Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego
Pobierz 101.75 Kb.
NazwaSprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego
strona2/3
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar101.75 Kb.
TypSprawozdanie
1   2   3

Przykładowy opis i analiza wymagań z § 8 ust. 2 pkt.1Opis uzyskania pozytywnych efektów na skutek wdrażania działania mającego na celu doskonalenie własnej pracy i podnoszenia jakości pracy szkoły - Organizacji powiatowego konkursu recytatorskiego


Inspiracja podjęcia działań:

Doskonaląc własne umiejętności ukończyłam w 2003 r. w CEN 40 – godzinny kurs recytatorski. Dał mi on merytoryczne podstawy do pracy z uczniem zainteresowanym recytowaniem tekstów. Moja diagnoza wśród uczniów dowiodła, że zainteresowanie jest duże. Mogłam w ten sposób realizować również pewien zakres treści ze ścieżki edukacyjnej................................


Rozwijając zainteresowania recytatorskie uczniów postanowiłam zorganizować Powiatowy Konkurs Recytatorski "Mała ojczyzna".

Cele działania:

Organizacja konkursu powiatowego miała na celu przede wszystkim: podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez promocję szkoły, naszego regionu i lokalnych artystów, pracę z uczniami uzdolnionymi, kształtowanie wrażliwości, .....................................

Działania szczegółowe:

W październiku 2004 roku wysłałam do szkół podstawowych w powiecie regulaminy, karty zgłoszeń. Następnie zajęłam się pozyskiwaniem sponsorów. Otrzymałam ...................

Analiza uzyskanych pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej


Do pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej mogę zaliczyć to, że wśród wyróżnionych było również 3 uczniów przygotowanych przeze mnie. Uważam to za ogromny sukces, ponieważ te dzieci uczestniczyły w konkursie po raz pierwszy. Ponadto Kasia to dziewczynka z bardzo zaniedbanej rodziny, a dzięki sukcesowi nabrała wiary we własne możliwości .................................

Konkurs okazał się bardzo trafnym działaniem dydaktycznym. Wielu uczestników po raz pierwszy sięgnęło po literaturę lokalnych twórców, poznało zasady recytacji i głośnego wypowiadania tekstów, ..................

Do pozytywnych efektów wychowawczych mogę zaliczyć przede wszystkim to, że udało mi się włączyć do przygotowań dzieci, które poczuły się gospodarzami imprezy, promowały swoją szkołę i starały się jak najlepiej ją reprezentować.

Wpływ podjętych działań na doskonalenie pracy własnej i poniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego:

 • poznanie nowych form pracy z tekstem, poszukiwanie nowych interpretacji utworów poetyckich, roli rekwizytu i dźwięku

 • zdobycie doświadczeń w organizowaniu dużego przedsięwzięcia, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w zespołach recytatorów

 • zwiększanie zainteresowania kulturą żywego słowa, recytacją wśród uczniów

 • praca z uczniami uzdolnionymi i zainteresowanymi

 • włączenie się uczniów w prace organizacyjne – kształtowanie samodzielności uczniów, poczucia integracji ze szkołą, współtworzenie tradycji szkolnych

 • kształtowanie wrażliwości uczniów, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką

 • promocja szkoły, regionu, lokalnych twórców, literatury§ 8 ust.2 pkt. 2

wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


 1. Jeżeli wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej nie wynika z planu rozwoju i sprawozdania, należy do opisu i analizy dołączyć zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań, wykonywanie zdań, związanych ze spełnieniem wymagań, określonych w § 8 ust.2
 1. Jeżeli wynika to z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji należy przygotować opis i analizę realizacji wymagań ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego.


Opis może zawierać informacje o wykorzystaniu komputera, do, np.:

 • pracy dydaktycznej z uczniami na zajęciach przedmiotowych

 • tworzenia autorskich programów komputerowych dla uczniów

 • przygotowania się do zajęć

 • przygotowania materiałów dydaktycznych na zajęcia, na spotkania z rodzicami, przygotowanie dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń,

 • prowadzenie szkolnego dziennika internetowego

 • do publikacji własnych, do wymiany doświadczeń w internecie

 • przygotowania testów i analizy wyników badania osiągnięć,

 • opracowania wyników egzaminów zewnętrznych, tabel, zestawień

 • tworzenia stron www- własnych, szkolnych, umieszczania materiałów na stronach

 • inne, ............................

Analiza powinna informować o wpływie podejmowanych działań na podniesienia jakości procesu dydaktyczno – wychowawczego, o efektach korzystania z internetowych zasobów, możliwości umieszczania tam publikacji. Może też dotyczyć nowych sposobów wykorzystywania komputera w pracy (np. kontakt z rodzicami przez internet, kształcenie na odległość) lub określenia potrzeb doskonalenia własnego w tym zakresie.


§ 8 ust. 2 pkt. 3

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć 1. Jeżeli umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, nie wynika z planu rozwoju i sprawozdania, należy do opisu i analizy dołączyć zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań, wykonywanie zdań, związanych ze spełnieniem wymagań, określonych w § 8 ust.2
 1. Jeżeli wynika to z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji, należy przygotować opis i analizę realizacji wymagań ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego.


Opis może zawierać informacje związane z prowadzonymi zajęciami dla nauczycieli na stażu lub w ramach WDN:

 • termin zajęć, osoby biorące udział w lekcji, tematyka i cele prowadzonych zajęć z uczniami lub nauczycielami

 • przyczyny prowadzenia zajęć (np. ciekawe rozwiązania metodyczne, dydaktyczne, wyniki mierzenia, diagnozy, obserwacji, nowe regulacje prawne, prośby rodziców, zainteresowanie nauczyciela wskazały, że trzeba poruszyć ten problem)

 • główne problemy, metody, formy, sposoby oceny, sposoby działania w poruszanych kwestiach

 • materiały wypracowane na zajęciach z nauczycielami, np. plany, programy, wymagania, kryteria oceny prac, działań, wypowiedzi uczniów, itp.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami może nastąpić również podczas:

 • prezentacji wyników i analizy testów, referatów, wykładów dla nauczycieli

 • prowadzenia i udziału w pracach zespołu samokształceniowego, wychowawczego, przedmiotowego

 • prowadzenia innych zajęć dla nauczycieli szkoły (np. szachowych, sportowych komputerowych, , językowych, innych)

 • opracowania i udostępnienia do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy z uroczystości szkolnych, filmów edukacyjnych oraz referatów, opracowań tematycznych, itp.

 • Publikowania materiałów edukacyjnych, metodycznych w prasie, czasopismach oświatowych, książkach, Internecie, itp.

W takich przypadkach opis może uwzględniać również terminy, osoby uczestniczące, cele działania, główne zagadnienia, bibliografię, sposób opracowania wyników, streszczenie publikacji, przytoczenia elementów scenariuszy, założeń organizacyjnych, itp.


Analiza powinna informować o wpływie podejmowanych działań na podniesienie jakości procesu dydaktyczno – wychowawczego, o efektywności i przydatności zajęć WDN w doskonaleniu pracy nauczycieli i szkoły, przydatności prowadzenia zajęć dla nauczycieli odbywających staż, związany z awansem zawodowym. Analiza powinna wskazywać, w jakim zakresie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły, usprawnia proces dydaktyczny, wychowawczy, zarządzanie placówką, współpracę z rodzicami, przynosi wymierne rezultaty lub efekty odroczone, itp.


§ 8 ust.2 pkt.4 a

opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych


 1. Jeżeli opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i innych nie wynika z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji, należy do sprawozdania dołączyć zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań, wykonywanie zdań, związanych ze spełnieniem wymagań, określonych w § 8 ust.2
 1. Jeżeli wynika to z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji należy przygotować sprawozdanie z realizacji zadania oraz uzyskanych efektów.


Sprawozdanie może zawierać podstawowe informacje o programie, np.:

 1. Szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania

 2. Materiał nauczania związany z celami

 3. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych

 4. Opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje ich oceny

 5. Omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich została oparta koncepcja programu, relacji do zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także ewentualnych specjalnych warunków dotyczących realizacji programu

Ponadto może zawierać:

 • termin wdrożenia, klasę, grupę, w której program był realizowany

 • informacje o ewentualnym wpisie do szkolnego zestawu programów, akceptacji przez dyrektora, opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego z dziedziny, której, program dotyczy

 • harmonogram wdrożenia

 • sposoby ewaluacji programuSprawozdanie z uzyskanych efektów z wdrożenia programu może zawierać wyniki ewaluacji. Może to być, np.: badanie osiągnięć dydaktycznych, analiza ankiet dla uczniów, rodziców, wyniki egzaminu zewnętrznego w zakresie umiejętności, które program rozwijał, analiza ocen semestralnych, rocznych, zestawienie wyników dydaktycznych diagnozy wstępnej i końcowej.

W przypadku programów wychowawczych może to być informacja o zaobserwowanych działaniach pozytywnych lub redukcji zachowań negatywnych, analiza rozmów z uczniami i /lub ich rodzicami, innymi nauczycielami o przeciwdziałaniu niepożądanym sytuacjom, efektach oddziaływań profilaktycznych, opiekuńczych. Można również dokonać analizy wytworów uczniowskich (prac plastycznych, literackich), analizy dokumentów (np. dziennika lekcyjnego w zakresie frekwencji, uwag o zachowaniach agresywnych).


Przykładowe sprawozdanie z realizacji zadań z § 8 ust.2 pkt.4 a

oraz uzyskanych efektów


Program działań dydaktycznych, realizowany w klasie IV - VI szkoły podstawowej pt. „W świecie mediów” został poprzedzony zdiagnozowaniem zainteresowań dzieci. Już w klasie III uczniowie wykazywali .............................

Program został zrealizowany w latach 2001/2004 w klasie, w której uczyłam języka polskiego. Zajęcia obowiązkowe z uczniami były prowadzone 1 raz w tygodniu. Program uzyskał opinię dyplomowanego nauczyciela języka polskiego oraz pozytywną opinię RP. Został wpisany do szkolnego zestawu programów pod numerem ……………….

 1. Szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania:

Uczniowie:

 • samodzielnie tworzą gazetkę szkolną

 • prowadzą i nagrywają wywiady

 • filmują krótkie scenki z życia szkoły

 • ……

 1. Materiał nauczania związany z celami:

 • Gatunki dziennikarskie, podstawowe terminy i pojęcia

 • Specyfika prowadzenia wywiadu na żywo

 • …………

 1. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych:

 • Organizacja: Zajęcia z „mediów” prowadzone będą 1 raz w tygodniu na zajęciach obowiązkowych dla wszystkich uczniów (z godzin do dyspozycji dyrektora)

 • Metody, formy i sposoby pracy: ................................

 1. Opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje ich oceny, z uwzględnieniem standardów:

W wyniku prowadzenia programu uczeń:

 • pozna podstawowe gatunki dziennikarskie

 • …………..

 1. Omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich została oparta koncepcja programu, relacji do zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także ewentualnych specjalnych warunków dotyczących realizacji programu:

 • Wyjścia do...................

 • Współpraca z .............................................

Sprawozdanie z uzyskanych efektów:

Ewaluacja programu dowiodła, że był udany i założone cele wychowawcze i dydaktyczne udało się osiągnąć. Wyniki testu kończącego wskazały, że uczniowie w 90% opanowali: ……………….. Przygotowane przez nich projekty dowiodły, że ………………….Wyniki ankiety, pokazują, że …………………. Wykorzystane w ewaluacji programu narzędzia przedstawiam poniżej wraz z wykresami, itp.


§ 8 ust.2 pkt.4 b

wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy

 1. Jeżeli wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy nie wynika z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji, należy do sprawozdania dołączyć zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań, wykonywanie zdań, związanych ze spełnieniem wymagań, określonych w § 8 ust.2
 1. Jeżeli wynika to z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji należy przygotować sprawozdanie z realizacji zadania oraz uzyskanych efektów.


Sprawozdanie może zawierać podstawowe informacje o wykonywaniu zadań, np.:

  • terminy ukończenia kursu (egzaminatora), powołania do pełnienia zadania

  • iIlość sprawdzanych prac, posiedzeń komisji

  • specyfika wykonywania zadań egzaminatora, eksperta lub rzeczoznawcy

  • rzeczoznawca może poinformować o podręcznikach i programach, które recenzował, uwagach na temat wykonywanej pracy

  • doradca metodyczny może podać zakres obowiązków, najważniejsze działania, sposoby badania efektywności i skuteczności podjętych działań.


Sprawozdanie z uzyskanych efektów w czasie wykonywania zadań doradcy, egzaminatora, eksperta może zawierać wnioski, spostrzeżenia, informacje o wykorzystaniu doświadczeń w pracy zawodowej, np.:

 • egzaminatora do pracy z uczniami nad przygotowaniem do egzaminów zewnętrznych

 • egzaminatora do sprawdzania i oceny próbnych egzaminów zewnętrznych

 • egzaminatora do opracowania kryteriów oceny prac uczniów

 • eksperta do prowadzenia zajęć z nauczycielami i pomocy koleżeńskiej w zakresie awansu zawodowego

 • doradcy do organizowania WDN w szkole, konsultacji z nauczycielami

 • rzeczoznawcy – do przygotowania własnego programu§ 8 ust.2 pkt.4 c


poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


   1. Jeżeli poszerzenie zakresu działań szkoły nie wynika z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji, należy do sprawozdania dołączyć zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań, wykonywanie zdań, związanych ze spełnieniem wymagań, określonych w § 8 ust.2
   1. Jeżeli wynika to z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji należy przygotować sprawozdanie z realizacji zadania oraz uzyskanych efektów.


Poszerzenie działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych może nastąpić poprzez, np.

  • Zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu, drużyny sportowej, galerii plastycznej, grupy teatralnej, turystycznej, klubu europejskiego, itp.

  • Prowadzenie przez nauczyciela zajęć: tanecznych, szachowych, szybkiego czytania, judo, komputerowych, muzycznych, gimnastyki korekcyjnej, ekologicznych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, itp.

  • Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej


Sprawozdanie może zawierać podstawowe informacje o poszerzeniu działań szkoły, np.

  • informacje o uprawnieniach do realizacji zadań

  • terminy, sposoby organizacji spotkań, zajęć, zasady funkcjonowania, naboru

  • główne działania podejmowane w ramach zajęć, spotkań, organizowane akcje, przedsięwzięcia, badania, konkursy, itp.


Sprawozdanie z uzyskanych efektów w czasie wykonywania zadań:

 • informacje o osiągnięciach, udziale uczniów w konkursach, występach, wyjazdach, wypracowanych materiałach

 • informacje o poznanych wiadomościach i umiejętnościach, praktycznych działaniach

 • informacje o efektach i ocena zajęć przez uczestników można sporządzić np. na podstawie obserwacji, ankiet, rozmów, analizy wytworów§ 8 ust.2 pkt.4 d


uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych- drugim językiem obcym


 1. Dokumentacja – dyplomy lub świadectwa potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego, zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dn. 10.09 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli języków obcych§ 8 ust.2 pkt. 4e

wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami 1. Jeżeli wykonywanie zadań na rzecz oświaty, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami nie wynika z planu rozwoju i sprawozdania, należy do sprawozdania dołączyć zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań, wykonywanie zdań, związanych ze spełnieniem wymagań, określonych w § 8 ust.2
 1. Jeżeli wynika to z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji należy przygotować sprawozdanie z realizacji zadania oraz uzyskanych efektów.


Sprawozdanie może zawierać podstawowe informacje o:

  • rodzaju zadań

  • współpracujących podmiotach osobach

  • przebiegu działania (terminy, osoby uczestniczące)

  • zadaniach, jakie należały do nauczyciela


Sprawozdanie może dotyczyć działań wykonywanych z innymi osobami lub instytucjami, np. sądy dla nieletnich, kuratorium, poradnie specjalistyczne, świetlice terapeutyczne, środowiskowe, opieka socjalna, komisje i zespoły samorządowe, kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia, biblioteka, teatr, urząd gminy, dom pomocy społecznej, domem dziecka, poczta, szpital, MOK, MDK, TPD, ZHP, parafia, Caritas, Gazeta Wyborcza, wolontariat, itp.

Mogą to być działania podejmowane cyklicznie lub incydentalnie, mogą dotyczyć projektów, inicjatyw, badań, konkursów, pomocy dzieciom uzdolnionym lub biednym, opieki nad zwierzętami lub pomnikami przyrody, akcji charytatywnych, zbiórek darów, itp.

Sprawozdanie musi zawierać również informację o uzyskanych efektach. Można je określić podając konkretne dane liczbowe, np. liczba zebranych zabawek, pieniędzy lub określając opisowa, jaką korzyść innym (organizacjom, potrzebującym) oraz nam i naszym uczniom, szkole przyniosło wykonanie określonych zadań.


§ 8 ust.2 pkt.4 f

uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej 1. Jeżeli uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej nie wynika z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji, należy do sprawozdania dołączyć zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działań, wykonywanie zdań, związanych ze spełnieniem wymagań, określonych w § 8 ust.2
 1. Jeżeli wynika to z planu rozwoju i sprawozdania z jego realizacji należy przygotować sprawozdanie z realizacji zadania oraz uzyskanych efektów.


Pisemne sprawozdanie z uzyskania znaczących osiągnięć powinno zawierać informację o terminie, miejscu i ważności danego osiągnięcia. Można tutaj poinformować o otrzymaniu np.:

  • nagród dyrektora szkoły, prezydenta, wójta, burmistrza,

  • nagród ministra edukacji, medalu KEN, kuratora oświaty

  • innych odznaczeń od stowarzyszeń, komitetów, organizacji

  • listów gratulacyjnych za sukcesy odniesione przez uczniów

Warto tutaj poinformować o:

  • sukcesach uczniów, zajmujących wysokie miejsca i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych w konkursach powiatowych i gminnych, itp.§ 8 ust.2 pkt.5

umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych


 1. Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych


Opis może składać się z następujących elementów:

 • identyfikację problemu

 • genezę i dynamikę zjawiska

 • znaczenie problemu

 • prognozę i propozycje rozwiązań

 • wdrażanie

Analiza powinna zawierać informację o efektach oddziaływań.


Przedstawione problemy mogą dotyczyć np.:

 • pomocy uczniom z rodzin patologicznych

 • motywowania uczniów, wspierania ich samooceny, samodzielności, samorządności

 • pracy z uczniami zdolnymi, dyslektycznymi

 • działań integrujących klasę, rodziców ze szkołą

 • wspierania uczniów z upośledzeniem umysłowym, fizycznym, ciężko chorych,

 • organizacji pracowni komputerowej, pracowni językowej, multimedialnej

 • usprawnienia dojazdów uczniów do szkoły, powołania świetlicy socjoterapeutycznej

 • przeciwdziałania wulgaryzmom, nałogom, agresji, dewastacji szkoły, wagarom, słabej frekwencji, niskiej motywacji

 • poprawy relacji między uczniami i nauczycielami, dyrektorem i nauczycielami

 • negatywnych relacji interpersonalnych w klasie

 • pozyskiwanie sponsorów

 • przygotowania do konkursów, egzaminów zewnętrznych


Jeżeli nauczyciel rozwiązując problem korzystał z książek, materiałów, czasopism, to oczywiście powinien przedstawić bibliografię.


1   2   3

Powiązany:

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego iconB praktyczne wykorzystanie wyników badań (patenty, systemy jakości, akredytacja, wdrożenia I opracowania dla przemysłu)

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego iconMiędzynarodowa norma iso 9001: 2008 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia I certyfikacji systemów zarządzania jakością. Zastosowane normatywne podejście do

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego icon1. wprowadzenie 4 metodyka opracowania programu I głÓwne uwarunkowania programu 5

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego iconWykonanie usługi wdrożenia systemu e-learning, edytora treści e-learning oraz opracowania zestawu kursów e-learning

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego iconProgram Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania I wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego iconZałożenia IX ogólnopolskiego programu edukacyjnego

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego iconZaproszenie na szkolenie z Programu Edukacyjnego

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego iconRealizacja programu edukacyjnego metodą projektu Grażyna Węglarczyk

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego iconSprawozdanie z projektu edukacyjnego

Sprawozdanie z opracowania I wdrożenia programu edukacyjnego iconSprawozdanie z wyjazdu edukacyjnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom