postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym

 • obserwacje

 • doświadczenia

 • zadania praktyczne

 • spacery

 • wycieczki

 • konkursy artystyczne

 • wyrabianie nawyku kulturalnego obchodzenia się z książką

 • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiedzy i przeżyć

 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania

(6-latki)

 • wycieczki do:

 1. biblioteki szkolnej

 2. biblioteki miejskiej
 • indywidualna praca z dziećmi zdolnymi:

 1. kółko matematyczne

 2. kółko plastyczne

 • organizowanie konkursów wewnątrz przedszkola

 • poznawanie środowiska społecznego, przyrodniczego, technicznego

 • rozmowy indywidualne z dziećmi

 • opowiadania

 • ilustracje

 • historyjki obrazkowe

 • bajki

 • poszerzenie zasobu pojęć ogólnych z przyswajaniem odpowiednich określeń

 • stwarzanie warunków i zachęcanie dzieci do zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych z wykorzystaniem doświadczeń zbieranych przy poznawaniu środowiska przyrodniczo – technicznego

 • zachęcanie dzieci do tworzenia własnej twórczości słownej (zabawa w teatr)

 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania ......, rozbudzanie zainteresowań grą na instrumentach (udział dzieci w audycjach muzycznych prowadzonych przez Łódzkie Towarzystwo Muzyczne oraz w zajęciach rytmicznych)

 • kółko plastyczne (wystawa prac plastycznych, konkursy
 • stwarzanie sytuacji zachęcających do swobodnych wypowiedzi w kontaktach koleżeńskich, rozmowach, dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami

 • wyrabianie gotowości do czytania i pisania

 • wprowadzenie do arytmetyki liczb naturalnych
 • stosowanie aktywizujących metod pracy na zajęciach

 • udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, kukiełkowych, występach artystycznych

 • zajęcia plastyczne

 • tańce

nauczycielki


nauczycielki


nauczycielki

prowadzące kółka zainteresowań


nauczycielki

dyrektor


nauczycielki


nauczycielki

dyrektor


nauczycielki


nauczycielki
SFERA ROZWOJOWA – ROZWÓJ EMOCJONALNY


Cele wychowania

Formy realizacji.

Sytuacje wychowawcze

Osoby odpowiedzialne za realizację

Uwagi


1. Wyrabianie umiejętności identyfikowania i nazywania różnych stanów emocjonalnych


2. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz właściwego reagowania na emocje innych


3. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzenie w kulturę życia


4. Pomoc w samopoznaniu, samoocenie, rozwijanie umiejętności akceptacji siebie, w określaniu i nazywaniu uczuć


5. Rozwijanie zdolności emocjonalnych
 • organizowanie okazji edukacyjnych umożliwiających określenie aktualnego stanu emocjonalnego dziecka
 • wspólnie z grupą rozwiązywanie problemów wynikających z niewłaściwej reakcji na emocje – sytuacje nieprzewidziane

 • wprowadzenie elementów dramy
 • poznanie i przestrzeganie zasad zachowania się w miejscach publicznych

 • przestrzeganie kulturalnego zwracania się do innych

 • stosowanie form grzecznościowych

 • spacery

 • wycieczki

 • występy artystyczne

 • zabawy swobodne dzieci

 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • opieka nad dziećmi wymagającymi indywidualnego traktowania ze względu na deficyty emocjonalne i intelektualne

 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 • prowadzenie dokumentacji wychowawczej zawierającej spostrzeżenia dotyczące postaw i zachowań poszczególnych wychowanków
 • umacnianie zachowań twórczych wychowanka (pochwały, nagrody)

nauczycielki


nauczycielki


nauczycielki


dyrektor

nauczycielki


nauczycielki
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconProtokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23. 03. 2011 r

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconProtokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23 lutego 2011 r

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconProtokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21. XII. 2011 r

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconProtokół Nr vi/2011 z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconProtokół Nr viii/2011 z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconProtokół Nr 16/2011 z kolejnego posiedzenia XVI sesji Rady Miejskiej w Radomsku odbytej w dniu 03 października 2011 r w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconPosiedzenia rady pedagogicznej

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconProtokół 5/viii/2011 z piątego posiedzenia Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego nszz "Solidarność" w kadencji 2010 2014

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconScenariusz posiedzenia samokształceniowego Rady Pedagogicznej Temat

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Rady Pedagogicznej iconProtokół z posiedzenia Rady Naukowej Centrum Studiów Niemieckich I Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12. 01. 2011 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom