Regulamin
Pobierz 1.25 Mb.
NazwaRegulamin
strona5/27
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar1.25 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWE ZASADY


organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej
w KWK „Sośnica-Makoszowy”


w roku 2008

I. Podstawy prawne opracowania zasad


 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz.U. Nr 70/96, poz. 335 z późniejszymi zmianami)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS (Dz.U. Nr 43, poz. 168 z późniejszymi zmianami )

 3. Ustawa z 23 maja 1991 o Związkach Zawodowych ( Dz.U. Nr 55/91, poz. 234 z późniejszymi zmianami)

 4. Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 5. Regulamin organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Kompanii

Węglowej S.A. w 2008r.


II. Postanowienia ogólne


1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wykorzystywane będą na finansowanie działalności socjalnej i mieszkaniowej wyłącznie w formie dotacji podmiotowej do otrzymywanych przez osoby uprawnione kopalni świadczeń i usług.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego i nie może być dzielony po równo na jakiekolwiek konta osobiste pracowników wg stażu pracy czy temu podobnych kryteriów.

3. Przeznaczenie środków ZFŚS na poszczególne cele, rodzaje, formy działalności socjalnej w każdym roku określa „Roczny plan finansowy ZFŚS” ustalony przez Zakładową Komisję Socjalną i zatwierdzony przez Dyrektora ds. Pracy.

4. Wysokość dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej pracownika.

5. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje Dyrektor ds. Pracy

6. Decyzje o przyznaniu świadczeń i usług finansowych ze środków ZFŚS podejmuje

Dyrektor ds. Pracy na wniosek Komisji Socjalnych.

7. Przyznanie określonej usługi lub świadczenia z ZFŚS następuje komisyjnie, chyba że ilość oferowanych usług całkowicie pokrywa zgłoszone zapotrzebowanie i oczekiwanie osób uprawnionych.


III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Z.F.Ś.S


 1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

 2. Emeryci i renciści - byli pracownicy KWK „Sośnica” KWK ”Makoszowy” i KWK „Sośnica-Makoszowy”, którzy przeszli na te świadczenia z ww. kopalń.

 3. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

 4. Pracownicy przebywający na świadczeniach przedemerytalnych i rehabilitacyjnych z  KWK „Sośnica-Makoszowy”.

 5. Członkowie rodzin wymienionych w pkt. 1,2,3,4.

 6. Członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodzin po

zmarłych byłych pracownikach (emerycie, renciście).

 1. Inne osoby, którym przyznano to prawo (zgodnie z Pkt. II ppkt.6).

 2. Za członków rodzin uprawnionych do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS uważa się:

 1. współmałżonków , konkubentów posiadających wspólny adres zamieszkania

z uprawnionymi

 1. osoby pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej tj. dzieci własne, dzieci współmałżonków, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a także osierocone wnuki i rodzeństwo do 18 lat oraz uczące się nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 2. osoby wymienione w ppkt. b) będące inwalidami I lub II grupy (bez ograniczeń wieku)


IV. Przeznaczenie środków ZFŚS (zakres rzeczowy świadczeń).


 1. Środki ZFŚS przeznacza się na:

 1. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego lub zakupionego przez Kopalnię oraz indywidualnie przez osoby uprawnione w formie:

kolonii letnich i obozów młodzieżowych, zimowisk, kolonii śródrocznych, „zielonych lekcji”, leczenia sanatoryjno-rehabilitacyjnego i innych form zorganizowanego wypoczynku.

 1. dofinansowanie wczasów dla dorosłych i dzieci.

 2. dofinansowanie wypoczynku po pracy w formie: wycieczek, imprez turystycznych, imprez kulturalnych i sportowych, festynów i innych imprez okolicznościowych.

 3. pomoc rzeczową lub zapomogi pieniężne przyznawane w przypadkach indywidualnych zdarzeń losowych, trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 1. Z funduszu może być również finansowana pomoc na cele mieszkaniowe osoby uprawnionej w ramach środków przewidzianych w „Planie finansowym ZFŚS”

 2. Dyrektor ds. Pracy na wniosek Komisji Socjalnych może przeznaczyć środki funduszu na inne

cele socjalne dla osób uprawnionych w miarę posiadanych środków finansowych.

V. Zasady i warunki przyznawania świadczeń z ZFŚS


 1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z ZFŚS do świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (w miarę posiadanych środków finansowych na ZFŚS).

 2. Świadczenia finansowane przez ZFŚS przyznaje się na wniosek: osoby uprawnionej, organizacji związkowej, społecznej lub osoby trzeciej.

 3. Odpłatność za usługi i świadczenia socjalne uzależniona jest od wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie (wykazanego na podstawie stosownych dokumentów przez osobę uprawnioną do korzystania z ZFŚS, stanowiącą średnią z 3 miesięcy styczeń , luty, marzec bez tzw. 14-tki i nagrody barbórkowej).

Przez dochód rozumie się przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) i koszty uzyskania przychodu.

 1. Dochód ten obejmuje dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. osiąganych z tytułu:

 • miesięcznego wynagrodzenia za pracę

 • zasiłku z ubezpieczenia społecznego (oprócz zasiłków pogrzebowych i porodowych)

 • emerytur, rent wyrównawczych (oprócz zasiłków pielęgnacyjnych)

 • dochody osiągane z pracy nakładczej, ajencyjnej, handlowej, artystycznej i innych osiąganych dochodów

 • stypendiów, zasiłków wychowawczych, alimentów

Wszelkie dokumenty składane przez uprawnione osoby a budzące uzasadnione wątpliwości, mogą podlegać weryfikacji poprzez przedstawienie stosownych zaświadczeń.

 1. Dzieci i młodzież mogą korzystać w ciągu roku z dofinansowania maksymalnie do trzech razy z niżej proponowanych form wypoczynku jednak nie więcej niż dwa razy w okresie wakacji letnich.:

- kolonie, obozy ,leczenie sanatoryjno-rehabilitacyjne

- zimowiska,

- wspólny wyjazd na wczasy z rodzicami lub pod opieką osób dorosłych

- kolonie śródroczne

- zielone lekcje

Dzieci pracowników tragicznie zmarłych w związku z wypadkiem przy pracy korzystają ze świadczeń socjalnych, przewidzianych regulaminem, całkowicie bezpłatnie.

 1. Dofinansowanie do wczasów (zakupionych przez Kopalnię lub indywidualnie) może być wykorzystane w dwóch etapach w danym roku ale nie mnie niż 7 dni jednorazowo.

 2. Dofinansowanie kolonii i obozów, zimowisk, wczasów oraz tzw. „wczasów pod gruszą” uzależnione od wysokości dochodu na osobę w rodzinie określają tabele dofinansowania zawarte w załącznikach do niniejszych zasad.

 3. Łącznie z w/w tabelami zostaną ustalone maksymalne wartości skierowań na wczasy, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, do których będzie stosowane dofinansowanie.

Koszt powyżej ustalonej ceny skierowania podwyższa obowiązującą odpłatność osoby uprawnionej.

 1. Wysokość łącznego dofinansowania na rodzinę osoby uprawnionej do wczasów, kolonii, obozów i wycieczek nie może przekroczyć kwoty corocznie ustalonego limitu ogłaszanego z tabelami odpłatności. Limit ten może być przekroczony jedynie w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży korzystających wyłącznie z zimowisk, obozów i kolonii.


VI. Postanowienia końcowe


 1. Propozycje podziału środków ZFŚS, określenie szczegółowych zasad jego wykorzystania i przydziału świadczeń socjalnych należą do kompetencji Komisji Socjalnych. Decyzje Komisji Socjalnych wymagają zatwierdzenia Dyrektora ds. Pracy. Zatwierdzający może odmówić zatwierdzenie decyzji jedynie w przypadku jej niezgodności z niniejszymi szczegółowymi , lub innymi przepisami prawa.

 2. Integralną częścią Szczegółowych Zasad ZFŚS KWK „Sośnica Makoszowy” są:

  1. Zasady i tabele dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży

  2. Zasady i tabele dofinansowania do wczasów zorganizowanych, wykupionych przez Kopalnię i wykupionych indywidualnie

  3. Zasady i tabele dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego indywidualnie tzw. „wczasy pod gruszą”

  4. Zasady udzielania pomocy rzeczowej i finansowej

  5. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe

  6. Zasady dofinansowania wycieczek oraz imprez rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i okolicznościowych

  7. Plan finansowy - wydatkowania środków ZFŚS KWK Sośnica-Makoszowy na 2008r. opracowany przez Komisje Socjalne i zatwierdzony przez Dyrektora ds. Pracy do 15 marca 2008 r.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Powiązany:

Regulamin iconNiniejszy regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla młodzieży gimnazjalnej uzupełnia regulamin

Regulamin iconNiniejszy regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla młodzieży gimnazjalnej uzupełnia regulamin

Regulamin iconRegulamin „Jak ukraść Księżyc – dalej „Regulamin”

Regulamin iconRegulamin akcji „ Kraków przyjazny maluchom ” („Regulamin”)

Regulamin iconRegulamin akcji „Kraków przyjazny maluchom” („Regulamin”)

Regulamin iconRegulamin usług hostingowych z dnia 19. 06. 2009r. Regulamin

Regulamin iconRegulamin „Konkurs Crime Story” – dalej „Regulamin”

Regulamin iconRegulamin korzystania z rękojmi I gwarancji Regulamin

Regulamin iconRegulamin „Death Race 2” – dalej „Regulamin”

Regulamin iconPrzykładowy regulamin regulamin stowarzyszenia zwykłego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom