Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51
Pobierz 477.25 Kb.
NazwaRada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51
strona5/8
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar477.25 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

Czas wolny wychowanków

Internat stwarza warunki do racjonalnego i atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego od obowiązku wobec szkoły i internatu. Czas wolny dla wychowanków przypada o stałej porze określonej rozkładem dnia.

W czasie wolnym uczniowie uczestniczą w zajęciach służących kształtowaniu pożądanych wzorów spędzania wolnego czasu. Za zgodą wychowawcy internatu, pod warunkiem, że nie zakłóci to wypoczynku pozostałych

współmieszkańców internatu, wychowanek może oglądać TV oraz słuchać radia po godzinie 22.00.

W ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej i przygotowania do życia internat organizuje udział wychowanków

w pracach społecznie-użytecznych na rzecz internatu, szkoły lub środowiska.

Wychowankowie internatu mogą w czasie wolnym wychodzić poza obręb internatu po uprzednim ustnym zgłoszeniu wychowawcy chęci wyjścia. Poza czasem wolnym wyznaczonym regulaminem, każdorazowe wyjście z internatu wymaga zgody wychowawcy. Wychowankowie mogą wyjeżdżać do rodziców w dni wolne od nauki.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy internatu, dopuszcza się także wyjazdy

w innych terminach.

Samorząd internatu

Wychowankowie internatu tworzą samorząd internatu będący reprezentacją wszystkich wychowanków.

Samorząd internatu realizuje zadania wynikające ze statutu internatu, a w szczególności:

- organizuje wzajemną pomoc w nauce wychowankom,

- organizuje i koordynuje wspólnie z wychowawcami internatu życie kulturalne,

- wpływa na utrzymanie czystości, estetyki i porządku w pomieszczeniach i otoczeniu internatu,

na szanowanie powierzonego w użytkowanie mienia internatu i szkoły,

- przestrzega regulamin i rozkład dnia internatu zwłaszcza stosowania się do ogólnie

uznanych norm współżycia, szacunku do pracy własnej i innych, rozumienia potrzeby wzajemnego poszanowania i życzliwości,

- tworzy stałe i doraźne sekcje oraz zespoły problemowe, zajmujące się określonymi dziedzinami życia w internacie.

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem

1. Internat współdziała z rodzicami swoich wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów

w nauce, rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków materialnych

i organizacyjnych internatu. Rodzice mogą odwiedzać swoje dzieci w internacie, a wychowawca w rozmowie indywidualnej przekazuje wszelkie informacje o zachowaniu i postępach w nauce i wspólnie uzgadniają przedsięwzięcia do dalszej pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej.

2. Internat współdziała z domami dziecka, rodzicami zastępczymi, kuratorami i innymi instytucjami oraz placówkami opieki całkowitej.

3. Internat współdziała z organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalnymi działającymi

w środowisku w zakresie tworzenia optymalnych warunków pracy opiekuńczo-wychowawczej.


Prawa wychowanków

Prawo zamieszkiwania w internacie mają uczniowie szkół średnich w Kłodzku.

W czasie zamieszkiwania wychowankowie mają prawo korzystać z :

- miejsca do spania/ bielizny pościelowej/,

- wyżywienia w stołówce ajencyjnej,

- urządzeń sanitarnych i higienicznych,

- sprzętu RTV oraz pomocy naukowych znajdujących się w internacie,

- urządzeń technicznych / lodówki, pralki, żelazka, kuchenki elektrycznej/,

- telefonu do rozmów prywatnych na własny koszt,

- opieki medycznej zorganizowanej w szkole oraz miejsca w izolatce w razie choroby,

- czasu wolnego wynikającego z rozkładu dnia,

- pomocy organów samorządowych, jak i personelu w każdej istotnej dla siebie sprawie.


Obowiązki wychowanków

- troska o dobre imię swej placówki w środowisku,

- okazywanie szacunku wszystkim pracownikom internatu i szkoły,

- okazywanie szacunku i wzajemnej życzliwość wszystkim współmieszkańcom,

- troska o zdrowie swoje i swoich kolegów, wystrzeganie się palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

- racjonalne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na naukę, jak i czasu wolnego,

- uzyskiwanie zezwolenia na każde wyjście poza internat w czasie innym niż wolny,

- troska o czystość i higienę osobistą oraz wszystkich pomieszczeń internatu,

- sumienne wypełnianie wszystkich obowiązków dyżurnego,

- troska o sprzęt stanowiący wyposażenie internatu,

- przestrzeganie zaleceń władz szkolnych, internatu oraz wychowawców,

- ścisłe przestrzeganie ustalonego porządku dnia.


Wyróżnienia i kary

Za sumienne wypełnianie wszystkich obowiązków mieszkańca internatu wychowawca, wicedyrektor lub dyrektor może stosować wszystkie nagrody przewidziane przez Statut szkoły.

Za naruszenie regulaminu mogą być stosowane wszystkie kary przewidziane w Statucie szkoły do usunięcia

z internatu włącznie.


Wychowawczyni w Internacie Wicedyrektor ds. pedagogicznych Dyrektor

mgr Elżbieta Korpyta mgr Henryk Urbanowski mgr Zbigniew Armata

Załącznik Nr 3

Regulamin Konwiktu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku


Konwikt jest placówką przeznaczoną dla młodzieży pełnoletniej studiującej lub kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania oraz dla osób pracujących.

I. WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE I HIGIENICZNO-SANITARNE

Konwikt zapewnia mieszkańcom:

a/ indywidualne miejsca do spania wyposażone w pościel,

b/ meble do przechowywania odzieży, bielizny, obuwia i pomocy szkolnych,

c/ urządzenia higieniczno-sanitarne,

d/ pomieszczenie kuchenne z możliwością korzystania z kuchenki elektrycznej, czajnika elektrycznego

oraz lodówki,

e/ żelazko, deskę do prasowania odkurzacz oraz pralkę.


II. PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy mają prawo do:

a/ odpłatnego zakwaterowania w konwikcie,

b/ pobierania, używania i wymiany lub zdawania pościeli,

c/ korzystania z urządzeń kuchennych zgodnie z ich przeznaczeniem,

d/ korzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

e/ przyjmowania osób odwiedzających w godzinach od 8-ej rano do 21-ej wieczorem.

Obowiązki mieszkańców:

a/ dokonywanie zameldowania u kierownika administracyjno-gospodarczego szkoły oraz wymeldowania po uprzednim zgłoszeniu o zamiarze rezygnacji z zamieszkiwania w konwikcie,

b/ regularne opłacanie w kasie szkoły należności za zakwaterowanie w konwikcie zgodnie z treścią III punktu niniejszego regulaminu,

c/ korzystanie z urządzeń i sprzętu tylko w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny,

d/ utrzymywanie czystości i estetyki w pomieszczeniach konwiktu oraz na posesji szkoły,

e/ okazywanie szacunku i wzajemnej życzliwości wszystkim współmieszkańcom,

f/ przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22.00 dnia poprzedniego do godziny 6.00 dnia następnego,

g/ zamykanie drzwi wejściowych budynku konwiktu,

h/ poszanowanie mienia konwiktu,

i/ przestrzeganie zakazów zawartych w IV punkcie niniejszego regulaminu,

j/ zamykanie kraty wejściowej do konwiktu w celu zapobiegnięcia ewentualnym kradzieżom lub przebywania w konwikcie osób nieupoważnionych,

k/ mieszkańcom Konwiktu wypowiada się umowę najmu lokalu w trybie nagłym w przypadku ogłoszenia mobilizacji wojska, stanów zagrożenia lub klęsk żywiołowych.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne mieszkańców powstałe w wyniku kradzieży oraz za zniszczenia mienia będącego własnością mieszkańców konwiktu.

III. OPŁATY

Wysokości opłat eksploatacyjnych obowiązujące od 1 września 2004 r.:

A/ 100,- zł za zamieszkiwanie w pokoju wieloosobowym (dla osób kształcących się),

B/ 120,- zł za zamieszkiwanie w pokoju wieloosobowym (dla pozostałych osób),

C/ 200,- zł za miejsce noclegowe w pokoju jednoosobowym.

Opłaty należy wnosić do kasy szkoły lub wpłacać na konto szkoły do dnia 20 każdego miesiąca za dany miesiąc. Niedotrzymanie terminu opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z zamieszkiwania

w konwikcie. W przypadku miesięcznych opłat nie stosuje się odpisów za czas nieobecności mieszkańca w konwikcie.

Za korzystanie z krótkotrwałego pobytu /1,2 noclegi/ obowiązują odpłatności 15,- zł i 20 zł za jeden nocleg.

Wysokość opłat będzie się zmieniać stosownie do zmian bieżących kosztów utrzymania urządzeń

i obiektu.

IV. ZAKAZY DLA MIESZKAŃCÓW KONWIKTU

Zabrania się:

a/ przygotowywania posiłków i podłączania grzejników elektrycznych w pokojach mieszkalnych,

b/ wytwarzania i używania ognia otwartego oraz palenia papierosów w budynkach,

c/ wnoszenia, przechowywania i stosowania środków toksycznych , żrących, cuchnących, wybuchowych, promieniotwórczych i innych zagrażających zdrowiu lub życiu ludzkiemu,

d/ spożywania napojów alkoholowych,

e/ pozostawiania w pomieszczeniach resztek artykułów żywnościowych stwarzających zagrożenie epidemiczne lub niebezpieczeństwo zatruć pokarmowych,

f/ przyjmowania osób odwiedzających w godzinach od 21.00-do 8.00,

g/ zakłócania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,

h/ samowolnego udzielania noclegu osobom odwiedzającym nie zameldowanym w konwikcie,

i/ umieszczania plakatów na ścianach, sufitach, podłogach i drzwiach, malowania i pisania po ścianach, sufitach, podłogach i drzwiach powodującego zniszczenia.

Nieprzestrzeganie jednego z zakazów spowoduje usunięcie mieszkańca z konwiktu w trybie nagłym.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2003 r. Uaktualniony 01.11.2007 r.


D y r e k t o r

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Kłodzku

mgr Zbigniew Armata


\


Załącznik nr 4

Regulamin

Świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku


Świetlica jest integralną częścią szkoły i działa w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

Funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze świetlicy:

- kształtują czynną postawę uczniów wobec otaczającego świata,

- rozszerzają wiedzę uczniów i udzielają im pomocy w osiąganiu lepszych postępów w nauce,

- rozwijają aktywność i samodzielność uczniów,

- rozwijają świadomą dyscyplinę, wytrwałość w osiąganiu zamierzonych celów,

oraz sztukę współżycia w kolektywie,

- organizują kulturalne rozrywki i zabawy,

- wyzwalają u uczniów twórcze inicjatywy w zakresie kształtowania charakterów, uzdolnień

i zainteresowań.


Załącznik nr 5

Regulamin

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku


Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, który realizuje zadania

wynikające ze statutu szkoły.

1. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje sprawy związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

2. W skład rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele zatrudnienie w szkole oraz pracownicy uspołecznionych zakładów pracy pełniący funkcję nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

3. W zebraniach rady lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą w szczególności uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego:

- nauczyciele zatrudnieni w placówkach wychowania pozaszkolnego, domach dziecka lub innych placówkach, których wychowankowie są uczniami tej szkoły oraz współpracujący ze szkołą pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych,

- lekarze szkolni i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej nad uczniami,

- przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i związkowych,

- przedstawiciele samorządu uczniowskiego/ słuchaczy /, organizacji młodzieżowych i innych organizacji społecznych działających na terenie szkoły,

- przedstawiciele rady rodziców, zakładu opiekuńczego, patronackiego lub prowadzącego

i utrzymującego szkołę,

- przedstawiciele zakładów pracy, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, praktyki zawodowe lub uczniowskie,

- pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły.

4. Do podstawowych zadań rady należy:

- planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

- okresowe i roczne analizowanie i ocenianie wyników nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,

- kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie

z Konstytucją i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,

- organizowanie samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,

- współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

5. Rada podejmuje uchwałę w sprawie:

- wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

- rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,

- propozycji prowadzenia w szkole eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych,

- wniosków dyrektora dotyczące kryteriów oceny wyników pracy dla ustalenia płacy zasadniczej oraz innych elementów wynagrodzenia,

- wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród

i wyróżnień oraz udzielania kar,

- założeń organizacyjne wewnętrznego samokształcenia,

- szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.

6. Rada opiniuje:

- organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

- plan wykorzystywania środków finansowych, w ramach przyznawanych szkole limitów,

- wnioski o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania,

- wnioski nauczycieli o podjęcie pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż 0.5 obowiązującego wymiaru zajęć,

- propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego, w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych,

- kandydatów przewidzianych do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

7. Rada ma prawo do:

- występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz

w sprawach oceny pracy nauczyciela,

- eliminowania z programów nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł programowych

o charakterze uzupełniającym i pomocniczym,

- wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć, dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin

z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane np. okresową nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym.

8. Rada może zgłosić spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych

w szkole.

Zasady przeprowadzenia konkursu uzgadniane są z radą pedagogiczną.

9. Rada może zgłosić w formie uchwały votum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela w tym również nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki,

- organ bezpośrednio nadzorujący szkołę po otrzymaniu uchwały w sprawie votum nieufności wraz

z jej pisemnym uzasadnieniem, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia radzie na zebraniu plenarnym.

10. Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

- realizacji uchwał rady,

- tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,

- oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

- zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

- analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

11. Członek rady jest zobowiązany do:

- współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

- przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

- czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i w pracach rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

- realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

- składania przez radę sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

- przestrzegania tajemnicy obrad rady.

12. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach.

Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę, organom nadzoru pedagogicznego , co najmniej 1/3 członków rady, lub dyrektora zakładu pracy prowadzącego i utrzymującego szkołę.

Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznym zajęć szkolnym oraz w miarę potrzeb.

Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.

Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

O zawieszeniu uchwały dyrektor powiadamia organ bezpośrednio nadzoru pedaogicznego celem zajęcia przez ten organ stanowiska w sprawie zawieszonej uchwały.

13. Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje.

Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły.

Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady.

Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę.

Z zebrania rady oraz zebrania komisji sporządza się protokół w terminie do siedmiu dni od daty zebrania, wpisuje się go do księgi protokołów rady lub księgi protokołów komisji.

Protokół z zebrania rady wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad

i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad.

Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

Podstawowym dokumentem działalności rady (komisji) są księgi protokołów.


Na podstawie pisma Kuratora Oświaty nr KO-WZ-410/59/98 z dnia 1 kwietnia 1998 r., art. 43 ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej /Dz.U. nr 40 poz. 271/ - postanawiam, że tajemnicą państwową i/lub służbową w naszej szkole objęte są następujące sprawy:

1 Obrona cywilna

Plan obrony cywilnej.

Charakterystyka lokalizacyjno-techniczna obiektu szkolnego.

Ocena zagrożenia okresu P i W. Zamiar realizacji zadań OC.

Wnioski z oceny zagrożenia w czasie wojny i pokoju.

Przewidywane straty wśród stanu osobowego i w obiektach szkolnych.

Cel działania i zamiar prowadzenia akcji ratunkowych.

Zestawienie formacji obrony cywilnej oraz ich wyposażenia. Zestawienie sił współdziałających.

Plan ewakuacji i obszary dyslokacji. Plan zabezpieczenia logistycznego działań OC.

Plan działania obrony cywilnej w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej.

2 Sprawy personalne

Zawartość akt osobowych pracowników i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Indywidualna korespondencja służbowa.

Pracownicza i uczniowska dokumentacja lekarska.

Zdiagnozowane przez instytucje specjalistyczne cechy osobowościowe i dyspozycje psychosomatyczne wyszczególnione w aktach osobowych ucznia lub pracownika.

3 Rada Pedagogiczna

Sprawy i uchwały Rady Pedagogicznej mogące naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki /art. 43 ustawy o systemie oświaty/.

Materiały zgromadzone na szkolnych dyskach komputerowych oraz hasła-klucze umożliwiające dostęp do nich.

4 Zespół wychowawczy

Sytuacja materialna, rodzinna i środowiskowa uczniów.

Postanowienia i wnioski wymagające utajnienia lub poufności.

Treść kwestionariuszy stypendialnych oraz podań wnoszonych o przyznanie zapomóg losowych.

Treść uzgodnień, zaleceń i postanowień mających charakter socjotechniczny.

5 Nauczanie, wychowanie, opieka

Uzgodnienia dotyczące indywidualnych oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Treść rozmów i indywidualnych uzgodnień pohospitacyjnych.

Intymne sprawy uczniów ujawniające się w toku nauczania, wychowania i sprawowania opieki.

6 Pytania egzaminacyjne

Treść pytań, zadań, ćwiczeń i testów egzaminacyjnych przygotowanych w celach diagnostycznych w szkole,

Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym lub w innej uprawnionej do tego typu działalności

instytucji oświatowej.

7 Sprawy ekonomiczne, finansowe i administracyjne

Czynniki wyszczególnione w ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej /Dz.U. nr 40 poz. 271/.

Wysokość osobistych wynagrodzeń lub zobowiązań.

Treść podań wnoszonych o przyznanie zapomóg z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Zdrowotnego.

Planowanie, sprawozdawczość i statystyka dotycząca szkoły, Internatu wraz z pionem żywienia oraz Warsztatów

Szkolnych. Wybrane fragmenty organizacji i funkcjonowania wszystkich agend szkoły.

Protokoły pokontrolne we fragmentach zastrzeżonych przez kontrolerów.


D y r e k t o r

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. prof. Wacława Żenczykowskiego

w Kłodzku

mgr Zbigniew Armata

Do wiadomości i stosowania przez wszystkie osoby zatrudnione w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.

Załącznik nr 6

Regulamin

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku


§ 1

Celem samorządu uczniowskiego jest:

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo

w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizowaniu celów wychowawczych szkoły.

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przejmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ 2

1. Działalność w samorządzie klasowym:

a) klasa samodzielnie w głosowaniu tajnym lub jawnym wybiera:

- przewodniczącego samorządu klasowego,

- zastępcę przewodniczącego,

- skarbnika.

W zależności od potrzeb i pomysłowości uczniów i wychowawcy, klasa może wybrać swoich przedstawicieli na inne funkcje samorządowe (kronikarz, statystyk i itp.).

W głosowaniu wychowawca ma jeden głos równoważny z innymi głosami.

b) Samorząd klasowy organizuje życie kulturalne, turystyczne i wychowawcze klasy, dba

o powierzony gabinet i sprzęt, organizuje samopomoc koleżeńską, stara się pogłębić więzi między-

osobnicze w klasie.

§ 3

2. Działalność w samorządzie szkolnym.

Przedstawicielem klasy w samorządzie szkolnym jest przewodniczący samorządu klasowego, który reprezentuje swoją klasę na forum samorządu uczniowskiego, pośredniczy w bieżącym przepływie informacji między samorządem szkolnym a klasą.

3. Działalność w Radzie Samorządu Szkolnego, tryb wyboru przewodniczącego samorządu szklonego

i rady samorządu opisany jest w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 4

Przewodniczący samorządu uczniowskiego.

1. Najwyższym organem wykonawczym samorządu uczniowskiego jest przewodniczący;

a) przewodniczący jest wybierany w głosowaniu tajnym przez uczniów na okres jednego roku szkolnego,

b) kandydować w wyborach na przewodniczącego samorządu uczniowskiego mogą wszyscy uczniowie z wyłączeniem uczniów klas maturalnych,

c) wybory ogłasza i prowadzi ustępująca rada samorządu,

d) przewodniczącym samorządu uczniowskiego zostaje uczeń który uzyskał w wyborach przynajmniej 50% +1 głosów wyborców uprawnionych do głosowania.

§ 5

Do podstawowych praw i obowiązków przewodniczącego samorządu uczniowskiego należą:

- inicjowanie i koordynowanie życia kulturalnego, turystycznego, samokształceniowego

i wychowawczego uczniów szkoły,

- współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i nauczycielami, a w szczególności z opiekunem samorządu,

- zwoływanie przynajmniej raz w miesiącu zebrań samorządu uczniowskiego,

- wspólne z radą samorządu uczniowskiego powoływanie komisji wyborczej przy wyborach nowego przewodniczącego samorządu uczniowskiego,

- udział w wyborach opiekuna samorządu uczniowskiego z prawem głosu.

§ 6

Rada samorządu uczniowskiego powoływana jest przez przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Skład rady, jej liczebność, zakres czynności, nazwy funkcji pozostają w gestii przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Rada samorządu uczniowskiego działa zgodnie z dyspozycjami przewodniczącego i spotyka się

w miarę potrzeb.

Przewodniczący i rada samorządu uczniowskiego za swoją działalność samorządową odpowiadają wyłącznie przed dyrektorem.


§ 7

Opiekun samorządu uczniowskiego.

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest wybierany przez połączone gremia:

- sejmik uczniowski,

- rady samorządu uczniowskiego,

- przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Kandydatury zgłaszane są jawnie a głosowanie winno być przeprowadzone w trybie tajnym.

Wybranego przez sejmik uczniowski opiekuna samorządu uczniowskiego zatwierdza rada pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

W przypadku odmowy przyjęcia funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego przez nauczyciela,

nie zatwierdzenie przez radę pedagogiczną lub zrzeczenia się funkcji przez nauczyciela w ciągu roku szkolnego, ponowne wybory opiekuna należy przeprowadzić w ciągu dwóch tygodni od odmownej decyzji nauczyciela lub rady pedagogicznej.

Rada samorządu, sejmik uczniowski, przewodniczący samorządu szkolnego mogą w głosowaniu tajnym zgłosić votum nieufności wobec nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego, jednak ostateczna decyzja o odwołaniu zależy od rady pedagogicznej.

§ 8

Zakres czynności opiekuna samorządu uczniowskiego obejmuje:

a) pełnienie roli przekaźnika informacji, działań, problemów, próśb, wniosków, zażaleń itp. w układzie:

- samorząd szkolny,

- rada pedagogiczna,

- dyrekcja szkoły,

- rada rodziców,

- nauczyciele,

b) reprezentowanie interesów uczniów w radzie pedagogicznej i innych ciałach kolegialnych w których podejmuje się decyzje dotyczące samorządności uczniów,

c) wszechstronna pomoc w pracy samorządu uczniowskiego,

d) podnoszenie wiedzy uczniów o samorządności,

e) wygaszanie i łagodzenie sytuacji konfliktowych uczeń - nauczyciel,

f) podnoszenie kultury osobistej uczniów, kultury działania i dyskusji oraz kultury życia w zespole,

g) uczestnictwo w zebraniach samorządu uczniowskiego i rady samorządu uczniowskiego (z wyjątkiem wyborów przez te gremia opiekuna samorządu) .

§ 9

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone przez:

a) przez Radę Pedagogiczną,

§ 10

Niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 lutego 1994 r. uaktualniony 31 sierpnia 2007 r.


Załącznik nr 7


Regulamin Rady Rodziców

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku


Podstawy prawne: art. 53 i 54 ustawy z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw, zawartych w Dz. U. Nr 56, poz. 458 z 2009 r.

§ 1

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współpracującym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami parawychowawczymi.

§ 2

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2.

3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.

5. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.

6. Współudział w realizacji programów nauczania.

7. Wnoszenie o dokonanie oceny pracy nauczyciela w formie pisemnej do dyrektora szkoły w oparciu o:

a/ zapoznanie się z przebiegiem, organizacją i efektami jego pracy oraz sprawozdaniem z nadzoru pedagogicznego, przedstawionymi przez dyrektora szkoły na posiedzeniu PRR,

b/ rozmowę z zainteresowanym nauczycielem na posiedzeniu PRR.

8. Opiniowanie pracy nauczyciela podczas jego ubiegania się o stopień awansu zawodowego.

Pisemna opinia wydawana jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie jego dorobku zawodowego w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy składu osobowego Prezydium Rady Rodziców po zapoznaniu się z efektami pracy nauczyciela przedstawionymi przez dyrektora i ewentualnej wcześniejszej rozmowie z nauczycielem zaproszonym na posiedzenie PRR. Nie przedstawienie opinii w ciągu 14 dni nie wstrzymuje procesu ubiegania się nauczyciela o awans zawodowy.

Informację o planach awansu zawodowego nauczycieli corocznie we wrześniu przedkłada dyrektor

na posiedzeniu PRR.

9. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole.

10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy.

11. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole

i środowisku lokalnym.

12. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz potrzeby materialne szkoły.


§ 3

1. Radę Rodziców stanowią delegaci rad klasowych rodziców wybierani w tajnym głosowaniu. Wybór następuje większością głosów.

2. Rada klasowa rodziców wybierana jest w sposób tajny na zebraniu rodziców klasy. Składa się z 3 osób. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

3. Rada klasowa rodziców realizuje zadania określone w § 2 na szczeblu klasy.

§ 4

1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej.

4. Na wniosek Prezydium Rady Rodziców w jego skład mogą wchodzić z głosem doradczym, przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych i instytucji współpracujących ze szkołą.

5. Na wniosek Prezydium Rady Rodziców, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w jego pracach mogą brać udział także inne osoby.

§ 5

1. Rada Rodziców wybiera ze swojego składu prezydium w liczbie 5-8 osób.

2. Prezydium wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, dwóch członków.

3. Prezydium jest stale urzędującym organem Rady Rodziców a jego podstawowym zadaniem jest organizowanie praktycznej realizacji zadań określonych w § 2.

4. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. W posiedzeniach prezydium bierze udział dyrektor szkoły.

§ 6

1. Rada Rodziców wybiera ze swego składu komisję rewizyjną w liczbie do trzech osób.

2. Komisja rewizyjna ze swojego składu wybiera przewodniczącego.

§ 7

W przypadku potrzeby Rada Rodziców może ze swojego składu wybrać sekcje problemowe.


§ 8

1. Prezydium Rady Rodziców swoje stanowisko wyraża w formie uchwał.

2. Uchwały Rrezydium Rady rodziców zapadają zwykłą większość głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Jeżeli uchwała Prezydium Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 2 tygodni od daty jej zawieszenia uzgadnia z Prezydium Rady sposób rozstrzygnięcia sprawy.

4. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w pkt. 3 dyrektor przekazuje sprawę

do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.


§ 9

1. Członek Rady Rodziców nie wywiązujący się z przyjętych przez siebie obowiązków może być przed upływem kadencji odwołany przez ogólne zebranie rodziców lub radę klasową, z której został wybrany.

2. W miejsce ustępującego lub odwołanego członka Rady Rodziców, gremia określone w pkt. 1 wybierają nowego członka.

3. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady , co powinno nastąpić

w okresie jednego miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego.


§ 10

1. Kontrolę i nadzór nad działalnością Prezydium Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie przedstawicieli rodziców.

2. Zebranie przedstawicieli może odwołać przewodniczącego oraz członków Prezydium Rady Rodziców.

§ 11

Fundusze Rady Rodziców pochodzą:

a. ze składek rodziców,

b. z dochodów osiąganych przez radę,

c. z darowizn.


§ 12

1. Prezydium Rady Rodziców corocznie określa wysokość rocznej składki.

2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować składkę wyższą od ustalonej przez radę.

3. W uzasadnionych przypadkach rada rodziców może niektórym rodzicom obniżyć składki

a w szczególnych przypadkach nawet zwolnić rodziców od uiszczania składki.

§ 13

Fundusz Rady Rodziców jest przeznaczony na:

  1. pomoc socjalna dla uczniów (w tym zapomogi losowe),

  2. nagrody i pomoce dydaktyczne,

  3. dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych, turystycznych i sportowych,

  4. koszty związane z organizacją imprez szkolnych i pozaszkolnych,

  5. zakup sprzętu sportowego.


§ 14

1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez prezydium rady planie finansowym.

2. Uzasadnienie odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonywane przez Prezydium Rady Rodziców.


§ 15

Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez ministra finansów.

§ 16

Komisja rewizyjna dokonuje:

a. raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej rady,

b. kontroli działalności rad klasowych na żądanie rady i dyrektora,

c. informowania przedstawicieli rodziców o wyniku przeprowadzonej kontroli.


Postanowienia końcowe:

1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

2. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści jak w nagłówku na 1 stronie.

3. Regulamin Rady rodziców obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.


Zatwierdzono, dnia ............ września 2009 r.


Prezydium Rady Rodziców D y r e k t o r

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. prof. Wacława Żenczykowskiego

w Kłodzku

mgr Zbigniew Armata


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Kłodzko, 14 listopada 2006 r.

im. prof. Wacława Żenczykowskiego

ul. Bohaterów Getta 6

57-300 Kłodzko

Tel./fax: /0...74/ 867 24 13, 14

E-mail: zsp1@ng.pl

Internet: www.zsp1.ng.pl


`

Prezydium Rady Rodziców

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego

w Kłodzku w roku szkolnym 2006/2007


L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Adres

1

Joanna Wawrzos


Przewodniczący

Prezydium Rady Rodziców

57-300 Kłodzko, ul. Piękna 4B

Tel. 604-079-622

2

Ryszard Walasek

Zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców

57-300 Kłodzko, ul. Wiosenna 19/73

Teresa Ludwin

Sekretarz

57-300 Kłodzko, Wolności 59

Tel. 604-075-698

4

Michalina Omyła

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej

57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza 24/21


5

Jan Jakubczak


Członek Prezydium Rady Rodziców, członek Komisji Rewizyjnej

57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza 55/10

Tel. 602-806-945

6

Wioletta Gajewska

Członek Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej

57-300 Kłodzko, ul. Żeromskiego 16/11


7

Małgorzata Rogalewska

Członek Prezydium Rady Rodziców

57-300 Kłodzko, ul. Połabska 28/12

Tel. 600-449-280

8

Jadwiga Wilczyńska

Skarbnik Prezydium

57-300 Kłodzko, ul. Łużycka 8/1

Tel. /074/ 847-53-63

9

Zbigniew Armata

Dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. W. Żenczykowskiego, członek Prezydium Rady Rodziców /na podstawie rozporządzenia MEN

z dnia 9 listopada 1988 r./

57-300 Kłodzko

ul. Spółdzielcza 44/14

Tel./fax: /074/ 867 24 13Listę sporządzono do użytku służbowego na podstawie ustaleń poczynionych podczas zebrania Prezydium Rady Rodziców w dniu 14 listopada 2006 r.

Sporządził dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Zbignioew Armata


1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 iconTel./Fax (0-61) 867-17-35

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 icon30-867 Kraków, ul. Konrada Wallenroda 59/104 8 piętro, tel.(12) 657 02 25, fax (12) 657-02-16

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 iconUl. Kościuszki 18, 83-300 Kartuzy Tel. +48 58 694-60-91; Tel/Fax +48 58 681-25-28

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 iconUl. Kościuszki 18, 83-300 Kartuzy Tel. + 48 58 694-60-91; Tel/Fax +48 58 681-25-28

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 icon2 regon 291140149 nip 661-10-15-867 Bank Spółdzielczy Oddział Ostrowiec Św

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 icon62-050 mosina, jeziory, tel. (061) 89-82-300 tel/fax (061) 89-82-301

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 iconUl. Lidzbarska 14, 87-300 Brodnica, biuro projektu: ul. Lidzbarska 14, 87-300 Brodnica, tel./fax 56 49 320 32

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 iconUl. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl, Tel. (61) 44-51-500, Fax (61) 44-51-535

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 icon41 300 Dąbrowa Górnicza ul. 3-go Maja 30 tel. 262-54-61, fax 261 90 92

Rada Powiatu Kłodzkiego Ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Tel./fax: /0-prefix-74/ 867 32 32, 867 23 51 iconUl. Wojska Polskiego 2 62-300 Września; Tel. 0616403535, Fax 0616402110

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom