Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa?
Pobierz 75.86 Kb.
NazwaCo to jest metodyka jako dyscyplina naukowa?
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar75.86 Kb.
TypDokumentacja

 1. co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa?

Metodyka resocjalizacyjna to zbiór zasad, metod postępowania zapobiegawczo korygującego. Człowiek podlega procesowi socjalizacji, jest to proces przystosowawczy (nabywanie wiedzy, systemu wartości, umiejętności społecznych) prowadzi do przystosowania społecznego. Musi korzystać z nauk : socjologii psychologii klinicznej psychiatrii i pedagogiki.


 1. Co rozumiemy przez metodykę resocjalizacji a co przez metodykę profilaktyki
 1. Co rozumiemy pod pojęciem profilaktyka?

Profilaktyka dotyczy przestępców którzy wyszli z wiezienia nieletnich którzy opuścili zakłady dla nieletnich. Profilaktykę realizują kuratorzy sadowi wolontariusze organizacje młodzierzowe i społeczna readaptacja. 1. Co to jest profilaktyka społecznaJest procesem zapobiegawczym ma zapobiegać demoralizacji. Jest to promowanie zachowań alternatywnych w stosunku do zachowań które narażają człowieka na zagrożenie. Profilaktya polega na wysyłaniu określonych informacji o istocie zagrożenia i sposobie jego uniknięcia.


 1. i 6. Stopnie profilaktyki. I cele
  1. Adresowanie do ogółu społeczeństwa celem jest zasygnalizowanie zagrożenia, pokazanie istoty, tendencji, ukazanie zachowań alternatywnych,

  2. Adresowana do alkoholików narkomanów, oraz społeczne osiedla wsie studentów żołnierzy musi zaczynać się od diagnozy musi być powiązaniem czynników które powodują zagrożenie , opisanie profilaktyki programu.

  3. Dotyczy os. Względnie młodych, grup. Celem jest zapobieganie powrotowi do zagrożenia.
 1. Omów sposoby realizacji każdego z 3 stopni profilaktyki


III- stopniu informowanie człowieka o czynnościach które bierzemy pod uwagę. Będziemy robić wobec niego sterowanie, nadzorowanie, działanie leczniczo- resocjalizacyjne, ośrodki pomocowe 1. Omów działalność diagnostyczna która powinna stanowić podstawę dobrej działalności profilaktycznej.
  • CELE PROFILAKTYKI:

Ochranianie określonych ludzi, społeczności od zagrożeń i dotarcie do każdego człowieka który jest lub mógłby być zagrożony. Profilaktyka polega na dostarczeniu odpowiednich informacji o istocie zagrożenia i sposobach jego uniknięcia. Skuteczność zależy od tego jak informacja zostanie odebrana dlatego powinniśmy badać przebieg procesów co jakiś czas. 1. Jakich zagrożeń społecznych może dotyczyć działalność profilaktyczna? 1. jakiego rodzaju działań może składać się działalność profilaktyczna


Reguły działań profilaktycznych:

Musi być:

a. systematyczna

b. wieloaspektowa,

c. wyspecyfikowana,

d. czytelność odbioru

e. wyspecyfikować i podać zachowania alternatywne , czyli te które nie doprowadzają do zagrożeń 1. Przedstaw schemat postępowania resocjalizacyjnego

   1. Diagnoza

   2. Prognoza resocjalizacyjna

   3. Projekt indywidualnego programu resocjalizacji

   4. Negocjacja z wychowankiem

   5. Gotowy program resocjalizacyjny, realizacja procesu resocjalizacyjnego

   6. Okresowa ocena procesu resocjalizacji

   7. Zmiany w procesie resocjalizacji

   8. Końcowa ocena procesu resocjalizacji – prognoza społeczna
 1. Jakich osób może dotyczyć działalność resocjalizacyjna


Młodociany: Traktowani są jak dorośli 18-21 r.ż


Nieletni: z punktu widzenia prawa karnego jest to człowiek który ukończył 13 a nie ukończył 17 r.ż jeżeli dopuścił się przestępstwa nie podlega karze ale interwenci wychowawczej (wyjątek stanowią poważne przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, kiedy to można postawić przed sadem i skazać na karę pozbawienia wolności)


Recydywiści: Osoba która w okresie do 5 lat po odbyciu kary najmniej po 6 miesiącach dopuściła się nowego przestępstwa tego samego albo innego. Recydywista penitencjarny: więzień , każdy kto odbywa karę i poprzednio tez ta karę odbywał.


 1. Co to jest diagnoza resocjalizacyjna:


Diagnozę definiuje się jako rozpoznanie interesującego stanu rzeczy, co do którego istnieje ewentualność postępowania interwencyjnego np. poprzez sporządzanie tzw. Diagnoz cząstkowych dotyczących genezy, funkcji, fazy, struktury czy prognozy zjawiska
 1. Wsksz na znaczenie diagnozy resocjalizacyjnej. Dla procesu resocjalizacyjnego?


Diagnoza : Bez niej niema żadnego działania korekcyjnego . Działanie korekcyjne wymaga ustaleń:

   • rodzaj nasilenia oraz źródła destrukcyjnych zachowań

   • przyczyny niedostosowania

   • cechy które są korzystne społecznie (decyduje o tym ze człowiek zachowuje się społecznie dobrze)
 1. Z jakich części składa się diagnoza resocjalizacyjna (penitencjarna) wg. Lewickiego


Uważa ze diagnoza resocjalizacyjna jest odmiana psychologii klinicznej, w więziennictwie psychologia penitencjarna. Zawiera obraz kliniczny (opis charakteryzujący dla badanego). Sposób zachowań w środowiskach społecznych, w których przebywał ( rodzina, grupa koleżeńska, szkoła)

3 elementy występujące zawsze:

    1. Zwrócenie uwagi na sposób spędzania wolnego czasu

    2. Wyjaśnianie psychologicznego mechanizmu tych zachowań, zwłaszcza zachowań negatywnych, wśród nich możemy starać się ustalić: motywy, dążenia, aspiracje, cele życiowe bliższe lub dalsze

    3. Etiologia zauważanych zaburzeń zachowań oraz powodujących je defektów osobowości. Tu ważnym elementem jest ustalenie deficytów wychowawczych.

Obraz kliniczny odpowiada na pytanie : Jaki ten badany jest. Należy ustalić jakie te problemy są w jakich pojawiły się okolicznościach .


Bierzemy pod uwagę ustalenia dotyczące środowiska rodzinnego a także klimat rodzinny


 1. Omów diagnozę resocjalizacyjna wg. S. Górskiego


Sklada się z 3 głównych elementów :

 1. określanie rodzaju nasilenia i źródeł destruktywnych zachowań:

Chcemy ustalić na czym polegają symptomy negatywnych zachowań jednostki, jakie to są te negatywne zachowania. Te negatywne zachowania zauważalne są poprzez wskaźniki postaw człowieka . Nazywamy je pasywami. Ustalamy jakie u jednostki są pasywa dalej ustalamy na czym polegają symptomy zachowań( jakie są to zachowania społecznie nieakceptowane) Zachowania korzystne to aktywa. Trzeci element jaki musimy ustalić to opisanie prz6yczyn wykolejenia społecznego czyli przyczyny demoralizacji. Ustalenie i opisanie przyczyn to etiologia wykolejenia społecznego. 1. określanie przyczyn wykolejenia społecznego w tym przyczyn.

Musimy pamiętać o przyczynach motywacyjnych i predyspozycyjnych. Wśród tych zachowań musimy wypreparować te które maja charakter dominujący ( zarówno w zachowaniach pozytywnych jak i negatywnych) Interesuje nas jakie człowiek posiada normy jak je respektuje i dlaczego, Jaki posiada system wartości, wzorce zachowań. Można również ustalić z jakim rodzajem wykolejenia mamy doczynienia.


 1. Określenie czynników czy właściwości człowieka do których można się odwołać w procesie resocjalizacji. Są to czynniki znajdujące się w człowieku czyli w osobowości lub czynniki znajdujące się w jego społecznym otoczeniu.17. Na jakie elementy ważne w diagnozie zwraca uwagę L. PYTKA?


18. Co rozumiemy przez metodę diagnostyczną


Narzędzia i sposób ich wykorzystywania.

 1. wywiad – Jest podstawowym narzędziem badawczym. Niema reguły czasowej powinien być na tyle krótki by nie zmęczył badanego i badacza ok. 40 min jest bardzo ważny do prawidłowej diagnozy

   1. Bezpośredni- inf. Zdobywane bezpośrednio od pacjenta. Musimy posługiwać się rozwagom refleksja, życzliwością , cierpliwością. Ma charakter prezentacji osobowości. Do metod nietradycyjnych nalezą dyktafon i kamera

   2. Pośredni- zbieranie informacji o badanym od innych osób które maja z nim kontakt. : rodzice sąsiedzi , kurator sadowy nauczyciel , pedagog szkolny itd. Ma 2 formy : osobista rozmowa i pisemna prośba z pytaniami. Jeżeli się decydujemy się na ten rodzaj powinniśmy : znać relacje osób 3 z badanym , nie może mieć poczucia zagrożenia , musza być przekonani do udziału w konstrukcji programu korekcyjnego muszą być motywowani.

2. Obserwacja – jest celowościowym postrzeganiem rozmaitych zachowań ( wzrok , słuch węch) rodzaje:

  1. Dyskretna kiedy obserwowani o tym nie wiedzą

  2. Nie dyskretna badani wiedza ze są obserwowani

Cechy obserwacji: celowa, wielostronna, musi być obiektywna, rejestrowana (pisemnie , kamera , aparatem) , opis sytuacji , obiektywna ocena


3. Analiza dokumentów- polega na selektywnym przeglądaniu dokumentów dotyczących naszego badanego. Wybieramy informacje dotyczące: pochodzenia, wykształcenia stabilności pracy, karalności, sytuacji rodzinnej ,szkolnej , sposobu zagospodarowania wolnego czasu. Im bardziej wszechstronne są te dokumenty tym więcej wiemy. 1. Analiza wytworów własnych. Polega na przyglądaniu się i wyciąganiu wniosków na podstawie jego osobistych wytworów np.: wypracowania, pamiętniki wiersze, malarstwo rzeźba , listy

 2. Eksperyment- Rodzaj spreparowanego doświadczenia. Dzieli się na :

  1. naturalny- czyli coś celowo sprowokowanego przeniesienie ze środowiska naturalnego do równie innego środowiska naturalnego

  2. sztuczny – specjalnie stworzone określone warunki by sprawdzić zachowanie człowieka w danej sytuacji.
 1. Skala postaw – stan gotowości człowieka do czegoś np. do pewnych zachowań . Element intelektualny, emocjonalny , behawioralny

Skala postaw wg LIKERT’A - zdecydowanie zgadzam się – zgadzam się – nie mam zdania – nie zgadzam się – zdecydowanie nie zgadzam się


 1. Testy :

  1. Psychologiczne mierzą właściwości człowieka,

  2. Pedagogiczne najczęściej testy wiadomości np. obywatelskich19. Jakimi metodami diagnostycznymi może posługiwać się wychowawca resocjalizacyjny


20. Z jakich materiałów diagnostycznych powinien resocjalizator?


21. Co to jest i z czego składa się indywidualny proces resocjalizacji?

A)Proces resocjalizacji zawiera w sobie cel naczelny czyli co chcemy z danym osobnikiem zrobić,

B)cel etapowy- są to takie cele mniejszej rangi(szczegółowe) których osiągnięcie w różnym czasie doprowadza do uzyskania celu ostatecznego

C)zadania dla wychowanków- wychowanek musi w tym procesie sam uczestniczyć

D) okoliczności czyli warunki procesu resocjalizacyjnego

E)metody przy pomocy których dokonujemy korekcji

F)sposób wykorzystania interakcji młodego człowieka z osobami bliskimi lub z rodziną

G)muszą być wyznaczone daty, czas w jakim terminie będziemy przeprowadzać oceny osobowe

H)wyznaczamy termin oceny końcowej

W IPR powinno być:

  • jakiego uczyć zawodu, w jakiej formie uzupełniać wykształcenie, jaką stosować terapię, w jakich okolicznościach

  • dane dotyczące okresów oceniania zmian, okresowe oceny

  • jak z rodziną terapeuta powinien współpracować, czy wykorzystywać, czy korygować, czy rekonstruować więzi rodziny

  • określanie umieszczenia mikrośrodowiska w jakim wychowanek powinien być umieszczony, relacje koleżeńskie22.Co to jest prognoza resocjalizacyjna i czym się różni od prognozy społecznej?

PROGNOZA RESOCJALIZACYJNA- jak daleko możemy zmienić osobę, jaki dalekie mogą być te zmiany, odpowiedz na pytanie czy resocjalizacja jest możliwa


PROGNOZA SPOŁECZNA- przewidywanie na ile zmiany korekcyjne spowodują zmiany korekcyjne w dalszym życiu człowieka.

RÓŻNICE:


23.Czym się różnią metody diagnostyczne od metod resocjalizacyjnych?

METODA DIAGNOSTYCZNA-


METODA RESOCJALIZACYJNA;

  • narzędzia korekcyjne, sposób posługiwania się nimi,

  • posługiwanie się nimi, sposób na zebranie informacji musi odbywać się wg. zasad

  • metoda badawcza techniczna- dowolności polega na nacisku jednej z zasad, polega na oddziaływaniu na kogoś w celu uzyskania jakiś zmian osobowości postaw co mierzy się zachowaniami człowieka

  • metoda resocjalizacyjna to metoda służąca do korekty zachowańRÓŻNICE:


24.Na czym polega, czemu służy okresowa ocena przebiegu procesu resocjalizacji?


25.Czym różni się okresowa ocena procesu resocjalizacji od oceny końcowej?


26.Jakie treści powinny znajdować się w końcowej ocenie resocjalizacji wychowanka?


27.Co rozumiemy przez metodę resocjalizacyjną.

METODA RESOCJALIZACYJNA-


42.Co to są metody zorganizowane?

METODY ZORGANIZOWANE-to praca, nauka, praca kulturalno-oświatowa i sport. jest to działanie grupowe, skierowane do zespołu pewnych ludzi.

Każdy człowiek posiada potrzebę działania . Praca daje człowiekowi charakter i skłania do aktywności. Jest naturalna. Podstawą utrzymania się człowieka i jego egzystencji jest praca. Praca jest towarem który sprzedajemy za co w zamian otrzymujemy pieniądze. W procesie wychowawczym(socjalizacji) każdy człowiek powinien być przygotowany do pracy.


43.Wskaż na resocjalizacyjną wartość nauczania?

NAUCZANIE RESOCJALIZUJĄCE- jest to takie samo nauczanie jak każde inne, posiada dwa aspekty (dotyczy wyrównania deficytów wychowawczych np. uzupełnienie wykształcenia, zdobycie zawodu, drugi aspekt zarówno personel dydaktyczny jak i treści programowe powinny podporządkować się standartom społecznym, moralnym).Nauczanie resocjalizujące jest niezmiernie ważne, istotnym czynnikiem jest wzmacnianie.


CECHY NAUCZANIA RESOCJALIZACYJNEGO O CHARAKTERZE OSOBISTYM:

  • wyrabia dyscyplinę osobistą

  • uczymy ich uczyć się

  • uczymy wytrwałości silnej woli

  • umiejętność koncentracji

  • umiejętność robienia notatek

  • kształtuje u dewiantów dyscyplinę społeczną, pewne zasady które regulują interakcję z otoczeniem44.Kiedy praca może być uważana za metodę resocjalizacyjną?

KATEGORIE PRACY W PROCESIE RESOCJALIZACYJNYM:


PRACA


WYCHOWANIE DO PRACY WYCHOWANIE PRZEZ PRACĘ

-adresowane jest do osób, które nie -adresowane jest do tych ludzi którzy odczuwają

odczuwają potrzeby pracy, nie poszu- potrzebę pracy, poszukują ją i interesują się

kują jej, ona ich nie interesuje, nie się nią. wychowanie to powoduje umiejętność

jest dla nich wartością , są to ludzie wykonywania postawionych zadań,

których nazywano pasożytami terminowości, punktualności, dokładności,

społecznymi.


CELE WYCHOWANIA DO PRACY:

1 jest wyrobienie u człowieka nawyku do pracy, rozbudzenie potrzeby do pracy

2 jest wytworzenie przekonania do konieczności pracy.


CELE WYCHOWANIA PRZEZ PRACĘ:

1 jest to by w izolacji społecznej ludzie nie utracili zdolności wykonywania swojego zawodu przez nic nie robienie.

2 jest też wyrobienie szacunku dla pracy innych.


45.Na czym polega resocjalizacyjna wartość pracy kulturalno-oświatowej? (oświatowo-wychowawczej)


PRACA KULTUROWO_OŚWIATOWA- jest to oddziaływanie przy pomocy którego uczymy ich sensownego, korzystnego zagospodarowania czasu wolnego.

  • czas wolny- jest to czas poza pracą, nauką, snem i innymi obowiązkami pozostający w całości do dyspozycji człowieka. Czas wolny odgrywa bardzo ważną rolę:

    1. podczas tego czasu człowiek może trenować zachowania niekorzystnie społecznie, ale i też korzystne

    2. może rozwijać zainteresowania

    3. możemy rozwijać i odkrywać jego zdolności talenty

    4. chcemy człowieka zainteresować jakimś zachowaniem innym, którego nie zna

FORMY PRACY KULTUROWO-OŚWIATOWEJ:

- praca z teatrem, filmem, teatrem muzycznym, praca klubowo-świetlicowa


46.Na czym polega trening asertywny i czemu służy?

Przez asertywność rozumiemy cechy człowieka które pozwalają jemu na takie prezentowanie swoich poglądów, roszczeń, interesów osobistych wobec osób o odmiennych poglądach, interesach, w których jednostka nie rezygnuje ze swoich interesów nie narusza jedności partnera, przeciwnika. Asertywność jest wyuczalna i ważna dla każdego człowieka, wymaga kontroli zachowań.

Zachowanie asertywne to takie wobec innych ludzi, którego efektem nie jest konflikt. To zachowanie konstruktywne, korzystne dla nas zabezpieczające nasze interesy.

Trening asertywności to metoda uczenia konstruktywnych zachowań.

Wyrabianie asertywności jest jednym z celów psychokorekcji.

Asertywność- umiejętność adekwatnego wyrażania siebie wobec innego człowieka bądź innych ludzi oraz ich praw.

CELE TRENINGU ASERTYWNOŚCI:

  • aby człowiek umiał być sobą, zachował swoją godność

  • aby w relacjach interpersonalnych występować bez lęku przed innymi osobami

  • możliwość zaprezentowania odmiennych poglądów bez poczucia winy i bez świadomości, że są gorsze

  • wytworzenie możliwości funkcjonowania jednostki w otoczeniu bez konfliktów osoby przy zachowaniu swojego stanowiska

  • wyuczenie kontroli siebie, autokontroli zachowań

  • uczenie zachowań asertywnych na własne poczucie winy.

CO PODLEGA TRENOWANIU W TRENINGU ASERTYWNYM:

  • trenowaniu podlegają różne formy zachowań w trudnych sytuacjach życiowych człowieka

  • trenowaniu podlega kontrola emocji a więc wyrażanie i przyjmowanie emocji

  • odbieranie złości, agresji, miłości innych osób

  • trenowaniu podlega wyrażanie i przyjmowanie prób, potrzeb a także konstruktywne reagowanie, wyrażanie swoich poglądów sprzecznych z poglądami innych, stanowczość prezentacji własnych praw i oczekiwań- ich obrona.


47. Co jest celem treningu autogennego?

TRENING AUTOGENNY- twórcą tego treningu jest J.H.SCHULTZ, jest to ćwiczenie twego „ JA”, jest sposobem wpływania na człowieka, żeby móc stworzyć podstawy do innych treningów.

Trening autogenny to metoda psychoterapii, celem jest uzyskanie rozluźnienia i zagłębienia się w sobie samym, jest wytworzenie stanu koncentracji nad sobą samym.

 1. punkt- to przebudowa wewnętrzna

 2. punkt- to wzmocnienie tych zachowań, które są korzystne (porozumiewanie się z otoczeniem)OSIĄGAMY ZA POMOCĄ TRENINGU AUTOGENNEGO:

  • rozładowanie napięć( wzrasta optymizm do rozwiązywania problemów)

  • uspokajamy się, obniżenie niepokoju

  • prowadzi do poprawy funkcji tj. zdolność komunikacji, zmiesza impulsywność człowieka, pozwala na zwiększenie samokontroli, samosterowności, zmiesza się tendencja do agresywności, prowadzi do lepszej kondycji psychicznej.48.Jakie walory resocjalizacyjne posiada działalność sportowa?

ODDZIAŁOWYWANIE PRZEZ SPORT

  • wiąże z jednej strony wysiłek z drugiej rywalizację i zwycięstwo nad innymi

  • sport zmusza, żeby wygrać trzeba umieć grać, treningu, nakłada pewną dyscyplinę

  • sport indywidualny wymaga samodyscypliny, samosterowania

  • sport zespołowy- wytwarza się dyscyplinę społeczną, człowiek uczy się współdziałania z poczuciem odpowiedzialności za wygraną, kształtuje umiejętność znoszenia wysiłku.

  • Sport uczy rywalizacji, zachowań społecznych.49.Jak należy programować resocjalizację osób uzależnionych?


50. Jak należy organizować działalność resocjalizacyjną wobec przestępców uzależnionych od alkoholu lub narkotyków?


51. Co to jest autorytet i co on umożliwia wychowawcy?

AUTORYTET- zespół cech dzięki którym, może on oddziaływać na wychowanka, wzbudzić szacunek, uzyskać zmiany w zachowaniu.


AUTORYTRT DZIELIMY NA:

  • autorytet wyższego rzędu- taki w którym szacunek, podporządkowanie i zmiana zachowania, mają mniejsze ze względu na pozytywne właściwości wychowawcy. Zbliża wychowanka do wychowawcy.

- autorytet niższego rzędu- występuje wtedy, jeśli wychowanek wyłącznie podporządkowywuje się ze względu na lęk i strach. Boi się konsekwencji i wychowawcy


. Zmiany wytworzone przez autorytet niższego rzędu mają charakter przystosowawczy.


Autorytet wyższego rzędu dzieli się na:

  • Autorytet wyzwalający- to taki w którym wychowanek ma odwagę rozmawiać z wychowawcą o swoich problemach. Nie obawia się o swoją pozycję u wychowawcy

  • Autorytet krępujący- taki w którym wychowanek ma szacunek i uznanie ale nie ma odwagi przedstawić swoje problemy.52. Co to jest psychodrama i co przy jej pomocy możemy osiągnąć?

PSYCHODRAMA- to działania dramatyczne odgrywane w grupie która nie jest do tego stworzona.


53.Co oznacza przedmiotowe a co podmiotowe traktowanie wychowanka?

PODMIOTOWE TRAKTOWANIE WYCHOWANKA-


PRZEDMIOTOWE TRAKTOWANIE WYCHOWANKA-


54.Czym powinien charakteryzować się wychowawca?


55. Wymień i opisz zasady resocjalizacji.


56.Wymień i omów znane zjawiska patologii zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych.


57. Podkultura zakładowa (więzienna) i jej destruktywny charakter wobec resocjalizacji.


28.Wymień grupy metod resocjalizacyjnych.


29. Wymień i podaj charakterystykę metod resocjalizacji opartych o wpływ osobisty wychowawcy , jakie są ich cele?

PRZYKŁAD WŁASNY

 1. wychowawca musi coś znaczyć dla wychowanka wszystkie oddziaływania muszą być oparte na autorytecie, każdy wychowanek przygląda się wychowawcy , ocenia go.

 2. Każdy kontakt wychowawcy z wychowankiem powinien mieć charakter korzystny , jeżeli wychowawca oczekuje jakiejś zmiany nie może posługiwać się takimi właściwościami (np. przeklinanie)

 3. Wychowawca musi być taki jakiej zmiany oczekuje od wychowanka, wychowawca musi zachowywać się zgodnie z tym co mówi


PRZEKONYWANIE

Jest to wyrobienie lub zmiana przekonań. Przekonanie to postawa mocno podbudowana emocjami.

Warunki skuteczności przekonywania:

-nerwowość argumentacji,

-sugestywny sposób argumentacji ,

-zrównoważona spokojna rozmowa


W przekonywaniu należy odwoływać się do punktów czułych wychowanka i do najwyższych wartości Pomocne jest:

-dobry kontakt osobisty z człowiekiem (element empatii). Należy zwrócić uwagę na aprobatę pewnych przekonań. Możemy stosować perswazje. Realizacja przekonywania jest trudna, im silniejsze przekonania, im bardziej emocjonalnie jest związany z tym przekonaniem. Tym trudniej to przekonanie zmienić.


30. Wymień metody resocjalizacji oparte o wpływ sytuacyjny


  1. organizowanie doświadczeń (pyt 32)

  • wytwarzanie sytuacji w których stawia się wychowanka, które musi on rozwiązać z korzyścią dla siebie.

  • Organizujemy mu doświadczenia

  • Stawiamy w sytuacjach które wymagają od niego inwencji osobistej w zakresie jej rozwiązania. Rozwiązanie to musi mieć 2 właściwości :

   1. korzystne dla wychowanka

   2. nie powinno naruszać standardów społecznych

  • wychowawca może manipulować sytuacjami aby wychowanek musiał je rozwiązać

  • istotą tej metody jest stawianie go w takich sytuacjach które zmuszają go do konkretnych zachowań . Celem tego jest ukazanie w określonej nowej sytuacji satysfakcji i sukcesu, które wzmacnia tendencje do korzystnych rozwiązań. Musi przy tym wystąpić aprobata ze strony wychowawcy.

  • Pewne reakcje muszą być wzmacniane natomiast niekorzystne muszą być wygaszane


Wykorzystuje się sytuacje w jakiej jest ten wychowanek żeby przesterować zachowania np. trzeba zbudować nowe cele

  1. Stawianie celów

-bliższych lub dalszych celów życiowych

  • wytworzenie celu życiowego, naczelnego

  • aby przesterować zachowanie człowieka należy zbudować nowe cele

  1. Etapy stawiania celów

  • wykreowanie wspólnie z wychowankiem dla niego ważnego celu życiowego

  • ukazanie wychowankowi , ze osiągnięcie tego celu jest realne, nie wolno stawiać nie realnych celów, cel musi być dopasowany do możliwości.

  • Nadanie celowi wartości, im bardziej wartościowy cel tym większa motywacja.

  • Wzmacnianie aspiracji osobistych : To jest możliwe! Ty możesz to zrobić !

  • Odwoływanie się do ambicji : Ciebie na to stać jesteś kimś

  • Żeby cele strategiczne osiągnąć trzeba zacząć od celów etapowych. Cele etapowe to takie które powstają w miedzy czasie a ich realizacja zbliża wychowanka do celu głównego

  • Trzeba ustalić cel na najbliższy okres. Człowiekowi trzeba przedstawić sposoby realizacji celu

  • Celem wychowawcy jest wzmocnienie postaw i neutralizowanie niechęci
 1. Na czym polega doradzanie wychowawcze i jakie są warunki jego skuteczności


Wiąże się z nieumiejętnością czy nie możliwością wykonania jakiegoś zadania przez wychowanka. Wychowanek nie wie jak rozwiązać problem nie chce ponieść porażki, chce wyjść obronną ręką i mieć pozytywną samoocenę


Doradzanie wychowawcze jest to przedstawienie wychowankowi pewnej alternatywy rozwiązania problemu w stosunku do jego zlej koncepcji. Jest to tez wsparcie wychowanka w sposobie rozwiązania przez niego problemu o ile sposób ten jest właściwy , korzystny , ale wychowanek się waha. Doradzanie występuje zawsze wtedy gdy wychowanek się waha co do rozwiązania swojego problemy, ale także w tedy gdy wychowanek jest zdecydowany na sposób rozwiązania problemu , ale sposób ten jest dla niego nie korzystny. Doradzanie to nie polecenie ani nałożenie obowiązku jest przedstawieniem poglądu (przekazany w sposób czytelny i jasny) jest podsunięciem jakiegoś rozwiązania lub wsparcie jego rozwiązania, jednak wybór zawsze należy do wychowanka

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? iconW1 (081004) pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? iconRozdział I nauka administracji jako dyscyplina naukowa

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? iconWprowadzenie do pedagogiki specjalnej pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? iconJako dyscyplina naukowa obejmują twierdzenia I teorie dotyczące sposobu kreacji, gromadzenia, przechowywania środków finansowych

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? iconSocjologia żywienia jako dyscyplina naukowa socjologia

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? iconSocjologia moduł I i. Socjologia jako dyscyplina naukowa

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? iconEkologia ewolucyjna jest dyscypliną naukową na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej I etologii, która powstała w wyniku zmian, jakie zaszły w tych trzech

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? iconPrzedmiot: Inwestycje kapitałowe (capital investments) Dziedzina/dyscyplina naukowa

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? iconO pytaniach filozoficznych I ich rozstrzygalności
«kanoniczna» dyscyplina naukowa nie bada, a które do całościowej wizji świata muszą należeć: mam tu na myśli dziedzinę aksjologii....

Co to jest metodyka jako dyscyplina naukowa? icon1. doradztwo rolnicze jako odrębna dyscyplina badań naukowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom