Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
Pobierz 245.13 Kb.
NazwaArt. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
strona1/6
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar245.13 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6
Załącznik do Uchwały nr 17/2011/2012

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Szymbarku

z dnia 13 czerwca 2012 r.


STATUT


ZESPOŁU SZKÓŁ w SZYMBARKU


Opracowany na podstawie:

 • Art. 60 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. i Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153,
  Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 i Nr 273 poz. 2703)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ((Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r., z późń. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz. 222 z 2007 r.)

SPIS TREŚCI


Str.

ROZDZIAŁ I. NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ ……………..………... 4

ROZDZIAŁ II. INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ ……….. 5

ROZDZIAŁ III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ ……..…….... 6

ROZDZIAŁ IV. ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ..…………………….. 15

ROZDZIAŁ V. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ………………. 25

ROZDZIAŁ VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

ZESPOŁU SZKÓŁ ……………………………....…. 30

ROZDZIAŁ VII. SZKOLNE ZASADY OCENIANIA ………………. 35

ROZDZIAŁ VIII. ZASADY REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ ……………………………. 46

ROZDZIAŁ IX. UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ .………..……….. 47

ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .………………..... 52


OBJAŚNIENIA


Ilekroć w Statucie jest mowa o:


Ustawie o systemie oświaty” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 2566 poz 2527 i Nr 273 poz. 2703, z późn. zm.),


Karcie Nauczyciela” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 st6ycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.),


Ramowych planach nauczania w szkołach publicznych” - należy przez
to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2.02.2012 r . poz. 204)

ROZDZIAŁ I


NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ


§ 1.


 1. Zespół Szkół nosi nazwę Zespół Szkół w Szymbarku, który w dalszej części statutu określa się skrótem „Zespół Szkół”.
 1. W skład Zespołu Szkół wchodzą : szkoła podstawowa i gimnazjum, które noszą nazwy:

  1. Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Szymbarku

  2. Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Szymbarku


§ 2.


 1. Postać błogosławionego Jana Pawła II – Patrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Szymbarku stanowi podstawę działań edukacyjnych szkół, w tym szczególnie Programu Wychowawczego.


§ 3.


 1. Nazwa Zespołu Szkół oraz szkół wchodzących w jego skład jest używana w pełnym brzmieniu. Stemple urzędowe używane w pracy administracyjnej mają następujące wzory:

1)

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł

w Szymbarku

38-311 Szymbark 464

tel./fax 18 351 30 12

NIP 738-18-93-776 REGON 491963695


2)

G I M N A Z J U M

im. bł. Jana Pawła II

w Zespole Szkół w Szymbarku

38-311 Szymbark 464

tel.18 3513012 REGON 492892828


3)

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. bł. Jana Pawła II

w Zespole Szkół w Szymbarku

38-311 Szymbark 464

tel.18 3513012 REGON 492892828

ROZDZIAŁ II


INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ


§ 4.


 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Gorlice, organem nadzorującym jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 2. Cykl kształcenia w Zespole Szkół trwa:

 • 6 lat w szkole podstawowej: I i II etap edukacyjny,

 • 3 lata w gimnazjum: III etap edukacyjny.

 1. Cykl kształcenia, o którym mowa w ust. 2 może być krótszy w przypadkach realizowania przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Zespół Szkół może organizować oddziały integracyjne, oddziały sportowe, oddziały
  o poszerzonym programie z kultury fizycznej, informatyczne i językowe.

 3. Nauka w klasach wymienionych w ust. 4 odbywa się według planów i programów nauczania odpowiedniego typu szkół specjalnych lub ogólnodostępnych.

 4. Zasady i tryb kwalifikowania dzieci i młodzieży do odpowiednich form wychowania
  i kształcenia specjalnego regulują odrębne przepisy.ROZDZIAŁ III


CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ


Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie
n a u c z a n i a, k s z t a ł c e n i a u m i e j ę t n o ś c i i w y c h o w a n i a. Zadania
te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.


§ 5.


 1. Nauczyciele dążąc do wszechstronnego rozwoju ucznia realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, między innymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz dokumentach: Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Zespołu Szkół w Szymbarku.
  W szczególności:

  • w zakresie nauczania zapewniają uczniom:

   1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania
    ze zrozumieniem

   2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

   3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

   4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),

   5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

   6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą, samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

   7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

   8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

  • stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

   1. planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

   2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

   3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

   4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

   5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

   6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

   7. rozwoju sprawności intelektualnych oraz osobistych zainteresowań,

   8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnych służących rozwiązywaniu konfliktów i problemów społecznych,
  • prowadzą działalność wychowawczą i profilaktyczną, wspierającą w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzającą do tego, aby uczniowie w szczególności:

   1. czuli się w Zespole Szkół bezpiecznie,

   2. znajdowali w Zespole Szkół środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) w duchu wartości prezentowanych przez osobę Patrona – bł. Jana Pawła II,

   3. potrafili skutecznie przeciwstawiać się niekorzystnym oraz patologicznym wpływom środowiska,

   4. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

   5. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

   6. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego
    z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

   7. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

   8. uczyli się w szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej
    i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

   9. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

   10. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 1. Realizując ogólne zadania Zespół Szkół ponadto umożliwia uczniom:

   1. podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych poprzez uwzględnienie tej problematyki w działalności dydaktyczno – wychowawczej,

   2. korzystanie z wszechstronnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym z zakresu doradztwa zawodowego organizowanego przez wyznaczonego nauczyciela – Szkolnego Doradcę Zawodowego,

   3. realizację zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi,

   4. naukę w klasach integracyjnych, realizację nauczania indywidualnego oraz spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą lub w specjalistycznej placówce,

   5. rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań.


§ 6.


     1. Zadania dydaktyczne i wychowawcze, o których mowa w § 5, Zespół Szkół realizuje poprzez:

   1. prowadzenie wszystkich typów i form zajęć na wysokim poziomie merytorycznym,

   2. stosowanie zróżnicowanych metod nauczania, trafnie dobranych do poziomu uczniów i treści programu,

   3. stopniowanie poziomu wymagań wiedzy i umiejętności, indywidualne traktowanie ucznia,

   4. pełne wykorzystanie bazy dydaktycznej, ciągłe jej unowocześnienie,

   5. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań w ramach posiadanych środków,

   6. przeprowadzanie programowych wycieczek edukacyjnych,

   7. organizowanie nauki religii w ramach planu zajęć szkolnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach oświatowych,

   8. włączanie rodziców do pracy wychowawczej,

   9. pełną integrację działań domu rodzinnego, szkoły i Kościoła,

   10. prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum poprzez organizowanie warsztatów, spotkań zawodoznawczych, indywidualnych konsultacji oraz innych form edukacyjnych.


§ 7


 1. Zespół Szkół realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów oraz potrzeb środowiskowych, przy uwzględnieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa
  i higieny obowiązujących w szkołach, a w szczególności ma na celu:

  1. objęcie opieką każdego ucznia w ramach zespołu klasowego,

  2. udzielanie szczególnej pomocy indywidualnej uczniom niepełnosprawnym, dążenie do ich integracji w środowisku,

  3. rozpoznawanie osobowości i sytuacji życiowej uczniów – troskliwe, indywidualne podejście do uczniów mniej zdolnych i znajdujących się
   w trudnych warunkach rodzinnych,

  4. udzielanie i organizowanie stałej oraz doraźnej pomocy materialnej,

  5. przeciwdziałanie postawom negatywnym, złym nawykom, zachowaniom agresywnym oraz przejawom patologii społecznej.


§ 8.


 1. W celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą klasy.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności obowiązki wychowawcy klasy pełni w zasadzie ten sam nauczyciel przez cały cykl kształcenia na danym etapie edukacyjnym.

 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski mają prawo złożyć oddzielnie bądź łącznie umotywowany, pisemny wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie doboru lub zmiany wychowawcy klasy.

 4. Wychowawca klasy może złożyć pisemną rezygnację z funkcji wychowawcy klasy wraz z uzasadnieniem do Dyrektora.

 5. Dyrektor rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, uwzględniając zasadność przedstawionych argumentów, możliwości organizacyjne szkoły i podejmuje decyzję, o której pisemnie informuje wnioskodawcę w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

 6. Zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne oraz imprezy szkolne odbywają się pod bezpośrednią opieką nauczyciela bądź wychowawcy.

 7. Wszystkie formy zajęć, prac i programowych wycieczek edukacyjnych odbywanych poza terenem szkoły ale na terenie miejscowości będącej siedzibą szkoły prowadzone są pod opieką nauczyciela lub wychowawcy, zgodnie z odrębnymi przepisami dt. bezpieczeństwa uczniów.

 8. Działalność krajoznawczo - turystyczną obejmuje następujące formy:

 1. wycieczki edukacyjne organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,

 2. wycieczki krajoznawczo – turystyczne odbywające się w powszechnie uczęszczanym terenie, nie wymagające od uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,

 3. wycieczki rowerowe,

 4. imprezy krajoznawczo – turystyczne np. biwaki i rajdy.

8a. Wycieczki krajoznawczo - turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej uczestników.

8b. Planowanie i organizowanie wycieczek odbywa się przy udziale uczniów i ich rodziców, od uczestników wymagana jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na ich uczestnictwo w wycieczce.

8c. Każda wycieczka krajoznawczo - turystyczna musi być należycie przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami z uwzględnieniem: celu, trasy, zwiedzanych obiektów, zasad zachowania się oraz zasad bezpieczeństwa.

8d. Program, listę uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczki (imprezy krajoznawczo-turystycznej) zatwierdza dyrektor, na podstawie przedłożonej przez kierownika „karty wycieczki”.

8e. Kierownik wycieczki (imprezy) odpowiedzialny jest za przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących turystyki, a w szczególności:

 1. zabezpieczenie odpowiedniej liczby opiekunów wycieczki:

   1. w obrębie miejscowości - l opiekun na 30 uczestników,

   2. poza miejscowością - l opiekun na 15 uczestników,

   3. rowerowa -1 opiekun na 10 uczestników,

   4. do dużego miasta -1 opiekun na 10 uczniów.

8f. Wycieczki edukacyjne oraz całodzienne wyjazdowe krajoznawczo-turystyczne mogą być organizowane w czasie zajęć lekcyjnych.

 1. Zebrania ogólne wszystkich rodziców Zespołu Szkół oraz spotkania klasowe
  z wychowawcami organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Uczniowi mającemu trudności dydaktyczno - wychowawcze szkoła organizuje pomoc, zgodnie z zaleceniami poradni specjalistycznych, w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości organizacyjnych.

 3. Podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych w szkole, wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele pełnią dyżury, których celem jest zapobieganie niewłaściwemu zachowaniu uczniów, a także troska o bezpieczne spędzanie wolnego czasu na terenie szkoły.

 4. Uczeń powinien mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wszelkich form działalności dydaktyczno – wychowawczej organizowanej przez Zespół Szkół – zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku nieszczęśliwego wypadku należy zabezpieczyć miejsce wypadku, natychmiast powiadomić Dyrektora, rodziców poszkodowanego ucznia oraz służbę bhp, udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, wezwać w razie potrzeby służby medyczne. Niezwłocznie należy ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom, wszcząć postępowanie powypadkowe, sporządzić dokumentację wypadku.

 5. W Zespole Szkół prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i logopedyczne. W uzasadnionych przypadkach można zatrudnić pomoc nauczyciela.


§ 8a.


  1. W celu prawidłowej realizacji zadań szkoły związanych z działalnością profilaktyczną dyrektor Zespołu Szkół może powołać spośród nauczycieli Zespół ds. Profilaktyki.

  2. W skład Zespołu ds. Profilaktyki wchodzi co najmniej 3 wychowawców klas - po jednym z każdego etapu edukacyjnego, nauczyciel – koordynator ds. bezpieczeństwa oraz pedagog i psycholog, jeśli tacy są w szkole zatrudnieni. Zespół wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który odpowiada za jego prawidłowe i efektywne funkcjonowanie.

  3. Zespół ds. Profilaktyki co 4 lata opracowuje Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Szymbarku, który ostatecznie uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół w Szymbarku.

  4. Zespół ds. Profilaktyki opracowuje najpóźniej do końca września każdego roku szkolnego, w oparciu o Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Szymbarku, plan działań profilaktycznych, zawierający opracowane na podstawie obserwacji uczniów, analizy problemów wychowawczych zgłaszanych przez wychowawców, innych nauczycieli i rodziców, diagnozę wstępną, cele i zadania szczegółowe działalności profilaktycznej szkoły w danym roku szkolnym.

  5. Nad prawidłową realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki czuwa Dyrektor Zespołu Szkół.


§ 9.


 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 2. Podstawowe formy współpracy Zespołu Szkół z rodzicami to:

  1. spotkania ogólne wszystkich rodziców, służące głównie przekazywaniu przez Dyrektora informacji na temat zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych Zespołu Szkół oraz osiąganych efektów, a także zasięganiu opinii rodziców na temat istotnych dla całej społeczności szkolnej i rodziców spraw,

  2. spotkania klasowe rodziców w wychowawcami służące ustalaniu wspólnych zamierzeń dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w poszczególnych klasach, okresowemu informowaniu rodziców o postępach swych dzieci w nauce i zachowaniu, a także pedagogizacji rodziców,

  3. indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów służące bieżącej wymianie informacji, a także uzyskiwaniu porad w sprawach kształcenia i wychowania,

  4. indywidualne (ustne lub pisemne) informowanie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z przedmiotów nauczania lub naganną z zachowania na semestr lub zakończenie roku szkolnego przez wychowawcę klasy,

  5. pisemne informowanie rodziców o sytuacji szkolnej dziecka oraz wizyty domowe w przypadkach trudności nawiązywania innych form kontaktu z domem rodzinnym ucznia.

 1. Rodzice mają prawo przekazywania opinii na temat pracy zespołu Szkół organowi prowadzącemu oraz pracownikom nadzoru pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty na zasadach określonych regulaminem Rady Rodziców.

 2. Rodzice podczas pierwszego w roku szkolnym spotkania z wychowawcami zostają zapoznani z wewnątrzszkolnym prawem oświatowym, tj.:

  1. Programem Wychowawczym Zespołu Szkół,

  2. Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

  3. Szkolnym Zestawem Programów Nauczania,

  4. Szkolnym Zestawem Podręczników,

  5. Programem Profilaktyki Zespołu Szkół,

  6. Przepisami BHP obowiązującymi w szkole.


§ 10.


 1. Działalność edukacyjna Zespołu Szkół określana jest przez Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.

 2. Zespół Szkół realizuje działalność wychowawczą w oparciu o Program Wychowawczy Zespołu Szkół respektujący chrześcijański system wartości oraz o Program Profilaktyki Zespołu Szkół dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

 3. Program Wychowawczy Zespołu Szkół oraz Program Profilaktyki Zespołu Szkół, które są realizowane przez wszystkich nauczycieli uchwala Rada Rodziców w porozumieniu
  z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół.

 4. W przypadku gdy Rada Rodziców nie uchwali Programów wymienionych w § 10 pkt. 3, dokumenty te uchwala Rada Pedagogiczna.


§ 11.


 1. Szczegółowe zasady oceniania określa Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, opracowany i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną dla każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.


§ 12.


 1. Organizację oddziałów wymienionych w § 4 ust. 4 Dyrektor Zespołu Szkół uzgadnia
  z organem prowadzącym projektując ich organizację w arkuszu organizacji szkoły na dany rok.


§ 13.


 1. W oparciu o przepisy prawa oświatowego każda ze szkół wchodząca w skład Zespołu Szkół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

 2. Dokumentację innowacji przedkłada Dyrektor Zespołu Szkół Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planowana jest innowacja. W skład dokumentacji wchodzą:

 1. zgłoszenie dyrektora szkoły o wprowadzeniu innowacji,

 2. uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad,

 3. opinia Rady Szkoły lub Rady Pedagogicznej w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana,

 4. pisemna zgoda autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej wprowadzenie,
  w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane,

 5. pisemna zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, zgoda organu prowadzącego na finansowanie planowanych


§ 14.


 1. W Zespole Szkół mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne
  w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych oraz możliwości organizacyjnych uwzględniających w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów.

 2. W organizacji zajęć pozalekcyjnych szkoła współdziała z organem prowadzącym oraz rodzicami.

§ 15.


Działania interwencyjne


W celu określenia warunków w szkole zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej ustala się co następuje:

 1. W każdym przypadku rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia obowiązujących w szkole zasad niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły
  z rodzicami ucznia.

 1. rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym poważnym przypadku naruszenia przez niego obowiązujących w szkole zasad,

 2. w celu rozwiązania problemu związanego ze stwierdzeniem lub podejrzeniem, że uczeń jest na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, przedstawiciel szkoły podejmuje następujące działania:

  • niezwłocznie powiadamia rodzica o zaistniałej sytuacji,

  • odizolować ucznia od pozostałych uczniów,

  • ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami,

  • prowadzi rozmowę interwencyjna z uczniem,

  • prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy miedzy rodzicami a szkołą oraz (ewentualnie) możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej,

  • uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad zachowania

  • nadzór nad wypełnianiem kontraktu sprawują: przedstawiciel szkoły i rodzice

 3. uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej placówki

 4. brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze łamanie zasad przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem:

  • zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły

  • zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego

 1. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną (udziela pomocy przedmedycznej, wzywa pogotowie ratunkowe) oraz niezwłocznie informuje rodziców.

 2. Policja jest wzywana w przypadku:

 1. gdy zachowanie ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jego własnego zdrowia

 2. znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych,

 3. gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne,

 4. kradzieży lub innych wykroczeń

 1. W klasie ucznia bądź uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole zasad, są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne.  1   2   3   4   5   6

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconNa podstawie art. 7 ust 2 I art. 8a ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconNa podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 16 ust. 2a, art. 22 I 23 oraz art. 85 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne I górnicze Dz. U. z

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconDziałając na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 16 ust. 2a, art. 22 I art. 25 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne I górnicze Dz

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconDziałając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym Dz. U. z 1996r. Nr. 13, poz. 74, Nr

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconNa podstawie art. 84 ust. 1 oraz art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku I jego ochronie,udziale społeczeństwa w

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconPorozumienie w sprawie warunków korzystania ze sto łówki Przedszkola nr 3 w Tarnobrzegu zawarte na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconNa podstawie art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572, nr 273 poz. 2703 I nr 281 poz. 2781 z

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconNa podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1 I 2, 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 I 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm) I art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca

Art. 60 ust. 1 I 2 oraz art. 62 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty iconNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm) I art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom