Przestępczość Przestępczość a rodzina
Pobierz 28.12 Kb.
NazwaPrzestępczość Przestępczość a rodzina
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar28.12 Kb.
TypDokumentacja

Przestępczość

Przestępczość a rodzina1.Patologie zachowań społecznych. Rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI, red. K. Dymek-Balcerek, Socjologia
2.Dewiacje wśród młodzieży, pod red. B. Urbana. Socjologia
3.Resocjalizacja instytucjonalna, pod red. F. Kozaczuka. Pedagogika
4.Kapera K., Raport o sytuacji polskich rodzin. Socjologia.
5.Problemy współczesnej patologii społecznej, pod red. B. Urbana. Socjologia
6.Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T I socjologia
7.Zadania społeczne, pod red. Z. Pisza. Socjologia
8.Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu, pod red. B. Urbana. Psychologia
9.Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej. Pedagogika

10.Mac A., Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych, psychologia, („Charakterystyka przestępczości agresywnej” s. 28, „Dom rodzinny młodocianych przestępców agresywnych w okresie wczesnego dzieciństwa” s. 104, „Relacje uczuciowe i przejawianie emocji

w rodzinie młodocianego przestępcy agresywnego w okresie wczesnego dzieciństwa” s. 115, „Opieka oraz sposób wychowania młodocianego przestępcy agresywnego w okresie wczesnego dzieciństwa” s. 136)

11.Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, pedagogika, („Nowe przestępstwa, nowi przestępcy, nowe problemy” s. 177)

12.Czekaj K. i in., Labirynty współczesnego świata. Kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych, pedagogika, („Co to jest przestępstwo i przestępczość?” s. 132, „Przestępczość dorosłych” s. 151, „Przestępczość nieletnich” s. 156)

13.Kozaczuk F., Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego, socjologia, („Przestępczość” s. 46, „Badani wobec czynów kontrowersyjnych i przestępczych” s. 189)

14.Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza

i przeciwdziałanie, red. J. Królikowska, socjologia, („Dogodna ilość przestępstw. Użyteczna wartość przestępstwa“ s. 141, „Zarys myśli penitencjarnej w okresie ostatniego stulecia“ s. 160, „Uwarunkowania i konsekwencje lęku przed przestępczością“ s. 191, „Rola mass mediów w zwalczaniu współczesnej przestępczości“ s. 212)

15.Polityka społeczna: podręcznik akademicki, red. G. Firlit - Fesnak i in., socjologia, („Przestępczość jako problem społeczny; profilaktyka społeczna i polityka kryminalna” s. 277)

16.Resocjalizacja, red. B. Urban i in., tom 2, pedagogika, („Współczesna przestępczość – uwarunkowania

i konsekwencje. Dylematy reakcji społecznej” s. 9)

17.Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, socjologia, („Przestępczość nieletnich w rodzinie – źródła tkwiące w rodzinie, w środkach masowego przekazu i Internecie” s. 166)

18.Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, socjologia, („Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia” s. 212, „Agresja oraz przestępczość nieletnich” s. 236)

19.McWhirter J. J. i in., Zagrożona młodzież, socjologia, („Przestępczość i przemoc” s. 251)

20.Agresja w szkole, red. M. Libiszowska-Żółtkowska i in., psychologia, („Przestępczość nieletnich

w Polsce w świetle statystyk” s. 29)

21.Pomoc postpenitencjarna w kontekście działań resocjalizacyjnych, red. B. Skafiriak, pedagogika, („Nieletni sprawcy czynów karalnych w aspekcie środków probacyjnych” s. 15)

22.Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań, red. T. Sołtysiak i in., socjologia, („Zachowania przestępcze i dewiacyjne młodzieży w świetle teorii napięcia” s. 36)

23.Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku, red. B. Kromolicka i in., pedagogika, („Zagrożenia występujące wśród młodzieży na przykładzie przestępczości nieletnich” s. 336)

24.Pierzchała K. I in., Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA, socjologia, („Przestępczość” s. 118)

25.Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, pedagogika, („Środowisko rodzinne w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych” s. 185)

26.Przesławski T., Psychika, czyn, wina, psychologia, („Czynnik psychiczny zawarty w czynie” s.17)

27.Bertacco A., Na pomoc dzieciom. Jak walczyć ze złem, które dotyka dzieci, socjologia, („ Przemoc wobec dzieci” s. 79)

28. Kowalczyk M., H., Zabójcy i mordercy, Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, pedagogika

29. Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności, red. Zawada A., socjologia, („Programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej. Kolejny krok w kierunku systemowych rozwiązań problemu przemocy w rodzinie” s.55 , „Program pomocy dziecku i rodzinie jako kierunek działalności współczesnego przedszkola” s.87)

30. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, red. Sołtysiak T., Latoś A., pedagogika, („Współczesne teorie w naukach społecznych wobec przestępczości i resocjalizacji”s.11)

31.Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej, red. A. Szecowka, J. Dzieńdziora, S. Musioł, administracja, („Zagrożenia powodziowe i ich społeczno-kryminologiczne aspekty” s. 68, „Kształtowanie środowiska lokalnego jako element zapobiegania przestępczości na tym obszarze” s. 149))

32. Zachowania przestępcze: przyczyny i zapobieganie, red. Kozaczuk F., pedagogika


Przestępczość młodzieży
1.Polska młodzież - zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej, pod red. T. Sołtysiak, M. Krakowskiej. Socjologia

2.Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, pod red. H. Machela, K. Wszeborowskiego. Socjologia.

3.Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne. Socjologia

4.Hollin C.R., Browne D., Palmer E.J., Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka. Psychologia

5.Przemoc dzieci i młodzieży, pod red. J. Papieża, A. Płukisa. Psychologia

6.Zajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Socjologia

7.Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu, pod red. P. Piotrowskiego, socjologia, („Przestępczość wśród młodzieży w Polsce…”, s. 156)

8.Mac A., Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych, psychologia, ( „Dom rodzinny młodocianych przestępców agresywnych w okresie wczesnego dzieciństwa” s. 104, „Relacje uczuciowe

i przejawianie emocji w rodzinie młodocianego przestępcy agresywnego w okresie wczesnego dzieciństwa” s. 115, „Opieka oraz sposób wychowania młodocianego przestępcy agresywnego w okresie wczesnego dzieciństwa” s. 136)

9.Dziecko. Edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn, red. T. Frąckowiak, socjologia, („Kariera przestępcza nieletnich w analizie typologicznej” s. 465)

10.Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, pedagogika, („Przestępczość nieletnich” s. 222)

11.Opora R., Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, pedagogika,

12.Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, resocjalizacja, („Profilaktyka przestępczości nieletnich” s. 11)

13.Czekaj K. i in., Labirynty współczesnego świata. Kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych, pedagogika, („Co to jest przestępstwo i przestępczość?” s. 132, „Przestępczość nieletnich” s. 156)

14.Wieczorek L., Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, socjologia, („Rozmiary, dynamika i struktura przestępczości nieletnich” s. 39, „Geografia przestępczości nieletnich” s. 59, „Płeć, wiek i poziom inteligencji nieletnich” s. 71, „Stan rodziny nieletnich i opieka nad nimi” s. 83, „Stosunek nieletnich do nauki szkolnej” s. 107, „Alkoholizm i narkomania u nieletnich” s. 121, „Nieletni popełniający przestępstwa indywidualne i w grupie” s. 149, „Przestępczość nieletnich

a przestępczość dorosłych” s. 163)

15.Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, red. J. Wawrzyniak, socjologia, („Przestępczość w sieci i jej wpływ na młodego człowieka. Wybrane aspekty socjologiczne” s. 245)

16.Kusztal J., System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, pedagogika, („Postepowanie z nieletnimi w ujęciu ewolucyjnym na tle głównych tendencji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości” s. 19, „Aktualne trendy w przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich” s. 22)

17.Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. Muszyński W. i in., socjologia, („Dom rodzinny młodocianych przestępców agresywnych”, s. 425)

18.Przestępczość nieletnich: dziecko jako ofiara i sprawca przemocy, red. Gulla B. i in., socjologia

19.Wybrane aspekty przemocy. Diagnoza i profilaktyka, red. nauk. Ilnicka R.M. i in., socjologia, („Prawie pacyfiści, prawie bezpieczna szkoła... – kilka słów o agresji, przemocy i przestępczości nieletnich w Polsce”, s. 52)

20.Rodzina: diagnoza, profilaktyka i wsparcie, red. nauk. Duraj-Nowakowska K. i in., socjologia, („Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich”, s. 267)

21.Woźniakowska-Fajst D., Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, socjologia

22.Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, red. Sołtysiak T., Latoś A., pedagogika, („Sprawcy i ofiary przemocy – alternatywny model resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym” s.21, „Tendencje w przestępczości i niektóre metody pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi w wybranych krajach”, s.49, „Przemoc wśród młodzieży wyzwaniem dla profesjonalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym” s.71, „Postępowanie mediacyjne między nieletnim sprawcą a ofiarą w aspekcie zjawiska przemocy” s.89, „Resocjalizatorzy wobec nieletnich sprawców przestępstw – doniesienie z badań” s.99, „Wybrane uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zakłady poprawczego” s.117)

23.Swearer Susan M., Przemoc rówieśnicza. Zapobieganie i interwencje, pedagogika,(„ Przemoc rówieśnicza w szkole :problematyka prawna” s.83)

24.Szymański A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, socjologia, („Geneza niedostosowania społecznego i zachowań przestępczych” s.43, „Przestępczość nieletnich jako skrajna forma niedostosowania społecznego – struktura i dynamika” s.129)

25. Maciaszczyk P., Agresywność a asertywność młodocianych sprawców przestępstw, psychologia, („Wybrane teorie przestępczości” s.89, „Przestępca i przestępczość” s.99)

26. Czerwińska-Jakimiuk E., Przestępczość młodocianych: Interpretacja zjawiska w sile ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, socjologia

27. Stukan J., Szkolni strzelcy: przewidywanie i zapobieganie morderstwom, psychologia


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconPrzestępczość

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconPrzestępczośĆ nieletnich

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconPrzestępczość nieletnich

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconPrzestępczość zorganizowana

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconPrzestępczośĆ wiadomości ogólne

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconPrzestępczość I problemy społeczne

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconPrzestępczość z perspektywy psychologii

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconPatologie społeczne I przestępczość

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconNiedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich

Przestępczość Przestępczość a rodzina iconRecenzja książki Przestępczość zorganizowana…

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom