Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi
Pobierz 176.11 Kb.
NazwaStatut przedszkola z oddziałami integracyjnymi
strona1/4
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar176.11 Kb.
TypUchwała
  1   2   3   4
STATUT PRZEDSZKOLA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

I ODDZIAŁEM SPECJALNYM

NR 53

IM. „ KOSZAŁKA OPAŁKA „


os. Lecha 14

61-293 Poznań


Statut przedszkola opracowano na podstawie prawnej: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.
  z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 1. Przepisów przejściowych wynikających z Ustawy z 19 marca 2009 r. o zmianie innych ustaw (Dz. U. z2009r. Nr 56, poz. 458)
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97,
  poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy
 1. Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 1. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 i 527).
 1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1 (Dz. U. nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz.17).
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 1996r. nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami).
 1. Uchwała Rady Miasta Poznania nr XVI/122/II/95 z dnia 18 kwietnia 1995r.
  w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorząd z późniejszymi zmianami.
 1. Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXV/1047/V/ 2010 z dnia 6 lipca 2010r.
  w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
 1. Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXV/1048/V/2010 z dnia 6 lipca 2010r.w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Poznań w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
 1. rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. Z 2009r. nr 89, poz. 730).
 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r.nr 157, poz. 1241).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych ( Dz. U. Z 2010r. nr 97, poz. 624).
 1. Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXVI/1111/V/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr LXXV/1047/V/2010 z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane prze przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania ( Dz. U. nr 13, poz. 114 ze zmianami).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania i kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz. U. nr 228 poz. 1489).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. ( Dz. U. nr 228 poz. 161490).
 1. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010r. nr 228, poz. 1487§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Przedszkole nr 53 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi

w Poznaniu, os. Lecha 14.


 1. Siedzibą Przedszkola nr 53 jest budynek wolnostojący na os. Lecha 14 w Poznaniu. Budynek przedszkola został wybudowany w 1977 roku, stanowi własność miejską.
 1. Przedszkole nr 53, zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym samorządowym.
 1. Organem prowadzącym Przedszkole nr 53 jest Miasto Poznań.
 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 1. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pieczęciach i stemplach
  w pełnym brzmieniu tzn. Przedszkole nr 53 im „ Koszałka Opałka” 61-293 Poznań, os. Lecha 14 identyfikator 631579336., tel/fax 8777-871,§ 2


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.


1) Cele przedszkola

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

 6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 7. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 8. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
 1. Zadania przedszkola

 1. zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
  w przedszkolu,

 3. organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

 4. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej do możliwości psycho-fizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami,

 5. udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

 6. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w formie oddziałów integracyjnych i specjalnych dla dzieci z orzeczeniami wydawanymi przez publiczne Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne,

 7. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej,

 8. pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 9. informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

 10. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.
 1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologiczno – pedagogicznej, specjalnych form pracy wychowawczo-dydaktycznej
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji dzieci poprzez:

  1. rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycnych,

  2. wspieranie rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci,

  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna),

  4. organizowanie dzieciom zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, zajęć specjalistycznych w tym logopedycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, które prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego,

  5. wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, specjalistycznych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji.
   Po konsultacji i za zgodą rodziców lub opiekunów, prowadzenie indywidualizacji pracy z poszczególnymi dziećmi zgodnie z zaleceniami tychże poradni,

  6. organizowanie we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno- pedagogicznej konsultacji, warsztatów, szkoleń i porad dla rodziców i nauczycieli.
 1. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie dziecka do przedszkola. Organizacja pracy następuje
  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 1. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:

  1. prowadzenie zajęć w języku polskim,

  2. wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,

  3. prowadząc nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 1. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez wspomaganie
  i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka dostosowując treści, metody i organizacje pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka w szczególności:

  1. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

  2. wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,

  3. prowadzenie działań korekcyjnych, kompensacyjnych, profilaktycznych
   i stymulujących,

  4. organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,

  5. umożliwianie dzieciom intensywnego uczestnictwa w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

  6. organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

  7. w działalności dydaktyczno-wychowawczej ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury, tradycji narodowej i regionalnej,

  8. upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

  9. upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się
   po drodze,

  10. organizowanie nauki religii oraz zajęć dodatkowych na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

 2. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:

 1. pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

 2. informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących
  na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,

 3. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,

 4. upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 1. Przedszkole może prowadzić innowacje pedagogiczną, polegającą
  na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 1. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami lub opiekunami dziecka.
 1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
  1. opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, a w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele wspomagający w wymiarze pełnego etatu, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora placówki,

  2. rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

  3. dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,

  4. przedszkole zapewnia codzienne organizowanie zajęć ruchowych
   w różnorodnych formach,

  5. zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,

  6. sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację
   i ogrzewanie oraz:

a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,

   1. dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15ºC lub jest niższa
    a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,

   2. stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności,

  1. dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych
   w przedszkolu zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami (opiekunami) dziecka, wychowanków uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,

  2. wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej. Wyjątek stanowią dzieci z dysfunkcjami skierowane
   do przedszkola na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych w przypadku konieczności podawania leków wymaganych przy długotrwałych kuracjach należy przedstawić pisemne zalecenie lekarza specjalisty określające sposób dawkowania leków,

  3. w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiado-mienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania
   do przedszkola,
 1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

  1. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów, wyjątek stanowią dzieci z oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych- liczba opiekunów musi być dostosowana do rodzaju niepełnosprawności dzieci w celu zapewnienia wszystkim dzieciom bezpieczeństwa.

  2. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej
   i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,

  3. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,

  4. z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,

  5. każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,

  6. w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.

  7. każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść
   z dziećmi,

  8. przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,

  9. jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,

  10. teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
 1. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 2. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:

1) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,

2) powiadomić rodziców ( opiekunów) dziecka,

3) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,

4) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,

5) dyrektor zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim
i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.


 1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona
  w następującej formie.

  1. dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Rodzinie.

  2. o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,

  3. jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica lub opiekuna dziecka, rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje
   na rzecz będącego w potrzebie.
 1. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

  1. rodziców lub opiekunów prawnych,

  2. upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo ( w tym również pełnoletnie rodzeństwo),

  3. osoby wymienione w punktach 1 – 2 muszą być trzeźwe,

  4. dzieci oddawane są do rąk nauczyciela lub pracownika dyżurującego w szatni,

  5. w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola godzinę po zakończeniu pracy placówki i wykorzystaniu wszystkich dostępnych nauczycielowi możliwości nawiązania kontaktu z wyżej wymienionymi osobami, nauczyciel po uzgodnieniu z dyrektorem placówki powinien poprosić policję o zabranie dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej.  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconStatut przedszkola publicznego nr 18 z oddziałami integracyjnymi

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconRegulamin rekrutacji dzieci do przedszkola nr 6 z oddziałami integracyjnymi w krotoszynie

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconStatut gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconStatut szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconStatut szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconStatut gimnazjum nr 23 z oddziałami integracyjnymi im. Ratowników górskich

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconStatut III liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconStatut szkoły podstawowej nr 47 z oddziałami integracyjnymi im. JÓZefa lompy

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconZespóŁ szkóŁ publicznych nr 4 z oddziałami integracyjnymi w świnoujściu – statut

Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi iconZespóŁ szkóŁ publicznych nr 4 z oddziałami integracyjnymi w świnoujściu – statut

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom