Referat szkoleniowy- agresja uczniowska
Pobierz 18.87 Kb.
NazwaReferat szkoleniowy- agresja uczniowska
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar18.87 Kb.
TypDokumentacja
REFERAT SZKOLENIOWY- AGRESJA UCZNIOWSKA


Wiele zachowań młodzieży określa się jako agresja, jest to zjawisko negatywne, które staje się codziennym elementem naszego życia, tkwi w osobowości każdego człowieka. Ze zjawiskiem przemocy i agresji spotykamy się w domach, w szkole, na ulicy. Coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających do nas informacji o kolejnych aktach przemocy. Mamy do czynienia z różnymi aspektami agresji, począwszy od złośliwości, kpin i poniżania a skończywszy na pobiciu czy nawet zabójstwie.

Problem ten uświadamia nam, że agresja jest zjawiskiem narastającym, procesem, który zaczyna się od drobnej dokuczliwości i szkodzenia dobremu samopoczuciu innych, aż do ciężkich przestępstw.

Termin „ agresja ” wywodzi się z języka łacińskiego, w którym słowo „ agressio ” oznacza napad, a słowo „ agresor ” rozbójnika. Problem agresji definiowany jest różnie przez różnych autorów:

 • Agresja to wszelkie działanie fizyczne lub słowne, którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej jakiejś osobie. Agresja jest zazwyczaj reakcją na frustrację, jest też przejawem wrogości. Rozróżniamy agresję fizyczną i agresję słowną oraz agresję bezpośrednią- skierowaną na osobę lub rzecz wywołującą uczucie wrogości, agresję przemieszczoną- skierowaną na obiekt zastępczy oraz samo-agresję skierowaną na samego siebie.

 • Agresja to również działanie, u którego podłoża leżą gniewne emocje i nie przyjazne intencje, działanie, które ma na celu wywoływać u drugiej osoby ból, strach, niepokój bądź wewnętrzne cierpienie. Do natury ataku agresji należy jego umyślność.


Agresja może być następstwem niezaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, czyli miłości i bezpieczeństwa

Przeżywanie uczuć i emocji jest naturalną reakcją na to, co dzieje się w kontaktach z otoczeniem, jest też źródłem wielu nieporozumień. Mamy kłopoty z okazywaniem sobie uczuć i nazywaniem ich. Nie wyrażone uczucia powodują, że żyjemy w dużym napięciu i często reagujemy agresją. Tworzą się wtedy bariery w kontaktach z innymi.

Dziecko, które ucieka się do wrogich, przykrych, destruktywnych zachowań, to dziecko, które w swoim wnętrzu jest pełne gniewu, czuje się odepchnięte, jest niepewne, zastraszone i dotknięte. Często posiada bardzo słabo rozwinięte poczucie własnej wartości, nie jest ono w stanie ze strachu lub nie jest gotowe do wyrażania własnych uczuć, bowiem gdyby to uczyniło, mogłoby stracić siłę, potrzebną do przejawiania swoich agresywnych zachowań.

Ekstremalną formą agresji jest okrucieństwo:

Okrucieństwo dla sprawdzenia siebie które, w połączeniu z chęcią zaimponowania rówieśnikom, jest wyłącznym motywem okrucieństwa. Istnieje też okrucieństwo dla przyjemności, nazywane sadyzmem, może pojawiać się ono u młodzieży w postaci znęcania się nad słabszym, często przyjmuje postać ukrytą, zamaskowaną. Innym rodzajem okrucieństwa jest chęć panowania nad innymi przez wzbudzanie atmosfery grozy, podziwu dla zuchwałości, czemu często towarzyszy fascynacja własnym lękiem. Okrucieństwo z nienawiści ta postać pojawia się w okresie dorastania i jak każda agresja może podlegać przemieszczeniom. Nienawiść ma swoje źródło w poniżaniu, w poczuciu krzywdy, niesprawiedliwości, również w zazdrości. Inną kategorią okrucieństwa jest akt zemsty. Nie musi to być działanie „ gorące „ jak w nienawiści, gdyż zemsta bywa często realizowana przemyślnie i na „ zimno „ . Okrucieństwo występuje także jako wyładowanie nagromadzonej agresji, będącej wynikiem wewnętrznych kumulujących się napięć lub powtarzających się frustracji.Agresja i przemoc w szkole przejawia się głównie w różnych formach napastliwości czy dokuczliwości jednych uczniów wobec drugich, ( impulsywnym uderzeniu, zwymyślaniu, złośliwym podstawieniu nogi, itp. ) bądź w używaniu przez jakąś grupę dzieci siły czy pośredniej przemocy wobec słabszych, aby ich zastraszyć, podporządkować, uzyskać od nich pożądane

„ usługi „ i dobra ( np. pieniądze, atrakcyjne przedmioty, papierosy itp. ) .

Agresja i przemoc w szkole nie ograniczają się tylko do relacji między uczniami, również nauczyciele sygnalizują poczucie zagrożenia ze strony uczniów. Najczęściej są to takie formy zachowania uczniów, jak obrażanie w grubiański sposób, próby zastraszania.

We współczesnym świecie szkoła jako instytucja i nauczyciel stracili monopol na przekaz wiedzy i kultury. Uczniowie czerpią wiedzę o świecie i wzory zachowań oraz wartości z telewizji, Internetu, które są dla ucznia bardziej atrakcyjne niż szkoła. Jednak szkoła nie stanowi izolowanej od życia społecznego instytucji, zatem to, co się dzieje na jej terenie zawsze stanowi jakieś odzwierciedlenie ogólniejszych procesów. Ale zarazem szkoła ma swoją autonomię i może rządzić się wypracowanymi we własnym środowisku regułami. Chodzi zatem o kształtowanie takich zasad funkcjonowania i takiej atmosfery szkoły, które wspomagają dobre relacje między kadrą, jak też między nauczycielami i uczniami. Pozytywna kultura funkcjonowania szkoły i pozytywny klimat uczenia się daje szansę na bliższe relacje między nauczycielami i uczniami i w efekcie skuteczniejsze działania wychowawcze.

Nie ma powodów by nauczyciel tolerował agresywne zachowania uczniów. Powinien oczywiście przeciwdziałać, ale starając się znaleźć sposoby skutecznego oddziaływania., rozpoznania charakteru agresji manifestowanej przez konkretnego ucznia.


W wyniku tego jak postępować z uczniami agresywnymi. Nie istnieje jedna prosta recepta na zapobieganie i usuwanie agresji i przemocy w szkole, tylko działania na różnych płaszczyznach i w różnych zakresach funkcjonowania szkoły i pedagogów dają możliwość ograniczenia agresji i przemocy, jak innych negatywnych zjawisk wśród uczniów.

SOSOBY PRZEZWYCIĘŻANIA AGRESJI

Myślę, że największe nasilenie działań profilaktycznych powinno mieć miejsce w pierwszym i ostatnim roku nauki, ponieważ zmiana szkoły nasila trudności młodych ludzi z podejmowaniem nowej roli i odnajdywaniem własnego miejsca w nowym środowisku, wtedy właśnie potrzebują oni szczególnej uwagi i wsparcia. Na początku roku szkolnego dla klas pierwszych powinny być organizowane warsztaty integracyjne, które umożliwią młodzieży między innymi : poznanie własnych zalet i zalet swojego wychowawcy , znalezienie oparcia w grupie i nauczycielu , uwierzenie we własne możliwości , umocnienie poczucia więzi z innymi uczniami. Wychowawca ma natomiast możliwość zdobycia informacji o klasie jako grupie i bliższego poznania swoich wychowanków. Jeśli chcemy sprawić , by uczeń zaniechał agresji wobec kolegów to najpierw trzeba sprawić, aby nas polubił oraz w zbliżony do nas sposób oceniał to co dobre, a co złe. Nie da się tego osiągnąć zaczynając i kończąc na karaniu. Zamiast środków represyjnych trzeba spróbować negocjowania z niepokornym i sprawiającym kłopoty uczniem, a dopiero po wspólnym ustaleniu reguł wprowadzać środki dyscyplinujące.

Następną formą pracy jest anonimowa ankieta przeprowadzona w klasach na temat agresji i przemocy, z którą spotykają się uczniowie na terenie klasy i szkoły. Opracowane na jej podstawie wnioski pozwalają określić zakres i kategorię niepokojących zachowań. Jedną z przyczyn wywołujących agresję jest brak zainteresowań, nuda i nieumiejętność rozmawiania i słuchania. W takim przypadku powinno się oddziaływanie wychowawcze ukierunkować na te właśnie rodzące agresję czynniki, poprzez naukę słuchania mediacji oraz uwrażliwienie na uczucia innych osób, tworzenie klubów zainteresowań, których celem jest uczenie nie agresywnych strategii rozwiązywania problemów.

 • należy organizować spotkania uczniów z funkcjonariuszem policji, straży miejskiej na temat prawnych skutków agresywnych zachowań młodzieży,

 • korzystać z materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć związanych z problemami agresji i przemocy,

 • omawiać tematykę dotyczącą niedostosowania społecznego na godzinach wychowawczych,

 • rozpowszechniać wśród młodzieży materiały informacyjne dotyczące miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach trudnych,

 • przeprowadzać indywidualne rozmowy interwencyjno – ostrzegawcze z uczniami łamiącymi regulamin szkoły,

 • analizować indywidualne przypadki na posiedzeniach zespołów,

 • opracowywać indywidualne programy pracy z uczniem trudnym,

 • organizować warsztaty dla nauczycieli na temat „ zapobieganie agresji i przemocy w

szkole ” prowadzone przez psychologa,

 • praca wychowawcza szkoły powinna być wzmocniona przez rodziców, spotkania z rodzicami, prelekcje na temat: „ doskonalenie umiejętności wychowawczych ”

 • w rozmowach z uczniem stosować ” język JA”.


Myślę, że systematycznie realizowane zadania oraz otwarte postawy nauczycieli, wychowawców wpływają na właściwą postawę uczniów i ich dążenia do bycia lepszymi ludźmi, wolnymi od przemocy i agresji.


LITERATURA :


 1. M. Łobocki – „ O pracy wychowawczej nauczycieli z uczniami trudnymi ” .

 2. Czasopismo - „ Wychowawca ”

 3. Internet.Opracowała :


mgr Dorota Wszolak

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconReferat szkoleniowy: Znaki ekologiczne w przemyśle tekstylnym w Unii

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconReferat szkoleniowy dla rodziców telewizor- przyjaciel czy wróG ?

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconAgresja wśRÓd młodzieżY referat

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconS zus szkolna Uczniowska Sokowirówka Gazetka uczniowska Filii w Kamienicy Polskiej

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconAgresja u dzieci I sposoby jej zapobiegania (Referat dla rodziców)

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconAgresja wśród dzieci Czym jest agresja I przemoc?

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconAgresja wśRÓd dzieci opracowanie: mgr Jolanta Szeszko, mgr Izabella Toczko co to jest agresja?

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconAgresja u dzieci I sposoby jej zapobiegania. Agresja I jej geneza

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconN r 9 (29) grudzień 2011 Gazetka uczniowska psp nr 1 w Ozimku Witajcie!

Referat szkoleniowy- agresja uczniowska iconUczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom