Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego
Pobierz 78.98 Kb.
NazwaProtokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar78.98 Kb.
TypProtokół

Program Przeciwdziałanie agresji i przemocy


Cele

szczegółowe

Obszar

Zadania


Formy realizacji

Wykonawca


Termin

Monitoring. Ewaluacja

Podejmowanie działań w zakresie minimalizacji agresji i przemocy .UCZ.

1.Uświado-mienie, czym

jest agresja ,

przemoc ?


2.kształtowanie systemów wartości pożądanych społecznie


3. kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją swoją i innych


4. profilaktyka zachowań agresywnych wśród uczniów- tematyka godzin wychowawczych

- organizowanie imprez profila-

ktycznych

 • edukacja klasowa i szkolna np. „Dzień bez przemocy „

 • happening „agresji-stop”

 • lekcja religii, WOS-u
 • stworzenie kontraktów klasowych

 • zapoznanie uczniów z kryteriami ocen (wypracowane razem – samorząd uczniowski )

 • wybranie miss i mistera szkoły
 • lekcje przedmiotowe

 • inscenizacje

 • tematyka godzin wycho-

 • wawczych

 • wychowanie do życia w rodzinie

 • informowanie o instytucjach niosących pomoc ofiarom przemocy

 • interwencje
 • dyżury n-li

 • rozmowy z dziećmi

 • kierowanie do specjalistów- gazetki ścienne

 • wpis do dziennika

 • wpis do kroniki

 • fotoreportaż

 • scenariusz lekcji wych.-kontrakty podpisane przez uczniów i u-li

 • regulamin oceniania

 • przyznawa-nie tytułów

 • dyplomy
 • wpis do dziennika

 • scenariusze

 • tablica z adresami i telefonami

 • protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego
 • np. kamery

 • wykaz dyżurów

 • notatki z przeprowa-

 • dzonych rozmów

N-1

5.pomoc ofiarom przemocy


1.wyposażenie n-li w wiedzę o zjawiskach agresji i przemocy


2. świadomość problemu (uświadomienie problemu)


rodzice

 • kontakty indywidualne z pedagogiem

 • wywiady środowiskowe

 • zajęcia środowiskowe

 • zajęcia budujące poczucie własnej wartości

 • interwencje

 • ankiety


-rady szkoleniowe

 • dokształcanie zawodowe z zakresie przemocy

 • biblioteczka tematyczna
 • współpraca z policją, kuratorem sądowym dla ofiar przemocy w rodzinie
 • wywiadówki

 • rozmowy indywidualne

 • warsztaty-opisy środowiska rodzinnego

 • scenariusze zajęć

 • wzory ankiet, wyniki, analiza-protokoły

 • zaświadczenia

 • dyplomy
 • lista obecności

 • notatka z przeprowadzonej rozmowy

 • scenariusz

Opracowała :

Lila Szerenos

Pedagog Publiczne Gimnazjum 16-040 Gródek ul.A.G. Chodkiewiczów 18

e-mail: szerenos@poczta.onet.pl


Program : Przeciwdziałanie uzależnieniom .


Cele szczegółowe

Obszar

Zadania

Formy realizacji

Wyko-nawca

Termin

Monitoring , ewaluacja

Przeciwdziałanie uzależnieniom


Ucz.

1.dostarczanie informacji n/t skutków używania środków psychoaktywnych

 • tematyka lekcji wychowawczych

 • zajęcia psychoedukacyjne

 • spotkania z lekarzem

 • konkurs na plakat ,wiersz

 • filmy edukacyjne

 • ulotki , scenki

 • wykład • zapisy w dzie-nnikach lekcyjnycyh

 • prace plastyczne wykonane przez uczniów

 • plakaty tematyczne

 • gazetka ścienna

 • miejsce w konkursie2.podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania czasu wolnego

 • zajęcia pozalekcyjne

 • koła zainteresowań

 • imprezy klasowe • kronika szkolna lub klasowa (zdjęcia )

 • wpis do kroniki

 • osiągnięcia uczniów

N-1


rodzice

3. promowanie stylu życia bez używek


4.ćwiczenie postawy asertywnej w kontakcie z używkami


1.pogłębianie wiedzy n/t uzależnień i doskonalenia umiejętności

2.współpraca w zakresie organizacji czasu wolnego


1. dostarczanie wiadomości n/t środków psychoaktywnych

 • lekcja biologii, religii

 • lekcja plastyki (plakaty)

 • dyskoteki bez używek

 • zajęcia dotyczące umiejętności rozwiązywania konfliktów , radzenia ze stresem
 • lekcje wychowawcze n/t „ Jak radzić sobie z manipulacją „ , jak mówić nie

 • scenki , warsztaty

 • zabawy , wypracowania
 • szkolenia , kursy ,warsztaty

 • studiowanie literatury

 • gromadzenie literatury

 • zajęcia pozalekcyjne

 • zajęcia pozaszkolne

 • koła zainteresowań
 • wywiadówki profilaktyczne

 • spotkania rodziców z wychowawcą

 • indywidualne spotkania

 • spotkania ze specjalistami

 • prezentacje multimedialne

 • ulotki ,broszurki


 • Gazetka ścienna

 • Przedstawienie , scenka „ jak radzić sobie ze stresem?”

 • Wpis w dzienniku

 • zdjęcia w kronice szkolnej , klasowej
 • wpis w dzienniku

 • scenariusze zajęć

 • prace uczniów
 • zaświadczenia o ukończeniu szkoły

 • spis literatury

 • gromadzenie scenariuszy zajęć

 • dokumentacja własna
 • wpis w dzienniku

 • lista obecności

 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami (zainteresowanym rodzicom informacje zwrotne)
Opracowała : Lila Szerenos pedagog

e-mail: szerenos@poczta.onet.pl

Publiczne Gimnazjum 16-040 Gródek ul.A.G.Chodkiewiczów 18


Program preorientacji zawodowej w gimnazjum


Adresat działań

Cele działań

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi


Działania szkoły w stosunku do uczniów


Działania szkoły w stosunku do rodziców.


1. Poznawanie siebie :

 • swoich zainteresowań

 • uzdolnień

 • temperamentu

 • charakteru

 • stanu zdrowia. 2. Rozwój zainteresowań 3. Umiejętność samooceny i samorealizacji ( odp. Na pyt. „ W czym będę dobrze się czuł(a) ?”)


1.Poznanie różnorodnych zawodów (grup zawodowych ) np.

 • związanych z rzeczami(tokarz, cieśla, malarz ).

 • Związanych z ludżmi : (plg, lekarz, n-l, instruktor, funkcjonariusz)

 • Związanych z danymi: (ekonom. , księgowy, bankowiec, informatyk)


1.Poznawanie możliwości dalszego kształcenia


1.Poznawanie mechanizmów rynkowych

2.Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy

3. Umiejętność współpracy w zespole

4. Umiejętne przyjmowanie krytyki.

5.Radzenie sobie z frustracją .

6.Poznawanie rynku pracy – uświadomienie ucz. jak cenna jest wiedza. 1. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych .

 2. Poznawanie zainteresowań i zdolności swoich (uczniów ) dzieci- obserwacja.

 3. Poznawanie cech charakteru swojego dziecka

 4. Stan zdrowia dziecka- jako podst. Czynnik decydujący o wyborze dalszej nauki zawodu.

 5. Wpływ postawy rodzica na wybór zawodu(np. postawa despoty , opiekuńcza- dziecko ma podobne predyspozycje) , wpływ oczekiwań rodziców.

1.Spotkania ze specjalistami – psycholog , lekarz , plg szkolna

2.Ankiety ,kwestionariusze obserwacji , analiza wykonywanych czynności w czasie wolnym poprzez odpowiednie zestawienia.

3.Ćwiczenia na godz. Wychowawczych


1.Wycieczki do zakładów pracy.

2.Spotkania z przedstawicielami grup zawodowych(policjant, Str.Gran.)

3.Apele akademie (np. z okazji Dnia N-la), konkursy

4.Metody projektów – prace plastyczne – prezentacja prac na poziomie klasy lub kilku klas , wystawy malarskie – spotkanie z malarzem.

5.Sekcja zawodoznawcza , zbieranie informacji , albumy.


1.Spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych

2.Informacje na godz. Wych.,pogadanki , filmy

3. Udostępnianie informatorów ,poradników ,przewodników , wywieszanie informacji o szk. ponadgim. na gazetce ściennej.


1.Zajęcia wos- w formie zabawy.

2.Na zajęciach różnych przedmiotów , podczas prac społecznych , udział w akcji „ sprzątanie świata „.

3. Pogadanki na godz. wychowawczych

4.Filmy zawodoznawcze , audycje TV , radiowe ,programy komputerowe , doniesienia prasowe. 1. Na spotkaniach z rodzicami dyr. szkół ponadgimnazj.

 2. Zdobywanie umiejętności wychow.- jak wnioskować o zdolnościach swojego dziecka- spotkanie z psychologiem.
 • przez wnikliwą obserwację
 • spotkanie z lekarzem , plg szkolną- spotkanie z psychologiem

.


I kl


W ciągu roku


I-III kl.


W ciągu roku


Pażdż.


W ciągu roku


IV,V


W ciągu roku

III, IV, V


Wg. planu zajęć

W ciągu roku


j.w.


n-le wos

inform.

Wych kl.


j.w.


I


XI


Wg. term.

spotkań


j.w.


Pedagog


Wych. klasy


n-le przedm. Wych.


SU


n-l sztuki


SU opiekun


Pedagog


Wych. klasy

pedagog


n-l wos-u


n-le wych. kl.


Wych. kl pedagog


W ciągu roku


Pedagog


Pedagog


Pedagog


pedagog

Opracowała : Szerenos Lila – pedagog

Publiczne Gimnazjum 16-040 Gródek ul. A.G. Chodkiewiczów 18

e-mail: szerenos@poczta.onet.pl

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconProtokół z posiedzeń Zarządu

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconProtokół z posiedzeń I prac Zarządu

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconProtokół składa się z trzech części: ~ wstępnej z określeniem tytułu, czego protokół dotyczy wraz ze słowem "protokół", datą I miejscem wystąpienia danego zdarzenia

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconWszystkiego, czego Panie pragniecie, Czego szukacie I o czym marzycie

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconProtokół z posiedzenia zespołu

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconProtokół z posiedzenia Zespołu-Komitetu

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconProtokół z każdego posiedzenia Zespołu

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconProtokół z posiedzenia Zespołu-Komitetu

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconDzisiaj jest dzień nauki dla ciebie I chcę, abyś zwróciła szczególną uwagę na to, czego będziesz świadkiem. Wszystkim, czego dziś doświadczysz, masz podzielić się z całą ludzkością. ”

Protokół z posiedzeń zespołu wychowaw-czego iconProtokóŁ z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom