Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
Pobierz 147.04 Kb.
NazwaProgram wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
strona1/2
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar147.04 Kb.
TypDokumentacja
  1   2


Program wychowawczy


Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego


w Krośnie


Nauczyciel z pogodą i harmonią wewnętrzną, z radością budzenia inicjatywy, z zapałem, z radością pomocy w stawianiu się człowiekiem - to szczęście dzieci ".

M. Grzegorzewska


STRUKTURA DOKUMENTU


1. Wstęp.

2. Prawne podstawy Programu.

3. Idea wychowania w szkole (wizja i misja szkoły, koncepcja osoby

i wychowania).

4. Opis wyników przeprowadzonej diagnozy.

5. Cel ogólny i cele szczegółowe programu.

6. Ogólne zadania szkoły w dziedzinie wychowania i przyjęte przez szkołę

priorytety.

7. Plan działań.

8. Sposoby wdrażania Programu (akceptacja przez wszystkie podmioty).

9. Ewaluacja wdrażania i realizacji Programu.


WSTĘP


Reforma systemu edukacji w swych założeniach potraktowała wychowanie z należną mu uwagą. Staje się ono równoważne z nauczaniem,

a w niektórych momentach nawet ważniejsze niż zdobycie przez uczniów określonych wiadomości. Twórcy reformy systemu edukacji uznali za zadanie priorytetowe wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

Dobrym punktem wyjścia do tworzenia programu wychowawczego j preambuła ustawy o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r., w której czytamy: „Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki". Powinno to być nadrzędnym celem naszej placówki, wspierającej rodzinę w procesie integralnego i pełnego rozwoju osobowego naszych wychowanków.

We współczesnym świecie rodzina, na której spoczywa główny ciężar wychowania bardzo często bywa dysfunkcyjna. Źródła tej dysfunkcyjności są różnorodne. Należą do nich: bezrobocie, alkoholizm, pracoholizm, rozwody, samotni rodzice wychowujący dzieci, niekiedy rodziny zakładane na nowo. Młodzi, niedoświadczeni rodzice często są egocentryczni, obarczają dzieci własnymi frustracjami, natomiast ci bardziej liberalni rodzice pozostawiają dzieciom zupełną swobodę, inni przeciwnie - wychowują, stosując agresję

i przemoc. Z kolei rodzice pracoholicy zapracowani, skoncentrowani na sobie, w pogoni za własną karierą wolą dać dziecku dobra materialne, zamiast uczyć zasad etycznych - w systemie wartości wielu rodziców bardziej liczy się „mieć” niż „być”. W obecnych rodzinach zauważamy także brak emocjonalnego kontaktu, wzrost konfliktów, następuje dezintegracja form życia rodzinnego, brak dbałości o zainteresowania kulturalne.

Problemy wychowawcze mogą wywołać środki masowego przekazu, szczególnie gdy ich odbiór jest bezkrytyczny i niekontrolowany. Często kreują one nowe autorytety ze świata muzyki czy sportu, jednakże postrzegane jako symbole sukcesu, zamożności, siły, swobodnego trybu życia. Media wkroczyły w nasze życie, propagując swój system wartości: sukces i wolę zwycięstwa za wszelką cenę, agresję, przemoc, zobojętnienie na dobro i zło, konsumpcyjny styl życia. Rodzice dają na to przyzwolenie, pozwalając swoim pociechom np. oglądać telewizję bez żadnej kontroli.


Konstrukcja programu została oparta na podstawowym założeniu, iż wysiłki podejmowane w ramach szkolnego programu wychowawczego dzieci i młodzieży przyniosą efekty, jeżeli:

a) treści, zakres i metody wychowania uwzględniać będą oczekiwania głównego

odbiorcy działań edukacyjnych oraz będą dostosowane do ich problemów i potrzeb;

b) działania realizowane w ramach programu dotyczyć będą także osób odpowiedzialnych za dzieci i młodzież, tj. rodziców, opiekunów, pedagoga i psychologa;

c) zasadnicza cześć programu realizowana będzie w ramach lekcji wychowawczych prowadzonych z każdą klasą w szkole.


PRAWNE PODSTAWY TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:


• Art. 48, 53, 54, 70 i 72 Konstytucji RP,

• Preambuła ustawy o systemie oświaty,

• Art. 6 Karty Nauczyciela,

• Rozdz. V programu polityki prorodzinnej państwa przyjętego 17 listopada

1998 r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów,

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla danego typu szkoły,

• Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską,

• Europejska Karta Praw Człowieka,


DOKUMENTY OŚRODKA:


• Szkolny zestaw programów nauczania

• Program profilaktyki

• Statut Szkoły

• Wewnątrzszkolny System Oceniania

• Wewnątrzszkolny System Mierzenia Jakości (Obszar: OPIEKA

I  WYCHOWANIE).


MISJA OŚRODKA

Placówka przygotowuje ucznia do funkcjonowania w życiu społecznym wspierając wszechstronnie jego rozwój intelektualny, osobowościowy i fizyczny, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb każdego wychowanka. Placówka realizuje zadania - dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze, w myśl hasła Janusza Korczaka: „Dziecko chce, by je traktowano poważnie, żąda zaufania, wskazówki, rady".


WIZJA OŚRODKA

Ośrodek jest nowoczesną i profesjonalną placówka oświatową, spełniającą oczekiwania klientów szkół i internatu, przygotowująca ucznia do czynnego udziału w życiu społecznym.


DIAGNOZA POCZĄTKOWA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

W skład SOSW wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Zawodowa, (różne specjalności) dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym. Ponadto Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Uczniowie mają możliwość korzystania z internatu oraz uczestniczyć w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych.

Spektrum oddziaływań wychowawczych jest tutaj bardzo szerokie, gdyż obejmuje dzieci i młodzież z rozmaitymi deficytami rozwojowymi. Również pochodzenie niektórych wychowanków z rodzin patologicznych, w połączeniu z ogólnym kryzysem instytucji rodziny, potęguje patologię i tworzy ogromne pole do działań wychowawczych i terapeutycznych.

Zjawiskiem dość powszechnie występującym w naszej placówce są zaburzenia zachowania, które dotyczą zaburzeń funkcjonowania zarówno w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej, a objawiają się nieadekwatnymi i niezrozumiałymi dla otoczenia zachowaniami. Zaburzenia zachowania cechują skłonności antyspołeczne i agresywne oraz grupa zachowań określana jako „prowokacyjne przeciwstawianie się" ( charakteryzujące się znacznym nasileniem negatywnym uporu i buntu. Dzieci te mają już w historii swojego życia epizody zachowań niszczycielskich, agresywnych i łamiących normy współżycia społecznego. Wśród tej grupy dzieci widoczne są również niekontrolowane wybuchy złości, agresji słownej i to zarówno w stosunku do innych uczniów jak i do nauczycieli, nieprzestrzeganie jakichkolwiek norm współżycia w klasie, środowisku szkolnym, społeczeństwie.

Stosunkowo dużą grupę uczniów stanowią dzieci nadpobudliwe psychoruchowo. Wprawdzie przejawy nadpobudliwości są rozmaite i mogą występować w różnym stopniu nasilenia, to jednak zachowanie dzieci nadpobudliwych często prowadzi do konfliktów z dorosłymi oraz rówieśnikami. Dzieciom tym, bowiem z racji ich zaburzenia trudniej jest dostosować się do wymagań szkolnego regulaminu oraz norm społecznego współżycia. Trudniej im również osiągać dobre wyniki w nauce.

Diagnozę początkową najczęściej pojawiających się problemów wychowawczych w SOSW ustalono na podstawie orzeczeń, sporządzonych kart informacyjnych skierowanych do nauczycieli i wychowawców, przeprowadzonych wywiadów, własnych obserwacji.

CEL OGÓLNY PROGRAMU

Celem przewodnim wychowania w Ośrodku jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanków oraz takie przygotowanie do życia, aby mogli jako osoby dorosłe w pełni zintegrować się ze środowiskiem.


CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe wychowania dzieci i młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną uwzględniają charakter, stopień odchyleń i w rezultacie mają zmierzać do:

1. Wspomagania rozwoju dziecka jako osoby.

2. Zapewniania optymalnego rozwoju intelektualnego, opanowania przez uczniów możliwie najwyższej, dostępnej im rzetelnej wiedzy ogólnej.

3. Stosowania w pracy pedagogicznej metod aktywizujących wychowanków do samodzielnego myślenia i działania.

4. Wspomagania procesu kształtowania się osobowości dojrzałej i na miarę możliwości odpowiedzialnej, cieszącej się życiem, wrażliwej, prawej i otwartej na drugiego człowieka.

5. Wychowania moralnego.

6. Wychowania kulturalno - estetycznego, pozwalającego tym osobom na dostępny im udział w życiu kulturalnym społeczeństwa.

7. Wspomagania działalności wychowawczej rodziców i opiekunów.

8. Przygotowania do wykonywania dostępnej im, użytecznej pracy zawodowej.

9. Stworzenie warunków do tego, aby wychowankowie byli organizatorami życia w Ośrodku oraz zostali włączeni do realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego.

10. Wychowania fizycznego gwarantującego zdrowie, sprawność i siłę potrzebne do realizacji powyższych zadań.


Poprzez realizacje powyższych celów w zakresie wychowania dążymy do tego, aby nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego:

ROZWIJAŁ:

• wrażliwość estetyczną;

• indywidualne zdolności twórcze;

• pozytywny sposób patrzenia na świat;

• tolerancję dla ludzi innych ras i kultur;

• szacunek dla pracy innych i swojej;

• aktywność twórczą;

• motywację do poszukiwania własnych wzorców.

POBUDZAŁ:

• ciekawość poznawczą;

• otwartość wobec innych;

• działania w różnych sytuacjach;

• formułowanie samodzielnych wniosków.

UMACNIAŁ:

• wiarę we własne siły;

• poczucie związku z domem, rodziną, wspólnotą kulturową itp.;

• poczucie odpowiedzialności za treść, formę i estetykę wypowiedź;

KSZTAŁTOWAŁ:

• empatię;

• asertywność;

• samoocenę;

• pracę zespołową;

• nawyki;

• zainteresowania.


Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców zmierzają do tego aby uczniowie:

 • Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i ruchowym;

 • Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

 • Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie;

 • Stawali się bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego i innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i innych;

 • Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

 • Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

 • Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;

 • Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia.

 • Przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 • Rozwijanie u ucznia umiejętności rozwiązywania życiowych problemów.

Wychowawca w celu realizacji celów szczegółowych zawartych w programie winien:

> Zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków.

> Opracować program wychowawczy klasy.

> Utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych.

> Współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych.

> Współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznej.

> Udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu.

> Kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej.


PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I SPOSOBÓW ICH WDRAŻANIA

Działanie

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Tworzenie jednolitego frontu wychowawczego

Wszechstronne poznanie wychowanków przez: wywiady środowiskowe, stałe obserwacje, okresowe charakterystyki uczniów.

Praca ciągła

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog

Kontakty z rodzicami: zebrania, rozmowy indywidualne, dzienniczki uczniów, telefony, listy, wizyty w domach.

Na bieżąco

Wychowawcy klas i internatu

Kontakty wychowawców z nauczycielami w sprawie postępów w nauce i zachowaniu, koordynowanie wspólnych metod wychowawczych.

Przynajmniej raz w tygodniu.

Jw.

Stałe kontakty nauczycieli, wychowawców i rodziców1 z psychologiem, pedagogiem i pracownikami służby zdrowia.

Praca ciągła

Wychowawcy klas i internatu, nauczyciele, pedagog, psycholog i pielęgniarka

Rozwijanie uczuć patriotycznych i obywatelskich.

Edukacja regionalna.Organizacja okolicznościowych imprez z okazji świąt narodowych.

Ok. 11 listopada i 3 maja

Wyznaczeni nauczyciele

Kultywowanie kultury narodowej, tradycji i obrzędowości.Stosownie do okoliczności

Nauczyciele i wychowawcy

Wieczornice poświęcone sylwetkom bohaterów narodowych,

Raz na kwartał

Wychowawcy internatu

Poznawanie zabytków, dorobku współczesności oraz piękna przyrody.

Przy każdej okazji

Nauczyciele i wychowawcy

Prelekcja dotycząca odpowiedzialności obywatelskiej. Uświadomienie wychowankom konieczności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez działalność w partiach politycznych, organizacjach pozarządowych, uczestnictwo w wyborach i referendach,

Raz w semestrze

Nauczyciel WOS

Nauczyciel historii

Wycieczki do lokalnych miejsc szczególnie związanych z rozwojem i tożsamością regionu.

Na bieżąco

Nauczyciele i wychowawcy

Kształtowanie zainteresowań o wydarzeniach na świecie

Przeglądy wiadomości w kraju i na świecie, najnowszych osiągnięć krajowych i zagranicznych w różnych dziedzinach.

Na bieżąco

Nauczyciele, wychowawcy klas i internatu
  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconProgram wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconProgram wychowawczy specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy na rok szkolny 2010/ 2011

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconProgram Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconSpecjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconO przyjęcie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconRegulamin ucznia/wychowanka specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconSukcesy młodych literatów ze specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconDyrekcja specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłysząch I słabosłyszących

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconProcedura przyprowadzania I odbierania wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w bartoszycach

Program wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego iconRamowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom