Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych
Pobierz 51.84 Kb.
NazwaMałgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar51.84 Kb.
TypDokumentacja


Małgorzata Graczyk


SCENARIUSZE ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

DLA KLASY PIERWSZEJ DO KRĘGU TEMATYCZNEGO

WITAJ WIOSNO”

1. Temat dnia: Witamy wiosnę.


Treści działań edukacyjnych:

Czytanie listu do wiosny. Sprawdzenie rozumienia treści listu. Spacer do parku - obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, szukanie oznak wiosny. Wypowiedzi na temat spostrzeżeń poczynionych w czasie spaceru. Głośne czytanie przez nauczyciela wiersza „Wiosenne serduszko”. Dobieranie i przepisywanie pasujących do siebie części zdań. Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego typu 7+n. Wykonanie wiosennych serduszek z gotowych elementów.


Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności konstruowania wielozdaniowych wypowiedzi

na określony temat,

 • wdrażanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie,

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,

 • kształtowanie umiejętności dodawania z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

 • doskonalenie umiejętności układania kompozycji z gotowych elementów na określony temat.


Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem,

 • dobiera i przepisuje pasujące do siebie części zdań,

 • rozwiązuje działania typu 7+n,

 • dodaje w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

 • porządkuje liczby rosnąco,

 • odczytuje hasło z łamigłówki matematycznej,

 • zgodnie współdziała w grupie,

 • wypowiada się na temat oznak wiosny zaobserwowanych podczas wycieczki,

 • odpowiada na pytania nauczyciela w związku z treścią czytanego wiersza,

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,

 • prawidłowo przechodzi przez jezdnię,

 • prawidłowo zachowuje się w parku,

 • prowadzi obserwację,

 • ozdabia wiosenne serduszko z zastosowaniem równowagi w kompozycji

i kontrastów barwnych.


Metody pracy (według Wincentego Okonia):

 • asymilacji wiedzy (pogadanka, praca z książką),

 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy (sytuacyjna, gry dydaktyczne),

 • waloryzacyjne (impresyjna, ekspresyjna),

 • praktyczne (realizacja zadań wytwórczych).


Formy pracy (według Ryszarda Więckowskiego):

 • zbiorowa jednolita,

 • grupowa zróżnicowana,

 • indywidualna jednolita,

 • wycieczka.Media edukacyjne:

Wiersz Stanisława Karaszewskiego „Wiosenne serduszko”, list do dzieci od Pani Wiosny, koszulka z kolorowymi kartkami, na których po jednej stronie zapisane są działania matematyczne, a po drugiej stronie litery, wiosenna karta pracy, termometr zaokienny, kolorowe koperty z zadaniami dla poszczególnych grup, ołówek, wiosenne serduszka, gotowe elementy do ozdobienia serduszek (słońce, trawa, kwiaty, ptaki, motyle), klej, kolorowe kartki do wyłonienia grup, arkusze papieru pakowego z napisanymi tytułami, duży napis „wiosna”, magnetofon, kaseta z muzyką Vivaldiego „Cztery pory roku – wiosna”


Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez rozwiązanie matematycznej łamigłówki i odczytanie hasła.

 • W dzisiejsze zajęcia wprowadzi was matematyczna łamigłówka i hasło,  które odczytacie po jej rozwiązaniu.

 • Proszę wyjąć z koszulek (Wcześniej dla każdego dziecka na ławkach przygotowane są materiały do pracy.) kolorowe kartki, wykonać działania, zapisać pod nimi wyniki, uporządkować je rosnąco. Następnie proszę odwrócić kartki i odczytać hasło.


7 + 4

7 + 9

7 + 5

7 + 6

W A I O


7 + 7

7 + 8

S N

Litery znajdują się po odwrotnej stronie kartek. 1. Zapoznanie z tematem zajęć poprzez odczytanie hasła „Wiosna”.

Nauczyciel pokazuje napis „wiosna” i zawiesza go na tablicy. Uczniowie ułożone hasło „wiosna” wklejają do zeszytu.

 1. Rozmowa z uczniami o wiośnie.

 • Proszę mi powiedzieć, z czym kojarzy wam się wiosna?

 • Jak wiosna zaznaczyła swoją obecność wokół naszej szkoły?

 1. Wejście do klasy listonosza, który przyniósł dla dzieci list.

(Wcześniej ustalona została z listonoszem godzina przyniesienia listu.)

Nauczyciel dziękuje listonoszowi za list, pokazuje go dzieciom.

 • Sprawdźcie do kogo jest zaadresowany?

 • A kto go napisał? (Dzieci zauważają, że nie ma nadawcy.)

 • Jeśli przeczytamy list, to dowiemy się, kto go nam przysłał.

 1. Głośne odczytanie przez dobrze czytające dziecko listu od Pani Wiosny. List ma kształt zielonego, wiosennego serduszka (załącznik nr 1).

 2. Sprawdzenie rozumienia treści listu – test wyboru odpowiedzi

 • praca samodzielna (załącznik nr 2 - wiosenna karta pracy – ćw. 1)

 1. Wyjaśnienie słów: mieć oczy i uszy szeroko otwarte

 • Pani Wiosna napisała do nas, abyśmy mieli oczy i uszy szeroko otwarte. O co jej chodziło?

 1. Zapowiedź wycieczki do parku. Przypomnienie zasad przechodzenia przez jezdnię, sposobu zachowania się w parku, podział uczniów na cztery grupy poprzez losowanie kolorowych kartek (zielone, czerwone, żółte, niebieskie).

 • Skorzystamy z zaproszenia Pani Wiosny i wybierzemy się do parku na spotkanie z nią. Przypomnijcie jak należy przechodzić przez   jezdnię

i jak zachowywać się w parku. Musimy mieć oczy i uszy szeroko otwarte.

 • Podejdźcie do mnie, wylosujcie jedną kartkę i ustawcie się w grupach według koloru kartek.

 1. Przydzielenie zadań grupom. Każda z nich otrzymuje kopertę w wylosowanym wcześniej kolorze, w której znajdują się zadania, kartki i ołówki .

 • Zaobserwuj pogodę, zwróć uwagę na to, co dzieje się ze śniegiem i lodem, zmierz temperaturę powietrza. Zapisz zaobserwowane wyniki.

 • Zaobserwuj, jak wyglądają rośliny: trawa, krzewy, drzewa? Zapisz wyniki.

 • Zaobserwuj, jak zachowują się zwierzęta? Zapisz wyniki.

 • Zaobserwuj zachowanie się i ubiór ludzi. Zapisz wyniki.

 1. Wycieczka – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, szukanie zwiastunów wiosny, notowanie wyników.

 2. Wielozdaniowe wypowiedzi dzieci siedzących w kręgu na temat wyników obserwacji. Prezentacje poszczególnych grup.

 3. W trakcie prezentacji grup nauczyciel zawiesza na wcześniej przypiętych na tablicę arkuszach papieru pakowego zwroty podawane przez uczniów. Na arkuszach papieru pakowego, znajdują się następujące tytuły: pogoda, ludzie, rośliny, zwierzęta.

Przewidywane zapisy:

 • Pogoda: mocniej grzeje słońce, śnieg topnieje, jest cieplej.

 • Rośliny: trawa zieleni się, krzewy i drzewa wypuszczają pąki, przez  śnieg przebijają się pierwsze wiosenne kwiaty.

 • Zwierzęta: ptaki śpiewają, budują gniazda, pojawiły się motyle cytrynki, pszczoły, ssaki budzą się z zimowego snu, żaby rechocą..

 • Ludzie: ogólne ożywienie wśród ludzi, ludzie chodzą bez czapek, szalików, rękawiczek.

13. Wielozdaniowe, spójne wypowiedzi uczniów. Wyjaśnienie zwrotu:

Przyroda budzi się do życia.

 • Jak możemy podsumować nasze spostrzeżenia? Co się dzieje w przyrodzie?

 1. Zabawa ruchowa według inwencji dzieci do muzyki Vivaldiego „Cztery pory roku – „Wiosna”: taniec obudzonych z zimowego snu zwierząt, loty motyli i pszczół, wicie gniazd przez ptaki, przebijanie się do światła wiosennych roślin.

 1. Dobieranie do podanych wyrazów określeń z chmurek i przepisywanie ich (załącznik nr 2 – wiosenna karta pracy – ćw. 2).

 1. Głośne czytanie przez nauczyciela wiersza „Wiosenne serduszko”. Dzieci równocześnie śledzą tekst i głośno dopowiadają wyrazy zastąpione rysunkami (załącznik nr 3).

 2. Sprawdzenie zrozumienia treści wiersza. Udzielanie przez dzieci odpowiedzi na pytania.

 • Co robiło wiosenne serduszko?

 • Kogo pozdrowiło wiosenne serduszko?

 • Co w wierszu świadczy o tym, że nadeszła wiosna?

 • Kiedy przychodzi do nas wiosna? (podanie daty 21 marca)

 1. Głośne, indywidualne czytanie wiersza przez dzieci z równoczesnym zastępowaniem rysunków słowami. W trakcie czytania nauczyciel przypina do tablicy plansze z wiosennymi kwiatami, których nazwy występują w wierszu (załącznik nr 4).

 1. Zapowiedź ozdobienia wiosennego serduszka.

Dzieci otrzymują w kopertach serduszko i gotowe samoprzylepne elementy do ozdobienia go. Układają na wiosennym serduszku samoprzylepne elementy (drzewa, trawę, słońce, kwiaty, krzewy, chmurki, ptaki) i przyklejają zwracając uwagę na kontrast barw i zachowanie równowagi w kompozycji.

 1. Ocena prac i zawieszenie ich na klasowej tablicy.

 1. Dodawanie liczb w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego typu 7 + n (załącznik nr 2 – wiosenna karta pracy – ćw. 3,4,5).

 • układanie treści zadania i pytania do rysunku, rozwiązanie zadania (uzupełnianie działania odpowiednimi liczbami z zastosowaniem dopełniania do 10, przedstawienie rozwiązania na grafie, udzielenie odpowiedzi na ułożone wcześniej pytanie).

 1. Podsumowanie zajęć. Dokonanie ewaluacji zajęć metodą urny.

 • Jeżeli dzisiejsze zajęcia podobały ci się, wybierz z pojemnika kolorowe serduszko i wrzuć je do koszyka, jeżeli nie podobały ci się, wybierz serduszko czarne i wrzuć je do koszyka.

 1. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej. Naucz się pięknie czytać wiersz „Wiosenne serduszko”, następnie przeczytaj go mamie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2
Wiosenna karta pracy

 1. Przeczytaj zdania i podkreśl poprawne odpowiedzi.Kto jest nadawcą listu?


 • zima

 • lato

 • wiosna

 • jesieńDokąd zaprosiła nas Pani Wiosna?

 • na pole

 • do parku

 • do lasu

 • na łąkęO co Pani Wiosna nas prosi?

 • bieganie po parku

 • uważne szukanie oznak jej przybycia

 • sprzątanie parku

 • zrywanie kwiatów
 1. Dopisz do podanych wyrazów określenia z chmurek.Słońce
Trawa
Ptaki
Drzewa i kwiaty
Ludzie
 1. Ułóż treść zadania i pytanie do rysunku. Rozwiąż zadanie. Zapisz działanie i przedstaw rozwiązanie na grafie.


7 + 4 = ____


7 + 3 + 1 = ________________
+ 4+3 +1

 1. Oblicz dopełniając do 10.


7 + 5 = ___________________________


7 + 6 = ___________________________


7 + 7 = ___________________________


7 + 8 = ___________________________


7 + 9 = ___________________________


ZAŁĄCZNIK NR 3Stanisław Karaszewski


Wiosenne serduszko
Biegło polna dróżką

wiosenne serduszko.


Tańczyło na łące

z marcowym zajączkiem.


Ominęło w biegu

siedem przebiśniegów.


przylaszczki, krokusy

przeskoczyło susem.


A gdy się zmęczyło,

jeszcze pozdrowiło:


bazie na wierzbinie,

kotki na leszczynie,


dwie zielone żabki,

cztery białe kwiatki,


nim przysiadło senne

serduszko wiosenne.


Wyrazy napisane pochylonym drukiem dzieci dopowiadają. W podręczniku „Wesoła szkoła” w miejscu tych wyrazów znajdują się rysunki.


ZAŁĄCZNIK NR 4


przebiśniegprzylaszczka

leszczyna


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconScenariusze zajeć profilaktyczno – wychowawczych dla kl. I. Temat cyklu zajęć

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconScenariusz zajęć zintegrowanych – klasa III temat zajęć

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconScenariusz zajęĆ zintegrowanych data zajęć

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconWigilia w klasie Scenariusz zajęć otwartych zintegrowanych w klasie I (cykl zajęć) opracowała Katarzyna Szpak

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconscenariusze zajęć dla

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconScenariusz zajęĆ zintegrowanych

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconKonspekt zajęć zintegrowanych

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconKonspekt zajęć zintegrowanych

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconScenariusz zajęĆ zintegrowanych

Małgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych iconKonspekt zajęĆ zintegrowanych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom