Globalizacja 1
Pobierz 49.7 Kb.
NazwaGlobalizacja 1
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar49.7 Kb.
TypDokumentacja

Globalizacja


1.Wiek wielkich przemian, pod red. M. Dobraczyńskiego, A. Jasińskiej, socjologia (globalizacja gospodarki)
2.Społeczne problemy globalizacji, pod red. Z. Bloka, socjologia
3.Wymiary życia społecznego- Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, socjologia (globalizacja; wyzwania i problemy)
4.Cywilizacje w Czesie i przestrzeni, Zeszyt Naukowy nr 8, socjologia,
5.Lokalny narodowy ponadnarodowy. Wymiary świata kreowanego przez media, pod red.

A. Szocińskiego, socjologia
6. Bogunia- Borowska M., M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, socjologia.
7.Krzysztofek K., Zrozumieć rozwój od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, socjologia, (globalne determinanty rozwoju społecznego)
8.Otok S., Geografia polityczna, geografia
9.Sztompka P., Socjologia, socjologia
10.Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, pod red. B. Ponikowskiego, socjologia (transformacja polskiej gospodarki w kontekście globalnym)
11.Niepokojąca współczesność, pod red. A. Mieszalskiej, socjologia
12.Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, pod red.

P. Błędowskiego, socjologia (szanse i zagrożenia młodego pokolenia w obliczu globalizacji i przystąpienia do UE)
13.Beck U., Społeczeństwo ryzyka, socjologia, (globalizacja ryzyka cywilizacyjnego)
14.Gorlach K., Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, socjologia,
15.Giddens A., Socjologia, socjologia (zmieniający się świat)
16.Cynarski W., Globalizacja a spotkanie kultur, socjologia
17.Plenković J., Ekologia humanistyczna wobec globalizacji, ekologia

18.Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompki, M. Kuci, socjologia (m.in. „Globalizacja: teoretyczne aspekty zmian” s. 679-697)

19.Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, socjologia („Globalizacja społeczeństwa ludzkiego” s. 93-102)

20.Burszta W. J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, socjologia („Globalizacja i krążenie przekazów symbolicznych” s. 93-114)

21.Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno – gospodarczej świata, turystyka (m.in. termin globalizacja, rozwój, migracje)

22.Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, socjologia, („Globalizacja” s. 231)

23.Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, socjologia, („Wiry globalizacji i gry europejskie: wartości i instytucje” s. 51, „Globalizacja, lokalność, tożsamość” s. 111)

24.Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, pod red. J. Krupy,

J. Bilińskiego, turystyka, („Globalizacja przez turystykę. Globalizacja kulturowa a turystyka krajów rozwijających się i formy sprzeciwu wobec niej” s. 305)

25.Appaduari A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, socjologia,

26.Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, socjologia, („Globalizacja, czyli globalne z lokalnym” s. 174)

27.Opieka a edukacja, red. P. Petrykowski, pedagogika, („Globalizm i demokracja a wychowanie” s. 61)

28.Bard A. i in., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, socjologia, („Globalizacja, śmierć mass mediów, rozwój konsumtariatu” s. 130)

29. Gelpi E., Praca: utopia na co dzień, pedagogika, („Globalizacja i jej konsekwencje dla pracy

i kształcenia” s. 54)

30.Sport – kultura – społeczeństwo, red. J. Kosiewicz, turystyka, ( „Turystyka jako symptom i czynnik procesów globalizacji” s. 199

31.Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, [Białobłocki t. i in], socjologia, („Społeczeństwo informacyjne a globalizacja” s. 171)

32.Kłopoty z tożsamością, red. M. Golka, socjologia, („Tożsamość w czasach globalizacji” s. 161)

33.Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, socjologia,

34.Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, red.

K. Białobrzeska i in., socjologia, („Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia” s. 35, „W potrzasku globalizacji” s. 43)

35.Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, red. J. Polakowska- Kujawa, socjologia, („Perspektywy państwa narodowego w kontekście integracji europejskiej i globalizacji” s. 75)

36.Wolański N., Ekologia człowieka, tom 2, ekologia, („Przyszłość. Społeczeństwo

postindustrialne. Globalizacja” s. 471)

37.Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, red. E. Walkiewicz, pedagogika, („Rola edukacji w zglobalizowanym społeczeństwie” s. 41)

38.Krawczyk Z., P turystyce i rekreacji. Studia i szkice, turystyka, („Turystyka w dobie globalizacji” cz. III)

39.Urry J., Spojrzenie turysty, turystyka, ( „Globalizacja doświadczenia turystycznego” s. 223)

40.Cybal- Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, socjologia, („Globalizacja współczesnego świata- apogeum czy zmierzch cywilizacyjny?” s. 17, „Społeczno- kulturowy wymiar procesów globalizacji” s. 60)

41.Kubów A., Socjologia. Zarys problematyki i podstawowe pojęcia, socjologia, („Globalizacja” s. 149)

`

42.Współczesne wyzwania pracy socjalnej, red. J. Kędzior i in., socjologia, („Wpływ globalizacji na zachowania społeczne młodzieży, Nowe wyzwania dla pracy socjalnej” s. 109)

43.Gilarek K., Państwo narodowe a Globalizacja – dynamika powstawania nowego ładu, socjologia, („Wyzwania doby globalizacji” s. 34, „Wymiary globalizacji” s. 39, „Globalizacja a inne koncepcje zmiany społecznej” s. 74, „Integracja europejska – skutek czy symptom globalizacji?” s. 111, „Od transformacji do globalizacji – Polska po 1989 roku” s. 142)

44.Thompson J. B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, socjologia, („Globalizacja komunikowania” s. 153, „Pojawienie się globalnych sieci komunikowania” s. 155, „Współczesne wzory komunikowania globalnego: przegląd” s. 162, „Globalne rozpowszechnienie i lokalne przyswajanie przekazów: w kierunku teorii globalizacji mediów” s. 175, „Ku etyce odpowiedzialności globalnej” s. 251)

45.Kochan J., Życie codzienne w matriksie: filozofia społeczna w ponowoczesności, filozofia, („Globalizacja a uspołecznienie” s. 27)

46.Człowiek w jednoczącej się Europie, [red. A. Królikowska], filozofia, („Globalny nastolatek” s. 33)

47.Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, psychologia, („Globalizacja i jej znaczenie dla stosunków pracy” s. 28)

48.Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, socjologia, („Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina“ s. 381)

49.Dyktat, protest i integracja w kulturze, red. Z. Stachowcki, socjologia, („człowieka aglobalizacja. Globalna kultura czy globalna rewolucja?“ s. 255, „Tożsamośc i odrębnośc kulturowa mniejszości narodowej a procesy globalizacji (na przykłądzir mniejszości ukraińskiej w Polsce)“ s. 305)

50.Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza

i przeciwdzialanie, red. J. Królikowska, socjologia, („Bezpieczeństwo międyznarodowe u progu epoki globalizacji“ s. 27)

51.Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, red. M. Ziemianowicz i in., pedagogika, („Nadzieje i zagrożenia globalizacji” s. 181, „Urbanizacja versus globalizacja. Edukacja

w obliczu marginalizacji społecznej” s. 198)

52.Kwiatkowski S. M., Pedagogika pracy, pedagogika, („Globalizacja a kariery zawodowe” s. 45)

53.Dąbrowska B. J., Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji, turystyka, („Innowacje

w usługach a sukces rynkowy. Trendy rozwojowe usług turystycznych w warunkach globalizacji” s. 11, „Przedsiębiorstwo turystyczne i jego otoczenie w warunkach globalizacji. Problematyka zasobów ludzkich” s. 85)

54.Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, socjologia, („Globalność i globalizacja” s. 516)

55.Socjologia codzienności, red. P. Sztompka i in., socjologia, (Globalizacja i religia” s. 758)

56.Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, pedagogika, („Pedagogika pracy

i andragogika wobec europejskiej integracji i globalizacji – uwagi prowokacyjne” s. 217)

57.Barney D., Społeczeństwo sieci, socjologia, („Globalizacja” s. 29)

58.Baudrillard J., Duch terroryzmu, socjologia, (“Przemoc globalizmu” s. 89)

59.Sport w stosunkach międzynarodowych, red. A. Polus, Turystyka, („Globalizacja sportu” s. 72)

60.Klein N., Mury i wyłomy czyli bariery i szanse : doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji, socjologia,

61.Giddens A., Europa w epoce globalnej, socjologia,

62.Castells M., Siła tożsamości, socjologia, („Inne oblicza ziemi: ruchy społeczne przeciwko nowemu porządkowi globalnemu” s. 75, „Globalizacja, utożsamienie i państwo: bezsilne państwo Czy państwo sieci?” s. 277)

63.Sporek T., Sponsoring sportu w warunkach globalizacji : dylematy i wyzwania, Turystyka, („Globalizacja i wybrane problemy globalne wobec wyzwań rozwojowych” s.32, „Dążenie sportu

w kierunku globalizacji” s. 59, „Problemy i wyzwania dla sponsoringu wobec procesu globalizacji” s. 175)

64.Czajkowska – Majewska D., Człowiek globalny, socjologia, („Dzieci XXI wieku – globalna hańba” s. 144, „Globalizacja kobiet” s. 162)

65.Kultura polska kierunki i dynamika zmian, red. T. Bąk i in., socjologia, („Globalizacja a kultury lokalne” s. 11)

66.Żukiewicz A., Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej: przykład działalności Klubu Integracji Społecznej, socjologia, („Tendencje i perspektywy reintegracji społecznej i zawodowej w dobie globalizacji” s. 159)

67.Misiak Wł., Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Społeczeństwa – kultura – polityka. Z perspektywy nowej struktury ładu światowego, socjologia

68.Epping R. Ch., Przewodnik po światowej ekonomii. 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia, ekonomia („Co to jest globalizacja?” s. 29)

69.Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, ekonomia

70.Gospodarka Polski wobec wyzwań globalizacji, red. I. Michałków, ekonomia

71.Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, ekonomia

72.Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, ekonomia

73.Nowak-Far A., Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, ekonomia

74.Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, ekonomia

75.Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, ekonomia

76. Mierzejewski D.J., Bezpieczeństwo Europy ery globalizacji , polityka

77.Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Pakulska T. i in., ekonomia

78.Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, polityka („Historyczny rozwój państw – Państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji” s. 252,Zjawiska i problemy globalne” s. 839, „Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie” s. 1065 )

79.Staszczak D.E, Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, ekonomia

80.Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, polityka („Problemy strategii w epoce globalizacji” s. 265)

81.Heywood A., Politologia, polityka („Polityka globalna” s. 158)

82.Bednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, ekonomia

83.Bauman Z., Globalizacja, ekonomia

84.Bankowość wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, ekonomia

85. Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, 2010, polityka („Globalizacja – jej przejawy, charakterystyka i konsekwencje dla rozwoju stosunków międzynarodowych” s. 823)

86.Rynki finansowe wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, Ryszard Wierzba, ekonomia

87.Stiglitz J.E., Globalizacja, ekonomia

88.Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, red. Z.M. Nowak, ekonomia

89.Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata. Istota – uwarunkowania – tendencje, red. W. Malendowski, ekonomia

90.Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, polityka („Polityczne implikacje globalizacji” s. 185)

91.Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, red. K. Żukrowska, ekonomia

92.Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, red. A. Kapiszewski, historia powszechna, („Świat arabski wobec globalizacji na początku XXI wieku. Zarys problematyki” s. 69)

93.Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, red. J. Menkes, T. Gardocka, ekonomia

94.Kołodko G.W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, ekonomia

95.Kłosiński K. i in., Globalizacja sektora usług w Polsce, ekonomia

96.Jedność i różnorodność – wyzwanie globalizacji, red. R. Stefański, ekonomia

97.Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, ekonomia

98.Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, zarządzanie

99.Muszyński J., Megatrendy a polityka, polityka („Globalizm żywnościowy” s. 102, „Telekomunikacja a globalizacja” s. 168)

100.Finanse przedsiębiorstwa wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, zarządzanie

101.Teorie i casusy globalizacji, red. R. Becker, J. Marszałek-Kawa, polityka

102.Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej, red. A. Balcerzak, E. Rogalska, ekonomia

103.Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie, red. nauk. Karpińska A., pedagogika, („Globalizacja jako źródło przesileń w edukacji”, s. 30, „Konsekwencje procesu globalizacji dla edukacji”, s. 37, „Globalny cel edukacji – realizacja idei uczenia się przez całe życie”, s. 47, „Globalne procesy zmieniające świat wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji”, s. 59, „Nauczyciel w okowach czasu globalizacji”, s. 75)

104.Budyta – Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. socjologia

105.Bobako M., Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, socjologia

106.Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Horyń W., Maciejewski J., socjologia, („Globalizacja i andragogika” s.13)

107. Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, red. nauk. Duraj – Nowakowa K., Gruca – Miąsik U., pedagogika, („Człowiek a społeczeństwo globalne: między sprzecznością a koniecznością współistnienia” s.38)

108.Jakubczak R. i in., Globalizacja a terytorium narodowe, 2008, polityka

109.Kulig J., Meandry globalizacji XXI wieku, 2010, ekonomia

110.Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, red. B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, t. 2, 2008, ekonomia

111. Świat u progu XXI wieku. Wybrane problemy, red. W. Malendowski,, 2003, polityka („Problemy globalizacji we współczesnym świecie” s. 7)

112.Nacewski J. i in., Globalny rynek finansowy, 2007, ekonomia

113.Hryniewicz J.T., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego,2004, ekonomia

(„Wyzwania przyszłości – globalizacja i gospodarka oparta na wiedzy” s. 264)

114.Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi –

polityka pieniężna, zarządzanie

115.Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, 2007, zarządzanie („Globalizacja

Przedsiębiorstwa”, s. 481)

116.Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, 2005, ekonomia

(„Globalizacja” s. 9)

117. Street J., Mass media, polityka, demokracja, media, public relations („Świat wyobraźni:

Globalizacja a sieci władzy”, s. 143)

118.Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. Kołodko, 2010, ekonomia

119.Kołodko G.W., Wędrujący świat, 2010, ekonomia („Globalizacja - i co dalej? (czyli skąd

przyszła globalizacja i jak wyjść na swoje w epoce ogólnoświatowych współzależności s. 92)

120.Kaczmarek T.T., Kto kieruje globalizacją? Think tanki – kuźnie nowych idei, 2011,

ekonomia

121.Ingham G., Kapitalizm, 2011, ekonomia („Globalizacja” s. 258)

122.Nowoczesne trendy w zarządzaniu, red. J. Gonicka, , 2011, zarządzanie („Konkurencja w

warunkach globalizacji” s. 11)

123.Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, 2010, ekonomia

124.Bariery rozwoju na progu XXI wieku. Wybrane problemy, red. T. Walasa, 2007, ekonomia

(„Bariery i możliwości rozwoju Europy XXI w. w obliczu postępującej globalizacji świata” s. 7;

Globalizacja a integracja europejska” s. 21; „Przyszłość Europy w świecie zglobalizowanym” s.

37; „Próba adaptacji Unii Europejskiej do procesów globalizacji na przykładzie poprawy

konkurencyjności gospodarczej” s.45; „Antyglobaliści” jako konstelacja nowych ruchów

społecznych” s.215; „Terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji” s. 261)

125.Polska w Unii Europejskiej – próba bilansu, red. R. Piasecki, 2006, Unia Europejska

(„Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań integracji europejskiej i globalizacji” s. 163)

126.Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji, red. M. Koziński,

Polityka

127. Łukow W., Problemy wychowania w społeczeństwie globalnym, pedagogika („Globalizacja jako nowy warunek wychowania” s. 61)

128.Wojnarowski D., Przemiany gospodarcze na świecie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, 2011, ekonomia

129.Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, 2011, polityka („Globalizacja źródłem intensyfikacji terroryzmu”, s. 95)Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Globalizacja 1 iconGlobalizacja, a władza- jak globalizacja eliminuje I zmienia rząd?

Globalizacja 1 iconGlobalizacja jedno z najczęściej używanych słów do opisu rzeczywistości. Zdaniem profesora Baumana globalizacja jest sytuacją jaką jeszcze w historii nie

Globalizacja 1 iconGlobalizacja Co to jest globalizacja?

Globalizacja 1 iconGlobalizacja gospodarcza

Globalizacja 1 iconGlobalizacja gospodarki

Globalizacja 1 icon19/02 internacjonalizacja I globalizacja

Globalizacja 1 iconGlobalizacja – pojęcie I istota

Globalizacja 1 iconRynki finansowe (globalizacja)

Globalizacja 1 iconGlobalizacja w gospodarce światowej

Globalizacja 1 iconGlobalizacja Przekład Hanna Simbierowicz

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom