Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie
Pobierz 60.98 Kb.
NazwaProgram nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar60.98 Kb.
TypProgram nauczania
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA


Z MATEMATYKI

dla uczniów Zespołu Szkół w PietrzykowicachProgram nauczania: Matematyka z plusem


Opracował zespół w składzie:Agnieszka Wysocka-Borkowska

Wioleta Borkowska

Aneta Piela


Rok szkolny 2012/ 2013

 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

 2. Statutem Szkoły.

 3. Programem nauczania matematyki w gimnazjum.

 4. Zasadami Oceniania Kształtującego.


System uwzględnia wymagania zawarte w obowiązującej Podstawie Programowej.


 1. Przedmiotowy System Oceniania ma na celu:

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

 4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.


Uczniowie na matematyce będą oceniani zgodnie z zasadami wprowadzonego w naszej szkole Oceniania Kształtującego co oznacza, że w ciągu semestru mogą uzyskać ocenę opisową lub sumującą (stopień). Nauczyciel decyduje, czy dana sprawność będzie oceniana kształtująco czy też od razu uczeń otrzyma stopień.


 1. Ocenie sumującej podlegają:

 1. Wiadomości i umiejętności (zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania).

 2. Twórcza praca uczniów.

 3. Aktywność i zaangażowanie.
 1. KSZTAŁTUJĄCO OCENIANE BĘDĄ NIEKTÓRE:

 1. Kartkówki.

 2. Odpowiedzi ustne.

 3. Prace domowe.
 1. Pomiar osiągnięć odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

    1. Prace klasowe, sprawdziany.

    2. Kartkówki.

    3. Odpowiedzi ustne.

    4. Prace domowe.

    5. Prace długoterminowe (projekty).

    6. Ocena osiągnięć w konkursach matematycznych.

    7. Wykonywanie pomocy dydaktycznych.

    8. Obserwacja ucznia, w tym:

 • przygotowanie do lekcji,

 • aktywność na lekcji,

 • praca w grupie.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,

 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 • zasadach Oceniania Kształtującego,

 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 1. Częstotliwość pomiaru prac pisemnych:

   1. Prace klasowe – przeprowadzone są zgodnie z harmonogramem. Obejmują cały omówiony dział zgodnie z rozkładem materiału. Poprzedzone są lekcją powtórzeniową. Zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Materiał na sprawdzianach opiera się na treściach z NaCoBeZu. Zadania na pracę klasową uwzględniają różny stopień trudności. Poszczególne zadania ocenia się poprzez punktowanie. Liczba punktów zależy od stopnia trudności zadania, jego złożoności oraz różnorodności sprawdzanych czynności. Praca klasowa powinna zawierać około 60% punktów za zadania z poziomu podstawowego (P) i 40% punktów za zadania z poziomu ponadpodstawowego (PP).

Maksymalną ilość punktów przydziela się za ustalenie właściwego sposobu rozwiązania zadania oraz poprawność rachunkową. W przypadku niepełnego rozwiązania lub błędów przydziela się za zadanie odpowiednio mniej punktów.


W celu uzyskania ostatecznej oceny za pracę klasową zlicza się ogólną ilość zdobytych punktów i ocenia według następujących kryteriów:


 • Ocena Celująca (6) 100% + zadanie dodatkowe

 • Ocena Bardzo dobra (5) 100% - 91%

 • Ocena Dobra (4) 90% - 75%

 • Ocena Dostateczna (3) 74% - 51%

 • Ocena Dopuszczająca (2) 50% - 31%

 • Ocena Niedostateczna (1) 30% - 0%


Dopuszcza się możliwość stawiania plus (+) lub minus (-) przy ocenie w przypadku uzyskania przez ucznia maksymalnej lub minimalnej liczby punktów na daną ocenę. Nauczyciel w czasie sprawdzania prac pisemnych uczniów poprawia błędy ortograficzne.

W przypadku pracy niesamodzielnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania sprawdzonej pracy). Na poprawę uczeń otrzymuje zadania o podobnym stopniu trudności, oceniane na takich samych zasadach. Ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika lekcyjnego. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 1. Kartkówki – sprawdzają opanowanie wiadomości i umiejętności z kilku ostatnich lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane. Materiał na kartkówkach opiera się na treściach z NaCoBeZu. Ocenia się je w zależności od poziomu trudności. Niektóre kartkówki oceniane kształtująco uczniowie będą pisali ponownie z tego samego zakresu materiału i otrzymają wówczas ocenę sumującą, która nie będzie podlegała kolejnej poprawie.
 1. Komunikowanie wyników:

 1. Nauczyciel po sprawdzeniu prac pisemnych informuje uczniów o ocenie, pokazuje uczniom prace, omawia je i ustala sposób dokonania poprawy błędów.

 2. Informacje o osiągnięciach uczniów przekazywane są rodzicom na zebraniach i podczas konsultacji z rodzicami.
 1. TRYB I WARUNKI UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ ORAZ WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA:

Za przewidywaną ocenę śródroczną i roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z procedurą ustaloną w statucie szkoły.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych.

Oceny te nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) należy uwzględnić hierarchię ocen cząstkowych:

  1. Prace klasowe.

  2. Kartkówki.

  3. Odpowiedzi ustne, prace domowe, prace długoterminowe.


Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) należy uwzględnić zaangażowanie ucznia. Ocena roczna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym.


 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

 2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 1. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

 2. przystąpienie do wszystkich przeprowadzanych przez nauczyciela sprawdzianów;

 3. uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów ocen pozytywnych, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

 4. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.

 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do nauczyciela przedmiotu, w ciągu 3 dni od zgodnego z zapisami statutu terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 2. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z punktu 2, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

 3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 2 prośba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia

 4. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu sprawdzianu pisemnego.

 5. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela.

 6. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 7. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.


Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych, powinien przystąpić do sprawdzianu poprawkowego w terminie ustalonym z nauczycielem. Nauczyciel opracowuje wtedy zakres wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) dla ucznia. Ze sprawdzianu poprawkowego uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę dopuszczającą. W przypadku, gdy uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przystąpi do sprawdzianu poprawkowego, otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocena ze sprawdzianu poprawkowego jest wpisywana jako ocena cząstkowa na drugie półrocze i ma znaczący wpływ na ocenę roczną.


Uczeń nieklasyfikowany w pierwszym półroczu roku szkolnego, powinien przystąpić do sprawdzianu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nauczyciel opracowuje wtedy zakres wymagań (podstawowy i ponadpodstawowy) dla ucznia. W przypadku, gdy uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu klasyfikacyjnego otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocena ze sprawdzianu klasyfikacyjnego jest wpisywana jako ocena cząstkowa na drugie półrocze i ma znaczący wpływ na ocenę roczną.

 1. Ocenianie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:

 1. Na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz poradni specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu się.

 2. Na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ucznia nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.


 1. SCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO PSO.OCENA SUMUJĄCA I JEJ KRYTERIAKRYTERIA

OCENY

CELUJĄCYBARDZO

DOBRY

DOBRYDOSTATECZNY


DOPUSZCZA JĄCY


NIEDOSTATECZNY

IPREZENTACJA

ZDOBYTEJ

WIEDZYosiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych,

prezentacja problemów z użyciem poprawnego matematycznego

słownictwa


poprawny język matematyczny,

brak błędów,

w miarę swobodna prezentacja problemówdrobne usterki w odpowiedzi, mało zakłócona logika wypowiedzi, poprawne stosowanie pojęć matematycznych,

drobne pomyłki w obliczeniachniewielkie błędy, słabe związki między faktami, odpowiedź z pomocą nauczyciela


liczne błędy, słabe związki z tematem, chaotyczna narracja, brak ocen tematu, odpowiedź przy wydatnej pomocy nauczyciela


nieudzielanie odpowiedzi lub odpowiedź nie na temat, liczne rażące błędy w odpowiedzi, brak umiejętności korzystania z pomocy udzielonej przez nauczyciela

II

ROZUMIENIE


MATERIAŁU

NAUCZANIA

I STOSOWANIE GOswobodne operowanie faktami wykraczające poza program, umiejętność prawidłowego i samodzielnego

wnioskowania


samodzielna interpretacja ucznia, umiejętność samodzielnego wnioskowania na podstawie obowiązkowego

programu nauczania


interpretacja inspirowana przez nauczyciela, inspirowane przez nauczyciela proste własne wnioski, drobne błędy rzeczowe


interpretacja przy pomocy nauczyciela, brak wniosków i porównań, błędy rzeczowe


interpretacja przy wydatnej pomocy nauczyciela


niezrozumienie materiału programowego, niewykorzystanie we właściwy sposób zdobytych wiadomości

IIISTOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI

I TRWAŁOŚĆ

ZDOBYTEJ

WIEDZYwiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza program nauczania, swobodne operowanie wcześniej zdobytą wiedzą

i umiejętność wiązania treści z różnych dziedzin


materiał nauczania nie wykracza poza program, wiadomości i umiejętności opanowane wyczerpująco, swobodne operowanie wcześniej zdobytą wiedzą


materiał nauczania opanowany z nieznacznymi brakami, dobra znajomość materiału bieżącego


opanowany

podstawowy materiał, nieliczne braki


wiele braków w materiale

z bieżącego roku,brak podstawowych wiadomości, poważne błędy, braki w wiadomościach uniemożliwiające dalsze opanowanie wiedzy

IVSYSTEMATY –

CZNOŚĆ

I POSTAWA UCZNIA

NA LEKCJI
Systematyczna praca, znajomość wiedzy pozapodręcznikowej

stała aktywność,

pełne wypowiedzi,

samodzielne i twórcze rozwijanie,

własnych uzdolnieńsystematyczna praca, stała aktywność, samodzielne pełne wypowiedzisporadyczne odstępstwa od systematycznej pracy, częsta aktywnośćpraca inspirowana przez nauczyciela, słaba aktywnośćbrak systematycznej pracy, bardzo słaba aktywnośćbrak pracy, bierność


 1. EWALUACJA SYSTEMU:


Ewaluacja systemu oceniania przewidywana jest po upływie każdego roku szkolnego.

Formy ewaluacji:

 • rzetelna weryfikacja wymagań na poziom podstawowy i ponadpodstawowy,

 • konsultacje z innymi nauczycielami matematyki.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconProgram nauczania: Matematyka z plusem Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconProgram nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconProgram nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconProgram nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu dkow-5002-37/08

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconProgram nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu dkow-5002-37/08

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconProgram nauczania "Matematyka z plusem", ale jest jego rozszerzeniem. Zawiera również treści wykraczające poza wymieniony wyżej program

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconProgram nauczania "Matematyka z plusem" dla drugiego etapu edukacyjnego M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech zatwierdzonego przez men do użytku szkolnego (dkow 5002 37/08)

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconOpracował zespół w składzie: Maria Pastusiak

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconPoziomy wymagań edukacyjnych z matematyki Klasa III – program „ Matematyka z plusem”

Program nauczania: Matematyka z plusem Opracował zespół w składzie iconMatematyka z plusem dla gimnazjum plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie drugiej gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom