Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza
Pobierz 339.28 Kb.
NazwaStatut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza
strona8/10
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar339.28 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uczniowie mogą korzystać z zajęć wspomagających proces nauczania i wychowania, prowadzonych przez pedagoga szkolnego, reedukatora i logopedę.§ 46

 1. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków którego należy w szczególności:

1) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,

2) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

3) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

4) współudział w opracowywaniu programu wychowawczego szkoły,

5) współdziałanie z instytucjami, organizacjami wspomagającymi działalność
opiekuńczo - wychowawczą szkoły oraz z instytucjami wspierającymi
rodzinę,

6) prowadzenie profilaktyki wychowawczej (wdrażanie ciekawych programów
profilaktycznych).

 1. Do zadań pedagoga należy ponadto:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

  2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

  3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 1. Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę lub placówkę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

 2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora.

 3. Na koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

 4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.§ 47
 1. Dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego organizuje się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

 2. Kwalifikacji na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić do 5 uczniów.


 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi reedukator.

 5. Do obowiązków reedukatora należy w szczególności:

  1. udzielanie różnych form pomocy uczniom w zakresie terapii pedagogicznej,

  2. diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się u poszczególnych uczniów,

  3. organizowanie i poprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

  4. prowadzenie dokumentacji obrazującej tok postępowania terapeutycznego,

  5. współpraca z gronem pedagogicznym szkoły, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi placówkami specjalistycznymi oraz z rodzicami dziecka,

 1. Reedukator opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora.

 2. Na koniec każdego semestru reedukator składa sprawozdanie ze swej pracy.§ 48

 1. Zajęcia logopedyczne prowadzi logopeda.

 2. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić do 4 uczniów.

 3. Do zakresu działań logopedy szkolnego należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

  2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,

  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

  4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

  5. Konsultacje i porady dla rodziców.

  6. Wykonywanie zadań wynikających z organizacji pracy szkoły i zleconych przez Dyrektora szkoły.
 1. Logopeda opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora.

 2. Na koniec każdego semestru logopeda składa sprawozdanie ze swej pracy.

 3. Logopeda oraz reedukator mają prawo, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
  skreślić ucznia z listy, w przypadku trzech nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych
  w semestrze. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.


§ 49

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego od 1 września 2011 r. i szkoły od
  1 września 2012 r., ich rodzicom oraz nauczycielom.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

  1. z niepełnosprawności,

  2. z niedostosowania społecznego,

  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

  4. ze szczególnych uzdolnień,

  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,

  6. z zaburzeń komunikacji językowej,

  7. z choroby przewlekłej,

  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

  9. z niepowodzeń edukacyjnych,

  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

  11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  1. rodzicami uczniów,

  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

  1. placówkami doskonalenia nauczycieli,

  2. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

  3. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

  1. ucznia,

  2. rodziców ucznia,

  3.  nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

  4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

  1.  zajęć rozwijających uzdolnienia,

  2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

  3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

  4. porad i konsultacji.

 3. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

  1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

  2. porad i konsultacji.

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia.

 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców uczniów i nauczycieli udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

 9. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

 10. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.

 11. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

 13. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 14. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym i szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

  1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

  1. w oddziale przedszkolnym - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

  2. w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

  1. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.

 2. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w oddziale przedszkolnym i szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej "zespołem".

 3. Zespół tworzy dyrektor szkoły:

  1. dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

  2. dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 4. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

 5. Do zadań zespołu należy:

  1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

  2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii.

 6. Zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, przekazanej przez przedszkole lub szkołę, do której uczeń uczęszczał.

 7. Dyrektor, na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

 8. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.

 9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

 10. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających.

 11. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.

 12. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

 13. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

  1. danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;

  2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.

 14. Na wniosek rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy.

 15. Dokonując oceny, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 16. Na podstawie oceny, dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 17. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 18. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

 19. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.

 20. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

 21. O terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia.

 22. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

  1. na wniosek dyrektora - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

  2. na wniosek rodzica ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 23. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

 24. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej "kartą". Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 25. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi szkoły.

 26. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 27. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do oddziału przedszkolnego oraz po ukończeniu przez ucznia szkoły a w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły rodzice ucznia otrzymują oryginał karty. W dokumentacji szkoły pozostaje kopia karty.

 28.  Za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do szkoły, do której uczeń został przyjęty.§ 50

Zasady rekrutacji uczniów.

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

2.   Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej oraz było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny.

1) Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest
pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego.

2) Zapisy do oddziałów przedszkolnych i do klas I dla sześciolatków prowadzone są
z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisu.

a) W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i I klas biorą
udział dzieci sześcioletnie zamieszkałe w Warszawie w obwodzie szkoły.

b) Dzieci sześcioletnie spoza obwodu szkoły oraz spoza Warszawy będą
przyjmowane w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

3) Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat ma prawo do odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w Szkole.

a) W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci
pięcioletnie zamieszkałe w Warszawie.

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

4.   Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w której

obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się

  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są miejsca.

6.   Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia
na podstawie:

  1. świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

  2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

  3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego przez szkołę w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

7. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

8. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wydać

zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, niezależnie od miejsca

zamieszkania.

9. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę, której Dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

10.  Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej.

11  Obowiązek szkolny obejmuje uczniów od 7 do 18 roku życia.

12. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.

13.Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole. Obowiązek,
o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat.

14. Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) podlegającego obowiązkowi szkolnemu
są zobowiązani do:

1)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

2)     zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

15.      W przypadku szczególnie rażącego zaniedbywania obowiązków wobec ucznia przez
jego rodziców i nie reagowania na wezwania Szkoły Dyrektor:

1)     kieruje do rodziców (opiekunów prawnych) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany wraz z wezwaniem do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu,

2)     informuje, że niespełnianie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

16. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej.

17. Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci,
mieszkające w obwodzie tej szkoły oraz powiadamia o spełnianiu obowiązku
szkolnego uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły odpowiednie placówki.


§ 51
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut szkoły podstawowej im. Jana czochralskiego

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut szkoły podstawowej nr 8 im. Jana pawła II w policach

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut II liceum ogólnokształCĄcego im. Jana kasprowicza w kutnie

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut Szkoły Podstawowej nr 3 zatwierdzony uchwałą nr 1/10 na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 07. 12. 2010 r

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut szkoły podstawowej w śWIĘcieńcu § Nazwa I siedziba szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut szkoły podstawowej

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut szkoły podstawowej nr 4

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut Szkoły Podstawowej Nr 4

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut szkoły podstawowej

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza iconStatut Szkoły Podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom