Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia
Pobierz 36.1 Kb.
NazwaSzkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar36.1 Kb.
TypDokumentacja
SZKOLNY KODEKS ZASAD I NORM

ORAZ PRAW UCZNIA

DEKLARACJA SZKOŁY • Chcemy, by wszystkie dzieci czuły się w naszej szkole bezpiecznie i wiedziały jak postępować w trudnych sytuacjach.
 • Nie tolerujemy żadnej formy przemocy i agresji w naszej szkole.Opracowane przez całą społeczność szkolną zasady

i normy służą: • Określeniu dzieciom, co jest dopuszczalne, a co nie.

 • Ochronie praw poszczególnych osób.

 • Rozwojowi poczucia wspólnoty szkolnej.

 • Integracji społeczności szkolnej.PRAWA UCZNIA


Uczniowie mają prawo do:


 • Właściwie zorganizowanego procesu nauczania zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 • Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

 • Poszanowania swojej godności i dobrego imienia.

 • Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naraża się tym dobra innych osób.

 • Sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu.

 • Rozwijania zdolności, zainteresowań, talentów.

 • Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do samorządu uczniowskiego.

 • Znajomości kryteriów ocen i wymagań z każdego przedmiotu.

 • Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji

 • Pomocy nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

 • Znajomości wszystkich swoich ocen.

 • Znajomości na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną proponowanej oceny z przedmiotu.

 • Składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców zaniżona.

 • Przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego według przepisów zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 • Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego podczas zajęć pozalekcyjnych.

 • Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą.

 • Korzystania z pomocy stypendialnej (w ramach posiadanych przez szkołę środków).OGÓLNE

ZASADY ZACHOWANIA

W SZKOLE 1. Zwracamy się do siebie po imieniu, a nie po nazwisku, nie przezywamy się.

 2. Staramy się być dla siebie mili.

 3. Pomagamy sobie w kłopotach i nauce.

 4. Problemy rozwiązujemy spokojnymi rozmowami, a nie przez kłótnie.

 5. Staramy się pomóc uczniom, którym ktoś robi krzywdę.

 6. Włączamy do rozmów i wspólnych zajęć uczniów, którzy pozostają na uboczu.

 7. Nie bijemy, ani nie kopiemy innych osób.

 8. Nie używamy wulgarnych słów.

 9. Nie obgadujemy siebie nawzajem.

 10. Nie używamy poniżających gestów.

 11. Nie wyśmiewamy się z innych.

 12. Nie chowamy cudzych rzeczy i nie bierzemy ich bez pozwolenia.

 13. Nie znęcamy się nad innymi uczniami.

 14. Nie zamykamy nikogo

w pomieszczeniach (klasie, szatni, toalecie).

 1. Informujemy dorosłych

o przypadkach znęcania się.

 1. Prosimy o pomoc dorosłych, kiedy ktoś nas krzywdzi ( nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców ).

 2. Okazujemy szacunek innym, w tym wszystkim pracownikom szkoły.

 3. Dbamy o porządek na terenie szkoły

i wokół niej.

 1. Przychodzimy do szkoły zgodnie

z planem.


DODATKOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE

W ODPOWIEDNICH MIEJSCACH


ZASADY ZACHOWANIA

NA KORYTARZU SZKOLNYM, SCHODACH, SZATNI. 1. Po schodach schodzimy spokojnie, prawą stroną.

 2. Po korytarzach nie biegamy.

 3. Nie gramy w piłkę (nawet papierową).

 4. Nikogo nie popychamy, nie podstawiamy nóg.

 5. Nie opieramy się o ściany mając na plecach teczkę, tornister czy plecak.

 6. Nie piszemy i nie rysujemy po ścianach.

 7. Nie siedzimy na parapetach i schodach.

 8. Nie stajemy nogami na ławkach znajdujących się na korytarzu.

 9. Nie przebywamy bez potrzeby w toaletach.

 10. Nie wciągamy kolegów i koleżanek do toalet.

 11. W przerwach między lekcjami bez uzasadnionej przyczyny nie schodzimy do szatni.

 12. Dbamy o porządek. Śmieci wyrzucamy do kosza.

 13. Osoby dokonujące zakupów w sklepiku szkolnym obowiązuje kolejka.

 14. Po pierwszym dzwonku dzieci z klas starszych ustawiają się parami pod salą lekcyjną. Dzieci z klas I- III wchodzą do klas.ZASADY ZACHOWANIA

W SALI LEKCYJNEJ


1. Zachowujemy ciszę i spokój.

2. Jeden mówi reszta słucha.

3. Chcąc zabrać głos podnosimy rękę.

4. Nie wyśmiewamy wypowiedzi innych.

5. Nie przerywamy osobie mówiącej.

6. Nie chodzimy po klasie.

7. Nie siadamy na parapetach.

8. Nie rysujemy po krzesłach i ławkach.

9. Nie używamy telefonów komórkowych.

10. Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

11. Po zakończonej lekcji zostawiamy po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, kontrolują dyżurni.

12. Z klasy po zakończonej lekcji wychodzimy, nie na sygnał dzwonka, lecz wtedy gdy powie o tym nauczyciel.

13. Dodatkowe zasady dotyczące zachowania na lekcji oraz procedur lekcyjnych ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami.


W przypadku naruszania ustalonych zasad i norm, uczeń w zależności od przewinienia może ponieść określone niżej

konsekwencje.


PULA KONSEKWENCJI


 • Upomnienie, zwrócenie uwagi.

 • Wpisanie uwagi do zeszytu, dziennika lekcyjnego.

 • Rozmowy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

 • Wezwanie rodziców do szkoły.

 • Wyczytanie na apelu porządkowym.

 • Okresowe stawianie się w gabinecie pedagoga szkolnego podczas określonej przerwy.

 • Dyżurowanie wraz z nauczycielem podczas przerw.

 • Przeniesienie na godzinę lub kilka godzin lekcyjnych do klasy młodszej.

 • Sprzątanie szkoły.

 • Pozbawienie przywilejów np. udziału w dyskotece szkolnej, wycieczce, kuligu, biwaku.

 • W przypadku długotrwałego naruszania wyżej wymienionych zasad i braku poprawy w zachowaniu ucznia pozbawienie przywilejów nawet na cały rok szkolny.

 • Obniżenie oceny z zachowania.

 • W przypadku popełnienia przez nieletniego ucznia czynu niezgodnego z prawem poinformowanie o tym Policji.

 • Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy na stałe.

 • Inne rodzaje kar ustala nauczyciel.FUNKCJONOWANIE SZKOLNEGO KODEKSU ZASAD I NORM


Szkoła w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi instytucjami zajmującymi się tego typu działalnością.


 • Kodeks szkolny wywieszony jest w gablocie i umieszczony na stronie internetowej.

 • Wychowawca w klasie raz w semestrze przypomina uczniom zasady obowiązujące w szkole.

 • Wychowawcy raz na dany etap edukacyjny zapoznają rodziców ze szkolnym Kodeksem.

 • Przeprowadzona jest edukacja pedagogiczna rodziców na temat agresji i przemocy wśród dzieci ( w klasach I i IV ).

 • Pedagog szkolny w klasach II i V przeprowadza zajęcia cykliczne przeciw agresji i przemocy ( w klasach V rozszerzone są one o sposoby panowania nad negatywnymi emocjami).

 • Konieczna jest współpraca i jedność w działaniach wszystkich pracowników szkoły, w celu konsekwentnego karania uczniów łamiących zasady (potrzebny jest przepływ informacji o uczniach zarówno negatywnych i pozytywnych).

 • Negatywne zachowania uczniów podczas przerw, opisywane są w zeszycie obserwacji dyżurów, przez nauczycieli dyżurujących.

 • Na początku każdego miesiąca odbywają się apele porządkowe klas I – III, a także IV –VI, podczas których omawiane jest zachowanie uczniów oraz sprawy organizacyjne.

 • W każdej klasie wybierani są raz na miesiąc „mistrzowie dobrego zachowania” ( liczba osób jest nieograniczona). Poznajemy ich poprzez wyczytanie na apelu porządkowym, a także poprzez umieszczenie ich nazwisk w gablocie oraz gazetce szkolnej.

Kryteria wyboru „mistrza dobrego zachowania” ustala wychowawca wraz z klasą.

Osoba o największej ilości „wyczytań” weźmie udział w wycieczce nagrodowej. W przypadku większej liczby uczniów z takim samym wynikiem decyduje średnia ocen.

 • Chętni wychowawcy mogą korzystać ze scenariuszy zajęć przeciwko agresji i przemocy udostępnianych w bibliotece szkolnej.

 • W sprawach nie ujętych w Kodeksie, a zaistniałych, decydują inne przepisy.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconKodeks ucznia • Szkolny Kodeks Ucznia obejmuje wszystkich uczniów szkoły

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconPraw człowieka, dziecka I ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania tych zasad

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconDo wiadomości niemalże wszystkich Kuratorów Oświaty, instytucji oraz osób zajmujących się prawami ucznia I dziecka pismo skierowane do meniS odnośnie sygnalizowanej wcześniej sprawy „rzeczników praw ucznia”, z prośbą o ustosunkowanie się

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconPrawa ucznia w szkole analiza przestrzegania wybranych praw ucznia w szkołach

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconRegulamin zasad gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia I gospodarowania funduszami Spółdzielni Mieszkaniowej

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconKodeks praw pokrzywdzonego jako

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconPraw człowieka, praw ustawowych I prywatnych wśród osób z niepełnosprawnosciami I w podeszłym wieku oraz ich opiekunów

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconZAŁĄcznik nr 5 kodeks ucznia szkoły podstawowej nr 32

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconUmowa o wspóŁpracy, przeniesieniu praw do know-how, autorskich praw majątkowych do utworóW, praw do uzyskania patentu, patentu, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, praw ochronnych na wz ó r użytkowy

Szkolny kodeks zasad I norm oraz praw ucznia iconUmowa o wspóŁpracy, przeniesieniu praw do know-how, autorskich praw majątkowych do utworóW, praw do uzyskania patentu, patentu, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, praw ochronnych na wzór użytkowy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom