Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście
Pobierz 196.99 Kb.
NazwaStatut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście
strona2/5
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar196.99 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Cele i zadania przedszkola§ 2


Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.


1. Cele przedszkola:

 1. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymywanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
 1. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Cele szczegółowe przedszkola:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,


b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,


c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,


d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,


e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,


f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych,


g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych,


h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,


i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,


j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


2. Zadania przedszkola

 1. Zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji
  i bezpieczeństwa.

 2. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
  w przedszkolu.

 3. Organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki
  i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci.

 4. Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka.

 5. Wspieranie samodzielnych działań i wszechstronnej aktywności dziecka wyrażonej poprzez rożne formy ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej dziecka.

 6. Tworzenie okazji do prezentowania i uczenia się zachowań proekologicznych.

 7. Organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

 8. Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 9. Informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka.

 10. Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez Przedszkole.

 11. Tworzenie warunków do poznawania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk.

 12. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych takich jak: prawda, piękno, miłość, dobro poprzez przekaz osobowy nauczyciela, literaturę oraz tworzenie sytuacji służących przeżywaniu i rozumieniu tych wartości.


3. Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

 1. zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i przyjaznych warunków do rozwoju umysłowego dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska,

 2. tworzenie warunków do własnej ekspresji twórczej w różnych dziedzinach aktywności językowej, ruchowej, muzycznej, plastycznej, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspokajania,

 3. rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 4. rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, nauczycieli,

 5. rozwijanie wrażliwości moralnej,

 6. budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym,

 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej,

 8. wspieranie dziecka uzdolnionego,

 9. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,


4. Zadania o których mowa w ust. 1 realizowane są we współpracy z :

  1. rodzicami,

  2. nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

  3. poradnią psychologiczno-pedagogiczną

  4. innymi przedszkolami i placówkami

  5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci5. W realizacji zadań Przedszkole respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
20 listopada 1989 r.


6. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte
z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.


7. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:


  1. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

  2. wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,

  3. organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich form i metod pracy,

  4. stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości
   i zainteresowań dzieci,

  5. organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażaniu własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

  6. ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,

  7. upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

  8. upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,

  9. organizowanie nauki religii na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie
   z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


8. Podstawowymi formami działalności wychowawczo – dydaktycznej przedszkola są:


 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą w ramach realizacji podstawy programowej,

 2. zajęcia stymulujące rozwój dziecka organizowane w małych zespołach,

 3. profilaktyczne zajęcia logopedyczne,

 4. okazje edukacyjne stwarzające dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,

 5. spontaniczna działalność dziecka,

 6. proste prace porządkowe i czynności samoobsługowe,

 7. współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi,

 8. dobrowolne, nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe organizowane na prośbę rodziców


9. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

  1. Na terenie przedszkola istnieje możliwość organizacji eksperymentu
   i innowacji pedagogicznej. Mogą one dotyczyć wszystkich lub też wybranych zajęć edukacyjnych i obejmować wszystkie grupy wiekowe lub wybrane.

  2. Nauczyciele dobrowolnie podejmują się organizacji innowacji lub eksperymentu.

  3. Uchwałę w sprawie innowacji i eksperymentu podejmuje Rada Pedagogiczna, przy zachowaniu obowiązujących procedur.


10. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegającej na:


  1. diagnozowaniu środowiska dziecka,

  2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka,

  3. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka

  4. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności,

  5. wspieraniu dzieci uzdolnionych,

  6. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  7. wspieraniu dzieci metodami aktywnymi w dalszym rozwoju, udzielanie rodzicom informacji w tym zakresie,

  8. wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

  9. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

  10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej

  11. umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców
   i nauczycieli,

  12. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.


11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana na wniosek:
rodziców, nauczyciela przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, a także specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, pomocy nauczyciela


12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych, porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli, zajęć psycho-edukacyjnych dla rodziców.


13. Zajęcia specjalistyczne organizowane z uwzględnieniem możliwości przedszkola to:

  1. korekcyjno-kompensacyjne organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających
   z podstawy programowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć wynosi 2-5 dzieci,
  1. logopedyczne organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii, liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 4 dzieci,


14. Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów).


15.Porady, konsultacje, prowadzą w zależności od potrzeb nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.


16. W przedszkolu mogą być zatrudnieni logopeda i oddelegowany z poradni psychologiczno pedagogicznej psycholog.


17. Nauczyciele wychowawcy grup i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu prowadzą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz planują sposoby ich zaspokajania.


18. W przedszkolu prowadzona jest obserwacja pedagogiczna zakończona analizą
i oceną gotowości dzieci pięcioletnich do podjęcia nauki w szkole – diagnoza przedszkolna.


19. Pomoc pedagogiczno-psychologiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.


20. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi we współpracy z rodzicami oraz placówkami/poradniami specjalistycznymi.


21. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola jest zadaniem zespołu powołanego przez dyrektora składającego się z nauczycieli przedszkola oraz nauczycieli specjalistów. Szczegółowe zadania zespołu oraz zasady udzielania pomocy reguluje procedura udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej (rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r.


22. Przedszkole wspomaga i organizuje współpracę z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego w szczególności:


  1. systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych
   i kształcących realizowanych w przedszkolu,

  2. zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
   i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości
   i umiejętności,

  3. informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

  4. zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.23. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:

 1. opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola,
 1. rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu,
 1. dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci najmłodsze – odpoczynek na leżakach, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
 1. zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
 1. sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie:
  w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18º C, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia

o tym organ prowadzący,


  1. dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa a także
   w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
  1. stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności


6) dzieci korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, zgodnie z normami

żywieniowymi i estetycznie podanych. Przedszkole nie prowadzi specjalistycznych

diet.


7) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne

oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,


8) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia

o tym nauczycielki lub dyrektora placówki,


9) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, w przypadku

otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu do

niezwłocznego odebrania dziecka.


24. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

 1. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą wspomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
 1. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej
  i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
 1. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek, spacerów obowiązującym w przedszkolu
 1. każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
 1. w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
 1. każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi, 1. przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora,
 1. jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
 1. teren zabaw wokół budynku przedszkola jest ogrodzony,
 1. jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod katem bezpieczeństwa,
  z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.


25. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:


 1. udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, jednocześnie zapewniając opiekę pozostałym wychowankom,

 2. powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka,

 3. niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,

 4. o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,

 5. dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.


26. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała

lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:


1) Dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca

zamieszkania dziecka Ośrodka Pomocy Społecznej, o udzielenie pomocy zwraca się

osobiście do OPS rodzic lub opiekun;


2) Dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia

wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy.


27. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

 1. rodziców lub opiekunów prawnych,

 2. upoważnioną przez nich na piśmie, osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo; upoważnienie musi zawierać dane osobowe osoby odbierającej: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego,

 3. w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć ukończone 18 lat i posiadać upoważnienie na piśmie od rodzica, osoby wymienione
  w punktach 1, 2 i 3 nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Dzieci oddawane są do rąk nauczyciela. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola reguluje wewnętrzne zarządzenie dyrektora Przedszkola nr 33 obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola.

 4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.


28. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia nauczycieli, realizujących zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określa procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu,


  1. Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka
   z przedszkola.
  1. Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu
   i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
  1. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru
   w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  1. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora lub nauczyciela posiadającego pełnomocnictwo do zastępowania. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka. Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem.

29. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia dyrektora realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje procedura przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola:


 1. Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka – na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 1. Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.
 1. Dyrektor kontroluje przestrzeganie zbierania oświadczeń przez nauczycieli.
 1. W sytuacji, gdy nauczyciel nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu
  z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.30. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje procedura przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola stanowiąca załącznik nr 4


31. Rodzic bezwzględnie przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola
.


 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 1. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.
 1. Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują własnoręcznym podpisem.
 1. Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.
 1. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać.

 2. Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00.
 1. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
 1. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się
  z rodzicami, prawnymi opiekunami.32. Na terenie przedszkola na życzenie i wniosek rady rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.


 1. rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają
  w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców i chęci uczestniczenia w nich dzieci. 1. zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.
 1. czas zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a. dla dzieci w wieku 3-4 lata około 15 minut;

b. dla dzieci w wieku 5-6 lat około 30 minut;


33. Zajęcia te odbywają się po realizacji minimum programowego dla wychowania przedszkolnego;


 1. od osób i firm prowadzących te zajęcia wymagane są odpowiednie kwalifikacje oraz program;
 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są na terenie przedszkola zgodnie z podanym harmonogramem;
 1. organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola;
 1. przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych. Prowadzący zajęcia wpisuje tygodniowy plan zajęć, wykaz dzieci i ich frekwencję, tematy prowadzonych zajęć.
 1. podczas zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu za zdrowie, bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia;
 1. jeżeli cała grupa uczęszcza na zajęcia dodatkowe w zajęciach tych obecny jest także nauczyciel grupy.1   2   3   4   5

Powiązany:

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut przedszkola nr 96 01-577 Warszawa, ul. Wyspiańskiego

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut Dzielnicy Śródmieście

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut przedszkola nr 67

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut Przedszkola nr 9 w Brodnicy

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut przedszkola nr 1 w swarzędzu

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut przedszkola miejskiego nr 13

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut miejskiego przedszkola nr 42

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut przedszkola miejskiego

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut przedszkola samorządowego nr 20

Statut Przedszkola nr 33 Warszawa- Śródmieście iconStatut przedszkola miejskiego nr 58

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom